Goudsche Courant, donderdag 11 december 1890

1890 Donderdag 11 Deèemkr 4399 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De ln ending van adrertentlfln kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave bronoen van inkamsten noodig had De begrooting Toor 1890 bedroeg 3 200 000 000 fr maar die voor 1891 is tot 3 176 000 000 fr beperkt Tot herstel Tan het evenvioht is noodig 52 000 000 fr Door de conversie vau een deel der schuld waartoe de Kamer heeft beslaten wordt 16 000 000 fr uitgewonnen loodat nog 37 000 000 fr te dekken overblijft Ten stellig te ontkende do heer Roavier do juistheid van de bewering dat het land zeer zwaar gebukt gaat onder den druk der belastingen De welvaart neemt steeds toe de waarde der staatsfondsen st gt ea steeds vermeerdert het kapitaal dat in spaarbanken wordt belegd Dat de regeering voorstelt de belasting van het inkomen uit effecten eni te verhoogen geschiedde omdat het niet wenBchelyk is alles wat er nog noodig is alleen door vermeerdering der directe belastingen te vinden De tegeopartg was echter nog niet overtuigd De heeren De Soubeyran Peytral en Leydet bleven tegen elke nieuwe belasting yveren evenwel tonder gevolg want de verhooging der belasting op roerende goederen werd met 291 tegen 243 stemmen aangenomen Inmiddels had da begrootingscommissie rapport uitgebracht over het voorstel Desprès en ried aan de aanplakbiljetten te belasten met een belasting van 1 tot 4 fr per vierkante meier naar gelang van de grootte der stad Daardoor lou nog 3 500 000 fr verkregen worden De Kamer keurde dit plan goed toodat al weer een bgdrage tot dekking van het tekort was gevonden Ten slotte werd nog een voorstel van den heer Dreyfuss tot het invoeren van een algemeene inkomsten belasting met 291 tegen 248 stemmen verworpen De voorstanders der regeering verwachten dat de heer Kouvier en met hem het ministerie nu het ergste te boren is Sedert Zaterdag avond is de Parnellistische phalanx in het Lagerhuis naar het schijnt voor immer in twee rgandige actiën gesplitst De meerderheid ongeveer 50 die de partg vergadering verliet en naar een ander lokaal toog besloot daar den heer Pamell kort en bondig af te zetten en den heer Justin Maccarthy als haren leider te kiezen terwijl de minderheid rairn 20 rondom den ongekroonden konmg van Ierland nu wel een schaduwkoniog geworden I goscbaard bleef en hem een votum van vertrouwen bracht De beweging van welke Pamell zoo lang het hoofd was gaat uit van de Amerikaansche Ieren en wordt door hen met het noodige geld gesteund Dit kan iedereen doen beprijpen waarom da groote meerderheid der Ëngelschen er zoo tegen is Aan de Amerikanen zal dan ook de beslissing in deze blqven of Parnell dan wel M c Carthy het geld De beweging der zoogenaamde home rules was hoe langer hoe socialiatischer geworden en de geestelijkheid zag sinds geruimen tgd naar een goede gelegenheid uit om er zich aan te onttrekken Dit beeft ze nu gedaan Maar de eigenlijke kern en kracht der partij zal gelooven wij Pamell blgven steunen De lersche hooge geestelijkheid schijnt even verdeeld te zijn ten opzichte van de Farcell qnaestie als de lagere lerla ii heeft behalve 4 aartsbisschoppen 24 bisschoppen en bovendien nog 4 coadjutoreabisschoppen Dezen werden tllen in kennis gesteld van het manifest en om toestemming van hun onderteekening verzocht Behalve de 4 aartsbisschoppen is het stuk echter maar onderteekond door 16 bisschoppen en coadjutoresbtsschoppen 10 lersche prelaten hebben dus hun onderteekening geweigerd De uitdrukking in het manifest over Paraell zelf luidde aldus Na de uitspraak van het Hof kunnen wij den hoer Parnell in geen ander licht beschouwen dan als overtuigd van een der zwaarste vergrijpen die tegen godsdienst en maatschappij bekend zijn verzwaard als het in dit geval is door bijna elke bijkomende omstandigheid df er een schandelgke hemchtheid aan kon geven in schuld en schande Toch is onder de Ieren eeir sterke partij zoowel onder geestelgken ah leeken van oordeel dat de Pamell zaak tot du politiek behoort en derhalve buiten den kring der Kerk ligt ROEPOKINE TI G De BURGEMEESTER van Gouda Brengt ter algemeene kennis dat aanstaanden Zo dag den 14 December 1393 des middags 12 uur op het Raadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel koiteloo rechtstreeks van het kalf te doen inenten of herinenten Gouda den 9den December 1890 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Bnrgerlljke Stand GEBOREN 6 Dec Fetrne oaden H Zsntvoort en A Happel 7 Astoniui Miria ondm C Vtrgesr en a J Boot 8 Engeliu Anns Msru ondsn A Bun ea J Sprokicelesborg Jtninka Helena Msohtelini oidtra A Venchat en Ro Kra OVEKLEDEKi Deo F J L esn Hesien i UniDgen 6 m 7 S lu dar Noot ed J Tsn der Kleun 87 j 8 C J Hootbeek 6 d J Potuit BI j ZevenhulBen OEROREN Neellje ouden S Velenkemp en N tsn Wieringeo ADVERTENTIEN Voorspoedig bevBlIen van een Zoon L KLIJWEG Svirr Gouda 9 Dec 1890 Flaweelen Singel Mevrouw HOEFHAMER vraagt tegen FEBRUARI eene Dienstbode goed kunnende koken en werken Mejuffrouw HOOFTMAN Kleiweg E 100 vraagt zoo spoedig mogelgk een DieiLstl ode of IToodlmlp Kaarsenfabriek In het Laboratorinm kan een VLUOOB JON O E JU geplaatst warden Leerlingen der Bnrgeravondschool hebben de voorkeur Aanmelding in persoon aan de fabriek tasschen 9 en 4 nnr Openbare Vrijwillige Verkoeping te GOUDA op MAANDAG 22 DECEMBER 1890 s voorn 11 aar in hel Eoffiehais Hit Scbaaibobd aan den Kleiweg ten overstaan van den Notaris MONTUN aldaar van Een FABRIEK8GBBOUW gediend hebbende tot SIGARENFABRIEK zeergeschikt voor velerjei zaken met LOODS enERF staande en gelden achter het pand get E Nrs 28 en 29 fan den Kleiweg te Gouda Ead Sectie C No 2644 groot 2 A 80 c A Een PAKRUIS staande aan deNoordzgde van de Kleiwegsteeg w k N No 330 te Gouda Kad Sectie B No 32 groot 42 c A Een HU 18 met Boven en Benedenvertrekken en PAKU DISRUIMTE beneden voorzien van Waterleiding etc staande aanhet Plantsoen bg den Tiendeweg wgk D No 45 te Gouda Kad Sectie C No 2494 groot 49 Centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1891 voor 16 per maand Aanvaarding dadetgk na betaling der kooppenningen Betaling 15 Januari 1891 Te bezichtigen de drie laatste werkdagen vóór den verkoop van 9 12 en van 3 4 uur en op den dag der verkooping waarvoor men zich gelieve te vervoegen wat betreft Nrs 1 en 2 bg den Heer C M SCHRIEK Kleiweg E 29 en wat betreft No 3 hg den bewoner den Heer W dbit HERTOG Nadere inlichtingen verstrekt voornoemde Notaris Breeder bg biljet Gouda Snoipersdruk van A Brwiuian fc Zoon IJsclub Gouda IJS en WEER dienende WOENSDAG 10 DECEMBER 1890 RINGRIJDERIJ voor Ptuirtjes Jongens en Meisjes Kinderen van LEDEN en Geïntroduceerden Loting des namiddags ten half 2 aren HET BESTUyR GROOTE SORTEERING Wollen Handsdoenen enFonlarts A V OS Az Eleiweg E 73 en 73 TER OVEaNAAIE aaogebodeo EEN met eomplwten INVENTARIS Franco hrieVen onder No 2067 aan het Bureaa dezer Courant Fiüke EOOIIBOTEUM Vaatjes netto 4 kilo 4 25 per 11 en 22 kilo 1 per kilo franco rembours J BRUNSTING Rzo Beileo TWEE FATSOENLIJKE kannen GEPLAATST worden ter Drukkerg van A BKINKMA en Zn IIRDOORNS Eeltknobbels HowmvlU MuideeU Wratten enz worden in 7 ik 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prija per flacon met pente SO ets Alléén eek bg B SCHOLTEN Coifenr Eisch de handteekening van A v TUIJLL ADVERTENTIEN in Me Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureaa van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Socïoteit Ons Qe oegen 3 Abonnemtnt Voorttelling DONDERDAG 11 DECEMBER 1890 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten Directie LE GRAS bk HASPELS De Houlinards Blgspel in 3 bedr uit het Fransch Gevolgd door EIGENZINNIG Blgspel in 1 bedr nit het Duitsch Aanvang 7 uut ilV Gewone bepalingen en prezen De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alïonderljjke Noigmers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 10 December 1890 Men verzoelct ons de aandacht te vestigen op eene behoefte die nog te vervullen is aan ons nieuwe gymnasium Aan deze jeugdige instelling ontbreekt nog eene bibliotheek vau werken geschikt ter lectuur voor de jonge lieden Dezer dagen is door enkele geschenken de grondslag daarvoor gelegd Uit den aard der zaak kan de stad b j de groote kosten van het onderwijs zelf geen aanzienlijk bedrag daarvoor besteden wellicht dat er in het vnvoJg joarlgks een klein ommetje voor kan worden uitgetrokken Het zou dus zeer in het belang der inrichting zijn indien stadgenooten eens hun boeker nakeken of er soms werken In voorkomen die daar ongebruikt staan en in de bibliotheek van t gymnasium der jeugd nuttig konden zijn A an uitgevers en boekhandelaren maar ook aan alle particulieren brengen wg het verzoek over hunne aandacht aan deze zaak te wijden en geschikte boekwerken die zy missen willen voor dit doei af te staan Uit Haarlem wordt aan de J Rott Ct gemeld Door het kieseoUegia te Haarlem is voor eenige weken een drietal opgemaakt van predikanten in de vacature ontstaan door het vertrek van ds J M Snethlage naar Amsterdam Daar echter door een verzuim niet lie leden waren opgekomen ia deze nominatie ongeldig verklaard en heeft bet kiescollegie een nieuw drietal opgemaakt bestaande uit de heeren J H Gunning te Gouda C J Lammermk te Scheveningen en W Hoek te Steenwijk Hoewel de vrijzinnigen die bij de laatste verkiezing 21 leden in bet college gebracht hebben dringend hebben verzocht reeds bg deze benoeming rekening te houden met hunne wenschen en belangen heeft men echter ook deze maal aan het verzoek van de meerderheid FEVILLETOX IIS FLEEGEIITD Naar iet SutUch xix 33 Krijschend vlogen de kraaien op uit den kastanjeboom welks neerhangende takken de plek overschaduwden die eens zijn uitverkoren speelplaats geweest was waar hij Doortje verteld had van de tg gers en ratelslangen waarop zijn pleegvader jacht gemaakt had terwg l zijn werkelijke vader slechts een armzalige straatventer was die de overste in Jan s afwezigheid dikmaals barsch uit de plaats had laten jagen als hij met altijd nieuwe vragen om geld was aangekomen Het oog neergeslagen de vlucht der gele bladeren die zijn voet opwierp en de wind verstrooide volgend trad hij onder het bladerdak van den kastanjeboom waarop de zon haar laatste schuine stralen wierp Een laatste hoop had hem nog eenmaal naar deze plek gevoerd en ditmaal niet te vergeefs daar stond Doortje tegen den boom geleund en in gedachten verdiept naar de rivier te staren Zij had hem niet hoeren naderen Als vastgenageld bleef Jan staan Hij waagde het niet naar voren te der gemeente geen gehoor gegeven De zes dienstdoende predikanten te Haarlem behooren evenals de 3 goHominoerden tot de rechtzinnigen Gisteren had te Haastrecht een hardrijderij op schaatsen naar prijs en premie plaats waaraan 9 personen deelnamen naar eenige kamp word de prijs van ƒ 40 gewonnen door Arie van den Berg van Benthuizen de Ie premie van 15 door Aart Snoek van Nieuwerkerk a d IJsel en de 2e premie dnor Klaas Gravoland van Ouderkerk a d IJsel alles liop in de beate orde af Volgons de Haagsohe Corr van de Zatph Ct was de jeugdige Koningin tengevolge van de groote overspanning in de laatste dagen een weinig ongesteld en ofschoon die ongesteldheid van weinig beteekonis is hebben de doctoren toch volstrekte rust aanbevolen Daarom was H M ook niet meegegaan naar het Binnenhof toen de Koningin Weduwe regentes gisteren den eed iMlKdo ia de eenigd vergadering der Staten Genera De directenr generaal van de Maatschappij tot Exploitatie van 8 taatsspoorwegen de heer Cluysenaer heeft besloten aan de ambtenaren van het station te s Gravenhage gratificatien en aan het rainder personeel extra daggelden toe te kennen voor den door hen betoonden ijver gedurende de bijzondere drukte op den dag van de begrafenis des Konings In December van het vorig jaar had eene vijandelijke ontmoeting plaats tusschen 2 vischkotters uit Oslende en een 7 tal haringschepen van Scieveningon die op do Noordzee voeren Terwijl de Belgische justitie deze zaak nog altgd aan het onderken is herkende schipper K Keus van de SCH 46 dezer dagen den schipper van een der bovenbedoelde treden zgn hart klopte met hamerslagen Zijn oogen verslonden de bekoorlijke gestalte van het meisje dat als in droomen verloren in de verte tuurde En op dit wezen zou de vloek der schande rusten Welaan Was het een vloek in deze armen te rusten dan was die vloek toch duizend maal heerlg ker dan al de zaligheid die de van vooroordeelen vervulde wereld schenken koni Maar zou hem zelfs dit geschonken worden Deze vraag drong zich als een vergiftige pijl in zijn hart Vast beraden liep hij op den boom toe Doortje hoorde het ruischen der bladeren Zij zag hem aan doch geen enkele trek bewoog zich op haar ernstig gelaat Het lint van hoar hoed wapperde om haar donkere in den hals bijeengebonden haar de hier zoo krachtig waaiende wind drukte het donkere kleed tegen haar schoone vormen zij zag hem aan als ware hg haar de onverschilligste persoon van de wereld Doortjel Jan stond thans voor haar en zij keerde het donker oog niet van hem af Ik dank je dat je gokomen bentt zeide hij met bewogen stem Hij las een niet uitgesproken vraag op hare lippen en in hare oogen en dit bracht hem in verwarring hij zweeg naar woorden zoekend Wat wil je van mg Zij sprak hem voor het eerst weder op deze vertrouwelgke wgze toe misschien omdat ook bij haar de herinnering aan hnnne kindschheid op deze plaats was verlevendigd Maar hare stem klonk hard en koel ADVERTENTIEN worden geplastit van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LSTTEB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt vischkotters toen deze op dek bevelen stond uit te deelen Het was bij gelegenheid dat dit Ostendescbe schip en wel de O 207 een der schepen van don reeder W Groen verraderlgk trachtte in den grond te boren Er werd evenwel alleen schade toegebracht aan het scheepstuig van bedoeld Scheveningsch vaartuig SCH 46 Schipper K Keus heeft thans de zaak ter kennis gebracht van de bevoegde autoriteit In Schoterland ontving dezer dagen het hoofd eener school het volgende schrijven Geachte meester Zoolang het ijs is rydt Hsrmen middags Dat is hot eenige wat wij werklui hebben De grooten kunnen m den zomer rijden Dus verzoek ik u hom hier niet over te straffen Uw vriendin Vrouw P Uit Delft meldt men Zoo langzamerhand komen allerlei bijzonderheden aan den dag omtrent het gedrang hetwelk op 4 dezer alom hier heerschte Men kan zich daarvan dan ook nauwelijks een denkbeeld vormen Menige tragi komisohe scène viel voor waarvan er hier ééae zij medegedeeld Voor de distilleerderij van de bekende firma Van MeertSn die naluurlgk als welkome tribunes werden in beslag genomen Een kort dik ven e was een van de eersten die zich op een groot fust een plaatsje veroverde Maar de geïmproviseerde tribuue zakte in en de man viel in het gelukkig ledige vat Hg was te klein om er alleen uit te komen en het gedrang liet niet toe hem de behulpzame hand te bieden Er bleof dus mots anders over dan hem te laten waar hij was lot dat de treurige stoet zou zjjn voorbijgetrokken en daarmede het gedrang afgenomen Aldus geschiedde Onze reiziger echter was te Ik moet je zeggen Doortje dat ik niet buiten je leven kan en wil Jij zelf en de anderen vei unnen mij geen enkele minuut om met je alleen te zijn Hier zal niemand ons storen Doortje wist waar hij heen wilde Het 18 beter zoo Jan I vervolgde zij op denzelfden ernstigen toon terwijl zij voor zich heen zag Het was een dwaasheid van je dit te verlangen Je zoudt verstandiger gedaan hebben het je zelf en mij te besparen Je weet dat wg niet anders deelen kunnen dan het dak boven ons hoofd en dat zelfs valt mij nog moeiliik Ik ben als een lijfeigene in het huis van je ouders en daarom haat ik je allen Een donkere schaduw verduisterde de gelaatstrekken van het meisje Zij verwaardigde hem met geen blik Je weet echter dat dit niét waar is Doortje I riep Jan met diep bewogen stem uit Je weet dat mijne moeder veel van je houdt en dat ik er mijne zaligheid voor geven zoii als ik ongedaan kon maken wat ik je heb aangedaan Spottend vertrok zich de mond van het meisje Je zondt het nog eens doen wanneer ik je macht over mij gaf en dat geeft een meisje alleen aan hem dien zy liefheeft Om je niet boos te maken ben ik hier gekomen Je kent nu mijne meening Jan laat me dus ongemoeid mijn eigen weg gaan Zij keerde hem den rug toe In hevige opgewondenheid legde Jan zijn hand op haren arm Doo tjel riep hij buiten zich zelf van ontroering A r Sa fife SiyT = la M A