Goudsche Courant, vrijdag 19 december 1890

INÖO Vrildag 19 December 440Ö GOUDSCHE COURANT JVteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Üe iiueadlng ran adverfentlön kan geschieden tot een aur des namiddags van den dag der oltgave Jley s boorden manchetteD ee voorhemdjes zjjn buitengewoon Sterk eltgait in het dragen vooitreffemk en Oedkooper dan het wascbloon voor linnengoed ey s boorden manchetten en voorhemdjes worden na het gebruik eenvoudig weggeworpen loodat men altqd nieuwe uitatekend passende boorden manchetten en voorhemdjes draagt Key s boorden manchetten en voorhemdjes zijn uit papier vervaardigd met linnen overtrokken en daardoor van echt linnen niet te onderscheiden zwarte koffer geen riemen had waaraan men het adres kon hangen In dit opzicht was da koffer al heel dom gemaakt Geheel onverwacht stemde de meid met deze rejklaring in Al ontbrak er ook een adres men vond natuurIgk op den koffer de nummers dia de spoorwegmaatschappgen er op plakken zooals men die voor buitenlandsch passagiorsgoed gebruikt Boven op den koffer was een groote hoofdletter P öp witten grond welke Parte zal beteekend hebben of misschien Passagiersgoed en tot gemak der douanen er op geplakt was en aan de voorzgde van den koffer was een kleiner papier van licht groene kleur waarop stond Londen Charing cross 221 Pargs over Calais Dit alles beteekende niet veel Overigens waren de zijvlakken van den koffer geheel zwart en glad Ik tilde hem op en keek er onder Ook daar was alles zwart en glad Ik moet hier nog even mededeolen dat een smid had verklaard dat de sleutel dien juffrouw Simpkinson gegeven had niet voor dit slot bestemd was en dat men het er nooit mede geopei d of gesloten kon hebben Toen men juffrouw Simpkinson dit onder het oog bracht zeide zg eenvoudig dat de man onwaarheid sprak Daar viel mij iets in Ik gaf den heer Dubert den raad om de opgeplakte biljetten voorzichtig los te wecken om te zien of er ook bg toeval een ander papier onder zat Hij baalde de schouders op Ik g a Gangbaarste ül modellen p ï OOSTAM 6 pdonJa AiBIOir rr V FHASKLUf p dozijn 44 WAGNBB l BTBPHAK p do ia § p doz pa i J p doa paara J UNCOIiir B p dozijn 1 Verkrijgbaar te GOUda bq den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 K 3 W F Tan EDE van der FALS Markt A 107 of direct bij MEY EDLICH Versand escliaft Leipög PIagwltz Qonda Snelpersdruk van A Beirkham Zoo l dr Koser tot oprichting ran een centraal bureau ran hygiene op den voet van het Beichagesundheittambt in Bdrign verworpen maar daarentegen het voorstel der centrale sectie aangenomen waarin de oprichting van leerstoelen voor hygiene en baotEriologie wordt wensohelgk geacht en de gesondheidsleer als verplicht leervak voor de studenten in de medicynen wordt aanbevolen Daarenboven wordt de regeering aangemaand den raad van geneeskundig toezicht met eenige apecinliteiten in de gezondheidsleer aan te vullen In den loop der debatten bleek dat er in Oostenrgk in 1887 I2S 000 menschen aan besmettelyke ziekten lyu gestorven terwyl het Ouitsche leger in den veldtocht van 1870 1871 ongeveer 60 000 menschen verloren heeft Ëvenioo is de sterfte onder de kinderen nog reer groot en bedraagt doie voor kinderen onder de 5 jaren bgkans 60 pet Be oorzaak dier ongunstige cijfers is hoofdzakelijk in de achterlgke toestanden in de oostelyke provinciën des rgks te zoeken Van de bier aangevoerde besmetttlgke ziekten komen 66 000 gevallen voor rekening vai Oallicie Om die redenen en ook tot behoud van den roem der Weener medische hoogeschool waren vele leden voor de oprichting van zulk een Oesundheits amt maar het schijnt dat de regeenng voor de aan die inrichting verbonden onkosten is teruggedeinsd WEE KMA RÏKT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemeene kennis ilat de Weekmarkten welke zouden moeten worden gehouden op den 25n December en I Januari aanstaande uithoofde der feestdagen zullen plaats hebben op Worntdagm den 24n en Sin December te voren GOUDA 16 December 1890 uigemeeater rn Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER SaS Staats loterij 3e Klasse Trekking van Dinsdag 15 Dcoember Xo 6070 en 6236 ieder 1000 No 14455 en 17716 ieder ƒ 400 No 234 3969 en 12010 aUen 200 No 1107 6897 16008 18301 19000 en 19321 allen 100 Prijzen van f 45 5 8388 4594 7008 9953 13109 15374 18068 81 2392 4682 7049 10038 13149 16383 18303 88 2415 4690 7072 10069 13162 15562 18308 110 2453 4691 7094 10093 13210 15616 18324 199 2466 4739 7095 10123 13246 15660 18374 819 2603 4881 7194 10143 13391 15673 18382 838 2513 4897 7285 10201 13549 15682 18396 849 2599 4936 7368 10249 13603 15793 18420 806 2618 4964 7418 10272 13615 16816 18424 813 2624 5051 7419 10318 13627 15824 18449 861 2644 5059 7509 10441 13653 15914 18503 484 2680 5100 7638 10463 13664 15919 18504 529 2793 5143 7665 10513 13683 15925 18564 S35 2816 5192 7709 10518 13688 15930 18686 568 2817 6290 7720 10534 13787 15940 18590 19 2914 5364 6017 10618 13899 15978 18624 793 2952 6449 8081 10648 13941 16066 18628 988 3000 5461 8075 10719 13944 16167 18706 981 3016 5505 8111 10751 13992 16174 18920 1017 3049 5515 8206 10799 13994 16183 19121 1032 3066 5639 8231 10809 14011 16185 19140 1061 8085 5681 8816 10822 14060 16310 1914 1110 3113 5618 8830 10864 14081 16338 19168 1136 3126 5647 8335 10893 14101 16419 19181 1157 3149 6686 8381 10909 14106 16427 19204 1190 3156 5766 8402 10994 14121 16450 19256 1220 3231 5866 8423 10999 14135 16461 19361 1296 3326 5903 8629 11033 14151 18481 19356 1369 3397 5957 8653 11110 14168 16509 19385 1386 8637 5981 8654 11222 14167 16583 19404 1392 3643 6982 8692 11310 14170 16591 19446 1409 3600 6011 8760 11366 14195 16687 19460 1421 3610 6040 8814 11732 14206 16711 19513 1437 3701 6196 8846 11736 14214 16715 19843 1446 3717 6206 8869 11749 14262 16721 19666 1464 3732 6223 8874 11777 14269 16740 19667 1600 8735 6241 8886 11782 14311 16745 19571 1638 3763 6348 8916 11828 14390 16792 19660 1660 3796 6363 8991 12001 14404 18829 19784 1603 3816 6361 9022 12034 14644 16881 19897 1633 3851 6373 9041 12046 14624 16895 19964 1658 3879 6412 9044 12061 14639 16926 20027 1768 3889 6415 9047 12072 14689 16946 20075 1798 3913 6487 9085 12129 14732 17136 20083 1835 3958 6490 912 12134 14743 17155 20135 18B7 4010 6493 9131 12222 14754 17173 20320 1914 4051 6546 9142 12232 14769 17197 20419 1931 4055 6561 9333 12266 14939 17288 20452 6599 6630 6641 6655 6706 6788 6818 6838 6954 6960 6977 6978 7001 80496 20499 80601 80625 80687 20669 80891 20722 20789 20868 20878 20992 9338 9454 9458 9488 9630 9683 9665 9706 9743 9763 9891 9934 9942 12271 12306 12329 12367 12431 12552 12571 12758 12806 12988 13054 13073 13099 14944 14986 16109 16133 16162 16175 15214 16220 16238 15860 16876 16293 16368 17828 17381 17446 17697 17610 17628 17686 17866 17877 17898 17904 17972 18087 1986 4083 2015 4096 2064 4140 2130 4168 2166 4175 2188 4192 2220 4228 2235 4364 2305 4387 2311 4404 2330 4449 2339 4492 2343 4624 Burirnrlljke Stand GEBOREN 18 Deo Jahtnu Cecilia oadera J Farrrren C M aa dea Bosrli rredenk Willem Nioolaaa Jobao onden F W Stata es T K 1 bohanlc l Martiaa Klaiiaa oadera M N vaa Uugn en G Smit U WiU helioioa Aaloaia ouder W 0 M fan Baaien ea O T rlaak Bernardoa Jacobna oudera J H Donaale ea A M Radder Catbarina oadera W vao kerabergen ea C a firaaf IS Headriaa Alberta Willemiaa oadera M vab Zanten en A W Hakatoia OVBKLEUEN i 14 Dec S n drr Daaian 8 j M Boecbta w d A Darck en 7 j 15 l van der Bnrg buMvr Tan C Termealea 53 j ADVERTENTIEN Op den 20 December hopen onze geliefde Onders A GIJZENU P TAK DEK BERO hnnne ftS JABIGB BCHTVBBMEyiOlNG te herdenken Bonne dankbare Kinderen en Behnwdkind Gouda 18 December 1890 Berallen Tap eene Dochter A P TA ÜITTERT HUBBB OOKTHB p doa4al tI HBRZOO p doeijD a Gouda 16 DecMBber 1890 Heden orerleed onw gelieide Zniter T ito m Nicht GBBARDINA WILBKL MINA BOELOFS in den onderdom tm 83 j B Wed B TA KAMERIK ROKLOFS C M TA D K LINDEN W J MAN8 TAN EaKKMK D B MANS C S8LTZER J M S5LTZER Gouda 3 December 1890 Wegens Buitenlandtche betrekkingen eertt htdtn geplaattt Jacob s Wintirliandenwater Toorkomt springende handen maakt de huid zacht en lenig Te Gouda verkrggbaar bg de firma J C ZELDEN RIJK Co Markt 139 P C W BEGEER Oosthaven 43 J H C HÜINCK F Hi Hoogstraat A 122 123 i 10 20 25 en 40 ets En gros bfl JACOB Co Amsterdam Bekroond met Zilveren en Gouden Medailles AaiUmolm door BH Oeneee en acheücundigen Kraepelien Eolm s Eikel Cacao Toedzaam Tersterkend aangenaam Tan smaak roor kinderen en zwakken zeer aan te beTelen Alom Terkrflgbaar in bassen k i Vs s IRAEPBLIEN BOLM ZEIST J £ EEEBAAE T Li Groenten in bussen BOBIUiSB 0OSTAI la Pdo nI l IS BESTE en t GOEDKOOPSTE in t gebruik Oe nitgare dezer Courant geschiedt dagelps met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aiioaderlüka Nommers 71JF CENTEN BINNENLAND GOUDA 18 December 1880 Door de IJsclub tot Ondersteuning van Minvermogenden alhier is de volgende eirculaire verspreid Stadgenooten I Jjaat de IJsclub tot ondersteuning van minvermogenden dit jaar weder niets van zich hooren 1 Zoo ooit dan bestaat er toch zeker thans voor hnar ruimschoots aanleiding Deze ec nog vele andere teekeuen van verwondering worden ons reeds sedert dagen door tal van onze medeburgers gegeven Het schgnt dat vele stadgenooten nog maar niet goed weten dat onze vereeniging eerst dsu optreedt wanneer j de overtuiging hoeft dat dit optreden door den heerschenden Inestand alleszins gerechtvaardigd ia On die overtuiging te erlangen is in de eerste plaats noodig onderzoek en dat uaderzoek kost tijd Welnu dit eerste werk het onderzoek namelqk is thans geschied en het rpsultaat daarvan is dat wij met des te meer vrijmoedigheid ja zelfs met bescheiden aandrang tot U durven komen om Uwen reeds zoo menigmaal in ruime mate ondervonden steun in ts roepen Door den vroeg ingefallen en zeer strengen winter heerseht er in onze goede gemeente veel zeer veel armoede ja er wordt gebrek geleden Die armoede te lenigen ziedaar ons doel Wel valt het niet te ontkennen dat er reeds van verèchillende zijden veel op het gebied der liefdadigheid wordt gedaan wie zal o a niet met waardaeriog en lof getuigen van hetgeen door de heerea de Kaaot c s in deze gemeente hoofdzakeIflk ten behoeve der arme kinderen wordt gedaan Onze vereeniging heeft echter zooals U bekend FEVMLLETÓIM DE TWEE EEOEDEBS Uit het EngeUek Binnen in den koffer was niets te zien dan het touw dat er omheen had gezeten en dat de commissaris er in gelegd had De koffer was splinternieuw en men kon geen bloedvlekken of iets bijzonders aan het papier bespeuren Er waren alleen een paar deuken in en een of twee lichte schavingen ter plaatse waar men de ledematen er in gewrongen bod Bg den eersten oogopslag bewees de koffer niets maar toch zon hg ons weldra eon gewichtiger sleutel in handen geven Letters standen er niet op Ik rroeg Frsnijois Dubert of er geen adres op had gestaan Hg zeide mij van neen en dat was des te opmerkelgker omdat op al de andere bagage zonder onderscheid het adres stond Mevrouw OrrSimpkinson van Londen naar Parijs Ik keek hem ernstig aail en zeide mijnheer teeken dat vooral op I Juffrouw Simpkinson had onmiddellgk eene verklaring gereed De adressen die zij gebruikten moesten altoos aan iets vastgemaakt worden en eerst even vódr haar vertrek had men bemerkt dat de ADVBBTBNTIBN worden geplaatst Tan 1 5 regels il 50 Centen leden regel meer 10 Centen GR 00 TB LBTTBB8 worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle AdTertentieo gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt A STEENSMA S P TAN DEE KLEUN A HOOGENDIJK A C C08IJN J TAN i SSEN is do verzorging van geheels gezinnen en ouden van dagen ten doel Da openbare vergadering van de hier gevestigde afdeeling van den Ned Protestantenbond die gisterenavond in bet Kerkgebouw der Remsnstrantsche Gemeente plaats had werd door een groot aantal belangstellenden bijgewoond I r H C Lohr van Rotterdam hield een boeiende voordracht over Godtdumat en Zedtlykkeid terwijl de Koorvoreeniging op hoogst verdienatelgke wgze een drietal liederen ten gehoore bracht Wij zorgen er voor dat menschen die weinig of in hi t geheel geen verdienste hebben in deze bange dagen niet noodig hebben hunne kleederen of hun beddegoed naar de bank van leening te brengen om in de eerste behoeften van hun gezin te kunnen voorzien 6g weet het wg bedeelen niet allen want hoe ruim de bgdragen ook dikwijls vloeien zoo zouden zy ODs slechts in staat stellen een ieder eene kleinigheid te geven Neen wg zoeken de srmitea onder de armen en wg vinden die dank zij de hulp der verschillende diakouieén en lietdndige instellingen doch wij herhalen het voorol door eigen onderzoek Hedea morgen werd voor het front van den troep door den heer Majoor Bataljons Commandant onder hartelgke toespraak de zilveren medalje voor 24jarige trouwe dienst uitgereikt aan den Serg Majoor Van Nahugs Te Berg Ambacht werd Dinsdag jl van wege de IJclub Voorwaarts eene hardrgderg op schaatsen gehouden met 16 deelnemers De prgs bedroeg ƒ 40 de premién 80 10 en 5 Prgswinners waren A van don Berg van Benthuizen A Snoek en C Snoek van Nieuwerkerfc op d I sel en C Spekangder van Ouderkerk op d IJael De stoomboot Krimpen ad IJsel van de firma Van der Garde Co die gisteren in de Oude Haven is ingevroren wilde het gs in die haven breken om buiten te komen De boot sloeg de schroef aluk en moest toen de pogingen staken Gisteren had er te Zevenhuizen eene ringrgderg plaats met srresleden op de henuipsloot De prgze MH Ma BuMMMM iiiMiiiMaiaM 11 ai I b Wg hebben dan ook de laatste maal behalve hetfeest voor 120 kinderea besttiande o a uit een warmen maaltgd en het versohaffen van nuttige kleedingstukken brood kaas spek enz bovendien 100 gezinnen zoodanig bedeeld dat hetgeen hun deelachtig werd werkelgk als een flinke ondersteuningkon worden aangemerkt Wil ons dan ook Bu weder wanneer wg deze week tot U komen Uwen zoo zeer door ons gewaardecrden steun verleenen en gg kunt er zeker van zgn dat van onzentwege al het mogelijke in bet werk zal worden gesteld om Uwe naar wij hopen ruime bgdragen zoodanig aan te wenden dat gg er in alle opzichten over tevreden zult zijn HET BESTUUR E L E VAN DANTZIG Eere Voorzitter J TAN GALEN Voorzitter M TAN AALST Vioe Voorzitter J L TAN EIJK Secretarie E VAN DANTZIG Vioe Secretaris A J IJSSELSTIJN Cz Penningmeester C J A KERKHOF Vioe Penningmeester O M ADEGEEST geloof dat bij den koffer haast niet durfde aanraken De mogolijkhefa is zeer gering dat stem ik toe zeide ik maar kgk eens hier gg hebt de geheele zaak i banden Wat zou het u niet waard zgn iota van belang te ontdekken eer ze naar den rechter van instructie gaat U moogt dit toch wel ambtshalve doen O zeker zeide hg ik heb er alle i ht toe Welnu dan vlug aan het werk Ik Mjloof dat het de moeite zal loonen Dubert stemde er tegen zijn zin in toe Wg begonnen met het biljet Londen naar Pargs en weekten dit los Hot duurde lang en vereischte de grootstOpit Vpindelijk echter konden wij het papier er aEi l ën de gladde zwarte oppervlakte van den K m ijm te voorschgn Dit i iéijtllfeleurstelling maar ik spoorde mgn beide Fr4n éhe vrienden aan met friaschen moed aan het tweede biljet te beginnen de groote P op een witten grond Ditmaal werd onze moeite beloond Er was nog een ander papier onder het witte Ik hield mijn adem in toen bet langzaam te voorschgn kwam Er stond al bitter weinig op Slechts drie woorden in groote gedrukte letters Greenwich naar Southend niets meer Het was een gewoon papier zooals de beambten aan de spoorwegstations op de koffers plakken Niets anders Ik zette den koffer in het fellg gaslicht en toen ik er zoo op tuurde alsof ik asQ dit kleine papiertje dat zoo onverwacht aan hgi