Goudsche Courant, zaterdag 13 december 1890

GROOTE SORTBEBING WoUen Handschoenen enFoulaiis A 7 OS Ai EleiTreg E 73 en 73 1800 Maandag 15 December N 4402 GOUDSGHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentlën lean geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave die uit hot tuiden ii me rdere toenadering van de luidelgke afgeraardigden tot de regeering waarsohynlqk is Qrinialdi is benoemd tot minister ran financiën dooh heeft ad interim ook het ministerie der schatkist het eigenigke departement van Oiolitii op lioh genomen Zondag hadden in Spanje looala wg in het kort mededeelden de eerste verkiezingen krachtens het weder ingevoerde algemeene stemrecht plaats Het gold de gedeeltelyke vernieuwing der provinciale raden Met uitzondering van Guipuzcoa vaar de Carlistan de meerderheid hebben behielden in deu raden evenals in de gemeenteraden tot Mei toe de liberalen en republikeinen de bovenhand Het conservatieve kabinet had er een dubbel en direct belang bg deze meerderheid thans te verplaatsen In de eerste plaats is het niet onverschillig voor een regeering of haar partg is in de besturen die de belangen der provinciën of gemeenten vertegenwoordigen In de tweede plaats wordt de helft der leden van den Spaansohen Senaat gekozen door de provinciale I raden de gedelegeerden der gemeenteraden de universiteiten zekere wetenschappelijke vereenigingen en de geestelgkheid Deze loden zgn tegelgkertijd met de afgevaardigden dar Cor es aan een herkieziug onderworpen terwgl de andere senatoren die volgens recht van geboorte of ambt zitting hebben of door de kroon b3fioemd warden het stabiele element in het Spaanaohe hoogerhuis vormen Het was derhalve voor den beer Canovas del Castillo van het hoogste belang het grootat mogelgk aantal partjgenooten in de lichamen te brengen die waarschijnlijk den len Febr a s het veranderlgk element in den Senaat zullen vernieuwen Hij bezit alleszins reden tot tevredenheid De uilslag der verkiezingen voor de provinciale raden was dat t97 ministerieele candidaten en 164 leden der oppositie werden verkozen Overigens is de stemming van Zondag niets andera dan een schermutseling tusschen conservatieven en liberalen voorafgaande aa don grooten veldslag waartoe zich beide partgen vyjorbereiden In Spanje is bet een gewoon verschgnscl dat de regeeriug zich bij elke verkiezing een meerderheid weet te verschaffen Toen echter in dezen zomer het algemeen stemrecht weder werd ingevoerd droeg Sagaata zorg oen orgaan in het leven te roepen dat de vrijheid van stemming waarborgde en de ofBcieele candidatuur binnen de engste perken terugvoerde Misschien heeft minder rechtvaardigheidsgevoel dan bet bewustzijn dat onder een conservatief kabinet de algemeene verkiezing zouden plaats vinden den liberalen ex minister president tot dezen maatregel geleid Overal in de gemeenten in de provinciën zgn kies junta s opgericht die e waken hebben voor de jniste samenstelling der kiezersigsten en een geregelde uitvoering aller met de verkiezingen in verband staande werkzaamheden Boven al deze contröleerende lichamen staat de centrale junta Deze ia saamgesteld uit alle ex voorzitters en ex ondervoorzitters der Cortes sedert de revolutie van 1865 Zij wordt gepresideerd door den tegenwoordigen voorzitter der Cortes Alfonzo Msrtinetz In haar meerderheid uit liberalen en republikeinen bestaande bezit zij een zeer groote maobt Bovendien ligt zij voortdurend overhoop met de regeering Zj beweert dat de tegenwoordige Cortes waarin de oppositie de meerderheid heeft moeten bijeen geroepen worden om in dit geschil te beslissen Men verwacbl echter dat de regeering op dezen eisch met een besluit tot onmiddellijke ontbinding der Cortes zal antwoorden PËTaOLKUN NOTEEailVGËN van de Makelaars CaotzUar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 7 60 Geïmporteerd fust 7 65 Jannarilevering 7 70 Februari Maart en Aprillevering ƒ 7 65 September October Novemberen Decemberlerering ƒ 8 26 ADVERTENTIÊIN Getrouwd P A TAB MAANBN Cand Not EN C W F GBOOTHOPF Gouda 12 December 1890 De Heer en Mevrouw tak MAANëN bedanken ook namens wederzydsche Familie voor de belangatelling bg bun Huwelgk onderronden A ttentie H st gunstig bekeads veortfeffelljlce Hul w dJel teas Hoesten en Heesohheid volgens voonchrift van den Accademie Pn feiaor Dr Harleas te Bonn bereidde StoUwerok sche Borstbonboiis verpakt in gele pakjes en voonden met den naam en stempel ia rood lak van den fabrikant Frani StsHwsrok c n alom verkrygbaar is QO VDA bfr J H BOERS en C van VLIET Firma ZELDZManx Co Apoth Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 In de maand Mei of Jnni is een TAPISTRIJ VLOERKLEED zoek geraakt welk rerlies eerst kort geleden ia ontdekt Beeft wellicht een der Ingezetenen van Oouda een verkeerd Kleed ontvangen zoo is mgn rriendelgk verzoek zniks aan het Bureau dezer Courant te melden tot nader adres Piüke EOOMBOTEHÜ Vaatjes netto 4 kilo 4 25 per 11 en 22 kilo 1 per kilo franco rembours J B H STI G azD Beliep ADVERTENTIEN in Me Binnen en BuUenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureai van A BRINKMAN en ZOÜN te Oouda Het groote aantal zenuwkwalen van zeuuwboofdp n af tot de voorafgaande kenteckenen van apoplexie hersenberoerte toe trotseereo nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Eerst aan den nieuwen tgd komt de eer toe dat zg door het gebruik maken van den eeovoudigsten weg namelgk langs de huid eene physiologisoha ontdekking gedaau heeft die na houderde proefnemingen thans oi er de geheele wereld verbreid ia en terwgl zg in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eena weldaad bigkt Ie zgn voor de aan zenuwkwalen Igdende menschheid Deze geneeawgze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Roman Weissmann te Vilahofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene óo jarigo praktijk DooF wasscbiag vau het hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesotiikte stoffen door de huid onmiddell k aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswgze werden werkelgk schitterende resultaten verkregen en qj maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN bk BEROERTE hare ▼ oorkoming en genezing binnen korten tgd reeda de 2le druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopig gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswijze gewijd zijn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Ménidre med dr profeSSOr aan de polykliniek te Parijs rue Rougemont 10 SteiuKreber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton Sanitfitsrath ür Cohn te Stettin Qrossmann med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Forestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Geheimrath Dr Sobering kasteel Outenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutisohe inrichting voor zenuwlijders te Farijs rue St Honoré 331 Ck nsul von Ascbenbach med dr te Corfu Dr Busbaoh arrond arts t9 Zirknitz Ober stabsarzt Jeobl mei dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrlére Eure lid van den Conseil Central d hygiène et de Santé In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan Is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lUden waarvan de kenteokeneu zijn chronlwhe hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slape lOOShei lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte getroifen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen On vermogen tot spreken zware tongval moeieiijk slikken stijfheid der gewrlcbten met voortdurende pijn plaatsellikd zwakte verzwakking van gebengen enz en zg die reeds onder geneeskundige hehaudeling geweest zijn maar door do bekende middelen als onthoudings en koudwaterkuur wrijven electriseeren stoom looi of zeebaden gejn genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zg die vreeS gevoelen VOOf beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als ziCh aanhoudend angstig voelen verdooving In het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd sulzing in de ooren bet voelen van kriebeling in en het slapen van banden en voeten aan al deze drie categoricn van zenuwlijders als ook aan jongC meisjei lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid ook aan gezonde zelfis aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOB en franCO verzonden wordt doozi LEMAIRE Co Apothekers te Parijs rue de l Echiquier SO Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswgze van ROMAN WEISSMANIV Oud Officier a verder te gezondheid eere lid der Italiaansche vSaniteits ordo van het Witte Kruis Amsterdam door M CLEBAIV Cc Heiligeweg iü Arnbem J de BEYGK Agent dor Scheepvaart Courant Rgnkade 71 Rotterdam F E van SAKTESi KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 tfrecllt LOBRY POKTO Oudegracht bij de Gaardbrug F 160 Op de jongste hygienisch medicinale Tentoonstelling te Gent is de Weissmann sehe gsneeswüze door de medische jury met de Zilveren Medaille bekroond GoüDA Snelpersdruk van A BaniKMAN ZooN De nitgave dezer Coarant geschiedt dagel ks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 üzooderlgke Nommers VIJF CENTEI4 BU deze Courant behoort een Byvoegsel BINNENLAND GOUDA 13 December 1890 Wg vestigen nogmaals de aandacht onzer stadgenooten op de Soiree Mtuicale van a st Maandag waarvan een aankondiging onder onzo advertentien van heden voorkomt Hot schitterend programma het bekende talent en de groote kunstvaardigheid van den heer van Groningen en de me f werking van twee talentvolle sladgenooten beloven eeiSaroaQ van ernstig kunstgenot De inteekenlijst ligt tot Zondagavond in de Sociëteit ia Eëunie ter teekeniug Wij brengen in herinnering dat leerlingen der Stads Muziekschool toegangskaarten kunnen bekomen tegen een verminderden entree van f 0 76 Vele ouders zullen zeker deze gelegenheid niet laten voorbögaan om aan de jeugdige musici te toonen at 14 degelijke studie te bereiken is Het avond feest op het terrein van de IJsciCB jGobda op Stolwgkersluis had gisterenavond met succes plaats Beeds uit de verte bood het geillnmineerde ijsveld een fantastisch gezicht aan en het terrein zelf betredende zag men om zich heen een prettige drukte en vroolgk gewoel dat den toeschouwer opgewekt stemde en aangenaam aandeed Tal van heeren en dames jongens en meisjes de meesten met verlichte ballons voorzien bewogen zich den ganseben avond op hunne schaatsen in vliegende vaart langs het verlichte terrein in t midden waarvan een geïllumineerde ijs sohuit lag die een aardig effect maakte Op den dijk bewoog zioh den ganschen avond tal van wandelaars die een kijkje kwamen nemen van dit eigenaardige ijsfeest dat voorzeker een avond wandeling door de kou ten volle waard was F E VI LL ÉfÖ IvT EEN PLEEGEIITD Naar iet Duiieeh XX 86 i Doortjel zeids hg je hebt onzen braven George hier nog geen vriendelijk woord toogesproken Hg heeft mij hier heen vergezeld hij wilde er bg zijn Je mag hem wel een kleine bolooning geven Sprakeloos reikte zij hem de hand die George haastig greep en in de zijne houden wilde Geen van beiden sprak een enkel woord De plaats der Bamevelds was door alle gasten en bezoekers verlaten Ook de oude man was bedroefd zijns weegs gegaan Alleen achter in den tuin bevonden zioh drie oude vrouwen die het meisje met opmerkzaamheid en nieuwsgierigheid nastaarden en vervolgens de hoofden bij elkaar staken Blind moet men geweest zijn dat men de gelijkenis met de vrouw van den overste niet opgemenB heeft riep de eene uit En de andere voegde er bij Ja zoolang Doortje rood haar had viel t niet zoo dadelgk in t oog maar nu is zij als uit mevrouw s gelaat gesneden Ik heb altijd zoo iets gedacht Ook dit drietal verdween Het bestuur van de IJsclub heeft alle aanspraak op een woord van erkentsigkheid voor zijne moeite en goede zorgen in deze Door den directeur genJljHtl der Maatschappij tot Exploitatie van StaHtsspool wegeii zijn ten behoeve van bet personeel van het f eken en ondersteuningsfonds dier maatschappij o V de navolgende geueesheeren benoemd W J Slagter te Woordei voor het traject ütreohtGouda en Woerden Leiden P A J Lovedag te Gouda voor het traject Oudewater Rotterdam en Gouda Den Haag J Langeveld te Nieuwerkerk voor het traject Gouda Rotterdam C van don Boon te Alfen voor het traject Woerden Leiden A Meerburg te Zoetermeer voor het traject Gouda Den Haag Een onzer sladgenooten ontving dezer dagen een brief uit Sevilla waarbi cfa m medegedeeld werd dat er een s hat begraven lag enz Deze brief was op dezelfde wgze gesteld als al die brieven welke meermalen hier te laude zgn ontvangen De ontvanger heeft na lectuur hem in de kachel geworpen Men meldt uit Alfen aan den Rijn dd 10 December Gisteren passeerde hier nog door den Eijn een sleeptroin van zes schepen en twee sleepbooten van de Maatschappij de Blauwe Ster dooh bij s Molenaarsbrug moest men den strijd met het ijs opgeven Het voornemen bestond toen om den ijsploeg van Gouda te laten aanrukken tot voortzetting van de reis doob het hoofd der politie alhier verzocht de directie der Maatschappij in het belang der openbare rust en veiligheid dringend van dien maatregel af te zien Ware hieraan niet voldaan dan had En nu vooruit kindoren vermaande Jean Baptist De nacht valt in Hier zal men ons wel niet tot blijven uitooodigen en ginds in de stad wacht meester Bartel op ons die zeer verlangend is je weer eens te omhelzen Doortje wat je hier achterlaat zal je daar vergoed worden Meester Bartel heeft een paar duiten bespaard die hij voor jou bestemd heeft en de zes lange kousen vol daalders die mijn zalige peet mij heeft laten erven behooren je ook Komaan dus Geef George een arm en laten ve Bartel gaan opzoeken XXI De verteller heeft slechts weinig aan het verhaal toe te voegen De flinke George is grafelgfc X scher keldermeester geworden in de plaats van den goeden Bartel en heeft de vriendelgke kleine woning onder de wingerdranken op zij van het voorplein van het kasteel betrokken Bartel en Jean Baptist do onafscheidelgken bewonen samen een huis e in het dorp en doen elkander des avonds als het glas rondgaat allerlei verhalen uit vervlogen dagen Doortje waart als een beschermengel door het huisje rondi De plaats der Barnevel fe werd reedSin het volgend voorjaar verkocht wgl de bewoners na bet gebeurde op den bewusten avond naar Frankrijk vertrokken waren De vrouwe van Barneveld stierf reeds een ADVEBTENTIBN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere r l meer 10 Centen GROOTE LETTSB8 worden berekend naar plaatamimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt men zich vermoedelijk kunnen voorbereiden op even geweldige tooneelen als te Hazerswoude hebben plaats gehad tegen de stoompaksohuit van Gouda Zijne Eiellentie de Minister van Binnenlandsoho Zaken heeft goedgevonden met ingang van 1 Tanuari 1891 1 aan den directeur en het onderwgzend personeel bij de Rijks normaallessen te Berg Ambacht wegens opheffing hunnor betrekking eervol ontslag te verleenen 2 te benoemen bij de Rijks normaallessen te Schoonhoven tot directeur en onderwijzer de heer L Akkerhuijs J Ez te Schoonhoven tot onderwijzers do heeren P W Van Milaan te Lekkerkerk S De Jong Jz te Haastrecht IJ Boers te Lekkerkerk A Kars te Goudriaan D C De Koning te Stolwgfc J G Bettinck te Berg Ambacht J A L De Ladhouder te Schoonhoven en M Den Oudsten te Gouda tot onderwijzeres mej M 8 Bourdrez te Schoonhoven Uit don Haag deelt men aan de iV M Cl mede dat H M de Koningin Regentes het verlangenheeft te kennen gegeven dat de ministers wekelgksbij H M in audiëntie zullen verschijnen evenals T het leven van den Konine gebruikelijk was wannoeKZ M in Den Haag vertoefde 1 Meer dan twintig jaar geleden verdween te s Hertogenbosch plotseling een kommies bg de belastingen die het laatst in oen branderij aan het einde van het kanaal aldaar gezien was Thans terwijl die branderij werd afgebroken zgn er menschen beenderen opgegraven welk geval in verbind met genoemd verdwijning tot velerlei gissingen aanleiding geeft jaar daarna aan de gevolgen van haar zenuwlijden De overste woont te Nu za en sleept zich dagelijks op een kruk naar Monaco voort waar hij zgn groot vermogen aan de speelbank vergooit Jan is lichamelijk en geestelijk hersteld In het treurig vooruitzicht dat zijn vader hem waarschijnlijk niets zou nalaten nara hij dienst in Holland om in de koloniën tegen Javanen tijgers en ratelslangen te gaan vechten Maar er waren nauwelijks driejaren verloopen toen de bewoners van het stille dorpje aan den Rijn Jan tot hunne verwondering tenminste voor zoover men hem kende zagen verschijnen Hg woonde op het kasteel bij den zoon van den graaf een krijgsmakker en bezocht dagelijks het dorp om Bartel a huisje voorbij te gaan Eens toen hij het waagde den drempel te overschrijden om naar Doortje te vragen heeft de oude man hem afgescheept met de verzekering dat Doortje niet thuis was en nooit voor hem t huis zou zijn Jan was met een door de koorts verzwakt lichaam uit Indie teruggekeerd maar zijn hoop was niet verzwakt Doortje vermeed hem opzettelijk en George keek hem overal waar hij ging met wantrouwen na Ook hij Goorge had een droom gehad die niet verwezenlijkt zou worden Het meisje scheen hem niet te willen begrijpen als hij des Zondags bg het gewone beaoek aan den ouden Bartel verzekerde dat hij zich zoo eenzaam