Goudsche Courant, woensdag 17 december 1890

tfeM T B den HoUtndschen spoor aangereden en gedood Eergisteren werd te Dordrecht de jaarljjksohe algemeene vergadering gehouden van het gewest ZuidHolland en Zeeland van het Nederlandsoh Gymnastiekverbond De voorzitter de heer E M S van Santen uit s Grarenhage opende de vergadering met een woord van dankbare hulde aan Z M onzen ontslapen Koning onder wiens regeering de gymnastiek ia Nederland zich langzamerhand heeft ontwikkeld en die ten slotte met Zyne handteekening de wet bekrachtigde waarbij de gymnastiek als verplicht leervak rao het lager onderwas werd opgenomen Hg stelde de vertegenwoordigers van de vele jongelingen en mannen uit de provincie Zuidholland en Zeeland voor om bij den aanvang dezer vergadering dankende voor het goede dat het verledece achterliet de toekomst in te gaan steunende op de groote orflating van dien beminden Vorst en met een leve de Koningin de werkzaamhe 1en te beginnen Uit het jaarverslag van den secretaris den heer Heijnen bleek dat het aantal vereenigingen in het gewest hetzelfde gebleven was en het tegenwoordig ledental 2374 biedraagt Bijzondere uitvoeringen hadden er in het afgeloopec jaar niet plaats gehad daar ditmaal de algemeene bondsuitvoering in Augnstus 11 te Breda was gehouden en daardoor het recht vervallen was dat de gewesten hebben om elk jaar hunne eigen uitvoeringen te geven De penningmeester vermeldde dat de kas sluit met een Toordeelig saldo van f 200 62 j Opnieuw werden als bestuursleden gekozen de heeren E M S van Santen voorz Joh Heijnen secretaris beiden uit s Gravenhage A B Meilink uit Eotterdam en M P Meerburg Jr uit Loideü terwijl in de bestaande vacaturen werd voorzien door de benoeming van dr E Brandts uit Papendrecht en Joh Tuinenburg uit Gorinchem De plaats door Zeeland te vervullen werd opengehouden totdat dS r de Zeeawsche vereenigingen eene daartoe strekkende voordracht zal zijn ingediend ïndien de omstandigheflen daarvoor gunstig blijken te zijn hetgeen aan de beslissing van het bestuur wordt overgelaten zal in 1891 de gewestelijke uitvoering te Middelburg gegeven norden De aanvrage daartoe was van de Voreeniging ZeUndia uit Middelburg ingekomen A s plaats voor de volgende vergadering werd Botterdam aangewezen Daarna werd de vraag behandeld of de gewesteIgke voortumersklasse die geregeld per maand successivelijk s Gravenhage Eotterdam on Dordrecht werd gehouden maar in de laatste maanden een kwijnend leven leidde al dan niet zou worden opgeheven Na een langdurig debat werd op voorstel van dr Brandts besloten de klasse te doen voortbestaan maar de oefeningen voortaan alleen te Rotterdam te houden terwijl volgens verschillende wenken in de vergadering gegeven eene andere verdeeliog der werkzaamheden dan tot nu toe lis gevolgd door het bestuur in het leven zal worden geroepen Aan het einde der vergadering werd dank gebracht aan den voorzitter voor zgn besluit om ook in het volgende vereenigingsjaar als leider van het gewest te blijven optreden benevens aan den heer Graafland uit s Gravenhage voor de belanglooze Toch wilde het er bij mg niet in dat juffrouw Simpkinsou de moordenares zijn zon Ik gevoelde dat het blijken moest dat zij zelve de daad niet had bedreven maar dat zij er op de eene of andera wijze bij betrokken was Hoe dit moest de tijd leeren De geheele zaak ging mij eigenlijk niets aan zult gg zeggen Volkomen juist Maar ik gevoelde er mij onweerstaanbaar toe aangetrokken Ik kon dat tooneel in het douanenkantoor maar niet van mij a£setten Het magere oude gelaat met die starende oogen van de vermoorde oude dame scheen mij uit alle winkelramen aan te kijken Wie vermoordda die vrouw Waarom deed men het Ik had een gevoel als moest ik mij of ik wilde of niet met deze zaak bemoeien Eenige maanden geleden was ik door mijn beroep in aanraking geko nen met een Parijschen commissaris van politie Mijn superieuren kozen mg althoos uit wanneer er iets op het vasteland te doen was omdat ik in mijne jeugd tamelijk goed Fiansch had geleerd Ik had destijds met Dubort zoo heette de commissaris samengewerkt en ik had hem een kleinen dienst bewezen Wel had ik hem sedert niet weer gezien maar ik besloot hem thans op te zoeken Misschien zou hij mij van eenigen dienst kunnen zijn Ik vond mijn man in zijn klein bureau bij het Pantheon Hij was opgetogen mij te zien Hij wist en uitnemende wijie waarop h j tot nu toe het directeurschap der voortumeraklasse heeft vervuld Staten Generaal Tweede Kiheb zitting Tan Maandag IB Deo Een groot aantal leden waren het daaromtrent eens dat eigenlyke politieke beschouwingen in de tegenwoordige omstandigheden bg de algemeene beraadslaging voor de begrooting achterwege konden blgven daar de gelegenheid daartoe later wel gegeven of opgezocht zal worden In dien geest lieten zich de heeren Tak namens da liberalen A van Dedem namens de antirevolutionairen en Schaepman namens een deel der katholieken uit Doch het gemoed van eene fractie der katholieke partij waarvan de heeren Van Vlgmen Vermeulen en Harte de woordvoerders waren was te vol over de legerwet dan dat zg zich daarmede konden vereenigen Hoog was de verbolgeuheid aan die zijde over de weinige aandacht die de Regeering scheukt aan de bezwaren der katholieken die alleen het optreden dezer Regeenng hebben mogelijk gemaakt De legerwet gehandhaafd en niet eens eene missie bg den Paus wie zou dat ooit van dit Kabinet met twee zuivere Katholieken verwacht hebben De minister Mackay verklaarde dat de legerwet zooals alle wetten door den ministerraad was goedgekeurd en dat men niet had kunnen vermoeden dat de regeling der defensie een zaak was van katholiek geloof Niet het partijbelang maar het belang des lauds woog bg de Regeering Of nu het verzet der Katholieken zich openbaren zal in afstemmen vau sommige begrootingen P De beer Vermeulen zei het niet duidelgk en bg voorbaat karakteriseerde de heer Schaepman zulk een voornemen als inconstitutioneel De heer Harte die een verwonderlgk hougen toon voerde meende dat in elk geval het Kabinet slechts leefde bg de genade der liberale partg en dat het zijn natuurlijken grondslag had verloren Wat dit debat nu practisoh al of niet mag opleveren de verbittering is wel hoog gestegen en zoo de oorlog nog niet is uitgeborsten de staat vap vrede ül voorSq t Eenige waaromtrent de regeeriog zich overigens had te verklaren waren de vragen van den heer Veegens Er bleek uit dat de kieswet s o zg al komf laat zal komen en dat het anti revolutionaire beginsel van huismanskiesrecht belangrijk zal worden aangelengd Verder dat de stedenwet zoo zij komt wel niet voor IS Februari in het Staatsblad zal komen Tegenover de lange rede van den heer Domela Nieuwenhmis die den heer Lohman niet vermocht te prikkelen bepaalde de premier zich tot een tegenspraak van het dwaze praatje betreffende de gevangenhouding des Konings Was er veel waars in hetgeen de sociaal democratische afgevaardigde het Ministerie voorhield over de ontrouw aan zgn beloften zijn rede was overigens weer een hernieuwde editie van zgn gewone niet behoorlijk doordachte eischon waarover er thans geen aanleiding is in discussie te treden Hoofdstak 1 en II werden aangenomen waarna de zitting tot s avonds werd verdaagd In de avondzitting is een aanvang gemaakt met boofdktuk III waarbij de minister op zijn gewono kono wgze zijn beleid op verschillende punten verdedigde Men Itwam tot art 11 nadat bij de Consulaten een amendement was genomen om ƒ 3000 te schrappen voor een leerling consul in Ohin nog niets van wat een paar uur geleden aan het Noorderstation was gebeurd Ik zeide hem openhartig dat ik de zaak verder wilde onderzoeken en voegde er bij dat de Pransche regeering misschien gebroik zou willen maken van mijne toevallige aanwezigheid Het geluk diende mij De commissaris van de sectie waartoe het station behoorde was een neef van Dubert Hij droeg denzelfden naam Mijn vriend Dabert was Léon en de commisMris aan het station was Frau9nis Dubert Mgn vriend bood aan met mij naar hem toe gaan Hij had nog een half uurtje dienst en ik moest dus mgn ongeduld bedwingen Aan alles komt een einde Mgnheer Léon Dubert sloot zgn lessenaar wij namen een rijtuig 6n reden een heel eind naar het noorden der stad En daar vooden wij in zijn bureau den heer Fi an9ois Dubert Den geheelen avond had hij van niets anders gehoord dan van het Igk in den koffer over niets anders gesproken aan niets anders gedacht Hij was een spraakzaam beweeglijk mannetje niet zeer geschikt dacht mij voor een commissaris van politie Dit geval wond hem buitengewoon op vooral om de belangrgkheid en de eigenaardige moeielijkheden van zulk eene strafzaak waarin buitenlanders zijn betrekken Natuurlgk sprak hij enkel zijn moedertaal en de dames in arrest waren vreemdelingen de koffers kwamen uit het buitenland en hot onderzoek was dos dobbel moeilijk Men wilde daar oen bekwamer en meer de taal mach tige tolk naast den consul zien aangesteld Vgf leden van den Amsterdamsohen wielrgdersbond Hollandia zgn Zondag op een tocht van Amsterdam over Monnikendam naar Marken de Goudzee per rijwiol overgetrokken De onlangs plaats gehad hebbende uitbetaling der honoraria aan de Oberammergauer Passiespelen heeft volgens de Kölnisohe zeitting algemeene tevredenheid verwekt Het totaal der ontvangsten bedroeg meer dan het dubbele au 1880 Toen werden 300 000 mark ontvangen en thans 700 000 Dit was de reden dat de medespelers per hoofd ook ongeveer het dubbele ontvingen van destgda Er bleven nam 300 000 mark ter verdeeling over nadat alle kosten betaald waren en de gemeente haar deel had gekregen De beroemde Christua Mayr van wien de grootste inspanning gevorderd was kreeg ook het leeuwendeel der ontvangsten zgn honorarium bedroeg 2000 niark dus dubbel zooveel als ooit een der spelers ontving Zgn aartsvijand Kaïphas de bekende burgeraoestar Johann Lang kreeg 1300 mark even als de aanvoerder van het koor de hoefsmid Jacob Rutz Eenzelfde som van 1300 mark werd gegeven aan deg onderwgzer Gruber die Dedler s Passionsrauziek dirigeoede en aan den begi afden teekenmeester Ludwig Lang die evenals in 1880 voor de levende beelden enz zorgde Van andere hoofdpersonen kreeg Thomas Rendi Pilatus 900 mark evenals zijn 20 jarige zoon die voor Johannus speelde Ook Petrus Judas en de priester Sadock kregen elk 900 mark Kinderen beneden 13 jaar kregen elk 40 mark van 13 It jaar 80 mark van 16 20 jMr 200 mark Van het volk ontvingen de maqnen elk 300 de vrouwen 150 mark De tempelwachters en de dappere lijftwaranten van Pilatus kregen elk 500 mark en de leden van den hoogen raad afwisselend naar gelang van hun rol 600 700 tot 800 mark De nog niet genoemde apostels werden met 700 mark beloond de beschermieesten of geniën leden van het koor mot 800 a 900 mark de regisseurs met 600 mark enz Ook de dames werden goed bedacht Maria ds dochter van den burgemeester ontving 800 matk Maria Magdalena 600 en de overige heilige vrouwen van 200 tot 500 mark Voorts kreeg ieder die een eigen huis bezit een geschenk van 180 mark Daarbij wa ook de bezitster van de schoone villa bg den ingang van het dorp Wilhelmine von Hillern doch deze liet den burgemeester het geld behouden om het mtt kerstmis voor geschenken aan behoeftige kinderen te bestedon Aan openbare gemeente instellingen kwam ditmial de aanzienlijke som van 150 000 mark ledert in het dorp zegt de Koln Ztg ten slotte is tevreden en dus kan men van het Passions seizoen van 1890 alweder zeggen eind goed al goed De Stand vindt in het feit dat mcj Aafk Kuypers vier maanden in voorloopigc hechtenis heeft doorgebracht aanleiding om op drie laken aan te driugen Ten earato spreekt bet blad den weiiich uit dst de instructie van iemand die voorloopig inbeohtenis is zoo snel mogelgk plaats hebbe Zijn tolk was te kort geschoten bekende hg oprecht Hg nam dus met beide handen de hulpaaa die ik hem aanbood en deelde ons mede hoe de zaken thans stonden De oude dame was nog niet tot bewustzijn gekomen Zij glde en was op raad van een geneesheer naar het thuis gebracht D commissaris dacht niet dat zg ernstig bij de zaak was betrokken De jonge dame en de kamenier hadden een voorloopig verhoor ondergaan Wat de kamenier aanging zg vist blijkbaar niets van de geheele zaak D jonge dame wist er des te meer vani I De kamenier had zelfs de vermoord niet herkend zij hield vol dat zij haar nooit te voren had gezien Uit hare verklaring bleek I lo Dat de vermoorde dame in den tijd welke onmiddellgk aan den daad voorafging niet in ge j zelschap der Simpkinsons was geweest daar ds kamenier haar niet kende 1 2o dat de zwarte koffer het eigendom vani jonge juffrouw Simpkinson wa I Het verhoor van juffrouw Simpkinson was nalMi I lijk veel belangwekkender geweest De heer Frsncais Duben had de beleefdheid mij het procesverbaal te laten lezen Het gedrag van juffrouw Simpkinson was erg vreeBO en sloot geheel de mogelijkheid barer onschuld uit Wordt tertolgd In d tweede plaats beoogt de Stand dat men een voorloopig gearresteerde wel goed bewaken mag doch het gedwongen logies nooit het karakter van straf mag hebben En eindelgk is het een eitch des rechts dat schade vergoeding gegeven worde aan iemand die ongevonnisd uit de hechtenis on slagen wordt Geen schadevergoeding voor het gleden leed dus voorgeleden schade voor zoover die door zgne inlichtingen uit zgn zaak en zijn opsluiting veroorzaakt werd jStel iemand int s jaars ƒ 3000 on ge zet hem onverdiend 4 maanden gevangen dan levert dit hem een verlies van ƒ 1000 op on ware het dus allezins billgk hem deze te vergoeden De rechterlgke macht toch erkent door zulk een ontslag feitelgk dat ze zich vei gist heeft Geheel onopzettelijk en slechts door ijver voor het redt gedreven Maar goed zo heeft zich vergist Ze zag u voor schuldig aan en bevond niet dat er bewgzen voor uw schuld waren Ook niet voor het tegendeel het is zoo maar daarop rustte het arrest ook niot Ze meende toen ze uw aanhouding gelastte dat er reohtstreekaohe positieve bewijzen van schuld aanwezig zouden zijn Nu dit andere bleek hud zij dus ongolgk Dat ongelgk is u bedaan ten behoeve vun hetrecht Maar daaromjuist kan dit recht nooit eischen dat gg schade Igdt Eu zoo eischt dan veeleer heteerste beginsel van rechtvaardigheid dat de schadedoor tt in het gemeen belang der burgerij lieloopen ook door die burgerg d i door het land vergoed worde Q Eo hierop mag te meer aangedrongen omdatjuist in deze schadevergoeding de prikkel zou gelegen zijn om snel het onderzoek te doen afloopen en noodelooze verlenging van het preventiefarrest te voorkomen Zelfs al ware de schade hieruit voor het Rijk geboren dan ook nog zoo aanzienlijk toch zou dit niet mogen aftreden van het doen van wat bilIgkheid vorderde Doch ook dit bezwaar bestaat niet Immers gevallen als zich nu voordeden behooren tot de uitzonderingen en in don regel beslist hot zich reeds in een paor weken of een terechtstelling volgen zal of niot ÜD VAN NKDERLAISCBE OIËRWIJZERS De heer Tegelaar uit Arasterdam hield zooals wg in ons vorig nr kortelgk modedoeldeu Zaterdagavond in de afdeeling Gouda van bovengonoemden bond een voordracht om hot doel en streven van den bond uiteen te zetten Spr zeide zich tol taak gesteld te hebben te bewerken dat de tegenwoordige maatschappelijke positie van den onderwijzer bekend worde buiten den kring van den onderwgzer te maken dat meer algemeen de hoogst ongunstige toestand bekend wordt waarin het doel der onderwgzers nog verkeert en daardoor te zorgen dat te ecnigor tyd de publieke opinie zioh krachtig uitspreke eu den Bond steune in zgne pogingen tot verbetering der positie van den onderwijzer En wanneer ik er nu nog bijvoeg aldus ging spr voort dat niot alleen ik maar honderden onderwijzers in den lande maanden ja misschien jaren lang hebben uitgezien naar een krachtig optreden voor onze belangen door Vereenigingen of personen fan naam en invloed dat bij de voorgestelde veranderingen der nieuwe ouderwgswct geen enkele vereeniging zich onze belangen beeft aangetrokken met name in de meest tastbare onrechtvaardigheid voor ons gelegen in Art 39 regelende het wachtgeld van ondorwgzers dan ligt daarin ook nog de verklaring waarom wij hebben gemeend zelf mat kracht to moeten optreden waar wij meenden dat onze belangen zulks vorderden en hetzg dan met hetzij zonder hulp van ouderen ons doel te bereiken verheffing van den onderwijzersstand verbetering van zgne positie Wanneer ik hier de verheffing vnn den onderwijzersstand ter sprake breng dan doe ik dat omdat ik meen dat iemand mot een gepast eergevoel niet allean vraagt naar de finanoieele voordeelen welke eene betrekking afwerpt maar tevens rekening houdt met de waarde die men in t algemeen aan zijn werken toekent m a w of de werkkring van iemand wordt beschouwd als eene zelfstandige dan of men ze slechts rekent als eene overgang tot eene erkende maatschappelgke positie die dan ook slechts als zoodanig gesalarieerd en gereglementeerd wordt Be onderwijzer die niet aan het hoojd eener tchool staat keeft geene zelfstand ge positie Wanneer men de bepalingen nagaat zoowel in de wet als in de plaatselijke instructies voorde onderwgzers dan ziet men tan duidelijkste dat de onderwijzers nog beschouwd worden als eene soort onmondige personen die er moeten zijn niet als zelfstandige werkkrachten maar als een noodzakelijke i aanvulling van de onderwijskrachten van het hoofd Zoo worden zg zelfs in art 5 van de wet gesteld beneden de ouders van schoolgaande kinderen waar het betreft het geven van advies over schoolzaken Daarin toch wordt aan den district schoolopziener aan het hoofd der school aan den eigenaar van t lokaal en aan de ouders van schoolgaande kinderen het recht toegekend in hooger beroep te komen bg Gedeputeerde Staten over eene beslissing van den Inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht wanneer het de afkeuring geldt van een schoollokaal om gezondheidsredenen De onderwgzer die èn voor zgn eigen gezondheid èn voor de resultaten Tan zijn onderwijs het meeste belang heeft bg die beslissing heeft dat recht niet Hij wordt daardoor zoo wat op eene Ign gesteld met de kinderen die hij onderwijs geeft Zoo wordt in art 12 behalve aan kweekscholen en uormaallessen ook eene rijksbijdrage verleend aan hoofden van scholen die personen hebben opgeleid voor onderwijzers Hoewel deze bepaling een zeer schadelijken invloed moet hebben op de positie van den onderwijzer in t algemeen en als zoodanig in zijn geheel dan ook moet worden afgekeurd is de uitsluiting van de onderwijzers in dezen ook al zijn zij in bot bezit der hoofdaote al weer een bewijs hoe weinig zij geteld worden Do bekwaamste onderwijzers achtergesteld bij t onbekwaamste hoofd In art 21 wordt de geheele regeling der sclioolzaken opgedragen uitsluitend aan het hoofd De onderwijzer ook al kan hij wijzen op jarenlange ervaring schijnt niet bekwaam genoeg te worden geacht om zelfs advies over deze zaken te kunnen uitbrengen Trouwens het karakter van onze betrokking wordt door de wet duidelgk aangewezen in art 24 waarin wordt gozogd dat het hoofd der school vatiihygestaan door zijne onderwijzers Dat woord bijstaan sluit elke bedoeling van zelfstandigheid in zgn werkkring uit en stelt den onderwgzer daardoor op eeue Ign met een knecht op de een of andere fabriek Hit hoofd regelt stelt vast beheert beveelt de onderwgzer heeft die bevelen op te volgen zonder dat hij eenigen invloed kan uitoefenen En de plaatselijke instructies voor de onderwijzers in sommige gemeenten drukken in hunne bepalingen ook dikwgis duidelgk uit hoe de onderwijzers nog beschouwd worden als een soort personen met wier eergevoel men het niet zoo nauw behoeft te nemen In de Amsterdamsche instructie b v kan men nog lezen dat do onderwijgers verplicht zijn in eene beiioorlgke kleeding op school te versohgnen Ten slotte wil ik er nog met een enkel woord op wijzen dat ook soms door hoofdou van scholen voet wordt gegeven aan de veronderstelling dat er onder do onderwijzers niemand is dio iii ontwikkeling en zelfstandig en juist oordeelen met een hoofd gelgk is te stellen Bij het opmaken dezer dagen van de voordracht voor twee leden van het Hoofdbestuur van het Ned Ondorwijzersgenootschap door dat Hoofdbestuur zelf schijnt er door die Heeren zelfs niet itan gedacht te zijn ook eons nen onderwijzer candidaat te stellen en hot zoodoende mogelijk te maken dat ook slechts één persoon uit de groote categorie van niet hoofdon in hun achtbaar college zitting nam Ferreireg rff meeste onderwijzers kunnen nooit tot eene zelfstandige positie geraken De regeeringsstaat zogt dat er in 1889 bij t onderwijs werkzaam waren 2921 hoofden van scholen en 7828 onderwijzers Eene eenvoudige aftrekking kan ons reeds leeren welke nans er is voor die 7828 onderwijzers om eenmaal hoofd te worden dat wil onder de tegenwoordige omstandigheden zoggen zijne eigenjgke bestemming te beroiken Veronderstelt men toch dat nog in dit jaar allo 2921 hoofden aan den dijk wnrden gezet natuurlijk mot levenslang behoud van hunuo volle jaarwedde en men bezette al dio vacante plaatsen mot de thans in functie zijnde onderwgzers dan zou er nog een getal van bijna BOOO overblijven dat zich met eene onderwijzersbetrekking zou moeten blijven vergenoegen al bezaten zij ook allen de hoofdacte met alle aanteokeningen die men maar zou kunnen wenschen En wanneer dezelfde regeeringsstaat voor 1889 al weder eene vermeerdering aangeeft van 360 onderwijzers waartegenover slechts eene toename staat van 7 openbare en 24 bgzondere scholen dan kon men denzelfd en maatstaf aannemende zoo ten naastenbij bepalen hoe groot over 10 jaar b v het getal zal zgn van hen die nimmer aan t hoofd eener school kunnen geplaatst worden Hel salaris van den ondermijzer is niet in overeenstemming met het geimcht van zijne betrekking en geeft hém geen voldoend bestaan Wij zullen daarbg aannemen dnt de bezoldigingvan hoofd eener school zoodanig is dat men die belrekking kan beschouwen als eone voldoende maatschappelgke positie Niemand al mg dan seker beschuldigen via U veeleisohend te zijn wanneer ik zeg dat er in 188 van de 2921 hoofden nog 1119 dus bgkans de helft waren die minder dan 800 genoten en er nog geen 700 waren die een inkomen badden bovea de IIOO Achthonderd gulden voor eene betrekking die jarenlange voorbereiding en ingespannen studie oischt Acht honderd gulden als hoogste bezoldiging voor iemand die den mannolijken leeftgd heeft iMreikt en mot deze inkomsten dikwgis een huisgezin heeft te onderhouden Achthonderd gulden voor iomand die eene betrekking bekleedt wier gewicht men kan afleiden uit de hardnekkigheid waarmede de verschillende staat partijeo het gebied waarop hij werkzaam is betwistas Arm Nederland zou ik zeggen wanneer ik meende dat de financieele draagkracht van de natie niet to liet dat een van de nuttigste betrekkingen in den staat beter bezoldigd werd maar schande noem ik het wanneer ik de onderwijzers tractementen vergelijk met de bezoldigingen van andere ambtenaren wier betrekkingen niet gewichtiger of mooielgker geacht mogen worden Zoo heeft b v een tweede luitenant bg de Artillerie een salaris van f 1300 en een luitenant ter zee 2e klasse ongeveer f 1800 En t verschil tusschen it traktement en dat van een hoofd eener school springt nog te meer in toog wanneer men weet dat de eerste betrekking reeds op achttienjarigen leeftijd kan worden verkregen en er eene geregelde zij het dan ook langzame bevordering plaats heeft terwgl de betrekking van hoofd eener school voor den onderwgzer de hoogste sport is op den maatschappelgken ladder Wordt vervolgd Buitenlandscb Overzicbt Aan de Nat Zeitung wordt uit Rome gemeld Op het Vatikaan hoersoht groote bezorgdheid ten opzichte van den Paus wiens gezondheid onder de tegenwoordige strenge koude zeer geleden heeft Zijn lijfarts heeft op het ergste voorbereid Paus Leo XIII is geboren 2 Mjart 1810 on dus ruim SO jaren oud Hg werd op 7 Febr 1878 tot paus gekozen De Fransche minister van financiën heeft mot de begrootingscommissie van den Senaat eon bgeenkomst gehad Pit het verslag dat de minister hiervan in den Kabinetsraad beeft gedaan blijkt dat er bg de commissie geen ernstige bezwaren tegen de begrooting gelijk die door de Kamer van Afgevaardigden is flangonomon gerezen zijn Eenige punten van ondergeschikt belang vonden bij haar bedenking inzonderheid de bij amendement in de begrooting opgenomen belasting op de muurplakkaten Met groote belangstelling ziet men vooral in Engeland don afloop te gemoet van den strgd tusschen de Pamellisten en Patriotten in Ierland Beide partijen erkennen dat de uitslag van de verkiezing van een lid voor het Lagerhuis te Kilkenny zoo niet reeds beslissend dan toch van grooten invloed op den uitslag van den strgd zal zijn Vandaar dan ook dat van weerskanten do uiterste krachten worden ingespannen Heden zal do heer Parnell die gisteren Waterford en Limmeriok bezocht to Kilkenny terugkeeren en inmiddels is de tegenpartg onder leiding van de afgevaardigden üavitt en Healy ook druk in de weer Kiezersbijeonkomston zgn aan de orde van den dag Parnell rekent op den steun van de lagere klasse terwijl zijn tegenstanders gverige hulp vinden bij de geestelgkeu De bisschop in het kiesdistrict heeft reeds een manifest uitgevaardigd waarin hij Parnell veroordeelt De beide candidaten wegen wat hun persoonlgke eigenschappen betreft ongeveer tegen elkaar op Parnells candidaat is de heer Vincent Scully oen landeigenaar die stoeds ruime bgdragen schonk aan de Nationale Liga en do candidaat der tegenpartg is sir Pope Hennessy die roeds door Parnell tot candidaat was aangewezen maar zich na het proces van Parnell afscheidde De verkiezing is dus een vrij goede moatstaf vooral omdat sir Pope Hennessy vernamelgk gekozen is als ijverig katholiek die door de bisschoppen gesteund wordt En de lorsche Home rule partg is nu verdeeld in tweeen in de partij der priesters en in die van Parnell Verder is sir Pope Hennessy aangewezen door Gladstone Hg is 23 jaar lang ambtenaar der Britsche regeering geweest en gouverneur van kleine eilandkolonies Nn is het juist Pamell s beweren dat Gladstone en de Engelschen do Icrsche Home rulers ringelooren Kiest ge sir Pope Hennessy zegt hg dan vertrapt ge uwe leute van Ierland voor de Ieren en bultt u onder het Engolsche juk Het IS daarom een belangwekkende verkiezing Ze is eenigs ns een maatstaf voor de kansen der Pamellisten en der priesterpartij In dit opzicht is ook de beslissing van belang elke het financieele comité in do Vereenigde Sta