Goudsche Courant, vrijdag 5 december 1890

I tntnsparfeenl naar Zeranaar en daar nam de oommisaaris a heid De reis werd l ekostigd door den Staat Als eene bqmnderheid meldt men dat liob onder het meerendeels jonge rolkjo hetwell zich gisteren op het ijs te Nierharst den Berg met schaatsenryden vermaakte een gr saard bevond van bijna 91 jaar Met de handen op den mg iwierde hg nog too vlag tussohen de menigte door dat menig jeugdig persoon er een lesje aan kon nemen De krasse grijsaard is visscber van beroep en ziet er niet tegen op den afstand tusschen Nederhorsl den Berg en Weesp ongeveer 6 kwartier Ie voet af te leggen Als een staaltje wat snel ryden betreft kan het volgende dienen Toen dr Roessingh op het Loo werd ontboden is ZEd van Deventer naar het Vorstelijk verblyf geredeli in 21 minuten terw il de trein daarvoor 34 uoodig heeft Dit geschiedde in twee rijtuigen met 4 paarden ieder een werd gebruikt van Deventer naar Twello en een van Twello naar het Loo JV Mepp a De eerste ea dus thans de oudste van alle volapfikkranten is het maandblad dat door den uitvinder wordt uitgegeven onder den titel van Folap ailad zenodüc Dit blad beleeft thans haar lOden jaargang met het uitgeven van No 120 Do heer Sehleyer is gewoon jaarlijks b het laatste nammer van eiken jaargang een zoogenaamden Wandkalender nit te geven waarop een overzicht van den toestand van volapuk een groote rol speelt Uit dit overzicht biykt dat er thans zgn 1371 leeraars van volapuk 428 hoofdleuraars 172 professoren 63 akademielp n 140 korrespondenten 30 examinatoren 7 reAniars 302 klubs en 3 100 000 kenners beoefenaars en vrienden van volapuk Deze opgaaf eindigt met de volgende woorden Bovenstaande slaat bevat slechts die berichten welke den datnval persoonlgk ter kennis zgn gekomen Deze staat is derhalve niet volledig voornamelijk niet ten opzichte van literatuur klubs leden van kinbs redevoeringen voorstanders kenners leercursus kranten telegrammen correspondenten opstellen firma s die in volapuk correspondeeren enz Verder bevat deze wandkalender een lange igst van alle door den heer Sehleyer uitgegeven taalkundige zedekundige godsdienstige en andere werken en een 20ial uittreksels uit particuliere brieven en tijdschriften Het hoofdbestuur der Maatschappij tot bevordering der geneeskunst heeft zich tot de 2e Kamer gewend met het verzoek de voorgestelde wijziging darepidemien et wat betreft de wgziging van art 17 opheffing der verplichting om de inentingsbewgzen over te leggen voor toelating der kinderen tot de scholen niet goed te keuren De vermindering van het aantal ingeente burgers zal zegt het hoofdbestuur zonder twijfel ten gevolge hebben vermeerdering der sterfte aan pokkan Het hoofdbestnur aarzelt niet de overtuiging uit te spreken dat de door de regeering voorgestelde wijzigingvan art 17 der wet den dood van een aantal burgers aan pokken zal tengevolge hebben Verre verkieslijk acht bet hooftlbestuur het dat en strooide de laatste korrels en stukjes van het voerin de volière Omdat ik alleen hun antwoord die het reeht hebben te vragen En wie tgn dat De overste die als voogd over mg gesteld is en mevrouw van Bamefeldl En ik bovendien 1 Een spottend lachje was het eenig antwoord Doortje streek haar voorschoot glad en keerde hem den rug toe Doortje klonk het bijna sissend achter haar terwgl zij tegelijkertgd heftig bij den a m werd gegrepen Zg keek om en zag den jongen man in het vaalbleeke gelaat Het hare kleurde van innerlijke opgewondenheid Vast woest en dreigend rustte haar blik op hem Mijnheer van Bameveld 1 riep zij mat van toorn bevende lippen uit Ik beveel je naar mij te luisteren Je begrijpt dat we niet beiden onder ééa dak kunnen z jn I Doortje zag naar den grond Ik heb dat geweien vaê bet oogenblik af dat men n bier verwachtte en hen er op voorbereid I Dus wil je uit eigen lieweging Je durft niet Hoonend lachte het meisje hem uit Maar als ik je nu eens de hand ter verzoening aanbood Doortje zag hem nan Bij het tien van het ht de volksvertegenwoordiging besluite de inenting verplichtend te stellen voor alle kinderen in het eerste levensjaar daar het aanwezig tgn van een aantal oningeente burgers ook el zgn te nog geen zes jaar oud een gevaar oplevert dat alleen op deze wgze zou kunnen worden afgewend Dat een partioulier in Indiè beter spoorwegen en mijnen kan exploiteereii dan de Staat is zegt het Hbl gelijk dr Hülamann opmerkte niet anders dan een vooroordeel Hoe kan men dat nog beweren wanneer men eene vergelgking maakt tusschen de exploitatie van de Ig n Samarang Vorstenlanden en die der Staatsspoorwegen op Java of wanneer men dia der tiniqgnen van Billiton vergelijkt met die van Bangka Vele industrién zullen gebaat warden de heer Hülsmann wees o a op de diffussie bij de suikerfabrieken wanneer de steenkolen goedkoop verkrijgbaar zjjn Voor den Staat kunnen de steenkolen niet alleen directe maar in niet mindere mate indirecte voordeelen opleveren De particuliere exploitant heeft alleen oog kan alleen oog hebben voor de directe voordeelen Het argument dat de Krgeering het al zoo druk had dat zg big moest wezen als eene particuliere maatschappij wat arbeid van hate schouders afwentelde sohgnt zegt het Hbl losgelaten te tgn De fStoomvloot wblke de pleiters voor particuliere exploitatie zoo onze lezers zich zullen herinneren noodig achtten om de steenkolen overal in den Indisohen Archipel te brengen zal gelgk de beer Hülsmann aantoonde volgens den heer Cluysenaar zelven in de eerate zeven jaar geheel overbodig zijn voorshands zal van dien uitgebreiden steenkolenhandel geen sprake zgn tenzg de Staat eerst zgn kolen aan den particulieren exploitant afstond om te later weder van dezen terug te koopen tegen hoogere prgzen en dan de quasi behaalde winst samen te deelen Daar is nog een argument waarvan het Hbl de wederlegging niet heeft vernomen particulieren kunnen roofbouw plegen en hef beste toezicht zal dat niet kunnen bejoiten Staatsexploitatie verzekert zegt het Hbl hst best eene geregelde stelselmatige ontginning der kolrnvelden Staatsexploitatie van den spoorweg die Padang met de Bovenlanden verbindt verzekert het best dat de belangen vap het land waardoor de baan loopt worden behartigd Het Ubl ziet geen reden waarom de Staat zijn spoorweg en ijne kolen zou overleveren aan eene particuliere exploitatie die in de eerste plaats het belang der aandeelhouders zou behartigen en s lands eigendommen zou bezigen als object van wisselvaUige handelsspeculatién Mr S van Houten zegt in No 2 van zgne Staatkundige brieven aan den overste van Tuemnhont antwoord toe op zijn open brief tot hem gericht over het militaire vraagstuk ook wat de önderdeelen betreft In dezen brief bepaalt mr v H zich tot een algemeene opmerking De beer van Tuarenhout bepaalt zich tot een afbrekende kritiek van de militaire waarde van het stelselde Eoo zooals dit gewrongen was in het keurslijf der oude grondwet Maar waarvoor ia juist ook onzerzijds aangedrongen op wijziging vsn de Grondwet ten aanzien der militaire bepalingen tenzij om verbe ringen ann te brengen die menige aan teeken boven zgn oog was het als zoude de herinnering aan hare jeugd haar hart overmeesteren daarna schudde zg het hoofd bedenkend dst zelfs de gedachte aan zulk een zwakheid beleedigend voorhaar was Gij mijnheer van Bameveld I riep zg uit een spottenden nadnik op den naam leggend U vergeet tot wie n spreekt i Mijn vader is voornemens je uit ons huis te verwijderen Uw vader Door e keek met gebogen hooM voor zich O nu begrijp ik hot I Spottend zag ze weder op Je zult in mg je beschermer vinden Mijn beschermer I Trots en met zelfgevoel wierp zij bet hoofd in den nek Ik had slechts één beschermer op de wereld en dien heeft God mg ontnomen Voor hetgeen mij nog bescheiden mocht zgn zal ik mijzelf beschermen Ik dank u Doortje sprak met een hoogmoed die indruk maakte op den jongen man Getroffen keek hg haar na toen zij de laan uitwandelde en achter het laag geboomte verdwee Jan stampvoette en klemde de tanden van woede op elkaar Zich omkeorende zag hg zijne pleegmoeder in een wit ochtendgewaad gekleed over de balustrade aan den kaut van den rivier oever geleund schgnbaar uitsluitend naar de beweging van den stroom kgkend hoewel zij hen beiden met opmerkzaamheid gadesloeg God zal mi straffen mompelde hjj voor zich been als dit niet de bespottelgkste toestand is merking van den heer v Tuerenhout kunnen does vervallen Om er slechts een te noemen vermeld ik dat nu er geen grondwettige slagboom meer is tusschen militie en schutterg en eers enoemde niet tot een diensttgd van 5 jaren is beperkt die diensttijd zoo noodig met een jaar kan worden verlengd en voorts dat indien er werkelgk belangrijk verschil blgkt te bestaan tussohen de in de kazerne geoefende miliciens en de in hunue woonplaatMg geoefende schutters in de retervo sohutterij ng alle grootere plaatsen degenen die in de mililie hebben gediend een afeonderlgke indeeling kunneii erlangen De geoefenden voor de taohnische ei bereden wapens die bg de reserve schutterij igii ingedeeld kunnen onder de nieuwe grondwet het volkomen recht tot reserve dienst bg hunne respectieve wapens bestemd worden De hoofdzaak die aan het sielsel de Roo uit een militair oogpunt de voorkeur moet doen geven is dat men daardoor belangrgke kosten nevens ons tegenwoordig leger een zoo goed als gereedstaande over bet geheels land verdeelde in de centra van bevolking behoorlgk geoefende eu voor defensieve doeleinden bruikbare infanterie en vesting artillerie vormt en bovendien op alle plaatsen Waar de kust of rivierverdediging handlangers voor speciale diensten eiscbt voor die diensten geoefende manschappen uit de bevolking dier streken maar voor het grijpen heeft Maar ik herhaal wat ik in mgn eersten brief schreef die wapenraacht is uitsluitend en alleen voor defensief doeleinden bruikbaar Zg staat bg deze taak ook niet alleen maar nevens en in verband met de troepen die wjj door onze lichtingen van 11000 nun reeds verkrggen welke troepen in onzen gedachtengang wel buiten maar niet buiten verband met ante linien opeieeren Het systeem wordt inderdaad alleen daarom door de regeering en hare verdedigers afgekeurd omdtt het niet gelgk het regeeringsvoorslel de stof levert waaruit binnen acht dagen een eerste aa een maand laler een tweede legercorps naar Praisisch model kan worden geformeerd in staat OD zoo noodig ook buitenslands aan operatien deel Ie nemen Wat de re eering wil wordt wel is waar niet door haar bereikt omdat z j een in Jiaar stejsel oivoldoende oefening voorstelt Hieraan ton door verlenging van oefeningstgd kunnen worden tegemoet gekomen Maar dan bigfl toch haar stelsel tot een algemeen staatkundig oogpunt verderfelgk Uit dst oogpunt is datgene wat de regeering wil niet alleen geen voordeel maar zelfs een gevaar omdat niemand een redelgt antwoord weet te geven op de vraag wat wg met die legercorpsen willen Met gerechtvaaniigd wantrouwen zal elke der rivaliseerende groote mogendheden denizen dat dis korpsen en zulks niet eens uit eigen beweging van onie zgde maar onder pressie of dwang wd eens op een zeer ongelegen uur haren tegenstandtr zouden kunnen komen versterken Dit wantrouw is voor ons te gevaarlijker omdat noch onze belangen norh onze sympathiën ons een bepaalde gedragslijn aanwijzen en niet alleen elke partijkues van onberekenbare toevallige omstandigheden zou afhangen maaf ons ook in bopelooze inwendige verdeeldheid zou storten De leger organisatie ia een onderdeel der algemeene staatsleiding en zg moet voortvloeien uit het inzicht t welk men ten aanzien van de algemeene staatsleiding verdedigt Mobiele legerkorp waarin een monaoh kan geraken I Mama schreef m j in hare brieven allerlei opgewonden onzin over de voortreffelijke eigenschappen die zich onder hare hoede bij het meisje ontwikkelden Kn wat is zij thans hier in huis Wat wil mama van haar maken Een wilde appel zpu zg in het Parodgs zelfs blgven en ik bedank er voor in huis als haar gelijke te worden beschouwd IE heb het gezworen toen zij mg destgds een van de straat opgeraapte joogeo genoemd heeft in het bgzijn van Bodenthal die het overal uitgebazuind heeft zoodat ik genoodzaakt ben geweest overplaatsing bg een ande regiment te vragen En dien eed houd ik juist omdat zjj zulk een verleidelijk ding geworden i l Wat scheelt mg de sentimentaliteit vao mama Met schimp en schande beladen zal tg den weg opgezonden worden waar zulk een landlooperskind als zij is behoort maar eerst als ik het wil I Ook de impertinentie van zooeven zal niet vergelen worden Zonder vaden wil kan zg zich itergens h en begeven hij kan haar laten oppakken waar en wanneer hg wil Ze is in mijno naacht en ongemerkt ontsnappen zal ze mg niet wat mama ook moge doen om haar ta beschermen Tevergeefs wachtte de vrouwe van Barneveld op den raorgengroet van baren pleegzoon Somber voor zich been ziende geheel beheersoht door de gedachte aan het meisje dat hg zic voornara te doen buigen voor zijnen wil sloeg zg een zglaan in en ging door de kleine tuindeur naar den rivieroever fTorilt vervolgd sen en een actieve internationale politiek tgn onafscheidelijk omdat wg ons niet kunnen voorstellen dat ons leger buiten verband met onze linien opereert dan na een vooraf met eenige groote mogendheid gesloten bondgenootschap Daar nu niemand zulk een aolieve staatkunde wil behoort ook van een veldleger zooals de Slaats commissie hot zich denkt geen oogenblik sprake te tgn Het U D bevat het volgende weeroverzichl overde maand November De temperatuur die tot en met den 24 met weinig uitzonderiBgen zooals den U en 12 ten opzichte van de normale steeds te hoog was daalde den 2 teer aanzienlijk en bleef gedurende de overige dagen van de maand veel te laag Den 27 stond de thermometer gemiddeld 13 C Ie l aag en bereikte toen tgn laagsten stand 10 4 C welke lage temperatuur slechts den 23 Novemlier 1858 werd overtroffen toen de minimurathermometer 10 6 C aanwees Het hoogst 12 3 C stond de thermometer den len s avonds ten tien ure Niettegenstaande 22 dagen een gemiddelde temperatuur boven de normale hebben gehad en slechts 8 eene daaronder is de gemiddelde temperatuur der geheele maand O H te laag geweest een gevolg van de groote koude der laatste dagen De gemiddelde temperatuur heeft bedragen 5 04 C De barometer stond eveneens te laag Hij stond gemiddeld 1 23 m M beneden zijn normale hoogte en oereikte een gemiddelden stand van 767 23 m M De eerste 12 dagen stond hij boven de daarop volgende tien dagen beneden van den 22 24 weer boven en de overige vgf dagen weder boneden zgn normalen stand Het laagst stond de barometer 734 26 m M den 24en het hoogst 771 97 m M den 19en De betrekkelijke vochtighVid Was 2 3 pet grooter an gewoonigk en heeft bedragen 90 3 pet De dampdrukking 6 3S m M was eveneens te hoog zg heeft de normale met 0 27 m M overtroffen De 5e 6e 8e lOe 11e I2e 15e 16e 19e en de vgf laatste dagen der maand zgn droge dagen geweest In het geheel is er te Utrecht 118 1 m M regen gevallen De meeste regé n op een dag gevallen 33 5 m M had plaats den 23en ook den volgedaeu A g heeft het veel geregend toen werd er 31 3 m M regen opgevangen De normale hoeveelheid voor de maand bedraagt 69 4 mM zqodat die net 68 7 mM ia overtroffen In geen enkele Novembermaand sinds het jaar 1840 is zoo eel regen gevallen als in de voorgaande Novemb r 1866 was tot dusverre de natste met llM mM De droogste mets4 4 mM was die in 1863 De verdemping eaft 16 1 mM bedraien terwgl er gewoonlijk 16 8f mM verdampt De loeveelheid regen heeft die Aex verdamping dus met 102 mM ovoriroffen De wind was in deze maand zeer constant de eerste 23 dagen voerdo hg steeds een Z in tgn naam de vijf voorlaatste dagen eer O en den laatslen dag was hijwest De sterkste windstoot 35 K G op den M werd den 23 Nov s avonds te 9 uur waargenomen De helderheid s morgens en s avonds het grootst heeft slechts een gemiddeld ogfer van 3 8 opgeleverd en is dus niet groot te noemen Slechts één onweérsbericht van den 12n van het liohtschip op de Noord Hinderbank in het tuidelgk gedeeilts der Noordzee werd ontvangen s Avonds van den 30en werd te Utrecht een kransom de maan waaigenomen Bloemenliefhebbers stellen er zeker wel belang in dat de Hortensia die bekende fraaie sierplant in dit nog loopende jaar het eeuwfeest eeft gevierd van bare invoering in Europa Uit de beschrijving van reizigers zoowel als uit afbeeldingen vooral op Chineetche schilderstujtken en tapg on was die ifit China en Japan afkomstige plant reeds lang bekend en de mannen van het vak gaven haar don weten chappelgken naam van Hydrangea van hgdor water ttu eitm vaas wegens den vorm van taadbui es Door Ijverige pogingen van den verdienstelijken natuurondsrzoeker Joseph Banks gelukte het in 1790 het eerste tot voortplanting geschikte exemplaar voor de tuinen van Kew in EngeUnd te verkrggen vanwaar be bloem alras onder kweekors en liefhebbers verspreid werd Wat daartoe misschien bgzonder heeft bijgedragen on wal haar ook een zekere merkwaardigheid geeft is dat men de oorspronkelijke roode kleur van de blobm d or natuurlijke of kunstmatige vermenging van wat ijtor met de aarde waarin zij geplant is in blauw kan veranderen Wat den naam Hortensia betreft betwisten minstens drie dames elkaar de eer van het peetschap lo Hortense de stiefdochter van Napoleon I de latere Koningin van riolland van haar weet men echter slechts met zekerheid dat zijzelve gaarne beweerde dat er betrekking bestond tusschenide bloem en haar 2o De geleerde vooral in wis en sterrenkunde uitmuntende Madame Lepante de vrouw van den i Parjschen horloge paker J K Lepante doch die dame heette niet zooals bg deze gelegenheid meestal opgegeven wordt Horteose maar Nioola Benée zoo althans verklaart Ottinger in dan MmiUur des datet terwgl hg er bijvoegt dat de Hydranffea eerst Lepmtia genoemd werd en later herdoopt is in Hortensia 3o De moedige op avonturen jacht makende Hortsnse Barté de geliefde van den botanicus Pb Commerson die hem in manskleeren op al zgn onderzoekingensreizen vergezelde waarom hg dan ook de plant die hg in 1767 in Chinv ontdekte naar haar noemde Deze naamafleiding tal vau alle wel de waarschijnlijkste tgn Baitenlandscb Overzicht In de Eransche Kamer lijdt de heer Bouvier nederiaag op nederlaag Eerst werd ondanks tgn protest besloten het voorstel Soubeyran om het evenwicht tusschen uitgaven en inkomsten door een conversie te herstellen in overweging te nemen en gisteren werd weer oen amendement der oppositie betreffende de douanen een voorstel van ondergeschikt bt lang maar waartegen de tegeerinu zich toch verzette met een meerderheid van 22 stemmen aangenomen De heer Bouvier heeft zich echter deze kleine tikjes niet aangetrokken Vermoedelgk zal de minister met het stellen der kabinetsquaestie wachten totdat het voornaamste punt der begrooting de overbrenging van de buitengewone uitgaven op de gewone begrooting aan do orde komt Daarbg komt dan ook de alcoholbelasting Mocht de vereenigde oppositie uitgaande van de stelling noch leeningen noch nieuwe belastingen deze belasting verwerpen dan moet natuurlgk de heer Bouvier ook vallen En met den heer Bouvier valt dan tevens het geheele ministerie want gelgk de Temps verzekert zullen de andere ministen zich bg den minister van finapciën aansluiten Trouwens bot leenipgsplan en de delging der buitengewone begrooting met de daarbg gevoegde alcoholbelastiog behoorden tot de hoofdpunten van het program van het ministerie zoodat de heer Do Preycinet zich niet van zijn minister s n financiën kan scheiden Men gelooft vrg algemeen dat het ministerie in dezen strgd het onderspit zal delven omdat er vele afgevaardigden zijn die uit vrees voor hun kiezers hun toestemming niet willen geven tot het invoeren van nieuwe belastingen Nu wordt er dan ook reeds gesproken wie de nalatenschap van het ministerie zal aanvaarden Als opvolger van den heer De Preycinet wordt genoemd de heer Meline da leider der protectionisten Een feit dat opzettelijk vermelding verdient ia dat Kooh de ontdekker van het middel tegen tuberonlose geweigerd heeft een nationaal hnldeblgk in den vorm van een groente som geld aan te nemen Ëigenlgk vipdt men dat te Berlijn over t geheel niet zeer aangenaam omdat de groote generaals in 1871 allen zulke rgke dotaties aanvaardde Men vergeet echter dat Koch is een wetenschappelijk man die over veel dingen ook over de behoeften van den mensch anders denkt De houding van Koch is zeker niel in den geest des tgds maar gelukkig treft men toch nu en dan nog enkelen aan die roeenen dat men in de wereld eenvoudig zijn plicht moet doen en daarvoor geen extra belooning noodig is tenzij in zijn eigen bewustzijn Een van de hoofdleiders van het centrum in den Duitschen Bgksdag baron Von Schorlemer Alst heeft zgn mandaat nedergelegd Naar het heette treedt baron Schorlemer wegens zgn slechte gezondheid de partijleider af maar de eigenlgke rede werd ook nu hierin gezocht dat hg het op den duur niet kon vinden met don heer Windthorst Trouwens om deze reden legde de heer Schorlemer in het vorige jaar ook zijn mandaat als lid van den I ruisischen Landdag neer Nu echter is dit toch niet het geval Het ontslag van den afgevaardigde geschiedde niet om poli tieko redenen want do afgevaardigde van Bochum is werkelgk ziek en zelfs vrg ernstig De heer Schorlemer werd te Bochem gekozen met 29 869 stemmen terwgl zijn nationaal liberale tegenstander 28 824 stemmen verkreeg Voor de laatste verkiezing werd dit district steeds door een natio naalliberaal vertegenwoordigd De nationaal liberalen zullen nu baron Schorlemer zich terugtrok hun uiterste krachten inspannen om bet verloren district te herwinnen Ten gevolge der groote overstroomingen heerscht er in bet Buhrgebied eene bedenkelijke storing in het goederenverkeer Van de spoorwegbruggen over de BehedenEuhr is alleen die tusschen Speldorf en Muhillbim bruikbaar toodat het geheele vervoer over dat punt moet gaan Vandaa r aanmerkelijke vertragingen met de passagieratreinen terwijl het goederenverkeer op verscjiillende plaatsen gedurende enkele dagen geheel stilstaat Natuurlgk wordt daardoor in de eerste plaats het kolenvervoer getroffen In het noorden en oosten van het steenkooldistrict is do storing niet tqo erg maar voor de verzending f tiuAm die over het hoofdrangeerttatioa Speldorf moet gaan U M een teer moeilgke toestand Het ergste is het ten opzichte van het westen Op het rangeerstation Frintrop staan duitenden waggons opeengehoopt en de mgnbestoren verkeenn daardoor m geene geringe verlegenheid Naar het oordeel van dleskundigen zal het weken duren eer de voorgenomen aanleg van noodbruggen is volbracht on zullen er eenige maaaden heengaan eer het volle bedrgf op de thans beschadigde spoorlgnen zal zgn hervat Tengevolge van dit alles U in enk le mgnen het bedrgf reeds tijdelijk gestaakt Behalve hetgeen wij mededeelden over Harrison s boodschap nog bet volgende Het Nioaragua kanaa zegt de president vordert goed Het geschil met Engeland over da Behringzee leidde nog tot geen resultaat EngeUnds voorstal eener arbitrage was nog niet aangenomen omdat de vorm van hot voorstel een bevredigende oplossing met deed voortien De financieele toestand blijft schitterend de inkomsten waren 403 081 000 de uitgaven 297 736 000 doll waorbg de inkomsten van t departement der posterijen niet zgn meegeteld De raming voor t loopende jaar is met diezelfde uitzondering 406 millioen inkomsten en 354 miUioon uitgaven Over de nieuwe muntwet is de president za tevreden Wel betreurt hij de daling von den züverprgs in de laatste weken maar de aanvankelijke rgzing was deels aan speculatie te danken Er is nog eenigo tijd van ondervinding noodig om den juisten invloed op de waarde te bepalen Een voorstel om een internationale conferentie bijeen te roepen over de mantqunestie wenscht de president niet te doen maar aandachtig tal hg den loop derquaestie in het buitenland nagaan om te tien of hij een oplossing kan bevorderen die voor den wereldhandel van weldadigen invloed kan zgn De schuldenlast is sedert Maart 1889 met 211 832 460 doll verminderd De president verklaart niet te begrijpen dat men in t buitenland bezwaar maakt tegen de nieuwe douane wet voor zoover zij naar juiste en billgke waardeschattingen streeft Het nieuwe tarief blgft hg beschouwen als een weldaad voor de industrie en den arbeid De toekomst meent hg zal dat nader loeren Gi en herziening dan ook alvorens de wet a fair trial heeft gehad De duurdere prgzen waarvan men gewaagt zijn een gevolg der zilverwet niet der tariefwet Hg verwacht voor de Unie een grooter en voordeeliger aandeel in den buitenlandschen handel en in de vraohtvaart Aan buitenlandsche kritieken hec t hg niet Niet de wensch om anderen te benadaelen of om repressaille te oefenen heeft de meerderheid gedreven maar alleen do begeerte om aan t eigen volk beter betaalden arbeid te verzekeren Ook de zucht om uitgebreider markten aan de Amerikaansohe producten te verschaffen De clausule betreffende reoiprocitoit in de Mo Kinleywet voldoet overigens aan de billgke verlangens van andera natiën en aan de comitas gentium Duidelgk is bewezen beweert de president dat het Amerikaansohe vee en vleesch dat wordt uitgevoerd aan geen ziekte Igdt Blgft men het echter in t buitenland weren dan tal dé uitvoerende macht haar plicht doen Aan de Mormoonsche beloften vao afschaffing der polygamie hecht h j weinig geloof althans hij is niet voornemens aan Utah door verleening van zelfbestuur de mogelgkheid te verschaffen de polygamie te wettigen Het denkbeeld om de telegraaf evenals de posterijen tot staatszaak te maken verwerpt de president maar hg beveelt een wetgeving aan waarbg aan do maalschappljon vaste tarieven worden opgelegd PETROLEÜM NOTEERIIVGEN van de Makelaars Cantzisar SchalkwUk te Rotterdam De markt waa heden flaaw Loeo Tankfust 7 70 Geïmporteerd fu j 7 75 Januari Pebruari en Maari levering ƒ 7 76 Deoember lerering ƒ 7 65 MARKTBESICHTBN OOUda 4 December 1890 De droeve plechtigheid op heden alsmede de geheel onverwacht ingevallen vorst die eeq volledige stremming der bipnenvoart tengevolge had zgn oortaak er in granen heden niet omging Veemarkt Melkvee goode aanvoer handel en prgzen stationair Vette varkens goo e aanvoer handel gewoon 19 a 21 cl per half KG Big fen voor Engeland tamelgke aanvoer handel flauw 16 a 17 et por half KG Magere Biggen goede aanvoer handei flauw 0 75 a ƒ 1 30 per week Lammeren tamelgke aaévoer handel flauw 12 a ƒ 18 Aangevoerd 87 partgen kaas handel vrg vlug Ista 9