Goudsche Courant, dinsdag 16 december 1890

X Term irui ingesteld bS koninüijk beeluit n 10 Hei 186S Staaitilad No Sï wordt jsarlijka p aanrrage tsd den belanghebbende tot de Koaingu gericht ten laste der begrooting van het departement van oorlog by wijze van gratificatie eene geldeljjke tegemoetkoming van é nhonderd en vyftig galden ver eend mits blqke dat hjj uit eigen middelen niet voldoende in zyu levensonderhoud kan Toorzieni 2 die tegemoetkoming ui voor de eerste maal zoo mogelijk nng In den loop van 1890 en verder telkens omstreeks het midden der maand Juni worden uitgekeerd Staten Generaal Twxiqe K msk zitting Tan Zaterdag 13 Dec De Indische begrooting werd tonder stemming aangenomen Het voortfaamste wat daaraan voorafging wra eene uitgebreide rede van den heerHartogh over hel voornemen der regeering om Indische nijverheids en handelsondernemingen die in Nederland haar zetel hebben in Indie aan het patentrecht te onderwerpen zonder ze in Nederland van dergelijke rechten te ontheffen loodat deze dubbel zouden moeten betalen De heer Hartogh stelde de volgende motie voor De Kamer van oordeel dat het wensohelgk is dat verband wordt gebracht tusschen de wetgeving in Nedei land en in Nederlaudsch lndié ten aanzien van het beffen van patentrecht der in Indie wer kende naamlooze vennootschappen wier hoofdzetels jrxich in Nederland bevioden gaat over tot de orde van den dag Door het voorstel van den president om de motie eerst later te behandelen kreeg de heer Hartogh Tolkomen zyn zin toen de minister de gelegenheid tot uitstel niet beide handen aangrijpende verklaarde dat alvorens eene beslissing omtrent de motie genomen was geen uitvoering zou worden gegeven aan de plannen tot dubbele belasting Hiermede was uu een ieder tevreden behalve da heer V van Dedem die het voor Indië opnam en niet goed kon vinden dat de kolonie op deze wijze verstoken werd van eene inkomst van 110 000 waarop zij naar do overtuiging van den Hoomschen afgevaardigden volkomen recht had Na de Indische begrooting is een geheele reeks van regularisatieontwerpen goedgekeurd zoodat beden een begin kan worden gemaakt met de Staatsbegrooting Al deze wetsontwerpen zgn t n slotte zonder stemming goedgekeurd Wat de discussie betreft bepalen wjj ons tot twee punten Vooreerst de discussie die de heer Van Houten uitlokte over de 7e licl ting die hij vreesde dat de Minister stilletjes voorgoed onder de wapens zou houden door telkens gelden aan te vragen en maatroeien te nemen die later niet ona edaan konden worden gemaakt De heer Bergansius stelde de Kamer echter gerust door de verzekering dat het onder de wapens houden der 7e lichting slechts ▼ an tijdelijken aard is en dat hij volstrekt niet voornemens is de Kamer met een zoet lijnde te brengen waar zij niet wezen wilde De Kamer besloot met eene ersnaperine in lang niet genoten met een onderwijsilebalje In een ontwerp tot w iiiging der begroeting van binnenland ehe zaken voor het loopende jaar heeft de tegen oordiiie minister het beginsel uiteengezet volgens hetwelk hij snbsidièn aan bijz kweekscholen wil i De jonge dame zeide thana met eene zachte ernstige stem in goodFransch Uzondt ons zeer verplichten als o een der andere koffers liet openen Deze is zoo lastig los te maken Het spijt mij juffrouw maar ik heb den zwarten koffer nu eenmaal aangewezen Il kaa daarin geen verandering brengen De jonge dame trad terug men zag dat zij ontstemd was Ten minste zij richtte zich tot hare moeder en zeide op driftige i toon Ik heb het n wel gezegd mama maar n moest en zoa er te Londen dat touw om doen t Wekt juist achterdocht Je weet immers wie ons den raad gaf zeide de moeder De oude dame scheen er nieta meer om te geven te was veel te druk bezig om zooveel mogelyk de Tnile vingers der kruiers uit hel schoone linnen van baar eigen grooten koffer te houden en z herhaalde driftig haar verzoek om den chef te roepen Het groepje vermaakte mij Ik 2ag hoe mijn verliefd paartje geheel in zijn splinternieuwe bagage verdiept was Die twee konden de zaal niet verlaten of zij moesten mij voorbij Ik kon dus weer alle aandacht wijden aan de dames naast wie ik stond Do taankleurige beambte was er weer hij had het goed in den grooten koffer omgehaald en ging thans met een onbetaalbaar genatlig gebaar naar den zwarten koffer Het touw was los ffDo sleotel zeide een der bedienden geef geren Dit stelsel is t reeléd g rooreertt SO Toor elk Wekelijks gegeven lesuur en verder 400 voor eiken geslaagden kweekeling het aantal berekend naar het gemiddeld getal geslaagden in de laatste vijf jaren en Ml De heeren Beaufort en Zaayer noemde di van dit kabinet niet verwachte geldverspillii stelden voor 16000 minder uit te trekken einde daardoor te beslissen dat een vast bedrag voor elke school wenschelijk was Zy ronden echter geen algemeenen steun by de liberale geestverwanten De heeren Kerdijk en Borgesius meenden dat het amendement den minister niet zou lioletteu zijn stelsel voor de bijzondere scholen Ie handhaven zoodat de neutrale scholen het kind van de rekening zouden worden De onmogelykheid om een ander stelsel tegenover de plannen der Regeering te stollen hield vele liberalen terug van oppositie het amendement viel met 50 tegen 18 stemmen Zooveel is zeker dat thans weder het bewijs geleverd is dat het nieuwe systeem in zake het onderwijs voor den Staal niet voordeeliger is dan het vroegere liberale Op zich zelf is dit bezwaar niet overwegend maar dat het landsbelang bevorderd zou worden door rijkssubsidie s te geven van meer dan ƒ 4000 aan instellingen die jaarlijks oen viertal onderwyzers leveren kunnen wij nog moeilijk inzien Uit Heerenveen Schrijft men aan het Handtthblad Dadelijk was te zien dat de internationale wedstrijden alhier aanstaande zijn De directie der ijsclub tThialf toog na ontvangst vnn het telegram van het bestuur van den Nederlandschen Schaatsenrijdersbond aan het werk De baanoommissie vertrok naar Tjalleberd tal van arbeiders werden in dienst genomen zoodat spoedig op de groote ysvlskte eene bedrijvige drukte heerschte Bakens met wille roode en blauwe vlagjas verrezen men kon zich eene voorstelling maken hoe groot het terrein wezen moet voor dergelijke wedstrijden In de nabijheid der baan is nog een wak de baanoommissie liet daarin heden ijascbotten brengen om het hedennacht dichl te doen vriezen Het ijs ii overigens zoo sterk dat er hedeu ree ls roet arren op gestred word Wat de banen aangaat daar b het ijs niet effen en glad doch de directe vau Thi lf boopt deze oog veel te verbeteren Ook werd reeds begonnen met het opslaan van tenten enz l aar de tijd te kort is moet ook Zondag op het terrein doorgewerkt warden Vele buitenlandsche mededingers hebben zich reeds aangegeven om te Heerenveen mede te rijden o a de bekende Araerika sche rijders Donoghue flrunden uit Stockholm en Frederiks uit Denemarken Br heeft zich eene commissie gevormd om avondfeesten te organisecreu op de dagen der wedstrijden In China bereidt men op de volgende oorspronicelijke wyze kaas uit de gewone gele zoogenaamde veldorwten die bijzonder sterk gelykt op de kaas die uit dieflijke stoffen bereid wordt Men kookt de gedroogde erwten met water tot een vaste brij die men door een zeef wrijft on hierop met geVstwater tot stolling brengt wat tamelijk snel geschiedt Daarop wordt deze massa behandeld geheel als gewone kaas dat wil zeggen men perst haar uit om al het zich nog er in bevind ende vocht t verwijderen zout haar en maakt er dan ia de daarvoor gebruikelijke vormen kazen van Deze kaas neemt na eenigen tijd op bijna onver de sleutels De jonge dame haalde een bos sleutels te voorschijn en wees naar een eenvoudigon koperen sleutel Dat is de sleutel zeide zg De man stak de sleutel in het slot en trachtte dit te openen Het ging niet Dat is de sleutel niet zeide de qan De een draaide er nog eens aan een ü der haalds den sleutel uit het slot en men beproefde een anderen sleutel Maar de jonge dame maakte hieraan met een driftig gebaar et n einde Dat is de sleutel en geen ander Je mo t mehet slot niet bederven iBreek den koffer open gelastte de ambtenaar Dat is de sleutel niet Het bevel werd zonder meededoogeo uitgevoerd ondanks do verontwaardiging en het protest der oude dame De jonge dame zeide niets maar bewaarde een uitdagend stilzwijgen Het slot was opengebroken en het deksel werd opgelicht Een schoone handdoek lag over den inhoud uitgespreid Het oog viel dadelijk op de letters E £ in rood gemerkt Een der tolbeambten trok den doek weg Ik deed uit louter nieuwsgierigheid een stap vooruit om te zien wat er toch in dien zonderlingen koffer was dien men met zoo n moeite had geopend Een groot pak in een zwarten doek heel zwaar wat hot dan ook wezen mocht oen gerechte hemel I kUarbu vyts oowet de reuk als den tmask r n de gewone kaas aan en is in venohen toestand een teer getocht voedingsmiddel van de armere klassen Z j wordt in de Chineesohe handelstad Canton onder den naam van Tao foo in groote hoeveelheden ter markt gebracht Slecht weinigen zullen weten dat het graf van moeder Eva nog heden ten dage den belangstellenden reizigers getoond wordt te Djeddah de havenstad van Mekka Voor het graf verheft zich eeu soort kapel Van dit gebouw nu dat wegens zgn zeer hoogeu ouderdom bijzonder bouwvallig geworden was stortte voor eenige jaren een groot gedeelte ineen hetgeen wel spoedig door hot verdwijnen van het geheele gebouw gevolgd zal worden daar de Arabieren zelf geen groote waorde hechten aan dit monument terwyl er in de niet Arabisohe londen wel moeieiyk gelden zullen bijeengebracht worden voor het in stand houden van dit grafteeken Zondagsblad Over de Kamers van Arbeid bevat de A Prot Gron Crl een artikel waarin het doel dezer lichamen wordt uiteengezet Dit is noodig wijl de socialisten en die met ben eens goestes zgn de stemming voor de Arbeidskamers bg de werklieden ongunstig trachten te maken Te verwonderen is ijat overigens niet Zij willen slechts omkeering al het bestaande met den grond gelijk maken en natuuHijk zijn ze daarom niet van de Kamers van Arbeid gediend die het bestaande zonden verbeteren Maar de weinige sympathie die door hun toedoen bij zeker deel Ier werklieden voor de Arbeidskamers bestaat spruit hoofdzakelijk voort uit onbekendheid ermee En toch kan men de zaak ziob zoo eenvoudig voorstellen Een soort van oommissie gekozen uit patroons of werkgevers en uit arbeiders om samen over de belangen van den arbeid te beraadslaged Denkt men een weinig door dan zal men beseffen dst de arbeid verricht wordt eenorzijds door hem die arbeiden laat anderzijds door hem of haar die het werk uitvoert De hnnden arbeid heeft het kapitaal noodig om het werk te kannen uitvoeren en het kapitaal of de werkgever heeft den man noodi die met zijn handen het werk verricht Eigenlijk door beiden wordt dus de arbeid gedaan en wanneer men dat inziet gevoelt men hoc noodig het ia dat beiden kapitaal en banden arbeid eikaar niot in den weg staan veel minder tegenwerken Hot natuurlijk verband tusschen beiden is verloren gegaan en dat moet hersteld worden al gaat bet minder gemakkelyk Daartoe dienen dan allereerat de Kamers van arbeid Tevena moeten ze duidelijk en voor allen verstaanbaar maken op welke paiiteo de schoen wringt Vervolgens bij het licht van dit onderaoek en van do ervaring opmaken welke belemmeringen konden weggenomen en welke maatregelen zouden moeten genomen worden Voortdurend zouden dan deze Kamers een waakzaam oog hebben te houden op de belangen van den arbeid dezen altijd beschouwende in zijn twee noodzakelijke deelen van kapitaal en banden arbeid Zoo wordt het duidelijk hoc de Kamers van arbeid het aangewezen scheidsgerecht zouden zijn voor geschillen die tusschen werkgevers en arbeiders mochten rijpen En evenzeer zal men nu gemakkelijk bevroeden waarom men ze niet enkel uit patroons maar een lijk het lijk van eenoude vrouw in het zwart f Dat oogenblik vergeet ik nooit Zelfs nu nog na zoovele jaren beeft mijne hand terwijl ik het neerschryf Er was niets nders in den koffer dan die witte banddoek en het krom gebogen Igk Toen ik eenige oogenblikken later rondkoek bespeurde ik dat de oude dame in onmacht was gevallen en op den grond lag niemand sloeg acht op haar De jonge dame stond als uit marmer gehouwen met loodkleurige lippen te staren naar het lijk dat de tolbeambten op de bank hadden gelegd Al de reizigers die nog in het lokaal waren kwamen er omheen slaan en uitten hun afschuw en verbazing Ook mijo paartje dat niet wist met welk doel ik daar was bevond zich te midden der toeschouwers Maak er een eind aan 1 zeide een beambte die een broeden zilveren band om zijn pet droeg Eenige politie agenten kwamen binnen en het lokaal word ontruimd Het lijk werd weggebracht de beide dames werden in hechtenis genomen D oude dame was nog steeds bewusteloos men droeg haar weg De jonge dame ging mij doodsbleek maar met opgeheven hoofd voorbij met een politieagent aan beide zijden Men bracht haar door een zijdeur weg terwijl ik met de anderen op het voorplein werd gedrongen waar ik nog juist bij tijds kwam om mijn jong paartje in een rijtuig te zien stappen en den koetsier bevel te hooien geven hen naar het Grand Hotel te rijden Wordt vervolgd uit patroons en werklieden wil samengesteld zien Beide elementen moeten er in gevonden worden bilIjjkheidsfaalve maar ook reeds daarom omdat eukel patroons of enkel arbeiders niet den arbeid in zijn geheel doch slechts een van tgn beide deelen vertegenwoordigen Ons dunkt too eindigt de N Prov Or Ct indien men het denkbeeld zuiver beschouwt kan het niet anders dan de sympathie van den arbeider winnen Te Scheveningen zal von den In Juni af op het terrein tegenover het Kurbaus groot drie hectaren gedurende vier maanden eene internationale sportlententoonstolling gehouden worden in den ruimsten tin des woorda Zg zal alle fabrikaten voortbrengselen voorwerpen en werktuigen zoo in natuurlijke grootte als in model die betrekking hebben op het aportwezen omvatten Zoomede litteratuur photographic enz daarvan Het programma bestaat uit twoalf afdeelingen of groepen als volgt groep I Rijsport gr II jachten Schietsport gr III Wielerapori gr IV Watsrsport gr V Athletieke sport gymnastiek schermen hardloopen en boksen gr VI Diverse spelen gr Vil Vissoherü gr VIII Sneeuw en IJssport gr X Voorwerpen die betrekking hebben op sport gr XI Schoone kunsten gr XII Tijdelijke tentoonstellingen en wedstrijden Het uitvoerend comité bestaat uit de heeren mr W O T van Oudbeusden van Achttionhoven voorzitter K J G baron van Hardenbroek van s Heeranrtsberg en Bergambacht C J van der Oudermeulen ondervoorzitters Ed van Hobokenvan Oudelande H D Pierson penningmeesters E L graaf van Limburg Stierum Ie secretaris mr H J A Mulder 2e secretaris H A graafvan Bylandt jhr H M Huijdecoper mr F H M van Lilaar M A Reiss J D Ruijs T Az leden W Travaglino gedelegeerd commissaris Van woge de kou spoorwegdirectie te Berlijn worden plannen beraamd om den dienst der macliinisten op de locomotieven gedurende de reis zooveel mogelijk te verlichten In het teohniabb bureau houdt m tt zich onledig met het ontwerpen eener doelmatige zitplaats op de locan otief en eene gedeeltelijke overdekking van den tender Men is tot de overtuiging gekomen dat de dienst op de locomotief zooals hg thans moet uitgevoerd worden te vermoeiend voor den machinist is die ten gevolge daarvan tot aan het einde zijner ritten de zoo noodzakelijke frischheid niet behouden kan H M de Koningin Regentes heeft den minister van oorlog uitgenoodigd aan alle fficieren en verdere militairen van de landmacht die door hunne tegenwoordigheid of door hun optreden in de laatste treurige dagen hebben medegewerkt tot het brengen eener laatste eerbiedige hulde aan wijlen Z M Koning Willem III daarvoor hoogslderzelver dank over te brengen H M deed den minister daarbij tevens de medodeeling geworden dat Hoogstderzelve hel leger erkentelijk is voor zgne deelneming en voor zijne houding bij de droevige plechtigheden waarbij de diensten der militaire macht werden gevraagd De minister van oorlog heefi ter voldoening ami voorschreven opdracht van H M de Koninginweduwe Regentes het vorenstaande ter kennis van de autoriteiten der landmacht gebracht De inhoud dezer kennisgeving zal door de oommandanten van compagnieën eskadrons en batterijen de hoofden van militaire inrichtingen enz aan Imuue vereenigde onderhoorigen moeten worden medegedeeld terwijl chel van diensten commandeerende officieren van korpsen enz maatregelen uilen bebooren te treffen opdat ook de onder hunne bevelen gestelde officieren en verder militairen voor zoover zy die mededeeling niet op de ovenvermelde wijze of reohtstreeeks uit het Recueil Militair vernemen daarmee in kennis gesteld worden In zgn memorie van antwoord verklaart de minister van financiën dat hij bereid is zijne medewerking te verleenen tot eene beperking en geleidelijke afschaffing dor staatsloterij De afschaffing der loterij wordt voorbereid doordien het aantal der personen die in de staatsloterij een middel van bestaan vinden langzamerhand kleiner wordt vooral door inkrimping van het getal debitanten De gegrondheid van vele der bezwaren tegen het behoud der staatsloterij erkennende acht de minster de dadelg e opheffing intusschen niet wel mogelgk omdat vele vele gezinnen daardoor op eenmaal broodeloos zouden worden En zoude men deze schadeloos willen stellen dan zoude het offer door de schatkist te brengen veel grooter zijn dan het bedrag van ƒ 661 600 hetwelk wegens de opbrengst der staatsjOtery in de schatkist vloeit De SUnd selirijft our unleiding hiervan t Dit is iett De loterij erdt in beginsel losgelaten Er wordt telfa een en ander voorbereid waardoor haar afsohsffing mogelijk wordt Alleen een fiscaal belang houdt de afschaffing nog tegen Tooh voldoet ons dit antwoord niet Immers de iiikrimping van het aantal personen dat er belang bij heeft kan nooit zoover voortgezet of het fiscaal belang zal altoos een hinderpoal tegen de afschaffing blijven Rationeel ware het dan o i ook geweest zoo de minister de loterij lelve goandeweg ingekrompen had door het aantal en het bedrag der prijzen te verminderen Dan toch minderde van zelf het aantal der verkochte loten De fiscus zou langzamerhand aan het te lijden verlies gewend raken En de loterijpersonen zouden van lieverlee naar een auder bestamn omzien Tot ten laatste een ieder zei Ruim ze maar op Hetj ü V Z H acht s minister verklaring daarentegen zeer bedenkolgk Niet uit ingenomenheid tnet de instelling heeft het D v Z H steeds voor bet behoud der staatsloterij gepleit Maar de wetgeifer heeft te rekenen met de voorliefde des volks voor het kansspel die zoo zij geen bevrediging vindt in de staatsloterij liet debiet van aandeden in vreemde loterijen schrikbarend zaLJoen toenemen De wetgever weet dns dat de opheffing der staatsloterij volstrekt niet zal lelden tot vermindering van het kansspel in ons vaderland De openbare zedelijkheid in wier naam de afschaffing van de staatsloterij werd gevraagd zal door die afschaffing niet worden bevorderd maar benadeeld Verzint eer ge begint roep het D v Z H den minister toe voor gij gevolg geeft aan uw beroidverklaring om uw medewerking te verleenen tot oen beperking a geleidelijke afschaffing der Staatsloterij Het I bestaan van vele honderden zult gij Vernietigefl en aan de Natie een groot zedelijk nadeel berokkenen Dat alles zal geschieden ter wille eener zoor onjuiste opvatting van de eischon van den godsdienst of van oen economisch leerstuk dat geen rekening houdt niet hetgeen door de werkelijkheid wordt gevorderd Afschaffen o dat js ook in deze zaak gemakkelijk genoeg t Kost weinig administratieve on wetgevende inspanning De gevolgen mochten zich later wel eens zeer pijnlijk kunnen doen gevoelen Als hot speculeeren in builenlondacho loterijen en het Bojirsspel nog meer nif het verdwijnen der Staatsloterij toenamen zou meii maar dan to laat tot de overtuiging geraken dat het geneesmiddel nog ergor was dan de kwaal BUitenlandscti Overzlciit In de conferentie voor ile hervorming van hot hooger onderwijs in Duitschland verklaarde de meerderheid zich hiervoor dat voortaan in boginsul behouden zullf worden 1 gymnasién met Latijn en Grieksch 2 opper reaalsoholen zonder klassieke talen Verder zal bet gezamenlijk aantal onderwijs uren in het gymnasium gedeeltelijk ten koste van de oude talen worden verminderd hot Latijnsche opstel als middel tot algemeene vorming en hot Griei sohe schriftelijt vertaalwerk bg het examen zullen egvallen dSarentegen zal het onderwijs in de Duitsohe taal ill het leekenen en de moderne geschiedenis vermeerdönl worden Lichamelijke oefeningen zullen dagelijks in de school plaats hebben en schoolartsen worden aingesteld om op de school hygiene toezicht te houden Ondanks het verminderde aantal schooluren mnri het huiswerk niet vermeerderd worden maar veeleer wandelingen in do vrije natuur onder de leiding van leeraars ondernomen worden mot het doel de kennis der natuur te vermeerderen De algimeene beraadslagingen in den Rijksdag over de auikerwet gehouden geven nog geen aanleiding oia een oordeel te vellen over do kansen der wet daar de leden van het centrum het stilzwijgen bpwaarden De conservatieven en oen deel der natioriaal liberalen verklaarden zich tegen het ontwerp dat naar een commissie werd verzonden De Rijksdag is ha aanneming van het Turksche handelsverdrag in derde lezing tot 13 Januari naar huis gegaa i Bij den Bondsraad is een wetsontwerp ingekomen strekkende om het recht op arak cognac en rum in vaten van 125 M tot 180 te verhoogen In weerwil van het succes dat Parnell te Dublin en te Cork I had en nog heeft zal het toch te bezien staan of llij t zal kunnen volhouden met dictator te spelen De reis van Dublin naar Cork was niet overal even aangenaam Te Mallow Charieville en Limiriok njaren de fluiters in de meerderheid Te Cork ging it beter er was veel geestdrift maar men bemerkte oOk hier on daar leekenen van afkourig Bq elke plaats welke de trein van Dublin nier Cork Toorbijstooode kwam Pamell voor ket nwnpje om te zien hoe de stemming waiL en is gunstig geval een redevoering te houden Te Cork hield de man eet groote redevoerig en voerde een hoog oord De ontvangst te Dublin zeide hij was de grootale dag zijns levens en bij was nu zeker van de overwinning Of Parnell dit zelf zoo sterk gelooft is een andere vraag hy heeft verstand genoeg om te welen dat de gunst van het volk dat op de straten schreeuwt teer afwisselend is De anti Parnellisten laten zich door het stput optreden van den dictator geen vrees aanjagen Vijf der Ier che afgevaardigden die nog in de Vereenigde Staten vertoeven hebben een proclamatie gericht tot het lersobo volk waarin zg zeggen dat Parnell betreurenswaardige beschuldigingen van muiterij van de zijde zijner ambtgenooten en van verraad van den kant van Gladstone onrechtmatig en alleen gedaan waren om het oordeel der lereu van zijn ware bedoeling af te leiden deze was eigenlijk alleen of het mogelijk zou zijn de eerstvolgende algemeene verkiezing onder Paruell s leiding te winnen Ging Parnell op deze wijze voort dan wareu voor de verkiezingen daarvan de noodlottigste gevolgen te wachten Met ontegensprekelijke voldoening nemen de republikeinsche bladen nota van de eiudstemming in deKamer over het budget en de verklaringen daarbijdoor sommige leden der rechterzijde afgelegd De Temps schrijft Na deze zitting opent zich een geheel ander uitzicht De uiterste linkerzijde stemter in toe de poort der republiek te openen en dostrijdlustige rechterzijde bekent dat de dynastiekepolitiek geen toekomst meer heeft Een aantal constitulioneelen dat echter nog gering is keurt het budget goed Dat belooft een goede toekomst die vruchten ta dragen wanneer de regeering de Kamer helpt bij den strijd tegen haar eigen onervarenheid opdat zij duidelijk inziet wat zg wil Wij rekenenook op het land om den laatsten tegenstand eener politieke oppositie te breken die voortaan geen overtuiging meer bezit en om het contrast der beide groote bewegingen de conservatieve en de progreesistische in de door allen erkende republiek te voleindigen Naar het Journal des Débats meent dachten zelfs die leden der rechterzijde die de grootste ontsteltenis over de vrijmoedige verklaringen van den heer Dugué de la Fauconnerie aan don dag legden juist zooals hij Dat heeft het bost de redevoering van de Caasagnac bewezen Nooit was de ontmoediging der oude partijen helderder aan den dag getreden inderdaad proclameerde De Cassagnao de abdicatie en aan de rechterzijde verhief zich geen enkele slem tot een protest Nog duidelijker karakteriseert de stemming zelve de gevoelens der monarchisten Terwijl de Cassagnac nadat hij het woord had gevoerd nog oppositiegeest genoeg bezat om tegen de begroo ing te stemmen kan men uit hot feit dat de meerderheid der conaervatieven zich van stemming onthield concludeercn dat bij hen zelfs de oude tucht tot tegenstand geheel was uitgedoofd LIJST van brieven geidresseerd aan onbekenden over de 2e helft van November 1890 W Mugge Amsterdam H Schuurman Benningbroek P de Groot Ouderkerk a d IJ J E T Langeler Waddiugsveen Van MOERKAPELLE A Brus Gouda Van WADDINGSVEEN A H de Hart Amsterdam BRIEFKAARTEN M Timmermans De Boo De Directeur van t Postkantoor te Gouda VORSTER PETROLEÜM IVOTEERINGEN van de Makelaars Cantziaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust l O Geimporteerdfust ƒ 7 66 Januarilevering ƒ 7 70 Februari Maart en April levering ƒ 7 65 APVERTEWTIKW ADRESBOEK OOUDA Bestellingen worden deze week nog tegen inteekeningïprga genoteerd A KOK fe Cqmp