Goudsche Courant, woensdag 17 december 1890

1890 1 4404 Woensdag 17 December GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Insending van advertentiön kan geschieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave c Hcdan orerleed once geliefde Zniter Tvta en Nicht QERARDINA WILHBL UINA ROELOFS in den ooderdom rm 83 JMe Wed S TA KAMERIKRoELors C M VAN DEE LINDEN W J MANS TAN EaKEKIK D B MANS C SëLTZER J M SaLTZER Öoucfo 3 December 1890 Wegens Buitenlandtche betrekkingen eerat heden geplaatêt I n OpenTjare Vergadering Tan de Afdeeling GOUDA Tan den Nederlandsclien Prctestantenboiid op Woensdag 17 December 1890 des aTonda ten 7 s aar in het Kerkgebouw der Remonstrantsche Gemeente alhier Spreker de Heer Dr T3L C LOUIS Tan ROTTERDAM Onderwerp Oodsdienst en Zedelijkheid Deze bgeenkomst waarin de KOORVEREËNIGING eenige Liederen ten gehoore zal brengen is Toor belangstellenden kosteloos toegankeljk De Secretaris IJsclub GOUDA De Baan is gesloten HET BESTUUR EERSTE QÜALITEIT SFAANSCEE MM 40 cent het pond Mandarijnen in Kistjes Tan 25 stuks 1 40 prachtige Terpakking JAPANSeHE ANDOORN CASTANJES 10 Cent per pond j gi rritse B P Een algemeen als goed erkend middel bg HOEST en VERKOUDHEID zjn de oplossende en verzachtende SALMIAK PASTILLES van KRAEPELIEN HOLM Apotheken te Zeul in □ fleschjes a 20 cent Cigaretten tegen Astlma van KRAEPELIEN HOLM APOTHEKERS ZEIST Verkrygbaar in de Apotheken Te Gouda o a bö den Heer A H TEEPE Apotheker Toorheen C THIM Prgs per Etui f 0 80 ƒ 0 50 GoDDA Snelpersdruk van A Bbwkhas Zoon OPNIEUW OHTVANGEN i eent quaiiteit Zwltsenche Horloges aleook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges v f 10 Zilveren Hseren 10 Ooaden Dames 17 Gouden Hoeren 25 Eene TUD de beste iDriobtingeD ran ons land Tan Horloges Garantie van tvee tot rijf jaar Passage No 12 B J A VAN DIJK 50 Kisten CHAMPAGRïE merk Carte Blanch HENRI LATOURft Co Epemay p kist van 12 1 fl IZ merk Carte d or HENRI LATOUR k Co Eeo ware schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekfcing Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde weck ZDr Retau s elfbewaringr HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de Terschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet bet lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te Terkrggen by het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Epemay p kist van 12 1 fl 15 veraccijnad te Rotterdam ook per enkele kist tegen rembours of postwitsel te bekomen bg PSESTOJ Co Espediteuis te ROTTERDAM Alom te bekomen SE mmi LA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazeu Tan de Groote of St Janskerk te Ter Goude beneTons de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegeToegd een afxonderlgk levensbericht der beroemde Glasachilders de Gebroeders Prijs 80 Dirk en Wouter Crabcth Cents A BRINKMAN Het groote aantal zenuwkwalen van zenuwhoofdpija af lot de voorafgaande kenteekoneu van apoplexie hersenberoerte toe trotseeren nog steeds alle middelen door de medisohe wetenschap aangewend Kurat aan den nieuwen tijd komt de eer toe dat zy door het gebruik maken ran den eearoudigsten weg camolgk langs de huid eene physiologisohe ontdekking gedaan heeft die na houderde proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is en terwijl zy in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blykt te zijn voor de aan zeuunknalen lijdende mensohhuid Deze geneeswijze ia uitgevonden door den gewezen Oflioier van Gezondheid Uoman Weissmann te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedtu io eene 50 jarigo praktijk Door wasschlng van het ttoofd eenmaal per dag worden daartoe gescbikte stoffen door de huid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelyk sohitterende resultaten verkregen en zij maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tijd rofads da He druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor bet groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenscbappelgke verhandelingen uit oe medische bladen die aan deze geneeswijze gewijd zijn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Méaière med dr proföSSOr aan dB polyküniek te Parijs me Rougemont 10 Steinzreber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton SanltStsrath ur Cohn te Stettin Orosamann med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Porestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen ïeheimrath Dr Schering kasteel Gutenfels Bad Ems Darses med dr geaeesheerdireo teur der galvano therapeutische inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 331 Consul von Aschenbach mei dr te Corfu Dr Bnsbaoh arrond arts td Zirkaitz Ober stabsarzt Jechl med dr te Weenen Dr O Bongavel te La Farrière Eure lid van den Conseil Central d hygiène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zonuwgestel meer of minder aangedaan Is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de konteukeuen zijn chronischo hoofdpUn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheii lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder Uu zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingon Onvermogen tot spreken zware tongval moeieiyk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliika zwakte verzwakking van ge beugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door du bekende middelen als onlhoadings en koudwaterkuur wrijven electriseeren stoom looi of zeebaden geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die vreeS gevoelen VOOF beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als ziCh aanhOUdond angstig voelen verdoovlng in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al dez8 drie categorien van ZOnUWlljders als ook aan jonge mOlSJeS UjdBnde aan bleekzucht en kracbteloosheid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie wiUen voorkomen wordt dringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOS en franco verzonden wordt door LEMAIEE Co Apothekers te Parijs rue de l Echiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van ROMAN WElSSMANiN Oud Oflicier van gezondheid eere lid der Italiaansche Saniteit8 ordo van het Witte Kruis en verder te Alligterdani door M CLEB4W £ Co Heiligeweg i2 Arnhem J de BEVEIt Agent der Scheepvaart Courant Rijnkade 71 Rotterdam T E van SAMTË KOLFF Apotheker Korto Hoofdstoeg 1 Ufrecllt LOBRV PORTON Oudegracht bij de Gaardbrug F 160 Op de jongste hygienisch medicinale Teiitoonstelling te Gent is de Weiasmann sche geneeswjjze door de medisohe jury met de Ziiv ren Medaille bekroond De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen D prgs per drie maanden is 1 25 francoper post 1 70 i onderljjke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 16 December 1880 Volgens achterstaande advertentie zal de baan der IJnlub Gouda morgen wederom fteopend zijn Tegen Zaterdag is eene ringrijderg aangekondigd ditmaal voor zoons van leden en geintroduceerden Heden morgen vertoonde de stoep van den heer C van Berkol een watervloed Aan alle kanten spoten er waterstraaltjes uil zoadat voor het huis het water zioh naar alle kanten verspreidde De buis der Waterleiding was gesprongen dat tot veel last en moeite aanleiding gaf Do heer U L EUerman hl te Dordrecht zal den 19n dezer des avonds ten B g uur in bet lokaal van don heer Heij te Zevenhuizen in de vergadering der afdeeling Waddinxveen Zevenhuizen en pmstreken der Holt Maatsch ven Landbouw een lezing houden over de fokking en opvoeding van paarden eu run deren H rl leden kunnen uiet leden introduceuren tegen betaling van ƒ 0 25 per persoon Benoemd tot onderivijzer aan de openbare school No H te Slièdreoht de heer A Steijl te Zevenhuizen Aan de leerlingen der beide openbare scholen der gemeente Zevenhuizen is gisteren een exemplaar uitgereikt van het Volkslied Koningin Wilhelmina woorden van J B Arnold wqze Wi en Neerlandsoh Bloed Aan den wedatryd in bet schoonrijden gisteren te Oudewator op een cirkelbaan gehouden namen 7 paren deel Na meer dan eenen echt schoenen kamprit werd de Ie prijs van 30 gulden toegewezen FEVILLETOIM DE TWEE EEOEDEBS UU iet Eitgehch Toon ik in de open lucht kwam herinnerde ik mij ééne bijzonderheid De knoop van het touw moest zijn gelegd door iemand die linksch was Toen ik de vluchtelingen veilig in het hotel had zien aanlanden en aan den vader der jonge dame in wiens dienst ik stond een telegram had gezonden wandelde ik langzaam langs den Boulevard peinzende over het tooneel dat ik toevallig had bijgewoond Om de waarheid te zeggen stelde ik veel meer belang in de dames die ik in hechtenis zag nemen dan in het paartje dat aan mijn zorg was toevertrouwd Dat gevalletje had niets belangwekkende Het jonge mensch was de zoon van een rijk grondbezitter en de bloedverwanten der jonge dame hadden er niets tegen dat zij gevlucht waren en elders in het huwelijk waren getreden Ik behoefde hen slechts in het oog te houden Daarvoor moest ik echter eenige dagen te Parys blijven zonder iets anders te doen te hebben Ik verdiepte mij dus met toenemenden ijver in de geheimzinnige zaak van het lijk aan B Beijnen en M Stalenburg beide te Schoonhoven terwijl de 2e prijs van 16 gulden aan H Langerak te Benschop ea N Hagoort te Papekop ten deel viel De te Haastrecht bestaande IJsclub hield Maandag s namiddags een wedstrijd in het Schoonrijden waaraan 20 personen deelnamen De prijs ad 25 werd behaald door W de Jong te Polsbroek da Ie premie ad ƒ lu door J Hoogeudijk Wzn te Schoonhoven de 2e premie ad ƒ 5 door Th van der Sluis terwijl J Franuken te Haastrecht eene aanmoeiügings prijs kreeg van den Ëerevoorzitter Door de Boskoopsche IJsclub ia tegen Woensdag 17 December in den Ham een groot ijsfeest uitgeschreven Verder zullen wedstryden met verschillende vermakelijkheden plaats hebben door leden met hunne dames Des namiddags ten 1 uur optocht naar het feestterrein Des avonds ten 7 uur optocht op de ijsbaan met fakkellioht en d vn voortzetting van bet feest by den heer Klaassen De Commissaris des Konings in de provincie ZuidHolland brengt ter keunis dat de jacht op klein wild in deze provincie wordt gesloten op Woensdag den 31 December a s mot zonsondergang met uitzondering van het vangen van houtsnippen met laat war of valflouwen dat blijft toegolat tot en met den 19 Maart 1891 De Haagsche kroniekschrijver van de N Gron Ct deelt omtrent den gezondheidstoestand der jeugdige Kouingin mede dat wel de dood des kouings op koningin Wilhelmina meer indruk gemaakt heeft dan tot hiertoe bleek omdat het intellectueel sterk ontwikkelde kind gebukt ging onder de smart die zij Twee Engelsche dames die er niet verdacht uitzien reizen van Londen naar Parijs met een aantal koffers en doozen en in een van die koffers is een lijk Geen alledaagsch geval Moord daaraan viel niet te twijfelen Moord I Een detective vraagt onmiddellijk door wien De herkenning van het lijk was nog mogelijk maar wio zou het gedaan hebben Twee Engelsche dames en haro kamenier de kamenier laten wij een oogenblik rusten worden gevangen genomen met het lijk in haar bezit Wat wist ik van die beide vrouwen Zoo goed als niets zal men zeggen Ja en toch in mijn beroep veel Ik wist reeds haar naam of den naam dien zij hadden aangenomen Ik had den naam Mevrouw Orr Simpkinson van Londen naar Parijs op de bagage gelezen Zóó heette waarschijnigk do oudste dame eii onder dezen naam had zij Lenden verlaten In de tweede plaats wist ik waar zij het laatste vandaan kwamen De dames en de koffer waren dien morgen tot elf uur nog te Londen Natuurlijk was het voor het oogenblik niet mogelijk te zeggen wie den moord bad begaan maar was het der moeite waard beide vrouwen op te zoeken en haar te ondervragen Ik zette de oude dame voor het oogenblik op zijde Haar gedrag in het douanekantoor haar geheele persoonlijkheid scheen de gedachte buiten te sluiten dal zij schuldig was Een feit slechts getuigde tegen haar ADVERTENTIBN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen ledeie regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle AdTertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgni i a Mgii echter trachtte voor anderen te verbergen waardoor haar zenuwgestel wel eenigermate werd geschokt maar lichamelijk heeft H M niet geleden Al is zij physiek niet zoo sterk als geestelijk bij de verstandige zorgen die de Koningin Kegentes voor haar heeft behoell men zich over onze kleine vorstin niet beangst te maken De Nederlandsche kolonie te Fargs heeft besloten aan fle Munt aldaar eene gouden medaille te doen slaan ter herinnering aan Koning Willem III De medaille zal der jeugdige koningin worden aangeboden Aan de eene zijde zal zij het beeld van den overleden Koning in profiel te aanschouwen geven aan de andere zijde een weenenden engel Voor de rechtbank te Zierikzoe wordt thans behandeld eene strafzaak tegen een brigadier majoor van de rijksteldwacht te Tholen C V geiiliamd en diens zuster D Y bierhuishouoster te Amsterdam De eerste wordt beklaagd van verduistering van een effect dat hem met eenige anderen in een gesloten gezegeld pakket door een handelaar in effecten ter hand gesteld was om het aan de koope s te overhandigen Later bij de afrekening bleek dat uit dit pakket een effect vermist werd De coupon van bet vermiste effect werd te Amsterdam ingewisseld en later nerd ook nog een andere coupon ter betaling aangeboden waarmede de officier van justitie in kennis werd gesteld Toen bleek dat de zuster van bekl getracht had de coupon te verzilveren Deze die wegens heling in de strafzaak betrokken is is in bekentenis door hare tusschenkomst is ook hot verduisterde effect verkocht Haar broeder blijfi alle schuld pertinent ontkennen Een soldaat van het detachement grenadiers en jagers dat gisteren in den omtrek van Veur eene velddienstoefening op schaatsen maakte is door ecu BH H BHHSSHSMPHB Ik had hare dochter fluisterend hooren zeggen ik heb het u wel gezegd maar dat touw moest en zou er te Londen om Het is juist iets om argwaan te wekken Deze woorden konden ook eene algemeene beteekenis hebben maar in het ergste g val zou de moeder enkel blijken medeplichtig te zijn Maar de dochter Het was een ernstig meisje dat zeer vatbaar voor indrukken scheen haar gelaat droeg den stempel van een vast karakter en zij scheen geen vrouw om voor eene kleinigheid terug te deinzen Het verlangen der jonge dame om den koffer niet te laten openen was al te bevreemdend geweest Wat anders misschien natuurlijk zou schijnea werd onder deze omstandigheden verdacht En toen men haar dwong te gehoorzsmen had zij den sleutel geweigerd want ik twijfelde er geen oogenblik aan of de sleutel dien zij gegeven had was de verkeerde Welke andere reden kon het meisje hiervoor gehad hebben dan het openen van den koffer te beletten Zij dacht dat dit misschien de tolbeambten zou afschrikken en deze zich met het nazien der overige bagage zouden tevreden stellen Zij had herhaaldelijk verzekerd dat het de rechte sleutel was Zij had gelogen en wie onwaarheid spreekt is tot iedere andere misdaad in staat üit een en ander mocht men de gevolgtrekking maken dat do jonge dame juffrouw Simpkinson noemde zij zich volkomen bekend was met den vreemdsoortigen inhoud van den koffer En dit alleen reeds was opmerkelijk genoeg O