Goudsche Courant, dinsdag 16 december 1890

1890 Dinsdag 16 December N 4403 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreketh Ucy s boorden manchetten en voorhemdjes sgn buitengewoon Sterk elegant in het drageu Toortreflel jk en foedkooper dan h t wasobloon voor linnengoed Uey s boorden manchetten eo voorhemdjes worden na het gebruik eenroudig weggeworpen soodst men tltjjd nieuwe uitatnkend paaiende boorden manchetten en voorhemdjea draagt Key s boorden manchetten en voorhemdjes zgn uit papier vervaardigd m t linnen overtrokken en daardoor van eoht linnen niet te ondoracheiden modellen De inzending van advertentlën lean gescbleden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave AliBIOH p doi purl 76 rBANKUN BTBPHAM p doi puri lt IitNCÓLN B f dnljo 1 Verkrijgbaar te Qouda by den Heer c A B BANTZINOEB Korte Tiendeweg D 17 J W P van EDE van der FALS Markt A 107 of direct by MET ft EDLICR Venwnd eKliUt Leipsig Plagwlta OPENBARE AAITBESTEDniG BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Gouda zgn voornemens op WOENSDAG den 17 DECEMBER 1890 des namiddags ten één are in het Raadhuis aldaar bg inschrgring AAN TE BESTEDEN de LEVERING van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1891 benoodigde MATERIALEN als Perceel 1 Houtwaren Ijzerwerk Spijkers en lichte IJzerwaren Koper Lood Zink en Soldeer Verfwaren en Olas e Teer Kalk Grind 8 Zand 10 500 M fijne Puin U 10 000 Ben Ahin U demi rétraillé 60 000 blauwe Uselstraatklinkers 76 000 IJselmetselplavij 150 000 vlakke Vechtsche straatklinkers Waalvorm 15 50 000 vlakke Vechtsche straatklinkers Vechtsche vorm 16 30 000 vlakke Vechtsche klinkers Vechtsche vorm rollaagsteen De monsters der perceelen 8 9 10 11 12 13 14 15 en lözgnaan deStads Timmerwerf te bezichtigen Bg de inEchrgringen Toor de straat en metselsteen als ook Toor de keien moeten drie staks dnidelgk gewaarmerkte ateenen worden ingezonden De bestekken en roorwaarden liggen dageIgks Zondag uitgezonderd des Toormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter inzage op de Secretarie der Gemeente en aan de Stads Timmerwerf Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester De inschrgvingsbiljetteu moeten voor ieder perceel afzonderlgk op zegel geschreven door den aannemer en de beide borgen geteekend den 16n December 1890 voor des namiddags vgf ure ter Secretarie op het Raadhuis franco bezorgd zgn 6 Fl COGNAC 48 voor ƒ 6 90 6 Citroen Punch 6 90 12 COGNAC 48 13 12 Citroen Punch 13 levert alles vrg aan huis na toezending van postwissel of onder rembours G J VERKERK te VIANEN a d Lek w ƒ 100 belooning aan ieder die na gebruik van Prof LEFRIBS LIKDOOBN TINCTUOS nog last van Likdoorns Eeltknobbels of Wratten heeft Alleen verkrijgbaar bg den Depdthouder L A DB VLETTER i 60 Cent per flacon met penseel SIROOP van PTOCH CITROEI PUi CH Citroen Pfiiieh troebel Punch a TArac COGNAC in diverse kwaliteiten Hulsikamp s Oude Genever M J DE GRAAF HOOGE GOUWE 255 Bcrstlijders vinden baat bg den voortreffelgken Rgnlandschen DRUIVES BORST HOHIG Wevelghem W Vlaanderen Reeds twintig jaar lang door een chronischen hoest gekweld wordende heb ik den proef genomen van de Droiven Borst Uonig dezelve geeft mg eene bepaalde verlichting zoodat ik daarvan nog meer wensch te gebruiken gelieve mg dus te zenden enz Ontvang Mgaheer mgne bartelgke groete J C VAM AtKERB Burgemeester alleen echt met nevenstaand iabriekstempel in flesechen van fl 2 fl 1 en 65 Cent Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Oudewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot en Q Hgnekamp Stolwgk bg O G v d Berg Bergambacht bg J t d Dool Hazerswonde bg Wed W Hendriks Gouda Snelpersdruk van A Bbinkmam k Zoom normaal ondergoederen het beste voorbe hoedmiddel tegen veikondhedcn en tegen onvoldoend huidnitwaseming AUeenechtwanneer met nevenstaand waarborgmerk gestempeld met bet opschrift W BengerSbhne en onder de bsndterkonlng Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by D Hoogenboom Cz WgdUraat te Qouda Alom te bekomen DE mmi m of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ttr Ooude benevens de geschiedenis der Si Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk eo Wouter Crabeth DOOB CBRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Ennsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der AcademievanBonwknnde te Dtrechi Prüs 80 Cents A BRINKMAN D uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen D prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Afiouderlgke Nommeri VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 16 December 1890 De heer A Rsbou alhier i gealugd voor dg ute boekhouden M O Wjj veatigen de sandacht op de Woenidsg a i houden openbare vergadering voor alle belangatellonden kostelooa toegankelijk van de Mi Gouda van den Ned Protestantenbond Dr Lohr uit Botterilam houdt den een voordracht en de Koorvereonigm zal eenige lioderen ten gehoore brengen Da vergadering heeft plaats in de Bemonstrantacbe inï Op Donderdag 18 December s zal in ecne buitengewone vergadering der Goudsobe Zwemclub de avond ten 8 uro in het Café het Schaakbord C lts hebben de uitreiking der gouden medaille den r C C Krom werkend lid van bovengenoemde vereeniging toegekend van wege do Maatsobvppg tot redding van drenkelingen H H Donateurs van de Goudsche Zwemolub hebben toegang tot deze vergadering Het bestuur van do IJtclub Gouda heeft de baan op Stolwgkersluis onder water laten zetten hetwelk met goed succes beeft plaats gehad zootlat de liefhebberij van schaatsenrijden een paar dagen op genoemde baan is gesloten Zaterdagavond had in het bovenlokaal ran den heer Dam eene vergadering plaats van de Afd Gouda van den Sond van Ntderlandêche Onder Nadat de voorzitter de heer E van Dantzig de vergadering met een korte toespraak Jgeopend had FEVILLETOX DETWEEBEOEDEESO UU iet EngeUoh 1 Ik bevond mij aan het Noorderstation van Parijs Do trein van Londen via Calais was juist aangekomen hot zal zoo wat half zeven geweest zgn De reizigers zochten naar hunne bagage in de groote zaal met de hoefvormige banken waar de visitatie plaats heeft Ik was met de boot het Kanaal overgestoken en daar ik geen bagage had en mijn handvaliosje reeds bij het aan wal gaan gevisiteerd was stond het mij vrg te gaan waar ik wild Toch ging ik de douane binnen want ik moest een oogje in het zeil houden op een jong paartje Zonder dat zij het wisten on zonder dat zij het begeerden volgde ik twee jongelieden op den voet die in hunne onnoozolheid dachten zoo maar van hunne ouders te kunnen wegloopen Zij oeminden elkander hartstochtelijk en hadden geen kwaad in den zin ik zag hoe zij zich beijverden de riemen hunner koffers los te maken Het verliefde paartje maakte het rog niet lastig en ik had dus ruimschoots gelegenheid alles om mij been gade te staan Uit het dagbo=k van een EDgeUcIieo detwtive werd het woord gegeven aan den heer Tegelaar van Amsterdam die daarop het dool en het streven van den Bond uiteenzette Bpr betoogde achtereenvolgens dat de onderwijzer die niet aan bet hoofd eener school staat geen zelfstandige positie heeft d t verreweg de meeste onderwijzers nooit tot eone zelfstandige positie kunnen geraken dat het salaris van den onderwijzer niet in oreraensteéiming is met het gewicht van zijne betrekking en hem geen voldoend bestaan geeft eo dat Je onzelfstaudige positie van den onderwijzer in de school en de tegenwoordige wijze van benoeming en bevoidering zgn beneden zyne waardigheid en atr jdig met de belangen van het onderwijs In een vo ffend nr tal een meer uitmerig venolff van Aet j eaproiene Korden opgenomen Daarop werd gelegenheid gogove ftot debat waaruit bleek dat de verbmding van de hoqfden der schalen in Gouda tot de onderwijzers niets te wenscfaeu overlaat doek dat zulks geen reden is voor de Goudsche onderwgzetv om zich niet bij den Bond aan te sluiten XmAiers elders is die verhouding vaak minder goeden in den algomeenen toestand ook wat aangaat de ünantieele positie van den onderwijzer hier te lande is alleen verbetering te brengen als velen tot den Bond toetreden De vergadering werd bijgewoond behalve door tal van onderwijzers door een drietal hoofden van scholen in deze gemeente Van do gelegenheid tot kostelooze inenting of herinenting rechtstreeks van het kalf op het stadhuis werd gisteren door 27 personen gebruik gemaakt Men meldt uit Stolwijk Verleden jaar zou de Stolwijtsohe IJsclub haar tienjarig bestaan feestelijk herdacht hebben indien bet ijs slechts sterk genoeg had willen worden Ik drentelde door de opgewonden groepjes en zocht naar iets wat mij belangstelling kon inboezemen Spoedig werd mgn aandacht getrokken door eene oude en eene jonge dame zooals later bleek hare dochter achter een berg van koffers die nog niet geopend waren Hoe goed herinner ik mij dat ik haar daar voor het eerst zag en hoe weinig vermoedde ik toen wat er later zou gebeuren I De oude dame was reeds bejaard naar het mij toescheen om en nabij de vgïtig gezet mooi bewegelijk raet een blozond gelaat zenuwachtige gebaren en een schoUe stem Zij vond de visitatie blijkbaar erg lastig en stond tegen hare dochter te klagen op hare kamenier te brommen on op een tamelijk koddige manier de ambtenaren te roepen De dochter een slank meisje met een fijn gevormd gelaat en eene kalme uitdrukking in hare gloeiende donkerffi oogeu scheen de drukte en bewegolgkheid barer moeder zeer af te keuren Stil mama hoorde ik haar aanhoudend fluisteren Men zal u zoo dadelijk helpen alles komt in orde wees maar gerust Ik hoop maar Edith antwoordde de moeder gejaagd dat zg dien zwarten koffer niet open maken Als zij er naar vragen zeide de dochter op onverschilligen toon dan zal ik hun zoggen dat er een photographische toestel in zit Terwijl Edith dit zeide verwaardigde zich oen beambte die niets te doen had en die voornaara doof ADVBUTBNTIBN worden geplastet van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6 BOO TE LETTKSB worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versohgni De feestviering werd dus tot golegener tijd uitgesteld Vrijdag nu heeft men uitvoering aan de plannen kunnen geven en men heeft dit gedaan op eene navolgenswaardige wijze s Middags om 1 uur werden da leerlingen der eerste openbare school door bet bestuur der IJsclub afgehaald en toen ging bet met vlaggen ea vaandels een muziekkorps voorop in optocht door het dorp en van daar naar de versierde ijsbaan Nadat de kinderen een paar toepasselijke liederen hadden gezongen keerde men langs denzelfden weg terug naar de school waar de jeugd ruimschoots onthaald werd op chocolade en St Nioolaas gebak Des avonds was de baan feestelijk geïllumineerd de muziek speelde er lustig op los en tal van liefhebbers en belangstellenden bewogen zich op bet ys Met het afsteken van vuurwerk werd de feestviering gesloten Do te Moordrecht bestaande IJsclub Meld Vrijdag voormiddag oen wedstrijd met priksleden voor mannen en jongens uit den behoeftigen stand uit da gemeente Zeventig liefhebbers namen daaraan deel Terwg l de winners 8 pond brood en 4 pond spek ontvingen werd aan ieder deelnemer eene belooning uitgereikt zoodat zelfs de verliezer nog 3 pond brood en 2 pond spek ontvingen Des namiddags werd er een wedstrgd op schaatsen gehouden waaraan 22 personen deelnamen Do prg s ad 30 werd behaald door Duursma te Utrecht de Ie premie ad 10 doorA Snoek te Nieuwerkerk a d IJsel en do 2e premie ad ƒ 5 door Hoogendijk te Haastrecht een koninklijk Het StaaUhlad No 179 bevat besluit van den volgenden inhoud 1 aan iedoren oud strijder der jaren 1813 1815 gerechtigd tot het dragen van bet eereteeken ZU bleef voor de vele verzoeken hem van alle kanten gedaan een droomerigen blik in hare richtin te werpen Onmiddellijk riep hem de kruier van de Engelscho dames Heeft u iets te declareeren vroeg de ambtenaar in het Fransch De oude dame had den inhoud van haar reistaschje op de bank uitgespreid en antwoordde in vloeiend Engelsch Neen of eigenlijk ik bedoel van wel Hier is enu de cologne de flosch is half ledig en daar is een beetje lersche whisky ook heb ik anderhalf pond Souohon van 2 70 en moer niet De beambte ik herinner mij nog het knorrii gezicht van den Franscbman met zijn taankleurig gelaat luisterde oplettend Hij liet zijne oogeu minachtend gaan over den stapel koffers en manden totdat hij eindelijk naar een grooten mft koper be slagen koffer wees Maak dien koffer open en dien ook zeide hij terwijl hij de hand op een langwerpigen koffer legde O die niet mijnheer riep do oude dame zeer gejaagd tis zoo n moeite dat touw los te maken wij moesten het er wel omdoen daar het slot niet al te best sluit De beambte antwoordde niet Een der beambten begon den knoop los to m nken van hi t t iu v d t kruisdings om den koffer was gebonden Bij toeval trok het mijne aandacht boe de knoop gelegd W8 terwijl do man wurmde om hem los te krijgen S i