Goudsche Courant, vrijdag 5 december 1890

Vrydag 5 Decenber Kolonel jonkheer W L van Spengler Kajjitein jonkheer S M 8 do Ranitz Bitmeeater jonkheer W V H van de Poll Kolonel J E Siipon Kapitein jonkheer W J P van den Bosoh De ordonnansofScieren van Zijne M esteit paard Bitmeeater E T C H J baron van Tuyll van Serooskerken Eerateluitenant jonkheer M W Boreel Eersteluitenant B J graaf Sohimmelpanninck Bitmeeater J G baron van Sytzama Eenle luitenant jonkheer C L van Suchtelen van de Haere Eerste luitenant J H F graaf Du Monceau waarachter zich aansluiten de adjudanten des Konings in buitengewonen dienst CC Zqne Doorluchtige Hoogheid de Vorst van Waldeck en Pyrmont en de vorstelijke personen die de plechtigheid zullen bgwonen in rytuigen bespannen met zes paarden gaande drie lakeien naast elk portier en gevolgd door hoOgstderzelver adjudanten te paard DD Hofrijtnigen voor gezanten van buitenlandache mogendheden vertegenwoordigende hunne souvereinen lij do plechtigheid de rijtuigen bespannen met vier paarden gaande één lakei naast eik portier EE Depntatiên van keizerlijk koninklyk Oostoni ksch infanterieregiment No 53 van het keizerIflk 5de regiment fiussiache grenadiers van Kiew en van het koninklijk Pruissische 2de Westpbaalsche huzarenregiment No 11 Deze deputatien in hofrjjtuigen met twee paarden bespannen gaande één hioi naast elk portier FF Eene deputatie van officieren van hot regiment gi nadieis en jagen GO De dopatatiën van schutterij marine marinien verschillende korpsen der landmacht en van het Indische leger de deputatie van het Metalen Kruis afdeeling s Oravenhage deze laatste deputatie verlaat den stoet bij de Bijswijksche barrière HH De deputatien die gevraagd hebben deel te nemen aan de begrafenis zullen by aankomst van den stoet te Delft zioh achter de militaire deputatien aansluiten Twee bataljons van het regiment grenadiers en j ger een bataljon van hel 4e regiment infanterie een eskadron van het 3e regiment huzaren en twee batterqen van het 2e regiment veldartillerie tot sluiting van den trein of van hunne pfiarden afstegen en zich in dezelfde orde waarin zg by den trein gerangschikt waren in de kerk begeven Do hofbeambten en officianten zuUen zich aldaar in twee ryen rangschikken de jongsten aan de kerkdeur en zoo wgders naar het koor loe de kamerheeren vervolgen deze beide r en tot aan hel graf makende dus twee rgen uit tusschen welke bet Koninklyk Lgk zal doorgaan Do herauten met hanne wapendragers plaatsen zich aan beide zyden bg den ingang van het graf De dragers der ridderorden en de rijkssieraden mitsgaders de groot officieren en de dragers der slippen van het rouwkleed plaatsen zich om hot graf Üo vier en twintig kamerheeren dragers van hst Koninklgk Lgk bggestoan door een gelgk getal onderofficieren zullen Hetzelve naar den koninklgken grafkelder dragen Het dienstdoende militaire huis en de adjudanten van wglen Zgne Migosteit den Koning in buitengewonen dienst zullen volgen Aan het graf gekomen zgnde zal het Koninkigk Lgk vdór hetzelve op eene daartoe bestemde Igkbaar worden gestold Eene toepasselgke aaiispraak wordt alsdan gehouden I door den WelEerwoardon Zeergeleerden Heer dr C E van Koetsveld hofpredikor Vervolgens wordt de ki t van het rouwkleed ontdaan en het Koninklijk Lijk in het graf uedergelaten Daarna zullen do voritelgkc personen de kerk verlaten te welken einde voor hoogstdezelven bestemde rgtuigen aan den iugang zullen gereed staan De kist zal vervolgeus met het grootzegel van het rgk verzegeld worden door den minister van justitie vergezeld van don secretaris generaal vnn het departement in hel bgzijn van een opper kamerbeer eii deu oppercerfmoniemeester Genoemde minister zal zich tot dat einde vooraf naar de kerk begeven Na de verzegeling der kist zal de lykboar met bet rouwkleed daarover boven den ingang van het graf gesteld worden waarna de heraut Nederland met luider stemme zal aankondigen dat de plechtige ter aarde bestelling van het stoffelijk overbigfsel van Zijne Majesteit Willem III Koning der Nederlanden Pnns van Oranje Nassau Groot Hertog van iiuiembuig enz enz enz volbracht is Na afloop der plechtigheid warden de ri lderorden en rgkssieraden door den hofmaarschalk in bewaring genomen Van het oogenblik waarop het Koninkigk Lijk uit het paleis gedragen wordt tot dat hetzelve in het graf geplaatst i zal elke minuut te s Gravenhagc en te Delft eeo kanonschot gelost worden 1890 1 4394 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken te ADVEUTENTIEN worden geplaaUt van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTBB8 worden berekend naar plaatsroimte Bovendien worden alle Advertentien ratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc Oe Inzending van advertentldn kan gescMeden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave De trein zal den volgenden weg nemen Noordeinde Hoogstraat Kleine Groenmarkt Teenestraat Wagenstraat Huygenspleia Huygensstraat naar den Bgswpschcn weg Aan de barrière gekomen zynde zullen de heeren bestemd tot het dragen der slippen der decoratien en der rgkssieraden alsmede de kamerheeren en de heeren die den stoet te voet vergezellen aan wie vooraf daarvan kennis wordt gegeven zich begeven in de voor hen gereed staande rijtuigen De trein gaat verder over den Delftschen weg tot voor de stad Delft alwaar zich de deputatien van het Metalen Kniis afdeeling Delft bg don trein voegt volgende achter le deputatien van de marine en het leger bq GO genoemd De heeren dragers der slippen decoratien en rijkssierwlen de kamerheeren dragers van het Koninklijk L jk mitsgaders de heeren die ta s Gravenfaage den stoet ts voet hebben vergezeld hernemen hunne plaatsen bij den rouwwagen en in den stoet in dezelfde volgorde als te s Oravenhage De trein zal alsdan den volgenden weg nemen Het Oude Delft Over de Kerkbrug Het Oude Delft Door de Nieuwstraat voorbij de Hal Achter het Stadhuis om langs de Hoofdwacht Over de Oroote Markt Vodr de Nieuwe Kerk Aan de kerk gekomen plaatst zich de militaire macht in bataille Naarmate de trein aankomt zullen de personen tot danzelven behoorende uit hunne rqtuigen treden DEBDE AFDEELING Sepalmffe betrefeade beKkikkmgen m de Kerk De commissaris van het koninkigk graf regelt de plaatsing in de kerk De handhaving de orde ia opgedragen aan twee kamerheeren als ceremoniemeesters bijgestaan door de kamerjonkers als aide eeremoniemeestors Tot het bijwonen van de plechtige teraarde be stelliog worden uitgenoodigd en in de kerk door de aide ceremoniemeesters naar de voor hen bestemde plaatsen geleid De leden van het corps diplomatique De voorzitters der Staten Generaal met oene oommissie uit beide Kamers De ministers hoofden van ministerieele departementen De ministers van staal De vice president van den Baad van State en eene oommissie uit dien Baad Deputatien uit de regeering uit do vertegenwoordiging en uit den Baad van State van het groothertogdom Luxemburg De vice admiraals en luitenant generaals in werkolgken dienst De schouten bij nacht en genoroal majoors in werkeiijken dienst Begiments of korps commandanten en de majoorcommandant der koloniale reserve De grootkruizen der Nederlandscho en Luiemburgsche orden De president en procuronr generaal van den Hoogen Kaad dor Nederlanden De president vun do Algeraoene Eckfnkamer De president vnn den Hoogen Baad van Adel De Commissaris des Konings in de provincie ZuidHolland De burgemeesters van Amsterdam s Gravenha o en Apeldoorn j liet hoofd van het gemeentebestuur vanLuxeinbutg De hofprediker ds Bourlier VIERDE AFDEELING Betreffende de algemeene verordemngen Alle op den dag der begrafenis optredende troepen zuUon onder het reohlstreeksoh opperbevel staan van don geueraal majoor waarnemend gouverneur der residentie en bevelhebber der Isto divisie infonterio J N A baron Taets fan Amerongen Allo rgtuigen tot den stoet behoorende zullen ia het Noordeinde in huune volgorde gerangschikt staan zooals hel programma zulks aangeeft en zich daarheen begeren langs het Noordeinde komende van de Scheveningsche brug De korpsen schutterg marine mariniers infanterie cavalerie en artillerie begeven zich mede op de hun in den trein aangewezen plaatsen Alle klokken zullen zoo te s Oravonhage als te Delft geluid worden van des morgens negen uren totdat het Koninklijk Lijk in bet graf geplaatst zal zga Aan het koninklijk paleis zal eene eerewacht worden gesteld om de posten te bezetten zoowol binnon als buiten het paleis en verder al waar zulk noodig zal bevonden worden Piketten cavalerie zullen in de steden en langs den weg tot bewarini der goede orde medewerken De commissaris van het koninkigk graf zal zorg dragen dat hetzelve geopend zg en nadat de begrofenis geschied is wederom bokoorlgk gesloten worde De opper ceromoniemeester zal zich met den commissaris van het koninkigk graf verstaan omtrent de voorbereidende maatregelen tor nederinting en plaatsing van het Koninkigk Lgk in het graf Militaire wachten zullen aan de kerkdeur en by het graf geplaatst wordon vnn het oogenblik der opening tot na de sluiting van het graf De zorg dat de ierk inwendig opgeruimd zij en dat in dezelve behoorlgke orde heersche is aa n bel gemeentebestuur van Delft opgedragen De gemeentebesturen van s Gravenbage en Delft zullen zorg dragen dat de straten en pleinen langt welke de trein passeeren moet onbelemmerd bigven Burgemeester en Wethouders van s 6raqonhage zullen bg de barrière aan den Bgswgkschen wég den uittocht van het Koninklijk Lijk en burgemeester en wethouders van Delft aan den ingang der stad da aankomst van hetzelve bgwonen De side cercmoniemeesters zijn belast met de handhaving der goede orde De stalmeester des Konings de heer C J van der Oudermeulon is belast met het fsrmeeren in beweging stellen en doen ophouden vun den trein waartoe hij zich zal kunnen begeven tor plaatse waar zijne tegenwoordigheid wordt vereischt en zal worden bijgestaan door de vier officieren der bereden wapenen onder G genoemd terwgl hem twee wacbtmeesters der cavalerie als ordonnansen zullen worden toegevoegd De groot officieren en ofBcieren van wijlen Zgne Majesteit benevens de staaU ambtenaren zijn in groot costanm met zwarte pantalons en de militaire officieren in groot tenue in den rouw volgens de dienaangaande jroor het leger gegeven voorschriften Alle livereibedienden zullen in gala gekleed zijn i met oen rouwband om den linkerarm De Fice Jdmiraal Jdjudanl Oeneraal der Marine Chef van het Militaire Bui 3 TAM CAPELLEN Se Opper Oeremottiemeeiter DU TOUR ViN BELLINCIIAVE t üravenhage 22 November 1890 De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgki met nitzondering Tan Zon en Feestdagen De prga per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 üïoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA i December 1890 Donderdag 11 December heeft de 3e Abonne mentsToonoelvoorsteliing in de Sociëteit Ons Genoegen plaats Opgevoerd wordt Se Moulimrd blgspel in 3 bedrgven door Ordonneau Valabrègue en Kéroul Daarin treden op de dames Faassen van Velzen Alida Klein Marie Faassen en van Krevelen en de bh D Haspels Tartaud de Vries V Kerckhoven Bosier Faassen J Haspels Le Gros Keerwolf v d Lugt Victor Faassen Myin en A de Vries Als nastukje wordt gegeven üiffennnniff blijspel in 1 bedrgf uil het Duitscb van B Benedix Daarin treden op de dames Faassen van Velzen Alida Klein en Marie Faassen en de bh Bosier Faassen van Egsden en Victor Faassen Aan bet Station alhier zgn heden naar den Haag afgegeven 2658 plaatskaartjes I Door de Directie der Stearine Kaarsenfabriek alhier werd gisteren aan bet mannelgk personeel aangeboden om van hun tegoed nit bet reservefonds een bedrag in geld op te nemen ten einde aardappelen en steenkolen te kunnen inkoopen Dat met graagte van dit edel aanbod werd gebruik gemaakt is te begrqpen en waren er zelfs personen bg met talrgke gezinnen die een bedrag van 40 ontvingen Gisteren werden in het Binnengasthuis le Amsterdam door Dr W van Hoorn de eerste patiënten met het geneesmiddel van Prof Koch direct van Dr Libbertz ontvangen ingespoten Achtereenvolgens werden de injeotién verricht bq Iqders aan lupiu op ds afdeelingen van de professoren Tilanus en vati Haren Noman FEVILLETOIM EEU FLEEGEmD iVMT iet Suittek XV 88 Klaarblgkelgk leed hij nog aan de gevolgen van zijn wond zijne kaken waren ingevallen zgn gelaat bad nog een ziekelg k bleeke kleur hij sprak meestal zacht en langzaam en was volstrekt niet erkentelgk voor de vele belangstellende vragen die zgn vader hem dee l evenmin als voor de bezorgdheid waarmede zgne moeder hem gadesloeg Voor wie is dat couvert daar vroeg hg eindeIgk met onvriendelgken blik De overste baalde de schouders op en glimlachte Madame had natuurlijk geen rust voordat baar beschermelinge aan onze tafel mee aanzat Ik vondhst in het algemeen niet gepast maar ce q e femmeveut Sieu le veut De kleine schgnt evenwel taotgenoeg te hebben Mevrouw van Barneveld eep paar de schel De knecht kwam binnen Roep de juffrouw aan tafelt beval zij Zij is op hare kamer en verzoekt haar te verontschuldigen aangezien zg zich niet wel gevoelt ant De gemeente Arnhem wordt waarsohgnlgk met een proces bedreigd In dit vooijaar zgn de rails der paardentram wegens bet leggen van een riool in de Steenstraat geruimen lijd opgebroken geweest trouwens telkens over een slechts kleinen afstand De directie reclameert thans schadevergoeding of wgziging in de concessie voorwaarden o a betreflFende het voortdurend onderhouden van de straat tusschen de rails Zaterdag heeft de Baad op praeadvies van B en W afwijzend op het adres der tramdireotie beschikt Eeuige gewichtige wgzigingen in de verordening voor de gem spaarbank zgn voorgesteld o a de bevoegdheid in te lasschen dat door de directie voor inleggers die boven hun maximum zgn op bun verzoek Nederi Staatapapieren kunnen worde aangekocht tot een maximum van 6000 en in de bank bewaard Deze wijziging is aangonomoa Een ernstig debat volgde over het voorstel om sn tot kapitaal te beleggen in solide buitenlandsche effecten Hiertegen bestand bg enkele leden prinoipieel bezwaar terwijl anderen ds bevoegdheid wiiasa Itmiteerea door een Igst van buitenl fondsep voor d belegging geschikt elke 3 maanden door den Baad te doen vaststellen Over dit amendement staakten de stemmen zoodat dit punt in een volgende vergadering opnieuw aan de orde komt De groote Londensohe Tramweg maatschappg zal met 1891 hare 5000 paarden afschaffen enelectrioiteit als drgf kracht voor hare wagens nemen Hierdoor zal eene besparing worden verkregen van ƒ 300 000 De heer Domela Nieuwenhais heeft in het buitenland weder een eigenaardige ervaring gehad Men heeft hem namelgk belet te Bielefeld op een Tolksvergaderiug het woord te voeren en hoe men woordde de knecht Het avondmaal was spoedig geëindigd Jan was niet spraakzaam en bleef oDverschillig zoowel voor de bewijzen van toegenegenheid van dan overste als voor de stille teruggetrokken opmerkzaamheid welke zgne moeder hem wijdde u Ëene demonstratie tegen mij I mompelde hg terwijl hij zgnq pleegouders volgde in de koelte van den feestelijk verlichten tuin Wg zullen zienl Ik meen dat zq hier in huis ook m jne bevelen te gehoorzamen heeft Het was hem als ontbrak hem iets Het verveelde hem door den overste doof de fraaiste gedeelten van den tuin te worden geleid terwyl de vrouwe van Barneveld hen van het terras naoogde Hg had geen oog voor het schoone effect der schitterend verlichte lanen I geen oog voor het kleurenspél in de hoogopbruisende waterstralen van de fonteinen en evenmin voor de duizenden en tienduizenden flonkerende sterren waarmede de door den avondwind zaohtkens voortgestuwde golven van de rivier als bezaaid schenen te zijn Hg was niet dichterlijk van aard Zoo min de militaire dienst als de omgang met zijne kameraden had eenige diepte kunnen geven aan zijn oppervlakkig gemoed had een aanleg kunnen ontwikkelen die hij niet bezat Voor hem was Doortje nog dezelfde die zg vroeger geweest was Hg vond het daarom zeer onbetnmelgk dat een wezen van zoo lage afkomst aU zg aan den familiedisch plaats nam hg zag er ook eene belef diging hem dat gedaan heeft wordt in Becht voor Allea volgender wgs verteld Toen D N te Bieleveld aankwam was er aan t station een buitengewone drukte Het perron stond vol Piokelhauben Met een der partijgenooten die D N reeds gewaarschuwd bad gelukte het hem door dat cordon heen te komen en de stad in te gaan Na ongeveer 20 minuten geloopen e hebben werd hij plotseling op den schouder getikt en men vroeg hem zich te legitimeeren Hij gaf den politieman z jn kaartje waarop deze hem verzocht mede te gaan naar het stadhuis Aldaar aangekomen deelde de tweede burgemeester hem mede dat bg bevel had bekomen ham te zeggen dat hy met den eerstvolgenden trein moest vertrekken en dat aan den commissaris van politie was opgedragen hem over de grenzen te brengen Op z jn vraag waarom dit geschiedde ontving de heer D N zeer zenuvaehtig ten antwoord dat hg burgemeester dienaangaande niets kon zeggen en dat de zaak hiermede was afgeloopen D N vernam toen van eenige partijgenooten en ook uit de Volkswaeht sociaal demooratiaeh dagblad te Bielefeld onder redactie van Groch dat de voorzitter der vereeniging bericht had ontvangen dat de regeering te Minden bevel had gegeven om den Hollandschen socialist D N niet in de belegde volksvergaderiog aan het woord te laten komen maar hem het spreken te beletten en iiem over do grenzen te zetten Daarop werd een telegram verzonden aaü den Minister met verzoek dat besluit in te trekken Er werd echter geen antwoord ontvangen Nadat D N eerst op staatskosten i gezelschap van eenige partggenooten gegeten had werd hg daarop onder geleide van den commissaris van politie wien V N gaarne de eer wil geven dat hg zgn plicht vervulde op zeer fatsoenlgke w jze vervoerd naar Emmerich waar op staatskosten overnacht werd Den volgendeu morgen werd onze landgenoot ge z juist nu ni t san tafel had aangedaan in dat willen verschijnen Den volgendeu iporgen als de zon nauwelqks de tappen der olmen in den tuin met het goud van hare stralen overgoot en terwijl de dauw nog in glmsterende droppels op de heesters lag ontdekte hg het meisje bij de volière waar zij bezig was de zilverfazanten te voederen Zwggend bleef hq haar op eenigen afstand achter de wingerdranken verscholen gadeslaan Doortje was sltg d het eerst op en de eerste die in den tuin te vinden was Frisch als een rozenknop stond zg daar een eenvoudig bruin kleedje omsloot haar bevallige gestalte de opgeslagen mouwen lieten de schoone ronding van hare armen zien het krullend haar was losjes onder den stroohoed opgebondeo met een lachend gelaat verdeelde zg het voedsel onder hare lievelingen Krakende voetstappen achter haar op het kiezelzand stoorden baar in hare bezigheid Zonder haar goedenmorgon te wenschen doch met een norscbe uitdrukking op het gelaat ging Jan naar haar toe Waarom heb je gisterenavond bg bet souper op je laten wachten vroeg hij barsob terwijl hij de banden op den rug vouwde Doortje antwoordde niet maar ging met hal voederen voort Waarom antwoord je niet Zij keek hem van teizgde aan onverschiAig en bedaard deed zij den laatsten greep in baar voorschoot