Goudsche Courant, maandag 15 december 1890

In heft dorpje Fonet bq Clermont Ferrand reed een bruidspaar na de huwetyksplechtigheid huiswaarts toen plotseling uit een haag twee schoten vielen Bruid en bruidegom stortten doodelgk gekwetst neer en over eden spoedig De politie vermoedt dat de moord werd gepleegd uit wraak maar zij heeft den moordenaar nog niet kunnen opsporen Wel is in een naburig boschje het l jk gevonden van een jongen man maar men weet niet of hq de daad pleegde GiCAO RRflflTHS Westzaaa U V W II M Opgericht 182S Onovertroffen KWALITEIT Alom verkrygbaar in busgen van 160 0 86 en 0 45 Op de Kralingsche Plassen bij Rotterdam is het qs reeds ongeveer anderhalven dicimeter dik zoodat er tenten mogen geplaatst worden In het midden dat lang voor de visscherij is opengehouden zqn intusschen nog zeer uitgestrekte en hoogst gevaarlijke wakken die reeds verscheidene offers hebbeu geêischt Woensdagmiddag is een jongmensch die zich vermetel dwars over de qsvlakte waagde er door gezakt toen men hem ophaalde was hij verdronken Een weinig later waagde zich een ander weer op het midden Ook hij zakte er door gelukkig werd hij gered De redder viel bij zijn menschlievende poging zelf door het ijs doch kwam er weer op Een paar uur later zakten weer twee jongelieden buiten de baan door het ijs de oene werd kort daarop leveuloos opgehaald het Iqk van den ander is Donderdagmoi en gevonden Te halfygf reden vier jongelui in een wak drie er van werden spoedig gered doch de ander werd bewusteloos opgehaald en voor dood per slede naar de woning van dr Burckens aan den Oudendijk gevoerd De burgemeester van Krali igun zal nu de wakken doen afpalen Wed A QÜA T bericht de ONTVANGST eener groote sorteering Kerst en Nieuwjaarskaarten waarbij met Fransche Duitsche en Engelsche text Voorhanden prachtig geillustreerde NIEUWJAARSBRIEVEN SCHEUKKA LEl DERS van af 30 Cents Statea Qeneraal Tweede iuheh Zitting van Vrijdag 12 Dec In de ochtendzitting werden art 33 71 vanHoofdstuk II Uitgaxen in Ned Indië van de Indische begroeting goedgekeurd op eeu paar uitzonderingen na volgens de voorstellen der Etgeering De minister beantwoordde de opmerkingen der verschillende sprekers met groote welwillendheid De heeren Norman en Van Dedem hïddeu reden tevreden te zqn over de toezeggingen des Ministers ten opzichte der qnaestien betreffende het binnenlandsch bestuur die zy hadden aangeroerd Vooral belangrijk waren de wenken die de heer Van Dedem in aansluiting aan zijn Indische Gidsartikel gaf over de regeling van heeren en dessadicnsten Een gewichtige stap is gedaan in de goede richliu door de regeling in de Kedoo maar aan bedenkingen ontbreekt hel toch niet Het groote gevaar is dat bij niet juiste onderscheiding tusschen heerenen dossadiensten beperking der eerste leiden kan tot willekeurige vermeerdering der laatste Een ander gebrek is dat nog niet de juiste verhouding wordt in acht genomen tu schen de heerendienaten en den omvang van het grondbezit gelijk ook tusschen den omvang dir verplichte diensten en bet hoofdgeld De Min kon er op wqzen dat eeu volgende regeling die in de Bagelen ree ls aan eenige bezwaren was tegemoet gekomen en hij beloofde de gegeven wenken ook verder ter harte te nemen Omtrent de koffie had geen debat over rletails plaats omdat men overeengekomen is daarmede te wachten totdat de motie Van Houten aan de orde gevoelde en dat dit niet anders worden zou voor znlk een hupseh en lief schepseltje als Doortje bereid was zijne eenzaamheid met hem te deelen Bartel trachtte hem de zaak uil het hoofd te praten het meisje mocht hem wol gaarne Iqden maar niet zoo om hem tot man te begeeren Een meisje zei Bartel moet dau rood en dan wit worden als zij dengene ziet dien zij hebben wil en dat wordt Dora bij jou nooit George had er dus niet veel voordeel bij toen Jan wederom verdween zouder dat iemand vroeg of wist waarheen En spoedig moest hij het ervaren dat hem een ander in den weg stond tegen wien niets te doen viel Het was de jonge Maarten de zoon van een rijken wijobouwer in den omtrek die altijd wat in het dorp te verrichten schoen te hebbeu en die zich spoedig bij Jean Baptist en den ouden Bartel bemind had weten te maken Kijk oude kameraad dat wordt onze schoonzoon zei Bartel op zekeren avond tot zijnen vriend nadat Maarten vertrokken was en Doortje gedurig verwarde antwoorden had gegeven terwijl zij met den jongen man aan het praten was geweest Jean Baptist knikte lachend Hij was gewoon Bartel in alles gelijk te geven En toen spoedig daarop de jonge Maarten bij gelegenheid van het proeven van den wijn ondubbelzinnige toespelingen maakte en verlangde dat Bartel zijnen vriend Jean Baptist eens aan den komt Zooveel bleek echter uit de discnssie dat de oudo conservatieve koloniale politiek daaromtrent dood eo begraven is De conservatieve leden zelf wensch dwangcultuur alleen voor zoo ver iets anders niet mogelijk is Op twee ondergeschikte punten werd den Minister een échea bereid nameligk door schrapping van de ƒ 16 500 voor opleiding vau djaksa s en een ƒ 28 000 voor verbetering van hel ijkwezen uitgetrokken üit de discussie kreeg men den indruk dat beide organisaties balve maatregelen waren die niet tot hot doel konden voeren Geldelijke uitgaven opzettelijk wat klein gehouden de begrooling niet te oer te bezwaren maar ook nutteloos Bij de behandeling van het ee te punt stond bij den heer Van Pedem op den voVgrond dat er leer zeker meer gedaan kan wordèp en in i belang van da bevolking en het bestuur gedaan moet worden aan opleiding van de voor wetenschappelijke ontwikkeling meest vatbare inlanders maar dat opleiding alleen van djaksa s die niet eens een vast corps vormen en dan op de halve wijze als do Regeering wil en te Batavia niets zal geven Een wenk aan de Regeering dus om meer te doen Wat daarentegen het qkwezen betreft was da bedoeling dat de Regeering met minder volstaan kan Verplichte qk zou veel Iq kostbaar worden voor verbetering der facultatieve qk behoefden geen duro Europeesche ambtenaren te worden aangesteld In de avondzittiog werd de begrooting grootendeels afgedaan De hoofdstukken Uitgaven in Inditó uitgaven in Nederland on middelen in Nederland zqn aangenomen In het hoofdstuk Middelen ia Indic is men bij art 11 blijven teken Aangenorasn werd een amendement om het Kader bij het werfdepot te Harderwijk geleidelijk te verminderen Nog had eena interpellatie plaats van den heer Michiels van Verduijiien over de gezondheidstoestand aan de Militaire Volgens het Vaderlaiul heeft de heer M ro Emanis overdreven toen hij klaagde over de onordelqkhoid en de dorperheid waarmede de begrafenis van t M heeft plaats gehad Nu komt de heer Emants met eeu voorbeeld en zegt dat toch een koetsier op klompen niet in zulk eea sto t paste Hij had er kunnen bijvoegen dat achter op het rijtuig van den opperceremoniemeester die zich naar het Paleis terugspoodde om H M aan te kondigen dat de plechtige ter aarde bestelling volbracht was een jongen met oen pet op meereed of dat de toe chouwers zich hebben kunnen vergasten aan het gezicht van een graaf v I jmburg Styrum die in een aapje escorteerde De Standaard bespreekt de versohilleBde beoordeelingen over het minder plechtige van s Konings begrafenis en zegt daarvau Natuürlqk is niet de Regeering maar alleen de hofhouding ten deze verantwoord dijk en wie eenigszin beseft met wat drukte de Holdignitarisseu die week overstelpt waren zal allerminst hard oordeelen over den mau die zulk een flater beging Maar al weet men te vergeven toch blijkt dunkt land zou voelen want van alle meisjes uit den geheelen omtrek wilde hij alleen Doortje bezitten en die zou hem geen blauwe scheen bezorgen dat wist hij wel toon sloeg Bartel met zijn kracl tige vuiit op de tafel en riep Maarten gij moet niet denken dat gij naar een meisje vrijt dat zoo maar mir nichts dir nichts den eerste den beste neemt die zich voordoet Doortje heeft haar spaarduitje even goed als gij Ik heb mijn leven lang den grafelijken kelder eerlijk beheerd maar ik heb het recht gehad zelf wijnhandel tedrijven Wat mij dat heeft opgebracht krijgt Doortjemee want ze is zoo goed mijn kind als van Jean BaptUt Acht dagen later 2al George zielsbedroefd het hoofd met beide handen ondersteunend des avonds in zijn kamertje Hij had zich een geweldigen roes gedronken want hij was in Bartel s woning geweest en bad het daar moeten aanzien dat de Hinke rijke jonge Maarten Doortje amhelsde In den kerktoren van het stadje hi Au Jean Baptist s opvolger als torenwachter De vSPWrogen nog in breede kringen om den toren en keoren ieder jaar terug als de neeuw nog op de velden van het Rijndal ligt Maar het zijn de kinderen van de beide ouden die zich niets meer weten te herinneren van het rooie Doortje want oot Lize was reeds in ons dat de Hofdignitaris die ten deze had moeten zorgen hq zq dan de Opperstalmeester of do Opperceremoniemeester niet berekend was voor zqn taak Dit nu slaat ter beoordeeling aan de KoninginRegentes maar toch is het de vraag of by eene aangelegenheid die onze nationale eer tegenover het buitenland raakt niet even publiek eene verklaring van deze zaak diende gegeven als ze publiek geschied is voor aller oog En misachion zou de Regeering ten deze inlichting kunnen geven desnoods ia antwoord op een interpellatie INGEZONDEN Geachte Stadgenooten Het ia onderstaande commissie eene behoefte om alle gevers en geefsters hartelijk dank te zeggen voor de milde gaven hun geschonken om aan arme kinderen te kunnen weldoen Wy hebben dien arbeid weer begonnen met oen getal van 325 daarbq zal teohter niet blijven want telkens komen er nieuwe aanvragen Eiken avond uitgezonderd Zondag en Vrqdag hebben w 66 kinderen bijeen in het lokaal in de Vogelenzang van half zes tot zeven uur die wq eersteen poosje rt tig en aangenaam bezig honden metallerlei spellen om hen daarna te verkwikken metwarme rijstepap en brood waaraan zq zich heerlijkte goed doen Ook lederen morgen te acht uur uitgenomen Zondag en Maandag kometi daar 65 te zamen om een paW boterhnmmeu te eten en een kop warme melk te drinken Het is een waiie vreugde voor om die kloinea daar zoo gelukkig to zien on toch vervult weemoed ons hart als wij h t oog sliutn op hunne schamele kleeding daarom wiicon wü zeer ve blijd toen eene juffrouw ons een paVir manteltjes zond en zullen immer verblijd zijn iildien iemand ons een oud kleedingstukje wil zondenl al is het nog zoo gering wij zullen het dankbakr aannemen Het lokaal in de Vogelenzang is op de genoemde uren toegankelijk voor ieder belaugslellende en het zal de commissie hoogst aangenaam zyn met een bezoek vereerd te worden De redactie hartelijk diank zeggende voor de welwillende opname dezer regelen lauiens de Commissie 10 DE RAADT BELONJE PUNSELIE V DETH fï J V D TOCHT j bik K db BRUIN J i BAADT H TOEN PËTROLb UM OTEERIlMGË van de Makelaars Caotziaar Sebalkwijki te Kotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 7 60 Geimpotteerd fust 7 65 Janoarilevering 7 70 Fobruari Maarl eu Aprillevering ƒ 7 65 I L o 1 het vvoorgaand jaar niet teruggckejerd en had den jongen het nest vrij gelaten uurRerliJke Sta nd OEBOREI i O Doe Ann oudtr S G de Vl iei en F van der elde Hendrik M tlhiji ouden C M jciijweg ca L Smitt 11 Aiidries Phtlippua ouden J tbjï ijer Pool en C van Es Hermano Cornelia ouden jTWieaer en H Boot Cornelia Chnatina ouders A Hsbonw i E de Zeeuw 12 Gerrll Nicolaas oudera M van fJraanJJen N Kroon Leenden onders J Lelikerkerli eu E C den Haig Evert Joliasaes ouden J J aapera eo E Onaberta 12 W A j 1 m 18 OVEBLEUKN 10 Uee G Brouwer 3 ra WiUcniben huie r van A J Ouslerlicg 28 j P Toen 75 j GEHUWD 13 Dee P A van Maauen eu C W F Groollioff ADVERTENT V Voor de vele bewjjzen van deplneming ontvangen by bet overladen vau onzel dierbare Moeder en Behuwdmoeder betuigen v jj onzen hartelijken dank Namens de Kinderen Behuwd en Kleinkinderen en Familie S P VAN DBa KLEIN P TAN DEK KLEIN A VAN OEtt KLEIN J VAN DER KLEIN Gouda 13 December I8S0 De ondergeteekenden betuigen ook namens hunne Kindereu hunnen harteljjken dank voor de talrijke bewijzen van belangstellingen de prachtige Cadeaus ontvangen biJ gelegenheid van zijn 75 JARIG JÜBILÉ op 9 dezer J M VAN MINDEN en ECHTGHNOOTE Qouda 13 Dceember 1890 De ZESDE KNIPCÜRSUS te Ooudahe mï op MAAiVDAG 15 DECEMBEil des morgens ten 9 ureende AV0ND CÜB8US te 6 nre m i EFEI Lange Tieudeweg No 41 Voor eene fatsoenlijke Naaister of Weduwe i k wordt biJ fatsoenlijke burgerlieden z k in het midden der stad een nette binnenshuis aangeboden tegen eene kleine huurprijs Inlichting te bekomen onder No 2068 aan het Bureau dezer Courant DAxMES en KINDER Wintermantels zgnde van het vorige Saisoen worden van nf f 1 50 OPGEHUIMD Gouda BAHLMANi Co ONTVANGEN Nieuwe Gedr Zoete Appelen T GREBAS i Groot Succes OEEN VLASBAABDMN HEEBl OEMN KALE HOOFDEN MEERI Wilt gij een vollen langen baard of een fraaie knevel bezitten gebruikt dan de sedert jaren in t buitenland bekende AMËitiKMlCOË lUOemCHË BALSEM Aanbevelingswaardig voor kale plekken op het hoofd of in de baard Piijs per doos met Gebruiksaanwüzing f 0 75 en ƒ 1 50 Wilt gij uw haar tot in de gevorderdste leeftijd behouden gebruikt dan FRAi OIS TOILETVVATER Dit water belet bet uitvallen der haren doet roos en schubbevorming verdwijueu eu bet haar zacht en glansrijk worden Pr s per Flacon 1 00 954 Getuigschriften liggen bj de ondergeteekende ter inzage Tegen toezending van blauwe Postzegels of Postwissel franco door het geheele riJk Onder Bembours 10 Cent verhooging Aanbevelend JOHAN DEUTZ Haarkundige Noordwest Buiteusingel 12 Den Haag Laat U SCHAATSEN SLIJPEW in een vorm naar den eisch hg J de JOi G Az Kuiperstraat 227 daar xult gij pleMer van hebben Groenten in bussen BESTE en t GOEDKOOPSTE in t gebruik STËRKÊirZvFi É Eng Wollen Ondergoederen KN J a gf e r Ondergfoederen Soliedste fabrikaten in t gebruik SCHENK Zn DROP uit de blikken Tronunel Wettig gedeponeerd uitmuntend middel tegen hoest scheikundig onderzocht door verscheiden doctoren en in den handel gebracht in nette blikken Trommeltjes voor 25 cent door N KATER Haudelsmerk Co Groningen r WAARSCHUWING Men gelieve t er op te letten dat elk stukje Drop de vorm heeft van een zittende Kat Verkrijgbaar bij e W M STBEVENS Gouda L ERKELENS Boskoop C UOBLBVBN Zoetermeer BOEEHOUDEE Voor eenige uren dagelijks wordt tot het bijhouden van boeken gewoon boekhouden gevraagd een net persoon van de Prot Qodsd die goed daarmede bekend is eu eene nette band schrijft Eigenhandig geschreven brieven gelieve men te adresseeren onder No 2069 aan het Bureaa dezer Courant Puike EOOMBOTEEü Vaatjes netto 4 kilo ƒ 4 25 per 11 en 22 kilo ƒ 1 per kilo franco rembours J BltUNSTIi G azo Beiien GROOTE SORTEERINÜ Wollen Handschoenen enFonlarts A V OS Aza Kleiweg E 73 en 73 bU Ie Wed C van OIJE Kleiweg No 2 GOD DA Zeer ITette Qesteendnikte umtmm worden GELEVERD door A BKIiXKMA en Zn