Goudsche Courant, maandag 8 december 1890

1800 ïAnmg 9 eeenber K 4391 GOUOSCHE COURANT J ieuwS eri Advertentieblad voor Gouda en Omstreken pe insendlng van advertentien kan geschieden tot eén xmx des namiddags van den dag der all ave É ƒ 100 belooning aan ieder die na gebruik van Prof LEFRIES LIKDOOBN TISCTUVB nog last van Likdoorns Eeltknobbels of Wratten heeft Alleen verkrijgbaar bjj den Depóthonder L A D VLETTER j60 Cent per flacon met peniael ODOVert roffen KWA LITEIT Gegfarandeerd zuiver LET OP DEN N A AM VRAAG Fatriek te Westzaan Opg ericht 182d CHOCOLAAD GROOTËS SO 100 Bodega s OVER de Wereld Depots IN EUROPA Onze Port Sherry Madera Tokayer eo Malaga Wijnen zfln in de voornaamste Hospitalen van Europa onmisbaar geworden Verkrggbaar te Qouda bg de Firms T CRBBAB lley s boorden Éanchetten en voorliemdjes zya buitengevroon Sterk eleguit in het dlUjiren Toortreffelük en oedk00per d n het waachloott roor linnengoed l e ey s boorden mancbetten en voorbemdjes leo na het gebruik eenvoudig weggeworpen zoodat men altijd nieuwe uitstekend pas den manchetten en roorhemdjee draagt 5 l ey s boorden manchetten en voorbemdjes na uil papier vernardigd met linnen overtrokken en daardoor van echt linnen niet teonderscheiden ertrokken ei modelten BDOBY Joilg nt krMa p ibsijofi x 1 m THB X V n J HBHZOO p dozijn II 6S OOETHB p doiijnll QrootteP OroottsXi dozijn g dozijn s Gangbaarste g ALBIOK p dozijnï 4 WAQITEB p doz piuiifl 7S FBAHKLUr BTEFBAir P itozyn I doz p rft ï Lurooui B p dozijn 0 89 Verkrijgbaar te Oouda bij den Heer C A B BANTZINöER Korte TiendeWeg D 17 J W P van EDE van der PALS Markt A 107 of direct byMEY 5EDLICH Vereand eschlft Lelpzig Plagwitz GEVRAAGD een flink DAGMEISJE Adres PEPERSTRAAT 89 GROOTB Ö0RTEERIN6 Wollen Handsclioeneii enFoularts A V OS Az Kleiweg 1 3 en 73 Koopt geene Naaimaclune alvorens eene ECHTE SINQER fabrikaat der SINÖER MAATSCflAPPIJ te NewYork op proef ontboden te hebben Eenig Depot te AMSTERDAM KALVERSTRAAT 62 Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Eenig Dep t te g HAGE Lange Pooten 16 Grrootste keuze Laagste prijzen OpenlDare Verkooping TAN Mn kleinen zindelnken Toor en in hot buis gemerkt 230 aan den Bleekerasingel te GOUDA op DINSDAG den 16eD DËGEMBEB i890 s morgens 10 Ure ten overstaan ran Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Daags te voren van 12 tot 4 Uar te beziebtigen OPENBARE AAirBESTEDIIT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oouda zgn voornemens op WOENSDAG den 11 DECEMBER 1890 des namiddags ten één ore in het Raadhuis aldaar bg inscbrgviog AAN TE BESTEDEN de LEVERING van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1891 benoodigde MATERIALEN als 2 3 4 5 6 78 89 10 11 12 18 14 16 Perceel 1 Houtwaren IJzerwerk Spijkers en lichte IJzer waren Koper Lood Zink en Sol Verftraren en Olas Teer Kalk Grind Zand 500 M fljne Pain 10 000 Ben Ahin Vu demi rétraiUé 60 000 blaawe LTselstraat 16 klinkoiTS 75 000 IJseimetselplavij 150 000 vlakke Vecbtscbe Btraatklinkers WaalvonA60 000 vlakke Veohtsohe Btraatklinkers Vecbtsohe vorm 30 000 vlakke Veohtsche klinkers Veohtsche vorm rollaagsteen De monsters der perceelen 8 9 y 11 12 13 14 15 en 16zgnaan deStadsTimmerwerfte bezichtigen Bg de inscbrüvingen voor de sti t enmetselstiéen als ook voor de keien moeten drie stuks dttidelgk gewaarmerkte steenen worden ingezondenDe bestekken en voorwaarden liggen dageIgks Zondag uitgezonderd des voormiddagsvan 10 tot des namiddags 1 nre ter inzage op de Secretarib der Gemeente en san de StadsTimmerwerf Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester De inschrgvingsbiïjetten moeten voor ieder perceel afzonderlgk op ze el geschreven doorden aannemer en de beide borgen geteekendden 16n December 18Ö0 voor des namiddags vgf ure ter Secretarie op het Raadhuis franco bezorgd zgn Societeit OiiS Genoegen 3 Ahonnement VoorttelUng DONDERDAG U DECEMBER 1890 Vereenigde Rotterdamscbe Tooneelisten Directie LE GRAS g HASPELS De Nonlinards Blgspel in 3 bedr nit het Fransch Gevolgd door Blgspel in 1 be r uit het Duitsch Aanvang l j uur Vtr Gewone bepalingen en prgzen GoüDi Snelperadruk van A BaiuKMiN Sc Zpoif De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgkè Nomuen VIJF CHNTBN BINNENLAND GOUDA 8 December 1890 In bet voorlaatste nr van da Nederlaudache Sport ia een uittreksel opgenomen van het jaarverslag der Qoudfche Zioemclub Daaruit blykl dat den heer C C Krom lid dier olab die naar men weet op 6 September jl het geluk had onder de gemeente Vlist een jongen man van een zekeren dood van verdrinken te redden en op hem met sueees de behandeling toepaste voorgeschreven door de Maatschappij tot redding van drenkelingen door die Maatschappij een gouden medaille werd toegekend die hem binnen kort zal worden uitgereikt I De werkman G op de Nieuwe Haven had het ongeluk by het uitsnijden van een paai nieuive klompen dat zijn mes uitschoot en in l et oog van zÜn 6 jarig zoontje terecht kwam waardoor dat lichaamsdeel zwaar werd besofaadigd De geneesheer wiens hulp dadelqk was ingeroepen beval om direct met het kind naar Utrecht te gaan alwaar het thans in het geslicht voor oogljjders wordt verpleegd Gisteren is onder de gemeente Gouderak de lijarige zoon van Deeboom met een prikslede Soor het qs gezakt en verdronken De directeur van bet Kabinet des Konings maakt bekend dat hü heeft ontvangen dezen brief van Hare Mqesteit dp Koningin Weduwe Regentes van het Koninkrijk s Gmvenhago ien 6den December 1890 Ik verzoek U HoogWelGeboren aan Hen di in de laatste dagen zulke hartelyke blyken gaven van deelneming en rouw by den harden slag die Mijne FBVILLETOX Naar het Daitick XVIL 31 Je weet hoe zenuwachtig mijne moeder is Gs terug I gebood hy haar dm zyne verlegenheid te verbergen en bukte zich als wilde hy zelf de schoryen oprapen Hij was haor dichtby genaderd en eer zy het afweren kon had hy hare hand gegrepen oWat wilde die jongen van het grafelijk slot vandaag weer vroeg hij terwijl hy hare hand drukte en haar met verterenden harlstosji aanzag Wees ten minste éénmaal oprecht Boortje rukte met geweld hare hand los hy waagde het niet die tegen haar wil vastte houden De trots teekendo zich weder om hare mondhoeken zy wist dat zii tegenover zyne opgewondenheid de S meerdere en de sterkste was en vreesde hem niet meer Hij heeft my den groet van den ouden Bartel overgebracht I antwoordde zij met vaste stem Die je graag by zich loiken zou als het ten minste niet de toeleg van dien knaap zelf is I Zeg hem dat beminde Dochter en My heeft getrofifen daarvoor Myn oprechten dank te betuii en Het ia Mij ondoenlyk zooals ik zoude wensohen aan een ieder afzonderlyk de verzekering te doen geven hoezeer Ik erkentelijk ben voor de hulde van alle zyden aan de nagedachtenis van Mijn betreurden Gemaal gebracht Toch heb Ik behoefte het uit te spreken by de groote droefheid over Mgn geleden verlies hoe een gevoel van innige dankbaarheid My vervult bij de herinnering aan de bewijzen van liefde en eerbied door het Nederlandsche Volk gebracht a do Lykbaar van den ontslapen Koning De overtuiging dat het gehe e Vaderland deelt in den rouw van Mijne Dooht en My geeft My troost en steun voor het tegflkwoordige hoop en vertrouwen voor de toekomst I EMM A Ingevolge Harer Majesteit bevelen heeft de directeur van bet Kabinet des Konings dit schrijven van Hare Majesteit door plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant ter algemeens icMnis gebracht Als eene bijzonderheid deelt men mede dat de heer P Kersbergen organist der Nieuwe Kerk te Delft die bij de begrafenis van Z M den Koning weder zoo uitstekend zyn dienst vervulde die zelfde taak ook volbracht by de ternardebebtelling van HH MM Koning Willem I en Koning Willem II Bij elegenbeid der plechtige begrafenis van wylen Z M Tien Koning zijn te Delft de volgende voorwerpen verloren of gerold een goiiden savonnet remontoir horloge No 62230 afkomstig uit de fabriek van Faket Philippe Co te Qenève een gouden cilinder horloge met poroeleinen wyzerpla it stalen wijzers en Romeinsche cyfers achter op de kast gegraveerd een haas en eenige takken een gouden cilinder horloge met secondewijzer binnen in Ihy zorgt zich hier niet weder te lAen zien ik stalinders voor de gevolgen niet in I Doortje zweeg als bad zy hem niet verstaan enging voort met het klaarzetten van het thdkervies Met gloeienden blik beschouwde Jjn de schoonablanke hand met zy e oogen verslond hy de bekoorlijke aylphidegestalte van het meisje over welkskastanjebruin haar de lamp die boven de tafel hingeen gqnden glans wierp Jan die om een ander voorwendsel verlegen was wilde zich juist bukken om de scherven op te rapen toen zijne moe r met bezorgd gelaat in de deur verscheen Hij trad beschaamd terug en drukte de lippen i p elkaar Op do stem van den overste die zich in de andere kamer bevond keerde zijne gade nog eenmaal het gelaat naar hem toe eer zij den toestand in et vertrek had overzien Jan maakte hiervan gebruik om Doortje te naderen Hij legde zyne hund zwaar op do hare Zijn gelaatwas gloeiend rood Ik moetje spreken fluisterde h haar met heeten adem in het oor zoo nabij dat zyn mond haar gelaat bijna aanraakte Morgen onder den grooten kastanjeboom je weet en al zou ik den geheelen dag dp je moeten wachten Het ruischen van een zyden kleed a ter hem deed heih verschrikt terugtreden oor hy nog tyd had gehad om hnar anttvoord af te wachten ook de voetstap van den overste klonk op den harden parketvloer vloerJan plaatste zich tus chen het meisje en zyne ADVBUTENTIBN worden geplaattt van 1 5 regel 4 50 Centen iedere rag meer 10 Centen GE 00 TB LBTTIEB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc de kast gegraveerd 18 68 en waaraan bevestigd was een gouden ketting bestaande uit groote en kleinere vierkante schakels met musqueton sluiting een ouderwetsoh gouden cilinder horloge met porce leinen wyzerplaat plat glas èn waaraan bevestigd was epn zilveren sohakelketting met musqueton een gouden anker horloge met stalen ketting op de ohterzijde een familie wapen gegraveerd een gewerkte gouden knip met zijden ureje en gouden kralen aan de binnenzijde gemerkt Kerrebyn Haarlem een gouden ciltnder horloge met zyare gouden schakelketting in de kast is een K gekrast een portemonnaie van bruin Tede inhoodende 3 muntbiljetton ad ƒ 10 een Indiseh bankbiljet ad 25 aan specie ƒ 10 en aan postzegels 8 2 dipfoma s lidmaotschap Concordia te Breda 2 aboifnement boekjes Ginnekensche tramweg en andere papieren een portemonnaie met een 10 guldenstuk eenig klein geld tramkaartje Haastrecht Gouda j een lederen portefeuille met ƒ 130 a ƒ ISO aan bankpapierj eeti gouden horloge ketting van groote waarde en verder nog verscheidene pottemonnaies met eenig geld Niet alleen de Eikenkroon maar ook de Gouden Leeuw van JTassau is voor ons vorstenhuis verloren gegaan In het tydsohrift De Nod Heraut zesde jaargang derde aflevering bl 160 on volgende sGravenhage C van Doom on Zoon 1890 betoogt namelyk mr A S graaf van Randwtjck dat bij overlijden van Koning Willem III de Koningin of da Koningin Weduwe regentes de orde van den Gouden Leeuw van Nassau niet kan verleenen oral op grond dat de Gouden I eeuw is geworden eene Luxemburgsche orde ingevolge het besluit van den Groothertog van Luxemburg van 31 Maart 1858 waardoor de orde van den Goudan Leeuw heeft opgehouden eene huisorde te zijn Pfefessor Buys ui zijn werk De Grondwet Ie deel bl 268 w sf er ouders om horen blik op te vangen Hy staarde h r angstig vragend aan Doortje weerstond ditmaal ya blik met schynbaar volkomen kalmte van gemoed Zy keek hem open eo vaat aan doch de trotsohe uitdrukking om baar mond was verdwenen Jan meende geen toom meer in di oogen te i saa en dat verzoende hem Helder en klaar was het gelaat van het meisje geen enkele trek verraadde veN warring of ontroering Eu de moeder zag met geruststelling dat ook de gloed in zyne oogen wier flikkering haar by het binnenkomen zoo angstig had gemaakt verdoofde Te vergeefs zocht Jan gedurende het theedn kia nog een blik van het meisje op te vangen Hy zag met hoeveel bevalligheid en l almte zij bediende hoe zy zelfs door de onbeschaamde blikken van den over i ate Én niet in verwarring liet brengen Hij sag ook een stillen lach op haar gelaat als zyne moeder tot haar sprak eo eerst toen men opstond en de overste zyn gemalin holfelyk den arm bood om haar naar hare kamer te geleifbn gelukte het hem een vluchtigen blik van bet meisje op te vangen waarin hij een toestemmend antwoord op zyne vraag meeitde te lezen xviti Na een slapeloos doorgebracïten nacht met donkere randen om de oogen onrustig en met een uitdrukking op het gelaat die zich gewoonlyk na het A