Goudsche Courant, woensdag 10 december 1890

óo waarlijk helbe mg God almachtig f iF on erdeeldèniliiB r y tlil Kliijt onr jli t vjideriand li t klittim Van Neéferland op te houden wjj verden prqa gegeven aan de bespotting van gansch Europa Op wien ia deze de schuld komt van nalatigheidof tacteloosheid ia mij onbekend maar het zal nietgeu d kannen worden dat tulk eene onwaardigebejegening Neerlands gasten tich moesten welgevallen zonder dat hiertelande ten minste n woordvan protest luide wordt gehoord 1 Daarom zjj dat woord hier neerge chreven en opgezonden aan de vreemdelingen die de plechtigheid van Donderdag met hunne tegenwoordigheid hebben vereerd Zeker zullen zg in hunne nabijheid menschen genoeg vinden die er eene eer in stellen ons Uollandsch te kannen lezen en in da v emde taal overbrengen Staten Oeneraal Verwnigde vergadering der beide Kamers Zittingen van Maandag 8 Deo 90 De beide bqeenkomsten te half een en te half viei gehouden hadden ten doel den nieuwen staat van zaken geheel naar den eisch der grondwet te Vegelen In de eerste legde H M de Koningin Weduwe do vereisohta eeden af als regentes en als voogdes over de minderjarige Koningin Met het gebruikelijk ceremonieel naar de vergaderzaal geleid en aldaar ontvangen werd H M die over het rouwkleed en den rouwmantel een langen weduwensluier droeg door den kamerbeer ceremoniemeester baron De Constant Rebecque met de woorden De KqninginBegentea aangekondigd Vergezeld door de leden der commissie uit de beide Kamers met jhr nr Beelaerts van Blokland president der Tweede Kamer aan t hoofd die aan de z de dor Vorstin ging geMjk de vorige maal de oud Voorzitter der Eerste Kanlisr jhr mr Van Eysinga en omstuwd door de lejen Tan Hr Ms civiel en militair huis onmiddel jk gevolgd door de mede in diepen rouw gekimde waamemoode grootmeesteres mevrouw de douairière SchimmelpenaÏDck van der Oije en de dame du paleis mevr de douairière Van Lqnden van Sandenbnrg plaatale H M zich na een buiging naar beide z den der Kamer naast den troon Nadat zij zittend de toespraak van den Voorzitter mr Van Naamen van Eemnes bad aangehoord en zich van de handschoen harer rechterhand ontdaan en met behulp van mevrouw Schimmelpenninok de voile over den hoed gelegd had zwoer z j daartoe uitgenoodigd achtereenvolgens met duidelijke stem en met merkbaren klem waar xg beiooMn liefde voor haar volk en gehechtheid un de Grondwet aan de Koningin in te prenten de beide eeden als Begentes en als voogdea De toespraak van den Voorzitter luidde aldus Mevrouw Hel diepen weemoed heet ik Uwe Majesteit opnieuw welkom Nauwellgks toch was Uwe Majesteit uit deze Tergaderigg teruggekeerd aan het ziekbed vtn Uwen Gemaal of de trearmare weerklonk Zijne Majesteit Koning Willem KI is de eeuwige rust ingegaan tik zal thans niet herhalen wat onze zoo betreurde Koning voor Nederland geweest i wat ons Vaderland in Hem verloren heeft Liever wil ik wqzen op den kostbaren schat dien Zqoe Majesteit aan Kederland heeft nagelaten in onze beminde Koningin Wilhelmina met Uwe Majesteit als Leidsvrouw Het Nederlandsohe volk ziet in zgn jeugdige Koningin het beeld eener schoons toekomst omdat het overtuigd ia dat Hare vorming eo opvoeding j dwalen door veld en booch een monomanie een zielsziekte geworden waa Hij zag slechts dat meisje dacht slechts aan baar Het geheimzinnige dat hare herkomst omhulde gaf aan deze manie een onafeienbaar veld dat hü met de beelden zijner bntaaie bevolkte Hij had onwaarheid gesproken toen hij zeide eefst edert gisteren onderzoek naar hare geboorte te heb1 M gedaan Reeds sinds verscheidene weken had hij ieh uitsluitend daarmede bezig gehouden terwijl hij ehgubaar steeds vijandig jegens het meisje gezind ras Ginds in Ëms meende hg een aanknoopingaliaat te hebben gevonden hg herinnerde zidi bet verhaal Van de komit Tan het meiaje in het stadje en dit gaf voedsel aan ne verbeelding Hst waa kem een behoefte zich haar als van edele afkomst voor te stollen hg ng haar niet anders meer in i ne verbeeMing haar geheele wezen had hem een Vevesti g Zgaer vermoedens toegetchenen en na lag het kaartenhuis zijner antaaiën in estort In hmpeii stond zg reder daar een bedelkihd met het bmtdmerfc der s ade het voorhooM MeVMaw van Banieveld werd angstig onder het taigdttrig zwegen Zij richtte zich weder op en zbg liet verstoorde gelaat van den jongen nuui Wat in hem o i g i g beg eep zg reeds laag Uat i 8 dit gMi fbni ii Jan zeide zg vleiend Sea andermaal spreken wq daarover verder Geef bet vruchteloos zoeken op kind I Ik ben het aan de bg Uwe MajesteiJ ala fiegehté en Ycx AlMnen veilig en in beste handen zgn De Volksvertegenwoordiging deelt ien volle die overtuiging welke zg reeèa vroeger in wettelgken vorm heeft uitgesproken Ala haar Voorzitter neem ik de vrqheid Uwe Majesteit eerbiedig te verzoeken den in de Grondwet voorgeachreven eed als KoninginRegentes gedurende de minderjarigheid van Koningin Wilhelmina in mgn honden te willen afleggen De eodsformulieren zgn als volgt Voor regentes Ik zweer trouw aan de Koningin ik zweer dat ik ia de waarnejiping van het Koninkiyk gezag zoolang de Koningin minderjarig is de Grondwet steeds zal onderhofden en handhaven bijzondei vryhei l en ningins 4n erdanen en men en löt instandhoud Ik zweer dat jiik de onafbankelgkheid en het ngrondgebi des Bgks met al mijn vermogen zaf verdedigen en bewaren dat ik de algemeeno eft u j l = m j j van alle der K I elk buober zal benobér ig en bevordering I van d algemeeüe en bjjzonèeii welvaart i lle itüddelei r be 4iikkin l gent iclfi ldij HL i ik weet a nwendln welke de wt tea jter miji fistellen gelgk eeq goed p geirouw is te doèi 31 Zoo iniarlgk helpe ma God aln acl Als vodgdes I J Ut zwejr trouw aan de Koningini pliohton welke de yopgdg n j op l v ryuUoh on er mij bgz Éder op te zu en tatieggéi oéi ide Koningin gehechtheid aan de Prandwet ea lie 4e voot haar Vblk in te boezemen ïfèdat de Voort tter de wenschen had vértotkt die iljjen oor t he I der jeugdige Vorstin die thini Neêflands kroon draagt on haar Konin lijke Leidsvrouw koeaterea verliet H M met een neiging voor d aanzioulijke vergadering onder eerbiedige stilte t gebouw Do Kamer had dezelfde inrichting als bg de vorige gelegenheid en met de prachtige tostumes der leden sommigen in t rgke gewaad van vroeger bekleede ambten in Indig of in de diplomatie eenigen in militaire uniformen de heeren Schaapman Okma en Heldt alleen in zwarte kleeding maakte de zaal een treffenden indruk In de loges en op de tribunes waren nog meerdere dames dan op 20 November thans waren zy bqna allen in rouwkleeding De diplomatie was minder talrqk vertegenwoordigd In vier van de acht loges zag men eenige speciale genoodigden aan wie de vorige maal niet was gedacht Ministers van Staat leden van den if Baad van tOpenb Min en de Griffie van dat College de Seoretanaaen generaal der Departementen van het alg bestuur den Burgemeester der Residentie den Hofpr Ds v Koetsveld enanderen Bq de eedsaflegging der leden van den Raad van voogdg in een vereenigde zitting te halfvior geopend had de Kamer een geheel ander aanzien De leden wareu niet weder in ambtsgewaad maar in rok verschenen Al de Ministers waren aanwezig en gezeten in een rg voor het bureau Tegenover ben voor den troon stond de stoelenrij voor de leden van den Baad van voogdg Door den griffier binnenen uitgeleid legden zg den eed af bij art 4 der wet van 14 Sept 1888 omgeschreven Mat éeo enkel woord wenachte de Voorzitter ben geluk Wij laten hier volgen de namen der ledeu van den raad van voogdg Het zQn de heeren Mr W baron Van Golstein van Oldenaller kamer nagedachtenis van mgn afgeatorven vriendin versohnldigd haar aaam in bescherming te nemen tegen hetmisbruik dat een avonturiersier er van gemaakt heeft Dezen avond morgen als wij alleen zijn zetten wij ons gesprek voort Zij liet den arm linked iq wendde zich van haar pleegzoon af ea onhoorbaar schreed baar voet over het zachte tapijt naar de dear Minuten lang stond Jan onbeweegtgk daar bleek als geestelijk dood dof voor zich uitstarend Plotseling rees een gedachte bij hem op Hij keek naar buiten in de lucht De wind had de grauwe wolken vetitrooid helder glansde de blauwe hemel boven den door berfatlinten geklenrden tain Even als deze was ook het beeM zijner ziel het lichte mnnige zomerkleed zijner droomen waa vanMn gereten als de natuur daar buiten Mond zijn ideaal naakt en verarmd voor hem nt De Zon de geie kottde hsifttzon neigde lieh feu ondergang en een vaalgraawe schaduw spi idde üfch over velden en wegen uit Als een kalkmaur atonden de dicht opeengeplante witte berkenstammen van het bdog boven de wqnbefgen uitMekend wotid Groote zwermen daiven fladderden als ilieeawen boven de bergtoppen en een schaar van kraaien liet zich neder op de takken en totachen de gelende bladdren van den kastanjeboom die de vlakte tusschen den heer in buitengem tien dienst van wHlen Z M de Koning r Jhr mr J RMl Hd van de Tweede Kamer en A N J M Baron Van Brienen van de Groote Lindt kamerheei Z M allen met mr van der Oye vod overleden bg noomd en de Jhr mr G Cl den Baad van i Jhr mr W van den Baad i E A A J de Algemeene I i Mr J G KisI Mr 0 Polis I Baad bg de wet vai teiten aangewezi De eed di6n II zweer i veer beleef aj mn den fUad f lewijding e futlei Ao wairlük 1 kr 4en iK nwop n buitengewonen dienst van wglen A A J baron Schimmelpenninok itter van de Eerste Kamer sedert besluit van 30 Oct 1 88 bon van Reenen vice president van C de Jonge eerstbenoemd lid State i oy van uidewijn voorzitter van ikaipor il iresUent bii den Hoogen Raad en ri ur gentraaÉ by den Hoogen September 1888 in hifquaU lals U leeste ifleiiden luüt aldus rouw Ska ie Koifiiij ihten éelkfe dp m igdy ri te4 let dl uilen f ig GodiAlmacUiil gmws eerUnd b bMedl igeitijd i u I Jllt r lW En blUikt b ii Veo landa Koningin lly yloch i eni vatton band Een band lUe beide rampen tart Een band van eeiidraohtsmin Een bfind die deelt in vreugd en smart Van t land en zijn Vorstin Bescherm o God bewaak den grond Waarop Haar adem gaat De plek waar eens haar wiegje stond Zij t laat I Haar graf op staat Wees Gij Haar steun schraag Gg Haar troon Met Uwe Vaderhand Bewaar Haar God I bewaar de Kroon Voor Haar en t vaderland Stort uit dan broedera eens van rin Dien hoog verhoorden kreet Hg telt bq God een deugd te min Die Haar en t land vergeet Hg gloeit voor menaeh en broeder niet HB voedt geen Vorstenmin Die koel blgft bg gebed en lied Voor land en Koningin Van hier van hier wat menaohen smeedt Voor één van twee alleen Voor ons gevoel in lief en leed Zgn land en Vorstin óéa God hoort der dwazeu weoschea niet Die t scheiden naar hun zin Maar hoort het een en eenig lied Voor land en Koningin Ons klopt het hart ons zwelt het bloed Bij tr zen van dien toon Geen and re klinkt ons vol gemoed Ons kloppend hart zoo acboos hoogst gelegen wg ngaard en den zoom van het wond overaohaduwde Beoeden in het dal dreef de Bijn door een scherpen wind voortgezweept rgn golven langs steden n dorpen de lee te gemoet AIlM in den omtrek was stil zoover het oog reikte was leven noch beweging Waar te nemen in de gesloten wijnbergen Reeds driemaal had Jan het bosoh verlaten om naar het kale akkerveld onder den reusachtigen boom te tUHa Het meiaje had hem nieta beloofd en toch was hq overtuigd dat zij zou komen hoewel de dag reeds bijna verstreken was Wat bij haar zoggen wilde Wist hij op het oogenblik nog niet Zqne moeder had iqn droombeeld omvergehaald doch niettemin irilde hq het mei e zien Het kind der schande had zijne moeder haar genoemd Bah wat deed het er eigeolqk toe I Zijn tigeo wieg had ginds aan gene zijde van de rivier doder een armzalig stroodak gestaan hg wist da plaats waar hij geboren Was niet meer hij had er nhuweiyka een e herinbenng meer van bewaaid tooBde hst dus wei der moeite naar de hare te zoeken Met vrsea sn hoop daalde hij naar de vlakte af zijo voet sehuiMde door de a erallen bladeren die de wind over het woud heenstrijkeod met zich had geroerd ordl vervolg Oranje boven 1 blijft de leus Voor Neerlands Koningin Waar vindt het hort een vaster keos Voor t land dan lijn Vorstin P Dring luid van uit ons feestgedruisch Die beê ten Hemel in I Hoed Neerlands Vorstin hoed Haaj Huis En ons Haar huisgezin Doe nog ons laatst ons jongst gezang Dien eigen wensch gestand Bewaar de Koninglnne lang i j En t dierbaar Vaderland Bovenstaand Volkslied zal bg den heer G H Van Eek te sHago dezer dagen vorsohgnen voor piano en ten dienste der scholen Uit Andelst wordt vah 7 Deo gemeld Gisteren avond had eene dame bet ongeluk evenvoor de halto Zrtten Andelst bij wachtpost 12 uitden In volle vaart zijnilon uieltrein to vallen Zij bad ïioh onwel gevoeld en fvilde het portierraampje openeli toen het ehoel prfrtior open ging en zijuit den waggon viel 1 Eeile mfdereizigst had de tegenwbordigheid van goeat onmiddellijk 1 noodti m in werking te brengen waarop de trein stils lo id en men een onderzoek giog instellen Meu vond ile dame aan den kant van den weg liggen kermmde van pgn z i werd met veel moeite in den aoaipé geleed waarna de reis ooar Niftnegen werd vervolgd Daar werd zij per brancard naar het bureau gebracht om hoor verder onder toezicht van den inmiddels geroepen dokter naar beij ziekennuis te vervoeren Naor men vernam moest de dame n wr Neerboech I Niet alleen het atationpersoneel te Delft maar ook de ambtenaren der rijkstelegraaf aldaar hebben in do vorige week en tweetal buitengewone drukke dagen gehad Niettegenstaande de weikkrachten door eenige heeren van elders waren versterkt en ook nog meerdere toestellen waren geplaatst hoopte het werk zich toch zoo op dat de dienst bjjv op Donderdag nog drie uren na het gewone sluitingsuur werd voortgezet De gelegenheid tot ontvangen van telegrammen ver de lijn was zoo schaarsch dat het kantoor Den Haag besloot de daar aangenomen berichten voor Delft eenvoudig met een besteller per spoortrein alhier Ie doen overbrengen alwaar zij met behulp der brievonbustellers aan de geadresseerden werden bezorgd Berichten voor Delft welke in plaats van het gewone aantal minuten even zooveel uren onderweg bleven kwamen meer dan eens voor DelJUche Ct Onder don titel Een eerescbuld bevat de Amh Ct een opstel van den oud hoofdofiioier Brutus waarin met een herinnering aan de Von Moltkefeesten te Berlijn de vraag wordt gesteld hoe wg onze groote legeroversten eerenP Wel hebben wij geen Von Moltke maar wij hebben onzen Knoop en wq hadden onzen Van Swieten Ja wij hebben onzen Knoop Was het hem niet gegeven als strateeg in den oorlog ala taktikus op het slagveld te schitteren toch heeft hij zich door zijne ongeérenaarde militaire kundigheden door zijn weergaloos talent als militair schrijver door zqne grondige studie der geschiedenis van ons vaderland en door zijn edel karakter een onierwelkbarsn roem verworven die hem ontegenzeggelijk onder onze groote mannen dezer eeuw plaats doet nemen Knoop thans een grijsaard leeft stil en vergeten en ware t niet dat de trouwens zeldzamer wordende vruchten van zijnen nimmer gestaakten arbeid het tegendeel bewezen men zou hem dood kunnen wanen Gelukkig zgn de weinigen die hom bezoeken in de gelegenheid zich te overtuigen dat de verdienstelijke man leeft en dat het oude vuur in hem nog niet is uitgedoofd Niemand schijnt er evenwel nog aan gedacht te hebben hem eene hulde zijner waardig te bereiden en toch heeft het aan de gelegenheden daartoe niot ontbioken Misschien zal men daarmede wachten tot ook hq zijn 90e leveusjaer zal hebben bereikt zonder daarbij bedenken dat die zeldzame leeftyd voor zoo weinigen is weggelegd en de tol aan de naMar wel eens betaald zou Irannen zgn alfortns let fubilsansanr voor kem geeltgen heeft Brntus zou hem gaarne al dadelijk een hulde willen brengen evenredig aan die welke Duitschland een Von Moltke heeft waardig gekeurd En wq hadden onzen Van Swieten Beeda zijn enkele jaren voorbg gesneld sinds hij uit ons midden werd weggerukt en gtdijk bq e n leven is ook na zijn verscheiden niet gedaan om de nagsdai tsnis van den waariijk groeten man te eeren Onnoodtg is het bier de banale uitdrukkingen Ds held van Bali bnz te herhalen Ieder die met de gesihiedenis onzer OostIndische bezittingen bekend is weet wie Van Swieten was ook zal er wel niemand zqn die dezen doorluohtigen naam noemende of hoerende noemen niet denkt aan de slagvelden waar hij zijne onvergankelijke lauweren plukte Betreuren wij het gaat Brutus voori dat de natie in dezen haar plicht niet heeft gevoeld en dat er ook tot heden geene enkele poging is gedaan om dat verzuim goed te maken toch is onze hoofdgrief eene andere Waar t volk zijne taak niet begreep laar bad de Staat haar moeten overnemen of beter gezegd de Staat had het verzuim kunnen en moeten voorkomen door Von Swieten van Staatswege op de meest indrukwekkende wijze ter aarde tedoen bestellen Dat was de plicht geweest van mannen die toenmaals aan het bewind waren Dat was Nederland niot minder verschuldigd aan ziju Van Swieten dan Frankrijk aoB zijn Victor Hugo en anderen Dan had het geheele volk er het zijne toe bijgedragen om den grooten man te eeren dan ook zou de partijhoat voorgoed het zwijgen zijn opgelegd en ware deq zwaar miskenden zij t ogk na zijn dood van Staatswege recht wedervaren j Zoo had men een sébuld kunn kwijten welke door een ergerlijk verniim ontstaan met ieder jaar drukkender wordt een schuld die wellicht eerst door t verre nageslacht zal worden verefend wanneer het los van den partijstrijd van heden welke Van Swieten tot in het graf vergezelde en in het betere besef zijner onwaardeerbare diensten aan het vaderland bewezen hem recht zal doen Wanneer dan eenmaal onze kinderen of kindskinderen staan voor het standbeeld dat te zijner eere verrees dan zal het edele gelaat ernstig en waardig op hen nederzien t zal zijn als roept hij hun toe Ik dank U dat gij aan mijne nagedachtenis hebt gedaan wat uwe voorvaderen mij hebben ontzegd En met de vervulling van dien heiligen plicht zal dit nageslacht stilzwqgend een vreesel k vonnis hebben uitgesproken over diezelfde voorvaderen die even ondankbaar als onedelmoedig hem zwijgend zagen lijden en sterven en niets deden om hem in het pantheon onzw groote mannen te vereeuwigen t De Protestantsche Noord Brabanter bespreekt de zaakAafke Kuüpers en acht het noodig dot er ofiicieel publiciteit gegeren wordt aangaande hetgeen in haar voordeel openbaar gewordeuis door hot rechteriük verhoor opdat het ongunstig oordeel dat het bliek over haar geveld heeft tenminste gewijzigd worde Een der gronden waarop zij in voorloopige hechtenis werd gehouden was het koopen van hot zinkwit en het aanwezig zijn van zinkwitin linnengoed door de overledeoe gedragen Dit verschijnsel was uiterst bezwarend Eu wat heeft het onderzoek daaromtrent aan het licht gebracht Dat de overledene vermoedelijk zinkwit uitwendig heeft toegepast om een kwaadaardige huiduit slag te bestrijden Zinkwit werkt opdrogend en is in dergelijke gevallen geen ongewoon middel dat dikwijls wordt aangewend zonder een geneesheer te raadplegen en dat ook bij Freule S het geval moet zijn geweest Indien ook de andere punten van publieke aanklacht even voldoende werden opgehelderd door de uitkomst van het voorloopig onderzoek twijfelen we niet of het publiek oordeel zou gewijzigd worden Wg achten het evenzeer tot de taak der rechterlqke macht om iemand te reohtvaardigen in zooverre de publieke aanklacht ongegrond is bevonden aU hem te veroordeelon waar bij schuldig bevonden is Onschuldig te lijden onder publieke verdenking is niet zoo licht te achten het zou iemand tot wanhoop kunnen brengen Uit den Haag aehrqït men aan hst Utr Dagblad Iedereen weet n dezer dagen te verzekeren dat t een allertreurigste St Nicoloas geweest is voor de winkeliers Wat ik in mijns omgeving gehoord en gezien heb klopt daarmede echter niet geen van de pakjes met verrassingen waar wij jaarlijks zoo op rekenen dat we ze al vooruit reciproceoren is achterwege geUsven en wederkeerig kan ik aan mijn beurs niet bemerken dat er minder is uitgegaan dan op vorige St Nicolazen en meen ik zelfs eene neiging te hebben waargenomen om elkaar in langzaam maar gestadig toenemende mate op kosten te jagen Dit laatste ontgeef ik mij evenwel het kan een verschijnsel zijn van de Sehnmht naar den goeden ouden tjjd die ztüh bq ieder mensch in een eeker levenstijdperk begint te openbaren een Selmtukt die alles in het vorledeu beter doel schijnen dan in het heden en die ich handhaaft tegen alle lessen van stalljtiek n historie in Maar dat St Nicolaas van 1890 al werd er minder over gepraat on minder opzettelijk voor gewandeld door de straten niet Mhraler was dan die van 1889 dat beweer ik als een feit En ik vermoed dan ook dat die zg alapte in de zaken slechts gezichtsbedrog is geweest de drukte die zich anders niet tot genoegen der winkeliers in de paar laatste dagen samenpertt heeft zich ditmaal met het oog op de dingen die komen zouden meer over de voero ande dagen verdeeld en zoo miste men alleen die uren van overweldigende vraag naar dit rn dat als iedereen in eene korte spanne tijds wil geholpen worden Dat er in de hooge kringen wat minder werk van het feest zal zijn gemaakt il It inlusschen wel aannemen al moest men daarbij ook alweer niet uit het oog veriiezon dat die kringen voor een deel door hunne Fransohe sympathien den St Nicolaas vieren op den Jour de Van Nieuwjaar en voor een ander deel aan den Kerstboom nnder den naam van JFeVinacht of Chriatvias de voorkeur geven Maar bestaat er daarom reden tot klagen Mij dunkt verre van dien Want al is het geld niet geheel in dezelfde handen gekomen er is juist door de aanleiding waarop men de winkeliersklachten grondt eene ontzaglijke hoeveelheid geld meer dan andere jaren in omloop gekomen Om nu eens niet te spreken van de kapitale sommen door een aantal firma s verdiend aan al de directe werkzaamheden voor s Konings begrafenis wat toch een aardig bedrag uitmaakt als men b v in aanmerking neemt dat al brOt fluweel voor lijkkist en paarden en al het rouwlaken splinternieuw is aangekocht denke men alleen aan hetgeen de minstens 50 o 60 duizend vreemdelingen hier hebben verteerd die naar de matigsto berekening voor do begrafenis naor don Haog zijn gekomen Drie dagen lang alle hotels groote en kleine tot den nok vol in een tijd waarin anders bijno alle kamers leeg staan dit alleen vertegenwoordigt reeds een kapitaal dat in de stad kwam en er ook woer verleerd wordt En hoevele honderdon hebben voordeel gehad bij het voederen van de duizenden die op dien 4 December te eten en te drinken moesten hebben Voeg daar nu bij wat al die buitenlai die na het middaguur door de straten slenterden in de winkels besteed hebben en de kapitale sommen welke verdiend werden met het verhuren van zit en staanplaatsen van allerlei aard ook door de werklieden die er tribunes enz voor hadden op te timmeren en ik geloof dat men dan toch moeilijk zal durven volhouden dot December 1890 voor de residentie een schadelijke maand is geweest Eene kleine bijdrage ten aanzien der opbrengst van het plaatsen verhuren De heer Pander die dit naar ik meen niet eens naar een bepaald tarief deed en enkel vrijwillige giften hief om de opbrengst later aan het Kinderziekenhuis te schenken heeft alleen reeds ƒ 184 ontvangen voor vier gruote ramen En dan hebben anderen die er bepaald een zaakje van maakten nog veel meer verdiend want vooral in het laatste uur toen de mensohen elkaar plot drongen in de beperkte ruimte werd door menigeen a tout prix eene plaats gekocht Ik zeg plat drongen en zeg daarmede nieta te veel De onderstelling is dunkt mij niet gewaagd dat van de 160 000 Hagenaars 130 000 op de been waren voeg daar nu bij 40 000 vreemdelingen de overige sta ik aan Delft of don trachtten dus 160 000 mensohen den stoet in de residentie te zien De afstand von het paleis tot den Bgswg kschen weg is 16 minuten gaans dus l j kilometer of in twee rgen 3000 meters Schouder aan schouder konden er dus 7500 menschen langs dien weg staan d w z dat men de ingezetenen in de huizen meegeteld langs den ganschen weg op ruim 20 rijen had moeten staou En nademaal bovendien een paar straten gehdel a ezet waren en bijna nergens voor meer dan zes samengeperste menschsnrijen plMb was kan men nagaan hoe er gedrukt en gedrongen moet zijn om althans de ruiters en den bovenkant der koetsen te zien Dat olie woningen elk raam overvol waren behoeft dus zeker geen betoog Er zijn particulieren gelukkige bewoners van een huis aan den weg der begrafenis die meer dan 100 vrienden en kennissen binnen hunne muren hadden Buiteolandscb Overzlebt De Fransche minister van finanoièn de heer Rou vier begint te winnen In de laatste Kamerzittingen werd door den heer Dssprès esn nisuw voorstel gedaan om in het tekort te voorzien nl het instellen van een balastiug op advertentien en bekendmakingen die in het openbaar worden aangeplakt De heer Bouvier vond goed dat dit plan in overweging genomen en naar de begrootings commissie werd gezonden Aldus geschiedde en inmiddels begon de beraadslaging over do esrsts der nieuwe belastingen welke de heer Bouvier voorstelde nl de verhooging van de Delaating op inkomsten verkragen uit roerende goederen van 3 tot 4 pet Do gewezen ministar van justitie de heer Thévenet verzette zich tegen elko nieuwe belasting maar de hoer Bouvier deed uitkomen dal de regeering reeds bet niterst mogelijke had bezuinigd en tot herstel van het financieel evenwicht inderdaad nieuwe