Goudsche Courant, maandag 8 december 1890

1890 Maandag 8 December N 4396 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BOLDOOT GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao pa o C T Dffilmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde fabricatie on uitsluitend gebruik van ne en nste grondstoffen g windeeren den verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao n aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleverancier 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewgs van uitmuntenden fabrikaat Beeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nous votts dëoomons une IHedatlle d or première elasae en consideration de votre ezoellent fiibrioatloii de Ohoeolst bonbons varies etc eto Stollwerck a fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Cunfiseurs Banketbakkers enz enz Generaalyertegenwoordiger voor Nederland JoUiis Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Oe InBendlngr van advertentlAn kan gescbieden tot eón uur des namiddags van den dag der uitgave drong hem de viaduct uit naar den kant van de rivier Vaarïvel Doortje hoorde zg fluisteren Zij was alleen Met ingehouden adem liiisterdazg Naeenige 1 j j Ji het slot vallen op het kloppend hart over het kie Bovendien wilde de beer Woeste niet toei evea dat de beweging tco gunste van grondnretsherzleaiug zoo sterk is als andefe leden der reofaterzijde bet willen doen gelooven Brussel ia niet het gebeele land De grootste kracht heeft de conservatieve party steeds in de provincie gevonden In de provincie bestaat volgens de door hem ingewonnen inlichtingen de Btroomiog ten gunste van grondwetsherziening niet h j waarschuwde zijn partygenooten te vervallen in het euvel van Frankrijk om de moening van het gebeele land te beoordeelen naar die der hoofdstad Wat bovendien ernstige overweging verdient indien de kamer zich verklaart voor grpndwetsherziening don moet de conservatieve regeering haar eigen meerderheid ontbinden Welk een jware verantwoordeIgkheid voor een regeering haar eigen meerderheid te ontbinden I Der langen Bede kuner Sinn is dat de heer Woeste tieh blijft kanten tegen de herziening der grondwet Wat zal de regeering in verband met deze intransigente houding van haar mentor doen f Zij bevind zich in een hoogst moeilijke positie wyl haar eigen aanhangers onderling verdeeld haar in deze een geheel venchillende richting willen uitdrijven Bovendien dreigen haar ernstige moeilijkheden van de andere zijde waar men aan krachtiger middelen begint te denken om da clericale regeering tot toegeven te dwingen Meer en meer breidt zich de beweging onder de arMiders ten gunste eener algemeene werkstaking uit Zelfs de Genter socialisten die tot nogtce de algemeene werkstaking niet genoeg voorbereid achtten ziju thans bereid er aan deel te nomen in geval de bediening der grondwet en de invoering van algemeen stemrecht niet spoedig volgt Van alle kanten uit België zelf oit Engelaijid Amerika uit Daitechlaad stroomen giften tot stijvilng van het fouds voor de algemeene grève Ue Ant werpsche socialistische vereeniging de Workflr schonk 5000 frcs voor de centrale kas Zon de clericale regcerlng een niet nog zwaai verantwoordelgkheid op haar schouders nemen wa neer zg het tot een algemeenen stilstand in de natipnale nijverheid liet komen dan wanneer zg wat heer Woeste zoo zeer vreest haar meerderheid bindt LIJST van onbekende brieven verzonden in te Ie helft der maand November 1890 welke door tui sohenkomst van t Postkantoor Gouda terug te bek men zijn J H E Fischer Breukelen Jtubens Dordrecht 1 Flanderijn den Haag Van WADDINGSVEEN E Kerver den Haag BELGIË W Doc Brussel Gouda den i Ütcember 1890 De Dirtcteur van l Postlfantoorl VOBSTEB u a vF K e r 1 IJk e Stand MooMreoht iUDep lil 1 Spnjg GEBOREN Johannes Adrianni onden J van Gennep k£j H C Vernunlen Juper oaden F Vink en W van Sprafg OVERLEDEN M C de Bruin 2 m ADVERTENTIÊN Undertrouwd H C GA BEU EK M É WöLCKEN Gouda den 4 Uecember 1890 TE HÜÜE pf TE KOOP on terstond te aauraarden een waarin VERGUNNING in de Vogelenzang M 210 V Adres aan huis voornoemd Puike ioOMBQTEUÜ Vaatjes netto 4 kilo 4 25 per 11 en 22 kilo I per kilo franco rembours J BRUNSTING Rzo Beileo Lokaal NUT ea VEaNAAK Oosthaven Gouda Maandag 15 December 1890 s avonds ten 8 nur Soiree iltusicale ie geven door den Heer S VAN GRONINGEN Pianist uit t Gravenhage met welw medewerking van de hh Dr B J H O en J C 8 v d C PBOGBAMMA Sonate Op 31 No 2 Bekthovbn Saite 8 van Gbonixgem i voor Polonsise C Baikt Saëns j 2 Piano s Próiade Chopin 5 Valse Godaud Poloniüse LiszT enz Batrée Bg inteekeningy 0 99 Bureau ƒ 1 25 LeeriiBgen der Stèd Mnziekgphool 0 75 HET COMITÉ 6 Fl COGNAC 48 voor ƒ 6 90 6 Citroen Punch 6 90 12 COGNAC 48 7o 13 12 Citroen Punch 13 levert Ues vrg aan huis na toezending van postwissel of onder rembours G J VERKERK té VIANEN a d Lek Bekroond met Zilveren en GonAm Hedailleg jlanievoleit door RU Oeitee en ScheiiMndigen KraepeÉënT Holm s Eikel Cacao voedzaam versterkend aangenaam van smaak voor kinderen en zwakken zeer aan te bevelen Alom verkrijgbaar in bussen a Vi s B KBAEPELIEN HOJ M ZEIST BOSGHVIOOLTJES SrOORTREFPELIJK REVKWATES Men lette steeds op don naam J C fiOLDOOT EERSTE QUALITEIT SFAANSCBE DBÜM 40 cent het pond Mandarïjiieii in Histjes van 25 stnks 1 40 prachtige verpakking JAPANSCHE ANDOORN CASTANJES 10 Cent per pond J GERRITSEl Zeer ITette desteendrukte NAAUmSTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn UT Algemeen erkend als hel beste MONDWATER der wereld 40jarige roem ilond en TandzieHten zooala het vlet oiAea dor tanden tandpgn ontstelcing zweren bloedend tandvleesch onaangename reak uit den mond kalkrorming worden zeker roorkomen en genezen door het dagelijks gebruik ven het echte K K Hof TandarU Tlr P O P P Anatherln Ui rurr S Mondwater in aanmerkelijk vergroote fleeschen voor 60 cents f 1 20 en 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend toet Dr POPP ïTandipoeder of Tanüpaota steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel Ur POPP e Krujilen Zeep stegen eikenhuiduitslag en voortreffelijk voor baden I Veuus zeep en Zonnebloemenzeep ruPP S Gekristalliseerde en Transparant va H I Glycerlnezeepen jjn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke óok een verwonderlijken witten tint te weeg brengen fl De namaaksels van AnatherinMond water verwoesten de tanden binnen korten t jd VB Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van Nederland Gouda Snelpersdruk van A BwNKMAN i Zoon Pe niJËgave dezer Conrant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen P P S P maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Uconderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND T G0UDA 6 December 1890 Dinsdag 9 December herdenkt do heer J M van Minden den dag waarop hij voor 50 jaar zich hier vestigde als tandarts Gisterenmiddag om 4 uur is een jongen die de roekeloosheid had zich te wagen op het gs in de ingelgraeht te water gevallen doch gelukkig spoedig gered De Slaatt Ckiurmt maakt twee Beilulfm openbaar in naam van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina dopr de Koningin weduwe Regentes vak hot koninkrijk O dagteekening van den 3e n December gefiomen op voordracht van den raad van ministen en dan ook gecontrasigneerd door dek tijdelijken vo lirzitter van dien raad Mackay Het perste Betluit veiwgzende naar de wetten van 2 Aug 1884 SUl Na 188 en 14 Sept 1888 SM No 150 alsmede naar de artt 43 an 34 der Grondwet bepaalt dat de vereenigde vergadering vaui de StatenGeneraal waarin do bq de artt 43 en 34 der Grondwet omschreven eeden door Ons als Segentes van het Koninkrijk en als Voogdes van Oine beminde Dochter Hare Majesteit Wilhelmina Koningin der Nederlanden zullen worden afgelegd zal gehouden worden op Maandag 8 December 1890 De leden der Staten Generaal worden uitgenoodigd siolt dien dag des middags te twaalf nfen daartoe te vereenigen in de zaal bestemd voor de zittingen van do Tweede Kamer terwijl de minisiers hoofden van ministerieele departementen de é a e ei der orden en de le en van den Baad van @ tato uitgenoodigd worden zich des namiddags te ééa uur mede in die zaal tS vereenig en Het tweede BeiluH verwijzende naar de wet van 14 Sept 1888 Ml No 160 en naar art 84 der grondwet bepaalt da t de vereenigde vergadering van de StatenOrn nal wdkrin de bq art 4 der eerstgenoemde wet omschreven eed door de leden Van den Baad van Voogdy bij art 2 dier wet ingesteld tal worden afgelegd zal gehouden worden op Maandag 8 December J890 des namiddags te half vier uren terwgl FKJVILLETOX e N PLEEGEIïïU Naar het DuiUeh XVI 30 Ik weet het George Maar om mijnentwil bad fflj vleiend lerwyl zg beide handen op zijnen arm légde f Ikl ga naar de stad om er te overnachten I zeidehg onderworpen Wat zal ik den meester mededeelenlP vNlI ts George dan alleen dit dat ik iet zal uithouden K olang het zijn wil is George greep de beide handen van het meisj o dA ng in de zgne drukte Trouwhartig en weemoedig staarde hg haar aan Acl Doortje hoe vurig wenschte ik dat ge bg ons waprti Ög moest den meester eens hooren als hg nit het kamertje aan den tuinkant die hij zod netjes voor u heeft laten inrichten komt en zegt hier za mgn kind wonen L Was t maar reeds bij mg Maar i c moot nog wachten tot En dan droogt V lig zich ontroerd de tranen af Ga nu heen éeorge De honden mochten ons eens binden viel zij hem angstig in de rede en de leden der Staten Göneraaf orden uitgenoodigd zich op voormelden dag en uur daartoe te vereenigen in de zaal bestemd voor de zittingen van de Tweede Kamer Aan s rgks munt is een bronzen medaille geslagen ter grootte van 53 millimeter middellijn ter herinnering aan ile regeering van Koning Willem III Aan de voorzijde dezer medaille ziet men de beeltenis des Koniitgs met het randschrift Willem III Koning der Nederlanden G H v L Deze zijde der medaille is teer fraai uitgevoerd door den heer J I M Menger De achterzijde vertoont een grafmonument waarvoor op een kusten de k ningskroott ligt en een treurend kind als beeld vgn ket volk ligt neergeknield Op de voopijdo vkn het monument prgkt het rnkswapen en daaronder gadeeltelgk leesbaar de woord m Willem III K fniH der Nederlanden Groothertog van Luxemburg k Op I ket monument staat de buste des Konings en terzijde daarvan links een engel de genius des tgds idie een lauwerkrans boven het hoofd houdt uitgestrekt en in de linkerhand eene naar beneden gekeeiJe uitgedoofde fakkel draagt Hechts staat eene ouwenfiguur met gekroond hoofd en een rijksttat vi d a reefaterhand eeee vdontetUogvau het Koningsobap JÊf f Onderop h monument itaat te lezen Geb te Brussd 19 Pebr 1817 Overleden op het Loo 23 Nov 1890 terwgl het geheel omgeven is door het voegend randschrift XLI jaren regeerde de laatste Oranjevorst en was Nederland gelukkig Deze zijde der medaille is zeer verdienstelijk uitgevoerd door den heer W Sfhammer Do penning is aangeboden aan H M de Koningin en aan H M de Koningin Weduwe Hg zal Maandag aan s rgks mant wordel verkrggbaar gesteld in zilver voor 12 in bronsi voor ƒ 2 40 Koningin Wilhelmina £ r is een photographie van H M De beeldhouwer Junger te het model it na Aan s Bijks Munt zullen binnen kort munten worden geslagen mot de beeljtenis van de jeugdige voor dat doel reeds sn profil gemaakt Amsterdam boetseert K C minuten hoorde zij de tuindenrl Zij herademde Met de hand hoorde zij het kraken van voet r zelzand Toen verliet zij hare donkere schuilplaats en sloop I onder het overhangend klimop van het rasterwerk 4oor naar huis XVII f 1 In het grsote salon waar de fa nilie zich d es avonds placht te verzamelen zat Jan n jachtgewaad voor den schoorsteen Met boosaardig flikkerende oogen tflurde hij in de vlammen van hel haardvuur waaiaan hij zich de voeten warmde Jn het midden van bat vertrek aan de tafel waaro er de groote hanglamp helder en gezellig haar licht merp zat de overstef met een Pransehe courant in de hand Beiden schenen zich niet om elkander te bek Dmmeren Mevrouw van larneveld deunde in de canseiise die op den voorgrond van het vertrek in de schaduw stond zg hield de voeten op een kussen gesteund en met de gevouwen handen in haren schoot staarde Ij op de figuren van het Smyrnatapijt waarop de lam haar spol van licht en schaduw dreef Waar is Doortje vroeg Jan lindelgk het hoofd opheffend terwgl hg de handen i i het sohgusel van ADVSUTENTIBN worden geplaaM van 1 5 regels it 50 Oenten iedere regd meer 10 Centen GROOTE LBTTKB8 worden berekend naar plaatsmimie Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIBBLAD t welk dei Maandags verschgni Door de Perm Comm enz is aan de Nedsrl Israël Kerkbesturen in het Eijk de volgende oiroolaire toegezonden AvuUrdam deo 28 Nov 1890 De Permanente Commissie tot de a meene Zaken van het Nederlandsch Isnëlietisch Kerkgenootschap alhier ontvangen hebbende eene missire van Zqne ËxcdL den Heer Minister van Justitie houdende kennisgeving van het orerlqden van Zyne Majesteit de Koning brengt dit treurig bericht ter Uwer kennisse ea geeft u in overweging om als blijk van deelneming in dit treffend verlies op den eerstvolgende Sabbat na ontvangst dezer in de Synagoge uwer Oemeenta bij het uitspreken van het gebed voor het welzqn van Hate Majesteit de Koningin Wilhelmina en Hare Majesteit de Koningin Weduwe Eegente het smartelijk afsterven van den algemeen beminden Koning te gedenken op zoodanige wijze als U den Opperrabbijn van het district gehoord het meest gepast zal voorkomen w j De Permanente Commissie Jitta PW litter M L Van Ameringen SeeretarU Naar aanleiding van dit schrijven is in de Syn goge der Nederl Israël gemeente alhier heden b den dehteaddienat eer dooi den WelKanr Heer opperrabbijn verva digd Hebr gebed vóór het gewone Koniogsgebed voorgedragen waarvan w hier de vertaling laten volgen Gebed Koning der werelden Heer aller zielen Gy hebt den mensch geschapen naar Uw evenbeeld en met Uwe heèrlykheid hebt Gg hem bestraalt opdat hg rechtvaardigheid beminne boosheid hate deugd beoefene en ondeugd verachte Heerlyk is het deel hem toegedacht Gij drenkt uit den stroom Uwer geneugten handelt hq naar Uwe geboden en w kt hij niet af van Uw woord In Uwe oneindige goedheid hebt Gij da weldaden Uwer redelgke schepselen nog vermeerderd door Vorsten over hen aan te stellen om hen te leiden op het pad der rechtvaardigheid en te voeren langs rustige stroomen Door U heerschen de Koningen der Yoisten troon hebt Gij gevestigd glans en Majesteit hebt Gy hun toegedacht Ons bewoners van Nederland hebt Gg reeds het haardvuur wreef Ik meen dat ik diin jongen van het grafelgk slot die haar naar het schgnt too ijverig boodschappen van het dikke wgnvat dien meestor Bartel brengt heb gezien De overste hoorde hem niet of wilde hem niet hooren Het boosaardige lachje op zijn gelaat waa door dj courant onzichtbaar Ik vind daar niets ergs in klonk de zenuwachtige stem der momier wier oogen op Jan gevestigd waren terwijl haar gelaat door zenuwafihtige trekken bewogen werd Jan haalde minachtend de schouders op Ik wil nu eenmaal die overbrieverg niet Hot meisje voert iets geheime in haar schild ik kan het haar aanzien Het ware beter als gg er u niet mede bemooidet Zg is onlangs den geheelen nacht buitenshuis gt weest ik heb haar in den wuegen morgen ademloes de kleederen met rijp bedekt den tuin zien ingaan De kamermeid heeft gezegd dat zij dien naobt niet op haar bed geweest is Toen ik haar daarover onderhield gaf zij mg een snibbig antwoord Da dienstboden hier in huis weten ook al niet meer waar zij haar voor houden moeten Het ware beter als gg dergelijke dingen aan m j overliet Opdat u baar t hoofd nog meer op hol zou brengen Mama Zij dient eindelijk te weten wat tij bier in huis is Zij schijnt de sleepjnponnen die ik onlangs in het vuur geworpen heb niet uit hare gedachten i