Goudsche Courant, woensdag 17 december 1890

1890 Donderdag 18 December CS 4405 178SI 20169 17264 20225 17S24 20247 17364 20287 20366 20446 17494 20579 17634 2081717636 2062917640 2064017566 20612 17666 20706 17690 2076617609 2077317680 2077617685 20966 17868 20989 GOUDSCHE jCOURANT Nieuws en Advertentieblad oor Gouda en Onistrekeiu De Iniaadlng van adverteatiea kan geschieden tot nnr des namiddags ran den dag der uitgave ten heeft aangenomen De psrliameotary fund A sociatioo die tich met het iniamelen ran geld belast bü de Ameriitaansohe Ieren ten behoeve van de Homerulere heeft een manifest uitgefaardigd waarin party wordt gekoien tegen Parnell Ofschoon Parnells Terdiensten jegens Ierland erkennende meent de oommissie toch de goede zaak te moeten stellen boren den persoon en rich te scharen aan de zijde van Varnells tegenstanders Indien het comiti handelt volgens dit besluit zouden Parnells tegenstanders kraohtigen steuu vinden want bijna al het geld waarover de Home rulers beschikken komt uit Amerika De heer O Brien de directeur van United Ireland is reeds op weg naar Europa Hij brengt op de Obdam echter niets mede van het geld dat hij en zyne collega s tijdens hun reis in de Vereenigde $ taten hebben ingezameld want de Amerikasnsche f ten die meerendcels partij kozen tegen Parnell willen geen dollar meer zendun zoolang zij niet zeker weten dat Parnell als leider der party is afgetreden Bokenende op don stean der Amerikaansche dollars en op de hulp van het meer ontwikkkelde gedeelte huoaer partijgenooten en den invloed dor geestelijken hebben Parnells tegenstanders goede hoop dat zy ten slotte het veld zullen behouden Een goed voorteeken zien zij reeds in den uitslag van de verkiezing van een gemeenteraadslid te Ballinaoloc in hetzelfde district waar Parnells aanhanger voor zyn tegenstander do vlas moest strijken Naar hetgeen uit Straatsburg wordt geschievon gaat het lang zoo streng niet meer met de uitvoering van het besluit volgens hetwelk men niet uit Frankrijk in Elzas Lotharingen mag komen zonder voorzien te zijn van eene paspoort die door den Duitschen gezant te Parijs moet zijn geviseerd Telkens worden daaromtrent concessieu gedaan en wel zoo dat het schijnt alsof het er op wordt toegelegd om langzamerhand de werking van het besluit te doen ophouden Zoo heeft nu bet hoofd van het districtsbestitur te Mtkirch zelfs be el gegeven om alle personen uit zestien Fransche greusplaatsen die voor de uitvaardiging van het besluit gewoon waren het stadje Daminerkirch op de marktdagen te bezoeken voortaan weder zonder paspoort toe te laten Sad Staats loteiij 3e Klasse Trekking van Maandag 15 December No 10917 en 11429 ieder ƒ 1500 No 9625 ƒ 1000 No 166S4 400 No 3437 11044 16136 en 18932 allen ƒ 100 Prijzen van J 45 15 2544 5081 7348 10187 13183 15484 17879 79 2576 6117 7371 10210 13213 15501 17910 134 2611 5122 7504 10251 13228 16573 18080 190 2683 5148 7624 10289 13293 15584 18117 192 2812 5171 7543 10321 13345 15701 18265 280 2849 5318 7611 10393 13385 15752 18298 291 2941 5334 7624 10457 13396 16769 18323 351 2959 5393 7656 10461 13406 15814 18426 409 3004 5 397 7673 10526 13417 15916 18434 424 3052 5400 7731 1057 13441 15918 18496 434 3088 5402 7820 10600 13520 15929 18527 j 458 3095 5424 7828 10673 13561 15934 18571 469 3114 6451 7882 10721 13714 15967 18630 480 3124 5466 7962 10725 13742 15970 18648 1 614 3224 5529 7999 10728 13794 16047 18702 620 3265 5546 E007 10789 13893 16167 18830 534 3308 5664 8056 10842 13965 16214 18898 540 3497 5587 8130 10855 13980 16226 18929 630 3525 6694 8153 11066 14045 162+8 18961 659 3631 5598 8223 11111 14056 16266 19122 678 3648 5607 8272 11234 14069 16 323 19123 685 3601 5641 8340 11466 14085 16334 19137 775 3623 5645 8363 11469 14176 16362 19138 790 3671 5656 8418 11477 14197 16382 19142 8i2 3673 5702 8452 11621 14234 16431 1920Ü 916 3699 6857 8459 11528 14236 16510 19203 925 3797 5863 8508 11599 14240 16615 19274 936 3834 5871 8599 11614 H249 16631 19311 958 3835 6895 8617 11661 14299 6566 19421 994 3858 5946 8622 11685 14337 16658 19502 1013 3866 6001 8658 11701 14372 16668 19506 1034 3898 6062 8710 11713 14419 16734 19545 1074 3919 6068 8712 11861 14432 16794 19600 1144 4046 6071 8775 11882 14440 16809 19626 1195 4098 6081 8871 11888 14506 16875 19726 1236 4161 6109 8933 11905 14509 16894 19815 1251 4202 6124 8955 11921 14528 16903 19824 1258 4224 6126 8964 11936 14635 16924 20008 1274 4230 6197 8966 12063 14673 16929 20026 1325 424è 6227 8983 12073 14693 16942 20079 1429 4252 6277 9088 12089 14718 16966 20101 1462 4258 6342 9108 12126 14866 17037 20113 1513 4367 6426 9147 12148 14879 17113 20U6 1517 4384 6449 9203 12264 14901 17120 20124 1664 4448 1667 4466 1669 4560 1689 4567 1691 4577 1728 4603 1730 4613 1866 4628 1966 4649 1973 4662 2062 4689 2227 4698 2286 4770 2288 4798 2372 4863 2397 5024 2438 5049 2478 M 73 6468 9294 6635 9367 6627 9372 6662 9393 6749 9466 6805 9463 6903 9502 6930 9658 6934 9659 7056 9673 7109 9631 7135 9866 7146 9861 7172 9912 7217 9960 7282 9973 7 05 10022 7324 10160 12275 14903 12301 14904 12326 14914 12348 14921 12414 1497S 12497 15007 12602 15040 12572 16074 12602 16102 12607 16103 12644 15130 12878 15197 12931 16267 12974 16312 13027 16351 13043 16422 13134 16463 PETROLEüM OTEERl GE ran de Makelaat 8 Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 7 60 Geïmporteerd fust 7 65 Januarilevering 7 70 Februari Maan en April levering ƒ 7 65 ADVERTENTIÊN Heden overleed myne geliefde Ecbtgenoote JOHANNA tan dke BÜKG in den ouderdom van 58 jaar en 8 maanden C VEtiMEULEN Gouda 15 Dec 1890 Wjjdstraat Eenige kennUgeving Faillissement Bg Tonnis der Rechtbank te Rotterdam dd 13 December 1890 is PIETER Ti d s HEUVEL koopman in Kaas wonende ieHeeuwijk verklaard te zyn iu staat Tan faillis sement ingegaan den lO beTorens en zijn benoemd tot BechterCommissaris de EdelAchtbare Heer Mr E FEITH en tot Curator de ondergeteekende AdTOcaat en Procnrenr wonende te Rotterdam LearebaTen 33 De Cnrat r Mr J H ÜITEKWIJK Gouda Haastrecht Schoonhoven Schipper H HOVDIJK Toorh STIGTER geeft door deze kennis dat BESTELLINGEN en GOEDEREN dagelgks aangenomen worden bg C FENNET Plantsoen Gedurende het gesloten water zal de DIENST per vrachtwagen geschieden Geen grijs Haar meer L De nieuwe LONDON is C de beste van alle bestaande par £ fumeriën om het grgze haar binnen P Vk enkele dagen te doen verdwenen a mi L Maakt bet haar glansrjjk en zacht wBSSm Terft niet Pr s 83 cent per flacon en 1 30 per dubbele flacon Alleen verkrflebaar te Gouda bü I A OATS en J H C flüINCK F Hz Zeer ITette Gesteendrulrte NAAmABTJSS worden GELEVERD door A BRiiXKNAN en Zn fJscM GOM Heropening der Baan Woensdag 17 December Zaterdag 20 December 1890 voor Zoons van Leden en geintrodnceerden Loting ten huif twee uur HET BESTUUR SIROOP van PUITCH ClTROEI PIJl CH Citroen Punch troebel Punch a l Arac COONAC in diverse kwaliteiten Holstkafflp s Oude Genever M J DE GRAAF HOOGE GOUWE 255 OPENBARE op ZATERDAG den 20 DECEMBER 1890 des namiddags ten 1 nre in het Raadhuis te Gouda van 1 Een BUISJE staande bezöden de St Janskerk aldaar geteekend letter A No 6 2 Een stuk WEILAND gelegen langt de Papegaaisleeg aldaar tegenoTer de AU gemeene Begraafplaats by bet kadaster bekend in Sectie E Mo 1052 groot 20 Aren 70 Centiaren De Verhuring geschiedt bg inscbrgTing voor den tijd van drie of zes jaren ingaande den I Januari 1891 De voorwaarden liggen dagelgks Tan des Toormiddags 10 tot des namiddags 1 nre ter Plaatselgke Secretarie ter lezing De inscbriJTingsbiljetten behooren te vermelden den jaariykschen hnurprys en moeten door den Inschrjjver en zgne Borgen geteekend op zegel geschreven en gesloten op den dag der verhuring vóór des middags 12 uur ter Plaatselijke Secretarie zgn ingekomen Eeltknobbela HoomvHes Huideelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwjjderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prijs per flacon met penseel 30 ctó Allien echt hg B SCHOLTEN Coiffear Eisch de handteekening van A v TDIJLIi GROOTE SORTEERING Wollen Handschoenen enFonlarts A V OS Aa Kleiweg E 73 en 73 Gouda Snelpersdruk van A Bbinkman Zoos De nitgave dezer Coarant geichiedt dagelgkt met nitEondming van Zon en Feestdagen D prgi per dria maanden is 1 25 franco p r post 1 70 lisoaderlgka Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOIIDA 17 December 1890 Dr J H Gunning J Hzn predikant bijdeKed Herr Oemeente alhier heeft het beroep naar Leiden anngenomen Girteren svond ten 6 uur liield de IJaolub tot Ondenteuniof ran minvermogenden eene rergadering waarin besloten werd ook dit jaar dat zich kenmerkt door een alrengen langdurigen winter bande land op te treden Het voornemen bestaat evenalt vroeger aan een groot aantal behoeftige kinderen een warme maaltijd te verschaffen en aan die gezinnen welke daaraan het meeste behoefte kebben uitdeelingen te doen van steenkolen levensmiddelen enz De laatste maal werd aan 400 gezinnen daardoor een hoogst welkome gare verstrekt in de strenge koude Om aan dit voornemen gevolg to kunnen geven is echter de stean der Goudaehe ingezetenen noodig Genoemde Ueolub heefteohter door de wjjze waarop zij vroeger hajra welwillend op zich genomen taak uitvoerde veler sympathie verworven en hot l jdt dus geen twgfel of ieder zal gaarne haar ook thans steunen en een flinke gift geven voor bet schoon doel dat zjj voor oogen heeft Dezer dagen zal zij oironlaires rondzenden die door deze in de welwillende aandacht onzer stadgenooteo worden aanbevolen Heden morgen ia op den Stolkwijkschen dijk gevonden het lijk van J Jongeneel Men vermoedt dat h j in beschonken toestand is achtergebleven en door ds koudo it overvallen en zoodoende is gestorven Heden middag had ten Raadhuize dezer Gemeente de aanbeiteding plaats van de ten dienate der Ge feïjTlletojm DE TWEE BBOEDEES Uit iet Enffelx Zij had sommige vragen beantwoord maar geweigerd andere te beantwoorden Zij had verklaard dat de naam van haar en hare moeder Orr Simpkinaon wat en dat zij dien morgen Londen hadden verlaten na den nacht in een hotel te hebben doorgebracht Toen men haar echter vroeg waar zq woonde en waar zij den vorigen dag geweest was weigerde zij te antwoorden Later veranderde zü weer van taktiek en gaf a s haar woonplaats Tooting op onder bijToeging dat zg den avond te voreo met bare mama in net hdtel was gekomen ten einde dien morgen dichter bij het station te zijn Men riep de kamenier binnen en deze logenstrafte de laatste verklaring ondanks de heftige gebaren en de teekens welke de jonge dame haar gaf De kamenier deelde den commissaris mede dit de dames de laatste drie weken te Southend hadden doorgebracht en van Southend maar niet van Tooting naar Londen waren vertrokken Het kwam nu ook uit dat de kamenier dien tgd niet bij haar was geweest niaar zich dien morgen aan het station bij de dames had gevoegd en dat zij toen kwam uit Tooting meente benoodigde materialen gedurende hetjaar 1891 Ingeschreven werd door voor Houtwaren A de Jong en Zonen te Gouda 10 pet en K v d Torren Jz te Waddinxveen 18 i pet beneden tarief Ijzerwerk J J Verdries 10 pet en J H Kok te Gouds 16 pet ben tarief Spijkers en lichte IJzerwtren J H Kok 20 pet en J J Verdries 23 pet ben tarief Koper Lood Zink en Soldeer T A vanBerkel 12 pot boven en J J Verdries I pot ben tarief Verfwaren en Glas M Nouts 24 pet en C van Dillen en Zn 25 pet ben tarief Teer L Visser en Zn es J H Kok 7 pet J Upelaar 10 pot en M van Biel 12 pet ben tarief Kalk A Jonker en Zn 7V9 pet en J ZwartPz 16 pet ben tarief Grind L Broere 13 pet ben tarief Zand L Broers S pot ben tarief 600 M ajne Puin C Vreeken te Haarlemmermeer 485 D van Kleef te Waddinxveen ƒ 488 en A Sloatweg te s Hage 466 10 000 Ben Ahin keijen £ Jansen te Luik ƒ 90 per duizend 60 000 H IJsselstraatklinksn J C vanVliet Dz te Gouderak 6 50 en Schaly enBekkerte Schoonhoven 6 89 per duizend 76 000 Üselmetselplavij F van Lange Pz te Moordrecht 669 J C van Vliet Dz teGouderak 468 76 en Sehalg en Bekker te Schoonhoven ƒ 412 60 160 000 H V Straatklinkers waalvorm Vermaak en Slagter te Utrecht ƒ 18 88 C G Ë Koolemans Beijnen te Utrecht ƒ 18 10 en Bonté enBekker te Wgk bij Duuntede ƒ 17 80 p d 16 50 000 VI V Straatklinkere Veohtsohe vorm G V d Broeke te Jutfaas 16 j Gebr Stugven Dit verklaarde waarom zij de vermoorde dame met kende In elk geval deze gevolgtrekking scheen juist juffrouw Simpkinson wist wie de doode was en de kamenier niet 0 juffrouw had de kamenier gezegd in tranen uitbarstende U weet dat ik de waarheid zeg waarom laat a mijnheer Harvey niet komen Nu was de toon van den commissaris nog strenger geworden en juffrouw Simpkinson werd hoe langer hoe halsstarriger er tegen in Jul ouw Simpkinson had echter erkend dat de bonten koffer haar eigendom was En de sleutel zeide zij was ook van haar Men had in den koffer een handdoek gevonden Was de handdoek van haar Neen Wist zg of meende zij te weten van wign hg zgn kon Dat kon zij niet zeggen De banddoek was gemerkt met de letters E B Had zij ook eenig vermoeden wiens naam die letters vertegenwoordigden Zg weigerde te antwoorden Men had ontdekt dat het linnengoed van het Igk dezelfde letters droeg misschien hail de handdoek aan de vermoorde toebehoord Kende juffrouw Simpkinson de doode Ja Ik schrikte toen ik aan dit punt van het procesverbaal kwam Maar ik ontstelde nog meer toen ik de volgende twee regels las Wie was zij ADVBRTENTIEN worden gepUatat van 1 5 regelf k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het 4DVEBTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni ÜS berg te Utrecht f 15 46 en Wed J Bnint Jz te Woerden ƒ 14 84 p d 16 30 000 H V klinkers V vorm rollaagsteen G V d Broeke te Jutfaa ƒ 17 on Gebr Stogvenberg te Utrecht 16 86 p d Tot organist bij de N d herv gemeente teNieuwerkerk a d IJsel is benoemd de heer U E Krggtman te Botterdam Uit Bodegraven schrgft men ont van gwtaren Heden had alhier een wedstrijd op aokaatiea plaats in bet schoonrijden 16 paren namen aan den strijd deel De prijzen werden als volgt toegekend Ie Prijs P Bijlaarsdam te Aarlanderveen a Dora Otto te Nieuwkoop 2e Prgs W P de Jong en Marigje da Jong te Polsbroek 3e Prijs M den Hartog te Ter Aar en Aaoiga Otto te Nieuwkoop H H de Koningin Begentes heeft generaal mtjoM C A F graaf Dumoneeaa benoemd tot adjudantgeneraal van H M Koningin Wilhelmina Voorts tot particulier secretaris van H M de Begeates dea particulier secretaris van wgleu den Kooiog jhr S M S De Banitz en tot hofdame jonkvrouw A J Jnckama van Burmanaia baronesse Bengert Men schrgft uit s Hage aan de Delftsche Ct Zondag 11 dineerde H M de Koningin Beg tes met de jeugdige Koningin ten Hove der GrootHertogin van SaksenWeimar Het diner droeg geheel een familie karakter Alleen de vier vorstelgke personen de jonge Koningin Hare Moeder de Groot Hertogin en Haar Gemaal waren de tafelgasten Het aanhoudend over en weer bezoeken onzer Begegi tes en van de Groot Hertegin is een verblijdend teellen Dat wil ik niet zeggep Men had niets meer uit haar kunnen krijgen noch door bedreiging noch door vriendeigken drang De commissaris had het voorloopige verhoor khc geëindigd moeten verklaren en de jonge dame was naar het huis van arrest overgebracht als verdacht van moord op een onbekend p aoon De corami saris was van oordeel dat daaraan niet te twgCtleo viel ïAaa Dnbert was het volkomen eens met i neef ook hg verdacht juffrouw Simpkinson Hst bleef nog de vraag in hoeverre zij medeplichtig B had of dat zg misschien telve slechts eene handlangster was Iii elk geval zj was in de zaak betrokken Naar alle waarachgnlgkheid had zij met het lijk gereisd om het ergens te brengen waer men het zonder vrees voor herkenning kon aeht laten Zeker Mas het echter dat z j van den moord wist en dat de naam van het slachtoffer haar geeo geheim was Zij had getracht den heer Dubert te mialeidto met betrekking tot haar verblijf te Southend Eén ding is uitgemaak zeide Léon Dubert 4e jonge dame kent het geheim Erger nog het is waarschijnlijk dat door haar of op hare aansp iag de daad volbracht werd Ongetwijfeld antwoordde ik maar gg salt ontdeklcen let op wat ik u zeg dat zg niet de eenige schuldige is Dat is waarschgnlijk zelde L n