Goudsche Courant, maandag 15 december 1890

t mm lUüi iii Maandag IS December 1890 Per Stoomboot Etsa Kapitein POEDERBACH zijn 11 OCTOBEB 1890 yan Bordeaux verzonden s FiöiEis mmm iiiêii l m ® Na aankomst te Amsterdam heb ik de Heeien v HAMEL ROOS en HARMENS Terzocht die partg COGNAC te onderzoeken waarop ik deze week het onderstaand rapport ontving Op grond der Chemische expertise verklaren ondergeteekende dat geenerlei abnormale Iiestanddeelen geconstateerd zgn en dat de COONAC voldoet aan de eischen welke aan het onvervalscbte bandelsprodact gesteld kaanen worden Dr viN HAMEL KOOS Amêterdam 15 November 1890 A HARMENS Hzn Bet groote s n c c e s verkregen door het in den handel brengen van Zuivere Onvervmlêehte tfOOlfA C welke werkelgk Chemisch onderzocht is gaf mg aanleiding deze partg opuieow te laten onderzoeken Iv £ X= S BTS EES Tzzn Importeur van ZUIVERE COGNAC AVijdslraat A 172 Gouwe C 13 GOUDA Spaar en Hnlpbank te Gouda Het BESTUUR maakt bekend 1 dat in de laatste week van December en de eerste week van Januari § eeiie Zittingen zullen worden gfehouden 2 dat de bijschrijving der rente over 1 190 zal geschieden op DOi DEUDAG 8 JAI UAUI 1891 des avonds van 7 10 uur in het gewone lokaal i Het Bestuur voonioeind J FORTÜIJN DROÜGLEEVEB Vborzüler D RÜIJTER Secretarie De nog voorhanden zijnde Dames en Kinder WINTER REGENMANTELS Jonge Heeren JASJE8 PAKJES en eene groote partg diverse worden tot zeer li e prgzen OPGERUIMD aovoj BAHLMAiyi en Co IIlfWMMMiBMl Nette mandjes inhoudende i of Vj flesschen GEASSORTEERDE Spaansche en Portugeescliö Wijnen VAN The Continental Bodega Company in de prgzen van 6 50 11 en 12 Gulden verkrggbaar aan het Dépót te Gouda bg GocDA Snrfpersdruk van A Bbinkman Zoon WII TER VILT PANTOFFELS in alle maten HEI ltI BACKEa OOSTHAVEif 37 Lokaal NUT en VERMAAR Oostlfaven Maandag 15 December 1890 s avonds Uin 8 uur PiunO l oirée van den Heer 8 VAN GRONINGEN Medewerking van de Heei en Dr O en Dr S V D O Zie het Progl amma De int ekeniyst ligt tot Zondag avond in de Sociëteit de Réunie i ET COMITÉ OpenUre Verkooping VAM een kleinen zindelgken voor en in het huis gemerkt 230 aan den Bleekerssingel te GOUDA op DINSDAG deD i6en s morgens 10 Ure i n overstaan van Notaris MOLENAAR te Waddinxveen i Daag te voren T n 12 tot 4 U r te bezichtigen WOLLEN DEKENS Echt Leidsch fabrikaat Alle prgzen van 4 50 af SCHENK ts Oudewatersclie IJschli 8€HOOi RltlDERU GEPAARD op eene cirkelvormige baan nieuwe ii iiie op MAANDAG 15 DECEMBER 1890 Aanvang 1 Ure des namiddag Inleg EEN GULDEN per Paar Deelnemers knnnen van 10 uur tot bekisgebruik maken van de Baan Prijs 30 in Contantei Premie 15 Namens bet Bestuur 8 J MONTIJN J Jz Secretarii i STADS UU2IEESCI00L INSCHRIJVING van nieuwe Leerlingen op WOENSDAG 24 DECEMBER a s in het gebouw Aeti Legi des middags van 1 3 a Ouders en Voogden worden attent gemaakt dat na de inschrflving geen Leerlingen worden toegelaten voor de volgende inschrgving dieiB December 1891 zal plaats hebben Namens de Commissie van Toezicht De Secretaris F HARTING Bolteirtandscb Overziclit Ss Franache minister vau financiën de heer Bouvier kan tevreden zijn over het einde van den atr d dien bij sedert een paar weken in ds Kamer tegen de Terbouden clerioalen en radioalen moest voeren Xadat het regeeringsroorstel tot het sluiten van een leening tot herstel van het financieel evenwicht was goe lgekeurd werd de geheele financieele begrooting met 863 tegen S4 stemmen aanj euomen Se meerderheid aarraede de minister ten slotte in het gelijk werd gesteld is dus teer aanzienlijk Dit i natuurlijk reeds een kraohtige steun voor de regeering by de oplossing der financieele moeilykbeden maar daarbij komt nog dat vele leden der rechterzijde uu voor de eerste maal voor de begrooting stemden De eerste die dit betoogde wse de Bonapartist Dugué de la Fauoonnerie Deze afgevaardigde verweet het den leden der rechteregde dat zq steeds bereid zqn ds radioalen te helpen elke regeering omver t werpen Nu het volk den wensch heeft uitgesproken dst de ropublikeinsche regeeriogsvorm lou gehandhaafd worden achtte de Bonapartist het den plicht van alle Franschen zich naar dezen wensch te aehikkea Hiertoe zou h het roorbeeld geven door voor de bagrooting te stemmen Nstuurlp werd de overgang van dezen Bonapartist tot de republiek door alle republikeinsche afgevaardigden met luiden bijval begroet De heer Paul de Caatagnao wilde nog niet zoo ver gaan Wel erkende ook deze Bonapartist dal de dood vin den zoon van Napoleon III en van den graaf van Chambord zoowel Bonapartisten als Boyansten zeer bad ontmoedigd Herstel der monarchie is het dan ook niet zoozeer wat de leden der rechterz de in de eerste plaats begeeren maar voor hen komt vooral de godsdienstquaeatie in het spel Ken vereeniging tusschen beide partijen waren licht te vinden indien de republikeinen begonnen met hun antiolerieale politiek te wijzigen De heer Pelletan de leider der radicale oppositio bti de finanoieele quaestie verklaarde dat ook hg voor de begrooting zou stemmen Ook al waren de leeoing en de nieuwe belastingen tegen zijn zin asn r men too mMude hij toch dat het plicbt ia regeering hetgeen zij nooflig heeft niet te weigeren Tevens nam de radicale afgevaardigde nota van de verklaringen der heeren Dugué de la Faueonnerie en De Cassagnac maar hij verklaarde er och tegen den toegang tot de republiek gemakkelijker te maken De republikeinen moetrn waarborgen hebben dat zij des te beter te kunnen afmaken maar omdat zy het met de republiksinsohe grondbeginselen aus zgn Met deze algemeene verzoening eindigde de strijd over de begrooting Vau de monarchisten en Bonapartiiten stemden ongevoer 70 leden voor de regeering terwijl de overige in plaata van gelgk gewoonlgk tegen te stemmen zich nu onthielden Ook de rsdicaleu volgden den heer Pelletan en stemden ondanks hun strijd tegen den minister Bouvier voor de begrooting Alleen de Boulangisten en de socialiaten ten getale van 64 atemden op Déroulède s vooralsl tegen de begrooting als bewijs van sf keuring van het beleid der regeering De Fransohe Academie heeft den minister president den zoo hsrd betwisten zetel toegekend van Emile Augier Al ware de heer de Freyoinet geen minis terpresident dan zou hy door zgn talent vau parlementair redenaar ruimschoots aanspraak kunnen maken op die onderscheiding De heer de Freycinet is door aanleg en door opvoeding en zg ne loopbaau als ingenieur een wiskundige en als redenaar heeft hq geen groote opwellingen van verbeeldingskracht en van pathetiek Maar hg heeft in hooge mate de gsve om op bet gezicht zijner hoorders te lozen welk argument by hen bet zwaarste weegt Hij gaat recht sf op dat argument om bet te wederleggen en de vergadering te overtuigen in den zin dien hg wenschelijk aoht Vandaar dat zgn redeneertrant altgd heel kort gebonden on znakrgk is en in den regel doel treft Dat bij minister president is deed hem bjj de meeste Academieleden meer kwaad dan goed want zij vreezen den scbgn van hovelingen te zijn die zich slaafs voegen naar het gezag Buitendien had de beer de Freycinet tegen zich dat hg indertijd de prinsen van Orleans uit het Und heeft gezet en dezen hebben in de Fransohe Academie vele warme vrienden Maar wat de Freycinet in zijn voordeel h d was de verdeeldheid der leden ten opzichte der andere oandidaten In het bgzouder is de Academie bevreesd den heer Zola in haar midden toe te hitenj zij bodden liever tienmaal voor den heer de Freycinet gestemd dan éénmaal voor den heer Zola De Italiaansohe Minister president versoheen op de eerste vergadering van de meerderheid der Kamer Alles is goed afgeloopon nergens werd oen neiging tot scheuring ontdekt Zelfs de Piemonteezen traden als ééa ma i voor Crispi op De Duitiche Eijksdag braoht do algemeene beraadslagingen over de begrooting ten einde Behalve de sociaal democraat Bebel voerden nog de leiders der conservatieven het woord en verklaarden dat zij de regeeriog zouden blg vm steunen Tegen de critiok van den liberalen afgevaardigde dr Bamberger word de financieele politiek der regeering door den rijkskanselier Caprivi verdedigd Gelijk gewoonlgk eindigden de beraadslagingen met de verwijzing van het ontwerp naar de begrootingaoommissie IN8CHKIJVINÖ voor de Nationale Militie EEBSTE KENNISGEVING BUHGBMEESTEE eu WETHOüDEfiS der Gemeente Gouda Gezien art 19 der wet van den 19den Augustus 1861 StaaUèlad No 72 Herinneren alle beUu hebbe iden aan hunne verplichting tot het doen van aangifte ter inschrijving voor de Nationale Militie in de maand Januari 1891 en brengen ter hunner kennis de volgende bepalingen der genoemde Wet ABT 15 Jaarlgks warden voor de Militie inge schreren alle mannelijke ingezetenen die op den Isten Januari van het jaar hun 19de jaar waren ingetreden Voor ingozeten wordt gehouden Hg wiens vader of is deze overleden wiens moeder of zijn beide overleden wiens voogd ingezeten is volgens de Wet van den 23stcn Juli 1850 StaaUblad No 44 Hg die geeu ouders of voogd hebbende gedurende de laatste aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande achttien maanden in Nederlaud verblijf hield Hij van wiens ouders de langstlevende ingezeten waa al is zgn voogd geeu ingezeten mits hg binnen bet Bgk verblijf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoorende tot eenen staat waar de Nederlander niet aan de verplichte krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dioastplichtigheid bet beginsel van wedorkeerigheid is aangenomen ABT 16 De inschrijving geschiedt Van een ongehuwde iu de Gemeente waardevader of is deze overleden demoeder of zijn beiden overleden de voogd woont Van een gehuwde en van een weduwnaar in de Gemeente waar hg woont Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten of wiens voogdbuiten s lands gevestigd is iu de Gemeente waar hg woont Van den buiten s lands wonenden zoon vaueen Nederlander die ter zake van s lands dienst in een vreemd land woont in de Gemeente waar zijn vader of veogd bet laatst in Nederland gewoond heeft ABT 17 Voor de Militie wordt niet ingeschreven Do in een vreemd Bgk achtergebleven zoon van een ingezetenen die geen Nederlander is Ds ia oen vreemd rijk verblijfboudende oudorlooze zoon van een vreemdeling al is zijn voogd ingezetenen De zoon vaii den Nederlander die ter zake van s lands dienst in s Bgks overzeesche bezittingen of koloniën woont ABT 18 Elk die volgens art IS behoort ingesohro veu is verplicht zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders aan te geven tusschen den Isten en Sisten Januari Bg ongesteldheid afwezigheid of ontsteltenis is zijn vader of deze overleden zgna moeder of zijn beiden overleden zgn voogd tot het doen van die aangifte verplicht De wijze waarop van het doen van de aangifte blgk n moet wordt door Ons bepaald ABT 20 Hij dio eerst na het intreden van zijn 19e jaar doch voor het volbrengen van zijn 208te ingezeten wordt is verplicht zich zoodra dit plaats heeft ter inschrgving aan te geven bg Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de insohrijving volgeus art 16 moet geschieden Daarby gelden bepalingen der 2e en 3e zinsnede van ait 18 Zijne inschrijving geschiedt in het register van het jaar waartoe hij volgens zijnen leeftgd behoort Burgemeester en Wethouders voornoemd roepen dientengevolge op do ingezetenen die hun 18de jaar hebben bereikt dat zijn zg die in bet jaar 1872 zijn geboren en overeeukomstig het vorenstaande in deze gemeente tot aangifte verplicht zgn om zich op do volgende dagen ter Secretarie aan te melden van des voormiddags 10 tot des middags 1 ure en ziok in de daarbg vermelde orde te doen inschrijven te weten zij wier g alaohtsnaam begint met de letter A B 0 D E F G H I J K L en M tusschen den 2 eu 15 Januari 1891 en zij wier geslachtsnaam begint met de letter N O P Q B S T ü V W X IJ en Z tusschen den 16 en 31 Januari 1891 Voorts strekt tot informatie vau belanghebbenden dat het register van inschrgving op den Sisten Januari des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en dat zg die alsdan verzuimd hebben de voorgeschreven aangifte te doen ingevoUe art 186 der Wet vervallen iu eene boete van 60 tot ƒ 100 dat ieder die voor de Militie moet worden ingeschreven zich behoort te voorzien van extract uit dat geboorte register dat b j de aangifte moet worden medegebracht dat dit extract aan hen die binnen deze Gemeente zijn geboren op hunne aanvragen op het Bureau van den Burgerlijken Stand jra zal worden uitgereikt terwijl zg die elders geboren zijn zich ter Gemiente Secretarie kunnen aanmelden ten einde genoemd extract van het Gemeentebestuur hunner geboorteplaats te doen aanvragen en dat ieder gehouden is te zorgen dat hg bg de inacbrijving Wjjk en Nummer zgner woning juist kan opgeven GOUDA den 12 December 1890 Burgemeester eu Wethouders voornoemd VAN BEEGEN IJZKNDOOBN De Secretaris BEOÜWEE adv£ rtentiën JACOB S TANDPOEDER conserveert de tanden en houdt den mond frisch Te Gouda Terkrygbaar bg de firma J C ZELDENRIJK Co Markt 139 F C W BEGEER Oosthaven 43 J H C HÜINCK F Hz Hoogstraat A 122 123 ik 10 20 25 en 40 ets En groa bg JACOB Co Amtttrdam Advertentiën in alle binnen en Buitenhtndaehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Barean van A BRINKMAN en ZOON te Qwtda