Goudsche Courant, donderdag 11 december 1890

vergeefs naar Delft gekomen hy heeft van den stoet niets hoegenaamd gezien Ken belangrpe diefstal is op den spoorweg tussohen Ostende en Antwerpen gepleegd Een postpakket met 730 000 franc aan geldawaardig papier dat door een Londensche bankiersfin verzonden werd naar baron vertegenwoordiger te Amsterdam en dat te Ostende iu den waggon was werd by de aankomst te Antwerpen vermist De diefstal is waarschijnlijk weer het werk van de internationale dievenbende die si verscheidene dergelijke diefstallen I pleegde maar tot dusver nog niet ontdekt werd Ër worden ijverige nasporingen gedaan Volgens een nader bericht uit Antwerpen is het waarschijnlijk dat de diefstal op Nedorlandsoh gebied gepleegd is De Congregational Club te Boston heeft het plan gevormd in Nederland een gedenkteeken op te richten als teeken van waardeering van de afstammelingen der Pelgrim falker voor de gastvrijheid welke hunne voorvaderen bier te lande genoten De BoltandSociitg te New York en een aantal afstammelingen der Polgrims hebben aioh bereid verklaard mede te werken tot de uitvoering van het plan Het monument waarvac de kosten op 400 000 dollar worden geraamd zou geplaatst worden in den Maasmond te Uelfshaven Staten Qeneraal Tweede Kamee zitting van Dinsdag 9 Dec De Indische begrootiag was aan da orde Aan de algemeens beraadslaging daarover namen deel de heeren Levyssohn Xorman Van Vlymen Van Nnuen Bool en Geertsema Over het algemeen was men teleurgesteld over de werkzaamheid des ministers terwijl daaientegrn de goede maatregelen en inzichten van den gouverneur generaal geprezen werden riet heele tweede deel der zitting na de pauze was gewgd aan een wijdloopig debat over de regeling Tan werkzaamheden Besloten werd lo de wijziging der kieswet toogenoemde stedenwet van de agenda af te voeren So enkele spoedeiscbende kleine ontwerpen af te doen 3o daarna over te gaan tot de behandeling der Staatsbegrooting 4o daartoe ook s Zaterdag en s Maandags te vergaderen 5o geen vaste dagen aan te w zen voor avondzittingen zooals de Voorzitter wenschte Hoe zal het nu in de practijk gaan f De Indische begrooting zal den meesten tijd in beslag nemen terwijl verschillende spoedeiscbende ontwerpen zullen worden afgedaan en wellicht met de Staatsb rooting lal worden begonnen In elk geval zal het grootste deel der Staatsbegrooting in Januari behandeld moeten worden een onregalmaiigheid zeker maar door de omstandigheden onvermijdelijk Wordt er trouwens in Januari goed gewerkt dan kunnen de begrootingen in het Staatsblad komen ongeveer op denzelfden tijd als thans reeds gewoonte is Inmiddels zal alrorons Hoofdstuk I kan worden voorgesteld naar de heer De Beaufort terecht opmerkte een wet tot vaststelling van het inkomen der Kroon moeten komen Door de redactie van Jndrocle Maandblad aan de behingen der dieren gewijd is aan het Neder nit Zijn bleek gelaat getuigde van bet opbruisen Tsn zijn heftig temperament Er is een tijd geweest toen je mg gaarne mocht Igdenl Wie waren er in de wereld beter vrienden dan wij Do blik van het meisje ontmoette den zgne Zg las wat er omging in jn gemoed en wat haar bedreigde Met gebiedend bandgebaar wees zij hem terug Maar des t vaster omklemde zgne hand haren arm £ er zal dezen boom oos beiden verpletteren eer wij weder goede vrienden worden I riep zg met heftigheid uit Je waagt het mij aan te raken Jan nuiar jij zult mg leeren kennen Laat mij den weg vrij leg ik je Ben geweldige windvlaag voer door de takken van den boom zoodat zijn wortelen kraakten Je ziet de storm is even verwoed als jg maar dezen boom overweldigen kan hij niet en dat kan jg mij evenmin £ n opdat je het wete ja ik heb je liefigehad Mijne zaligheid was me niet liever den jij me geweest bent Maar dat is voorbij sinds je me weggescbopt hebt toen ik je op mgne knieën om vergeving bad toen je me aan de veldwachters hebt overgeleverd En nu laat me los of je zult zien dat ik tegen ja opgewassen ben al schijn ik je misschien zwak toe Jan liet zgne hand van baren arm los Met een onverschillig gebaar keerde e j zich van hem af Door e riep hg uit met zooveel smart en wanhoop in de stem dat zg bleef staan Doortje ik wil je op mgné knieën om vergeving smeeken maar landsobe volk da vraag gericht zullen wg nog langer Igdelgk blgveh tegenover de gruwelen der vivesectie f Zg deed dit in een Igvige brochure waarin na oen uitgebreide inleiding tgn afgedrukt voorloopi e statuten van den Nederlandschen Bond ter bestrgding der vivesectie en de vertaling van een Duitsohen dialoog usscben een voorstander en een tegenstander der vivisectie ouder den titel Verborgen gruwelen feiten en redelijke gronden tegen de vivesectie door H Steln Dat Duitsohe geschrift schgnt van geheel gelgke strekking als een vroeger van B von Weber de Folterkamers der Wetenschap waarvan eene Nedorlandsohe vertaling werd toegezonden aan de leden der Tweede Kamer tgdons de behandeling van het wetboek van strafrecht Het 0 r A S herinnert naar aanleiding hiervan dat de vivesectie bg de toelichting van art 354 van dat wetboek de daarover gewisselde schrifturen en daarover gevoerde discussie in het breede is besproken De wetgevende macht heeft zich ton slotte blgkens de gaheele gfschiedenis van hot artikel nedergulegd bij deze uitlegging daaraan door de regeering gegeven de mem v toel en in het antwoord op het Verslag der Tweede Kamer in eenigszins andere woorden gehandhaafd Hot opzet moet mede op de wreedheid gericht zgn De physiologische proeven het snijden van dieren en in het algemeen elke handeling die eene rechtmatige geoorloofde oorzaak heeft waarbij het toegebrachte leed slechts middel is valt buiten het voorschrift Alleen noodeloos aangedane smart die niet door eenig maatschappelgk of wetenschappelijk belang geboden wordt is strafbaar Met deze uitlegging van het artikel vallen zeker de gruwelen in de mededeelingen van AndroeUt geschetst voor verreweg het grootste gedeelte daaronder of juister gezegd zg zouden er onder vallen indien zg iu Nederland werden gepleegd wat echter niet wonlt beweerd Een dierenbeul blgft een dierenbeul al is hg een geleerd physioloog Versterking der repressieve bepalingen van de Nederlandsche strafwet met het oog op de misbruiken der vivesectie acht het W v h B dus voor het oogenblik niet noodig Eenel andere vraag is of eene bijzondere wettelijke regeling der vivisectie die vooral preventief zoude moeien werken waarover ook bg de behandeling van het wetb van strafr ia gesproken nu reeds aanbeveling verdient Over die vraag echter die veel meer is van physiologiscben en aoatotniachen dan van juridischen aard durven wij geen advies uit te brengen Of men pm het noodige licht daarover te doen opgaan vooral door verzameliaig der vereisohte feitelgke gegevens en inlichtingen het veel verder zoude brengen met een Nederlaodschen bond tot bestrgding der virisectie schgnt voor bet minst twyfebicbtig Een veel beter middel om eene goede oplossing van het inderdaad hoogst gewichtige vraagstuk voor te bereiden wara dan eene parlementaire enqnSta Dr N P Kaptega van Amsterdam hield dezer dagen te Utrecht een voordracht over de bereiding van ga waaruit het volgende zeker onze lezers interesaeeren zal De kunstmatige bereiding van gs heeft eene groote beteekeoia in onze hedendaagsche samenleving IJs is een artikel geworden dat niet meer gemist kan worden in het maatschappelijk leven niets natuurlijker dus dan dat men t er niet meer op laat aankomen of het in den winter vriezen zal maar toestellen heeft uitgedacht om gs te be stoot me niet van je af ik kan t niet overloren En door zijn hartstocht overmand wierp hg zich aan hare voeten omvatte hare knieën en drukte bet voorhoofd tegen haar kleed f Jan wees verstandig boorde bg haar zeggen maar rustig koud zonder een toon van medelijden in hare stem Je bent de pleegzoon en erfgenaam no dgn igken en voornamen mgnheer van Barneveld ik ben het kind van een landloopster en niemand die nijijient vergeet den vloek dien ik van mgn vroegste jeuga af met mg omdraag Ik wil bet leed dat je me bebt aangedaan vergeten ik wil het je vergeven maar je liefhebben dat kan ik niet meer Laten we elkaar dus uit deo weg blijven I De vloek de schandi Jan s armen waren neergezonken Hoe sterk hg zich ook door zgn harta tocht geloofde die woorieo waren genoeg om hem I machteloos te maken Met gebogen hoofd lag hg geknield I Zonder om te zien verdween het meisje door eene opening in den muur die de wgnbergen omringde XX Het gaf dit jaar niet veel w n Ook bg de Barnevelds was men dns spoediger met den oogat gereed j dan in voordeeliger tgden I De laatste dag van het oogsten viel toevallig samen met den verjaardag van de vrouwe van Bameveld die sinds eenigen tijd Igdender dan ooit was en die reiden op eiken tgd en zooveel als men noodig heeft Verleden jaar kon men op de groote tentoonstelling te Pargs in een galerg waar het snikheet was maanden achtereen rauw vleesoh afkomstig uit Argentinië en Nieuw Zneland zien uitgestald wel een bewgs hoever men t heeft gebracht in de kulïstmatige afkoeling Landen waar vleesch in overvloed wordt voortgebracht hebben daardoor een debouché gekregen voor hun vleesch naar streken waar men behoefte heeft aan vleesoh Uit Australië komt thaus 1 million ton d i 1200 millioen kilogrammen vleesoh in bevroren toestand in Europa ter markt In 1887 reeds bezocht de spr in een der dokken te Londen een schip dat van Sydney met een lading schapen vleesch 112 dagen onderweg geweest was nadat het schip half ontladen was werd de nog overige helft door het departement van oorlog aangekocht Dit gedeelte der lading werd midden in den zomer mei hetzelfde schip naar Alexandrie vervoerd en iu Egypte werd het vleesch gegeten voor versoh In de bierbrouwergen wordt gs op groote schaal aangewend Het is haast eene onmogelijkheid geworden bier te maken zonder ijs In de brouwerij van Ueineken te Amsterdam is eene machine die 60 000 KG gs per dag kan maken in de Delibrouwerg wordt eene gsmachiiio geplaatst die ƒ 70 000 kost In ziekenhuizen ia gs onmisbaar En talrijk zgn da verdere toepassingen van gs in de ngverheid en in bet dagelijkach leven Even goed als wg t in de hand heblien bg scherpe koude onze h uizen te verwarmen bobben wg t ook in onze macht zelfs in den beetsten zomer de looalen te houden op eene temperatuur die wij naar goedvinden kunnen regelen Hoe dat in zijn werk gaat werd door den Spr op bevattelgke wijze en met behulp van een aantal proefnemingen opgehelderd Hg wees daarbg op de natuurwet dia den grondslag uitmaakt van de kunstmatige afkoeling de wet dat bg den overgang eener stof van den vasten tot den vloeibaren eu van den vloeibaren tot den gasvormigen toestand warmte gebonden wordt en omgekeerd bg den overgang van gas tot vloeistof en van vloeistof tot vaste stof warmte vrg wordt Terwgl er 100 warmte eenheden noodig zgn am water van het vriespunt tot bet kookpunt te verwarmen worden er 80 warmte eenheden gevorderd om gs van O graden in water van die temperatuur te doen overgaan en 640 warmte eenheden om water van 100 in stoom van die temperatuur ta verwgderen Omgekeerd wordt een gelgk getal warmteeenheden vrij wanneer stoom overgaat in water en water overgaat in gs Om een vast lichaam vloeibaar te maken is du warmte noodig Die warmte moet van buiten worden toegevoeid en wanneer dit niet geschiedt don wordt zg onttrokken aan bet voorwerp dat de verandering van aggregaatstoestand ondergaat en aan de naaste omgeving er van Zoo kan oen kunstmatige afkoeling teweeg worden gebracht en in veel sterker mate nog geschiedt dit door een vloeistof in gasvormigen toestand ie laten overgaan omdat daardoor een veel grootere hoeveelheid warmte gebonden wordt Daarop nu berust de kunstmatige ijsbereiding Van de machines waarmede ijs in t groot Ungs kunstmatigen weg verkregen wordt werden er drie versohilleade door den spr vetkUard I dan ook alleen op warme zonnige dagen onder geleide vsn Doortje een kleine wandeling placht te doen De overste leed als gewoonigk door de gedurige afwisseling van het herfstweder Met de opgeruimdheid die ham eigen was en een aoort van galgenhumor trooatt bg zich over zijne in flanel gewikkelde p$a Slecht nu en dan hield hg toezicht over den arbeid van zgn werkvolk Jan was haast nog minder zichtbaar Eenzaam en gram onvriendelijk jegens een ieder doorkruiste hg de omgeving Alleen Doortje was dezelid als altgd Zwggind en in zichzelf gekeerd verrichtte zg haar werk Uren Ucg bracht zij in de kamer van har meesteres door om deze voor te lezen OooangeDtmer stemming had er misschien nooit en nergens in eenig huis geheerscht dat naar het uitwendige beoordeeld slechts een verblgfplaats van gelukkigen wezen kon Eo eerst op den laatsten dag van den oogst toea het gebrnikelgke oogstfeest gevierd zou worden vergaten de Barnevelds hunne pijnen en bekommernissen Er was een klein gezelschap uit de stad terdeelaeming aan de landelijke feeatvieriug uitgenoodigd In het talon wilde het niet tot de rechte stemming komSD Mevrouw van Bameveld gevoelde zich Igdend zoodat het haar moeite kostte zich vroolgk voor te doen Jan bekommerde zich geheel niet om de gasten Hij bevond zich met den rentmeester buiten onder de arbeiders Wordt vervolgd De eerstbesobrevene maobjine bestaat uit een cilinder gevuld met ammoi iakwater ammoniakgas heeft namelijk de eigenschap bg de gewone tera C tuur gretig door water te worden opgenomen t dien cilinder hooft lloopt apiraalagewijs een buitauvaardoor stoom wordt gejaagd De hitte van denjloom deelt zich mede aan het ammoniakwater ten gevolge waarvan het ammoniakgas vrij wordt Het komt terecht in een stel buizen omgeven door een bak i t water gevuld dat door aanhoudende veriersohing steeds op een lage temperatuur gehouden wordt De gestadige afkoeling gepaard gaande met lie somenpersing ton gevolge van de voortdurende ontwikkeling vau ammoniak in den cilinder doet het gas ten slotte overgaan in vloeibaren toestand Nu staat bet buizensielsel in den koelbak in verbinding met een stelsel buizen in een tweeden bak den bevriozingsbak het uiteinde an dit laatste buizeostelsel staat in verbinding met een pomp die door eon stoommachine in biiweging gebracht aanhoudend wegzuigt wat zich jn de buizen bevindt Het vloeibare ammoniak gaai daardoor weder tot den gasvorm over doch wijl dinardoor een aanzienlijke hoeveelheid warmte gebonden wordt daalt de temperatuur von het vloeibare iimmoniak en van de omgeving zoodat er in den bevriozingsbak die mot een sterke zoutoplossing is gt uld een temperatuur ontstaat ver beneden nul Die temperatuur deelt lioh mede aan bussen met water die in den bevrienngsbak worden gehangen zpodat dit water al zeer tpMdlg overgaat tot gs Het weggepompte ammoBiakgaa komt neder terecht in een met water gevuldon cilinder en wordt door dit wkter opgenomen wanneer het water van ammoniak verzadigd is kan het weder tot hetzelfde doeleinde worden aangewend Op hetzelfde beginsel berust ook een ander toestel waarbij echter in plaats an in water opgelost ammoauikgas vloeibaar ammc niak gebruikt wordt daardoor wordt een veel krachtiger uitwerking verkregen I Uiterst eenvoudig maar vernuftig van vinding is het toestel waarmede in de va kensslachterg te Ede de afkoeling verkregen wordt n de koelkamer waar de geslachte en voor de afioveri ig gereed zgnde boesten het tgdstip der verzending afwachten Een stoommachine drijft een lucht omp die de dampkringslucht perst in een buizenstelsel dat door een koeltiak omgeven is De warm te die door do samenpersing van de lucht ontstaat wordt afgestaan aan het water in de koelbak dat oortdurend vereischt wordt De samengeperste lucht nu laat men uitatroomeo in de koelkamor en dan gebeurt juist het omgekeerde van wat bg de san enpersing geschiedt de lucht zet zich uit in de koelkamer eu koelt daarbg af Zoo aanzienlijk is d e afkoeling dat het vleesch in de koolkamer in stijf bevroren toestand geraakt Als een bewgs dat not verdere toepasaingen van dit laatste denkbeeld mogelgk zgn werd aangehaald dnt in de straten van Naw York buizen liggen die s imengeperste lucht laar de huizen voeren ten einde die in de warme zomermaanden koel te houden Ben Zutphenaar die te Berlp ia het AuguataHospitaal is opgenomen schrgf aan de Zutf Ct Brrrl Wat is hot verblijf in ïoo n hospitaal vervelend Ik weet aoms werkelijk niet hoe ik den dag zal doorkomen Do verpleging is hier anders uitstekend het bed gemakkelgk e helder eten en drinken z fn zeer goed terwijl ik soms wel eens een beetje ongeduldig wordt onttór het voorttlurend tongaitsteken polsvoelen waaraan ik drie maal por dag onderworpen ben Ook prtJtesteerde ik er in t eerat wel eens togen zoo vroeg Igewekt te worden daar zonder pardon e ochtends om half zes de kachel aangemaakt wordt met groot geraas van kolenuithalen roosteromkeeren enz tirwijl het dweilen en afstoJfen dan tot half acht wor t voortgezet zoodat aan weder inslapen niet te denken is Men praakt daar echter te eer aan gBwoon omdat om Kalf negen s avonds alles reeds in diepe rust geIk kan werkelijk van geluk spreken dat ik deze plaats open gevonden heb want pp het oogenblik gn alle gaathuizen overvuld met patiënten terwgl mer bijv bü den portier een lijstl hangt van meer dan 50 personen die gekocht werden wollen zooals de zijkenoppasser laatst opmerkte en die dus elk Ü wordend bed direct in bosleg i emen Minder aangenaam is het voor te patiënten dat de profeaaor eiken ochtend vergeeld wordt door 50 a 80 vreemde doctoren van ve lei natiën die hier zijn om de geneeamethodo te o iderzoeken Men wordt dau gedurende een half uur van alle kanten bekeken en betast en bad ik he feit niet reeds eenige malen in den spiegel waargenomen dan zou ik zeker thans wel moeten gelooven j dat mijn thorax long en smal is nu ik het eiken ochtend in alle talen door zooveel geleerde monden poor verzekeren Gelukkig heeft de professor nu geeh tijd meer om eiken dag bij lederen patient een Redevoering van een half uur te houden zoodat voor het vervolg alleen Maandags eu Donderdags vreemde doctoren worden toegelaten en de groole gala voorstelling van patienteu dan in de gezelschapszaal zal plaats hebben Trouwens begrijp ik niet wat voor nut die doctoren van hun reis zullen hebben daar niet éêa lang genoog blijft om werkelijk het verioop der behandeling bij eenige zieken te kunnen nagaan alleen om het inenten of liever het inspuiten te zien is het niet de moeite waard zoo n verre reis te maken daar dat een zeer eenvoudige bewerking is Wat de heeren nu in hun boekje noteeren kunnen zij even zoo goed en uitvoeriger in de Medicim Wochenschrift in de mededeelingen van dr Cornet en professor Fraenzel finden Ik denk echter dat het er den meestou wel om te doen zal zijn een paar gezellige daagjes en gar5on te Berlijn door to brengen en zoo n geleerde onderzoekingstocht is daartoe een geschikt voorwendsel Wat nu het inspuiten zelf betreft heb ik er tot nu toe gelukkig niet veel last van gehad Naast mij echter ligt eeu patiënt die eergiatereii nacht op een stoel heeft doorgebracht daar de rug geheel was opgezwollen en het hem dus onmogelijk was te gaan liggen Zooals u bekend zal zijn wordt niet de lyrapbezelve maar een één poroentige verdunning ervan ingespoten Op de twee eerste malen dat ik ingespoten werd 0 001 en 0 003 gr volgde geen reactie toen mij echtereen dosis van 0 005 gr toegediend was gevoelde ik mg 6 a 7 uren daarna zeer mat in de ledematen ik werd huiverig en verloor allen eetlust De lichaamstemperatuur steeg tot 39 2 en het was mij alsof ik de influenza in den slimsten graad te pakken had Toej d de koorts na een uur of acht gedaald was sliep ik uitstekend toe den volgenden ochtend en voelde mij dien dag zeer normaal Het hoesten nam echter zeer toe bij de volgende inspuitingen die om den anderen dag plaats hebben deden zich telkens in meerdere of mindere mate deze verschijnselen voor Mijn meening over de inenting men vergete niet dat het de meening van een leek is is nu ik die sedert een liUd dagen reeds ondergaan heb nog steeds zeer gunstig Ik heb bepaalde hoop dat de kwaal zal afnemen at is het volgens de verzekering van den professor niet waarschijnlijk dat ik geheel genezen zal Ten minste nadat de koorts die op elke inspuiting volgt geweken is gevoel ik mg steeds zoo frisoh en lekker dat bet wel niet anders kan of ik moet dien opgewekten toestand aan de gedane inspuiting toeschrijven Nu kan het wel zijn dat ik door de hoop die ik voed zeer optimistisoB oordeel maar daar hier wol 40 tot 60 patiënten iu behandeling zijn die allen hetzelfde zeggen mag men toch wel aannemen dat er reden bestaat om te gelooven dat de Kochsohe geneeswiJM een weldaad zal zijn voor de menachheid Met zekerheid valt er echter nog niets te zeggen Waren er reeds gevallen van genezing geconstateerd de bladen zouden er wel melding van gemaakt hebben Trouwens het is te begrijpen dat genezing mocht zs al plaats hebbed bij tering niet zoo licht te bereiken is en ei minstens één jaar achter ons zal moeten liggen alvorens met eenigen grond het resultaat van de veelbesproken ontdekking vastgesteld kan worden In het Augusta Hospitoal is nog steeds genoeg lymphe voorhanden ten minste de professor gaat geregeld voort met inspuiten Respectievelgk kreeg ik een dosis van 0 007 0 01 en 0 015 gr terwgl mü vandaag 0 02 gr ingespoten werden In afwachting van do koorta kruip ik maar weer in mg n mandje en zsl u om niet voorbarig te zgn binnen een week of twee mijn bevinding over het al of niet beter worden der kwaal mededeelen De Nederiandsche Sobaatsenrijders Bond beeft het programma openbaar gemaakt van de internationale bardrgdergen om het meesterschap der wereld te houdeu door de Amsterdamsohe Usclub in den winter van 1890 1391 op twee nader te bepalen dagen op hare baan achter het Bijks Museum te Amsterdam Eerste dag 1 Internationale haidrijder j voor hh liefhebbers afstand s S ft Ü lo prijs gouden medaille 2e prijs zilveren medaille 3e en 4e prijs bronzen medailles Aanvang 11 uur s morgens 2 Internationale hardrjjderij voor hh liefhebbers afstand 2 Eng mjjl Ie prijs gouden medaille 2e prgs zilveren medaille 3e en 4e prijs bronzen medailles Aanvang 11 uur s morgens Tweede dag 1 Internationale hardrijderg voor hh liefhebbers afstand 1 Eng mijl Ie prgs gouden medaille 2e prgs lilveren medaille 3e en 4e prijs bronzen medailles Aanvang 2 nor s middags 2 Internationale Hardrijderg voor hh lief hebbers afstand 5 Eng mijl lo prijs gouden medaille 2e prijs zilveren medaille 3e en 4e prgs bronzen medailles Aanvang 1 uur s middags Wie op drie van de vier afstanden overwinnaar is verwerft don titel van Kampioen der wereld en ontvangt de sjerp vau het meesterschap der wereld Als heerenlief hebbers worden beschouwd Zij die nooit in een openbaren wedstrijd omgeld hetzij als prijs hetzij als inzet of inlegield gereden hebben i ij die van 31 Maart 1881 of nooit voorzoover hun bekend met of tegen een beroepsrüderom eenigen prijs gereden hebben 3 Zij die uooit ter wille van een geldelijk voordeel in de uitoefening der athletiek onderricht gegeven dezelve uitgeoefend of daarbij als helper dienst gedaon hebben Algemeen Artikel De hardrijdergen worden gehouden onder leiding van het bestuur van den Noderlaadseheu Schaatsenrijdersbond en van die personen welke genoemd bestuur aanwgat Tevens is hot progrorama uitgegeven van de internationale hardrijderijen en der nationale hardriiderij op schaatsen te houden door de IJsclub Thialf in den winter van 1890 91 op twee nader te bepalendagen te Heorenveen Friesland aanvang 11 uur s morg Eerste dag 1 Meesterschap van Nederiand Internationale hardrijderij voor sohaatsenrijders van beroep afstand 1 Eng mijl Ie prijs ƒ 600 2e prijs 300 3e prijs ƒ 60 4e prgs 30 alle mot diploma i Meesterschap van Nederland Intornationale hardrgdenj voor hh liefhebbers afstand 1 Eng mülIe prgs gouden medaille 2e prgs zilveren medaiUe3e en 4e prijs bronzen medailles Tweede dag 1 Meesterschap van Nederland Internationale hardrgderij voor hh liefhobbers afstand 3 Eng mgl 5 keerp lo prijs gouden medaille 2e prijs zilveren medaille 3e en 4e prijs bronzen medailles Meesterschap van Nederland Intornationale hardrgderg voor sohaatsenrijders van beroep afstand Vi Eng mgl pi m 402 M lo prijs ƒ 250 2eprgs ƒ 100 Se prijs f 50 alle met diploma Nationale hardrijderij voor jongens van boven 1 ƒ j Vs mijl pi m 603 motors 1 keorp Afdoeling A Liefhebbers lo en 2e prijs zilveren medailles 3e en 4e prijs bronzen medailles Afdeoling B Rijders van beroep Ie prüs f 25 2o prgs ƒ tO Se prijs ƒ 5 Vis heeren lief hebbers worden beschouwd 1 Zij die nooit in eon openbaren wedstrijd omgold hetzg als prijs hetzij als inzet of inloggeld gereden hebben Zij die van 31 Maart 1886 af nooit voor zoover hun bekend met of tegen een beroepsrgder om eenigen prgs gereden hebben Zü die nooit ter wille vsn een geldelijk voordoel in de uitoefening der athlotiok onderricht Begeven dezelve uitgeoefend cfdaarbij als helper dienst gedaan hebben Algemeen Artikel De hardrijderijen worden gehouden onder leiding van het bestuur van den Nederlandschen Sohaatsenrijilersbond on van die personen welke genoemd bestuur aanwijst De handel in Kerstboomen tegen den tijd van hot Kerstfeest is verbazend groot De grootste markt daarvan in Duitschland is te Berlijn waar men rekent dot ruim 400 000 kerstboomen in hooete afwisselend van 2 tot 30 voet worden verkocht De tweede gewichtige markt is te Dresden onireveer 200 000 dezer kleine sparreboomen komen direct uit den Harz in de Saksische hoofdstad en men verzekert dat er nog ruim zooveel uit andere streken worden aangevoerd In het groot worden de boomen verhandeld bg het Sohock of 60 stuks groote en kleine boomen door elkander gemiddeld tayan in tot 22 s mark het Schock De kleinhandel verkoopen Kerstboompjes van 2 voet en daaronder voor een halven mark die van 3 voet loopeu tot 76 pfennig 0 45 He meest gewüd zijn boomp s van 7 tot 10 voet hoogte die voor 1 i 2 mark te krggen zijn Fraaie boomen van 20 voet kosten 10 somtijds zelfs 16 mark De potten waarin de kleine boomen staan zgn altgd in den koop begrepen Boitenlandscb Overziclit In de Fransche Kamer is de strijd om da h grooting nog niet beslist De regeering beh T een voordeel door de verwerping van het voo Polletan tot afschaffing van de belasting vanTo op het vervoer van reizigers met spoorw ren liv ton en omnibussen en op het vervoer van ba en goederen met passagiorstreineu De heerB vier kon deze belasting niet missen en behield hwi ook maar slechts met een meerderheid vau J stemmen daar Pelletans voorstel met 233 lewn s a stemmen werd verworpen Daarna begon de strijd over de kerkelijke en ren De minister stelt in zijn begrootiïg hrb drag dat door de geestelgke vereeniging betj i moet worden op 3 125 000 francs maar déheerr