Goudsche Courant, vrijdag 19 december 1890

cnrgze paedagogen wel wat bedenkelyk het hoofd doen schudden maar men moest toestemmen dat de monarch in menig opzicht volkomen juist oordeelde In een ander opzicht wordt echter legen de rede van keizer Wilhelm ia de conferentie bedenkingen geopperd De Duilsoh vrgzinnige Nation bespreekt de oonstitutioneela zgde der quaestie en meent dat door s Keizers rede een vreemde toestand is in het le en geroepen De monarch zoo luidt de conclusie van het blad zet openlijk een plan niteen dat de verantwoordelgke minister oogenschgnlijk niet bereid is te verdedigen Zoo wojdt de publieke opinie gedwongen onmiddellgk tegenover de raeeningen des keizers oritiek te oefenen En terwgl de keizer reeds zgn gevoelen als vaststaande verkondigd heeft bespreekt een commissie van specialiteiten wat gebeuren moet zoodat de mogelijkheid bestaat dat de beraadslagingen dier deskundigen tot een geheel ander resultaat kannen leiden dan de Keizer omschreven heeft Te midden van alle gevaarlijke mogelijkheden eener disciissie staat alzoo Je Keizer en het oordeel der commissie draagt ten slotte ook het karakter van een verdict over het standpunt van den monarch Zulk een toestand acht de Nation aan ernstige bedenking onderhevig daar het in sommige omstandigheden zeer gevaarlgk kan worden W jl de keizer eenige denkbeelden uitte welke ook onder de bevolking zeer verbreid zijn mag men veelvuldig de bijzonderheden van het plan en bovenal de politieke gevolgtrekkingen der rede over het hoofd Vorst Bismarck beweorde dat de liberalen verlangden den monarch constitutioneel op den achtergrond te houden teneinde de te gemakkelijker mol do kroon gereed te komen feitelgk i dit verlangen echter ingegeven door den wensch de monarchie voor schokken tu behoeden Ook de zaakkennis van oen monarch is beperkt ook hg dwaalt en opdat ol deze menscheIgk noodzakelijke voorvallen geen gevolgen nullen hebben dekken de ministers mot bun verantwoordelijkheid het hoofd van den staat Bij de oneindige moeilijkheden die bgna elke quaestio in het openbaar leven tengevolge vau de ingewikkelde toestanden van den modernen staat oplevert zgn zelfs begaafde in s werelds zaken ervaren en degelgke zaakkundige mannen spoedig in korten tgd versleten en wijl do monarchie niet aan dit gevaar mag blootgesteld worden is er heden ten dage ook geen plaats voor een goed gemeend Patriarchaal regeeringsstelsel Waar beproefd werti zulk een stelsel tot ëtand te brengen zouden ten slotte de beste bedoelingen geen misverstand teleurstelling of gevaarlijke verbiltpriug voorkomen en zoo is het dan goed aldus eindigt de Nation de gevaren niet af te wachter maar van den beginne openhartig voor de gevaren te waar chuwen Het laat zich verklaren dat de liberale elementen in het Dulteche rijk met bezorgdheid de modernpatriarchale neigingen de keizers godeslaan Van de landsvadorlijko regeeringen bezitten de Duitsohe burgers nog te levendige herinneringen om er eennieuwe proeve mede te wagen j Bi VANlDÊfLAWl olERvSjzis Venolg Het tweede gedeelte der stelling heeft betrekking op de wijze van benoeming en bevordering Art 28 van de onderwijswet regelende die benoeming zegt daarvan het volgende De onderwijzers aan de gemeentescholen verbonden worden door den gemeenteraad benoemd De benoeming van het hoofd der school geichiedt uit eene voordracht van ihinstent drie en hoogstens vijf ondel wgzers door den districts schoolopziener aan den raad schriftelijk in e zenden De benoeming v n andere onderwijzers geschiedt uit eene voordracht van minstens drie bevoegden opgemaakt door burgemeester en wethouders in overleg met den nrrondissements schoolopziener na ingewonnen bericht von het hoofd der school waaraan de benoeming geschieden moet en onder overlegging v n hel bericht van het hoofd der school aan den raad schriftelijk ingezonden Zooals het daar staal geeft het artikel weinig aanleiding tot klachten over eene onbillgko regeling ttn minste niet ais men deze wgze van benoeming beschouwt in betrekking tot die van hoofd eener schooi Men zou kunnen vragen waarom de benoeming tot hoofd eener iohool niet geschieden door B en W met den districtachoolopziener terwgl de onderwijzer alleen wordt benoemd door B en W in pverleg met den arrondissements schoolopziener waarom verder bg de benoeming tot hoofd voorzien is in t geval dat B en W met schoolautoriteiten verschilen terwgl men bij de benoeming tot onderwijzers zoo iets niet mogelijk schijnt te achten en waarom bij de benoeming tot hoofd niet even erden gtwonnea door D C Mank C Grianlgt D Paul S Bos Ji en P Paul Eergisteren is de TSjarige W in de Vos enstraat te Arnhem gevallen en bewusteloos opgenomen naar iqne woning in de Doelenstraat gebracht Daar bleek dat de man dis aan toevallen leed was overleden Ingev art 450 van het Wetboek van Strafrecht is door de politie oen onderzoek ingesteld en procesverbaal opgemaakt tegen personen die in atryd met gemeld wetsartikel die de noodige hulp hebben verleend bg het ongeluk den man overkomen Amh Ct Staten Oeneraal Twiedi Kamxo zitting Tan Woensdag 17 Deo Aan de orde was Hoofdstak V der Staatabegrooting Binn Zaken Over het algemeen werd er geen principieel debat gevoerd hetgeen anders wel voor de hand lag daar de heer Lohraan voor de eerste maal als minister een begrooting verdedigt maar na de oorlogsverklaring der heeren Harte c s beschouwen de liberalen het kabinet meer als een ministerie van zaken dat de administratie gaande houdt lot de verkiezingen De heer Lohmao als minister is een tam man in vergelijking van dienzelfden heer als anti revolutionair kamerlid Dit schqnt echter zgn geestverwanten minder te hinderen althans zij zgn neg steeds even lief met hem Alleen de heer Vermeulen kon het niet nalaten hem even te verwaten dat hq zijn plannen met de theologische faculteit niet ten uitvoer brengt De heer Okma wilde een revolutie aanrichten op het gebied van het universitair en gymnasiaal onderwijs afschaffing der drie ryksuniversiteiten overneming der Amsterdamsche door het Bijk sabaidleering der Vr e ten einde geld uit te sparen voor heide ontginning doch deze onbekookte plannen ontlokten den heer Lohman volgens ooggetuigen enkel een medelijdend lachje De heer Tan Wassenaer pleitte voor een leerstoel in de homoeopathie die volgens Dr Schreinemaoher eigenlek geen wetenschap is maar louter negatie Wat verder meer in tbyzonder van liberale zijde werd besproken bepaalde zich tot de willekeorige uitlegging door dezen Minister gegeven aan de artikelen 184 187 der gemeentewet de partijdige uitvoering der schoolwet voornamelijk blijkende uit de constante weigering van de gevraagde ontheffingen van verplichte schoolgeldheffing de practqk der wet tegen de besmettelijke ziekten die blijkens het geval te Vaals ni t zonder bezwaren is Ten opzichte van het eerste dier drie punten zette de heer Kerdijk nader uitvoerig niteen wat hg vroeger heeft aangestipt In dezelfde lijn ligt ook het door den heer Borgesius aangeroerde geval van den leeraar bij het midd oud die wegens het honden van redevoeringen ter verantwoording is geroepen Is hier eenvoudiz gelijk de Minister wil doen voorkomen gewaakt tegen slechten invloed op den gang van t onderwijs dan is tegen inmenging van hooger band niets te zeggen al kunnen wij het door den Minister ingenomen standpunt moeilijk rgmen met da van het kamerlid in de zaak Smit doch onopgelost blijft de vraag wat de Minister dan te maken had met de behandelde onderwerpen en het gevraagde honorarium Dat s Minister houding bij de uitvoering der onderwijswet niet strookt met de door zgn voorganger I licht was gekomen een geheim wilde ontrukken viel mijn oog plotseling op twee kleine potloodletters in een hoekje half uitgewischt door de gom of de stijfsel van het étiquette dat er overgepiakt was Het waren de letters P H in schrift Ik zette den koffer neer het duizelde mij waarpm wist ik niet Deze koffer kwam van Southend zeide ik zoo kalm mogelijk Ik lichtte den koffer nog oens en bijna werktuigelijk op ik ging voort met onsamenhangend over de misdaad te praten terwijl ik trachtte die twee flauwe letters in mijn hersenen te prenten Ik zou niet hebben kunnen zeggen waarom zij zulk een toovermacht op mij oefenden maar ik gevoelde dat ik den sleutel tot het raadsel in handen had Mijne onderstelling bleek juist Van het begin tot het einde draaide de ontdekking van den moord om die twee letters Ik verlangde naar huis te komen om ze op papier te teekenen aleer de herinnering verflauwd was Ik nam dus haastig afscheid van de twee Fransche commissarissen Als je een goeden raad wilt aannemen zeide ik het bureau verlatende laat daa niemand aan dat biljet raken of bet beschadigen Dat biljet is het punt van uitgang Zoodra ik in mijne eigen kamer was ging ik de twee letters opschrijven die ik in een hoekje van bet bagngeetiquet gezien had P H met deze letter voor oogen ging ik de geheele geschiedenis nog oens na en zoo ondekte ik dat ik al heel wat afgelegde beloften viel den hoeren Aöell Borgesioa en Van Dedem gemakkelgk aan te toonen Ka eindelgk wat het derde bovenaangehaalde pnnt betreft zette de hoer Ruland op zgn eigeiaardige w ze de beslommeringen en bezwaren van een I grenaburgemeester uiteen terwgl de heer Borgesius er op wees dat men in zake het wgken der besmetting te Vaals aan Buitenlandsohe Zaken blijkbaar niet wist wat aan Binnenlandsohe Zaken drie weken te voren bekend was In de avondzitting verdedigde de minister zgn beleid op verschillende punten De behandeling der artikelen vorderde tot art 31 Bg de volkstelling te Beriijn heeft het niet aan vermakelgke staal os ontbroken welke hun ontstaan gedeeltelijk aan de wijze van tet stellen der vragen op de kaarten gedealtelijk aan de wgze waarop die vragen begrepen werden te danken hebben Zoo schenen sommigen het onderscheid tusschen huisdier en huisbewoner niet te kunnen vatten en Joly en Ami zeer in trek zgnde hondennamen prgkten als mede inwonende op de kaarten Ben vrouwelijk krgger van het leger des heils vermeldde haar bedrgf als officier op de kaart maar de dwaaste beantwoording werd gegeven op de vragen betreffende de voeding der kleine kinderen Hier ontstonden de koddigste verwarringen wgl veel ouderen van dagen in den waan verkeerden dat hun govraaagd werd met welke melksoortzg in hun jeugd waren groot gebracht Inderdaad was het er alleen om te doen te weten of de zuigelingen door een min door de moeder met koemelk of op andere wgze werden gevoed Een handwerksman vulde op deze vraag als antwoord in dat hg zich zün jeugd niet meer zoo precies kon herinneren een ander g5 ten antwoord dat hg in het geheel niet met melk maar met bier was gevoed Ook waren er vrouwen die niet te zeggen wisten in welk jaar en op welken dag zg geboren waren Een New Yorker millionair William Waldorf Astor laat zich op den hook van do 69e straat en de 6e avenue een hais bonwen dat de grootste burgorwoning van de oude en de nieuwe wereld worden n oet De fandameuten liggen op eene rotslaag 40 voet onder den beganen grond en de gevel zal tot 226 voet daarboven rijzen Het huis krggt 17 verdiepingen het bouwterrein is 150 voet breed en 125 voet diep Bergen bakiteenen zallen het bouwmatriaal wezen Binnen twee jaar moet het gereed zyn de bouwsom wordt op twee milioea dollars geraamd Met bet marmerqaleis deat de Astor s reeds in NewYork bezitten zallen zg na de voltooiing van dit nieuwe gebouw de twee grootste buizen der stad hun eigendom mogen noemen Bolteolanilscb Overzicbt Jules Ferrr heeft veel kans d t hg zal worden gerehabiliteerd Een aantal leden van dun Algemeenen Raad te Ëpinal hebben hem de candidataur voor den Senaat aangeboden Ferry zegt in zijn antwoord op de uitnoodiging dat in een land van gezond verstand en rechtschapenheid als Frankrgk steeds bet tgditip der gerechtigheid en waarheid aanbrak was dat tijdstip voor hem aanstaande welnu aan de kiezers I stond het hem den toegang tot het Parlement weder wist Moord vermoedelgk door een slag eu daarop door chloroform op eene dame E R Tgd waarschgnlijk gisterenavond plaats Southend medeplichtige zoo niet de eigenlijke dader in hechtenis naam IMith Orr Simpkinsoo Een ding was mg niet recht duidelijk Waarom kon men niet zien d it de koffer van Southend naar Londen had gereisd en dat moest toch of hij kon niet van Charing Crosa naar het vasteland zgn gezonden Vooreerst moest nu de naam van de vermoorde dame worden opgespoord en dat zou de politie niet moeilijk vallen als zij maar zoo verstandig was te Southend en niet te Tooting navraag te doen Daarna moest het raadsel van den sleutel worden opgelost Was Edith te goeder trouw toen zij verzekerde dat de sleutel in haar bezit die van de zwarten koffer was Als zg ten opzichte van den sleutel loog dan kon zij liegen alsof het gedrukt stond maar als zij zich te goeder trouw vergiste met des sleutel dan volgde hieruit dat zij zich ook met den koffer had vergist Hoe was dit echter mogelgk Hare kamenier had dien koffer herkend het was het eenige stuk bagage dat niet van een adres was voorzien en hiervan gaf Edith eene voldoende verklaring Ik wist niet wat Ie donken van den sleutel en de letters P H Tevergeefs trachtte ik mgzelven wijs te maken dat die letters niets beteekenden en daar te ontaluiten Ferry zal het dus aangenaam vinden wanneer hg verkozen wordt In de krantea vindt men tegenwoordig weinig aanvallen meer op Ferry Maandag a s zal de verkiezingsstrgd te Kilkenny worden beslist Naarmate de dag der verkiezing nadert worden de gemoederen meer on meer opgewonden en zoo groot is reeds de verbittering tusschen beide partgen geworden dat een van Parnoll s tegenstanders zich zelfs niet heeft ontzien hem aan te randen en ongebluscfate kalk in de oogen te werpen Evenwel schgnt deze lafhartige aanslag niet geslaagd te zgn Ten minste de geneesheeron hebben nog goede hoop dat Parnell het gezicht zal behouden Overigens nemen Parnells kansen in het district niet toe Te Rathdowaey oen aanzienlijke marktplaats in het graafschap Qeen belegde de afgevaardigde Davilt eon openbare bgeenkomst welke door bgna 4000 personen werd bggewoond en met eon groote antiParnellistische betooging eindigde De boeren spanden de paarden af van de rijtuigei waaria Davitt en zgn vrienden zaten en trokken hem in zegepraal door de stad Toevallig was Parnell terzelfder tijd te Ralhdowney met hetzelfde doel als Davitt maar zgn aanhangers moesten spoedig wijken en ook Parnell achtte het geraden het stadje zoo spoedig mogelgk te verlaten In de Vereenigde Staten blijven algemeen de Ieren tegen Parnell maar toch staakten z j voorloopig het zenden van bgdragon Toch is er geld noodig en daarom hebben de afgevaardigden O Brien en Dillon zich gewend tot de penningmeesters van het hoofdoomité met het verzoek zoo spoedig mogelgk een zeker bedrag naar Ierland te zenden De afgevaardigden betogden dat de lersche paohters in geen geval schade mogen lijden bg den twist tusschen Parnell en ztju ambtgenooten maar het is zeer onzeker of hun verlangen zal worden ingewilligd want van de beide penningmeesters van het comité is de 6éa voor en de ander tegen Parnell zoodat nog geen besluit kan worden geaomen Ook de geestelgkheid blgft Parnell heftig bestrgden De aartsbisschop van Dublin dr Walsh herhaalt zgne beschuldigingen tegen Parnell in een manifest dat door Suppressed United Ireland het orgaan van Parnell s tegenstanders algemeen wordt verspreid De commissie uit het Pruisische Huis van ki trvaardigden die bezig is met het onderzoek van de schoolwet heeft in baar tweede bgeenkomst de eerste vgftien artikelen van bet ontwerp van den heer Von Gosslor aangenomen Bij art 16 dat over het godsdienstonderwijs handelt en dus zeer belangrgk is is de arbeid voorloopig gestaakt Eerit den 12den Januari a s zal de volgende vergadering worden gehouden Aangaande de Berlijnsohe sohoolconferentie wordt bericht dat deze zes stellingen heeft aangenomen welke met betrekking tot do opleiding der leeraars priucipieele veranderingen afkeuren omdat de tegenwoordige opleidingsmiddelen toereikend zijn Bg bet eindexamen der gymnasiasten moet het mondeling ondervragen slechts in zoodanige vakken geschieden in welke het schiiftelijke niet voldoende uitviel Het Latgn spreken vervalt bg het mondelinge eiamen Tot scherper toezicht op do invoering der ontworpen hervormingen zal het aantal der provinciale schoolopzieners vermeerderd worden s Keizers geruchtmakende rede in de conferentie I ter hervorming van hooger onderwijs heeft de Duittcha uit tijdverdrijf door den een of anderen kruier waren j gekrabbeld Ik had mg zelf half overtuigd van de aannemolgklieid van dit vermoeden en sluimerde juist in toen de uitroep der kamenier dien ik in het proces verbaal van mijnheer Dubert had gelezen mg plotseling inviel Waarom zendt u niet om mijnheer Harvey I Harvey een naam dia met een H aanvangt wellicht een toevallige overeenkomst Maar Harvey P H Paul Harvey Peter Harvey Wie was die Harvey Waarschijnlijk een vriend Van slapen was dien nacht geen sprake meer Den volgenden ochtend moest ik al mijne aandacht aao het verliefde paartje wijden Tot mgn ergernis vertrokken zij naar Fontainebleau en wat nog erger was zg waren zoo bekoord door de omgeving dat zjj er kamers trachtten te huren Gelukkig konden zg er geen naar hun zia krijgen en keerden zij dus naar Pargs terug Bovendien hoorde ik de gelieven zeggen dat zij in de groote stad veiliger zouden zijn en men hen daar niet zoo licht zou zoeken Het was ruim zes uur s namiddags toen ik op mijne kamer terug kwam Het jonge paar ging dineeren en ook ik gebruikte haastig mijn middagmaal en reed toen naar ïAon Dubert Ik brandde van verlangen om te vernemen of men iets met het onderzoek gevorderd was Den geheelon dag had ik aan niets anders kunnen denken Wordt vermlifd goed het advie van andere deskundigen is verplichtend gesteld als bg de benoeming tot onderwijzer Maar in den grond van de zaak doet het er weinig toe door wien en op welke wijze men wordt benoemd als meti slechts overtuigd i dat bij die benoeming alleen rekening wordt gehouden met iemands bekwaamheden en ledere sollicitatie als zoodanig tot zijn recht komt En dit nu bptwijfel ik ten sterkste bij de wgze waarop het desbetreffende artikel wordt uitgevoerd Want zooals het pieermalen gaat gaat het ook hiermede tusschen het voorschrift en de uitvoering van het wetsartikel is een groot verschil Immers waar het artikel alleen spreekt van het inwinnen van een bericht van het hoofd der school waaraan de benoeming moet geschieden hangt die benoeming in verreweg de meeste gevallen geheel alleen af van dat hoofd t Is dsn ook geen wonder dat een hoofd eener school bg eene i vacature met evenveel beslistheid spreekt van een onderwijzer die hij niet of wel wil hebben al de eeii of andere heer die een huisknecht huurt En de vergolijkiug wordt nog juister wanneer men zich zooals regel is bij het hoofd moet komen presenteeren om in aanmerking te komen voor een onderzoek naar de geschiktheid niettegenstaande men ioch door het inzenden zijner stukken getoond heeft sollfcilant te zijn En nu mag men nog van geluk spreken als er werkelijk door het betrokicen hoofd zi lk een onderzoek wordt ingesteld En dat onderzoek zelf Bg den beperkten tijd en het groot aantal sollicitanten is het niot mogelijk dat het onderzoek naar de practische geschiktheid tot zgn recht komt Het moest conscientieuse hoofd gaat dan ook terecht bg zijn oordeel over de bekwaamheid enz van de sollicitanten rekening houden met het advies van het hoofd der school waaraan de sollicitant werkzaam is En hierin ligt nu juist de groote mate van afhankelijkheid van den onderwgzer tot zijn hoofd Want hoe bekwaam men dat hoofd ook acht om een oordeel in deze uit te spreken en welk eene groote mats van eerlgkheid men ook in hein moge veronderstellen men heeft te doen met een mensch dia evengoed als ieder ander zijne sympathieën on antipathieen heeft en die dikwijls volstrekt niet in verband staan met de meerdere of mindere geschiktheid voor de betrekking Ea zoo kan een antipathie van hot hoofd jegens een onderwgzer voortgekomen uit een verschil in karakter of in politieke overtuiging genoeg zijn om de kans op bevordering te verminderen of die zelf gehoel te verliezen En niet alleen hoeft men rekening te houden mot de eigenaardigheden vnn het hoofd aan wiens school men werkzaam ia maar men dient ook buiten de praktische bekwaamheid en geschiktheid om in den smaak te vallen bg het hoofd waar men solliciteert En waren die eigenaordigheden nog maar b j allen gelijk men zou er ztoh op kunnen prepareeren om een gooden indruk te maken maar zoo ergens dan is hier het spreekwoord juist vau toepassing zooveel hoofden zooveel zinnen Hoofd A houdt van een kalm en bedaard onderwijzer hoofd B ziet liever wat meer leven en beweeglijkheid voor zgne klasse hoofd C wenscht iemand die wat ouder ia terwijl hoofd D niet graag iemand heeft die hem in jaren overtreft E wenscht geen getrouwde onderwijzer allen staaltjes uit hot leven die met nog vele soortgelijke zouden kunnen vermeerderd worden Het is zeer erg dat do positie van den onderwijzer die in alten deele getoond heeft bekwaam te zijn voor zgne betrekking nog kan afhangen van bijomslandigheilen welke met het ondorwgs niets te maken hebben Daardoor toch wordt de onderwgzer bij zijne pogingen tot verbetering zgner positie niet in de eerste plaats geleid door de overweging wat moet ik doen om I een goed onderwijzer te zijn maar hoe moet ik handelen om bg dit of dat hoofd een goeden indruk te maken Zoo wordt de zelfstandigheid van den onderwgzer beperkt zoo wordt zijne vrijheid van handelen ook buiten de schoolzaken om aan banden gelegd En dat dit laatste do meening is niet Aan onderwijzers alleen maar ook van Hoofden van scholen bewgzen eenige artikelen in den laatsten tegen onzen Bond gericht en waarin de onderwgzSrs worden gewaarschuwd in t belang hunner positie geen lid te worden van onzen Boud Dat zulke toestanden niet alleen demorsliaeerend moeten werken op den onderwgzer maar ook een nadeeligen invloed moeten uitoefenen op het onderwgs ligt voor de hand Want wanneer te eeniger tgd de pogingen van den onderwijzer om bevorderd te worden t zij door alles na te laten wat zgn hoofd aanstoot zou kunnen geven t zij door al zijne krachten in te spannen om zijne taak goed te verrichten gdel zijn omdat het hoofd der school waar hg aollioiteert om welke reden dan ook zijne keuze op een laat vallen dan treedt moedeloosheid dikwgls in de plaats van de vroegere hoop en opgewektheid da luat verdwgnt om phiata te maken voor eene doffe onverschilligheid en do man die met zooveel moed en lust zgne toekomst te gemoet ging is zedelqk vermoord door een stelsel of liever door eene stelselloosheid bij bevordering En bg dit alles voegt zich nog bg den gehuwden onderwgzer die met eeu inkomen van 6 a ƒ 600 dikwijls een zoogenaamde fatsoen moeten ophouden ten koste van het noodige voedsel Billgk es rechtvaardig is het dat den onderwjgzer die getoond heeft volkomen berekend te zgn voor zgn taak ook een voldoend bestaan wordt gewaarborgd Wanneer toch de Staat een voldoend aantal onderwijzers heeft verkregen door allerlei lokmiddelen zooals koatelooze opleiding het uitloven van premien aan hoofden van scholen en door t uitzicht te geven om op betrekkelgken jeugdigen leeftijd zelf in hun onderhoud te kunnen voorzien dan is zij ook zedelijk verplicht om hen die eenmaal bg t onderwijs werkzaam zijn en daardoor den weg is afgesloten om in eene andere betrekking een bestaan te verwerven in staat te atellen eenmaal eene erkende en voldoend gesalarieerde maatschappelijke positie je verkrijgen Want doet zg dit niet dan handelt zij als een wurver die zish alleen bemoeit met het cantal passagiers op oen landverhuizersschip voltallig te krijgen om daarna de slachtoffers van onkunde en onvoortigheid aan hun lot over te laten en misschien hun toekomst te vernietigen En wanneer dan soo n werver het uitzicht had geopend op een flink stuk grond dat bij vlijtige bebouwing een tamelgk bestaan kan opleveren mits men aan zeker gestelde eisoheu kon voldoen maar bet bleek bg aankomst dat nog niet de helft der passagiers in t genot van zulk een stuk grond kon gesteld worden dan zou zulk eene handeling zeker sterk worden afgekeurd Toch handelt de staat eveuzoo met zzne onderwijzers I Wenscht men nu zulk eene onbiilijkheid niet langer te bestendigen dan ia daarvoor eeiie bg de wet vaatgostelde regeling noodig waardoor de bevordering van den onderwijzer niet meer afhangt van eene toevallige vacature waarvoor hg toevallig wordt gekozen maar eene regeling die alleen rekening houdt met de bekwaamheden van den onderwijzer blijkende uit het voldoen aan eiachen door de wet gesteld en met de ervaringen op t onderwijsgebied blijkende nit het aantal dienstjaren En al meende men die eiachen nog strenger te moeten atellen dan thans al meende men zelf dat de tegenwoordige onderwjjsacto en den leeftgd van achttien jaren geen Voldoenden waarborg waren voor het voldoen aan de eischen die men een goed onderwgzer mag stellen hot zou niemand reden kunnen geven over onbillijkheden te klagen daar dan niet het stelsel maar de onbekwaamheid van pon persoon zelve de reden zou wezen van niet bevordering Eu wanneer dan de eischen zoo worden gesteld dat de practische bekwaamheid van den onderwgzer meer tot zijn rechc kwam dan kan het niet anders of zulk eene regeling zou meer zegenrijke gevolgen voor het onderwija dragen dan alle middelen die men voor en na aanwendt om dat onderwgs te verbeteren Want wat baat de beate methode de beate leergang en de mecet volkomene leermiddelen wanneer de onderwijzer voortdurend een dikwgls hopeloozen strijd te voeren heeft om het beataan en daardoor allo bezieling verliest welke voor t geven van goed onderwijs onmisbaar is Spr eindigde met een krachtige opwekking aanalle belangstellenden om mede te werken tot bereiking van het doel dat de Bond van Ned onderwijzers zich tot zaak heeft gesteld Verhefliog vauden atand van onderwgzer en verbetering van zgn positie Kantongereciit te Gouda Zitting van Woensdag 17 December 1890 De volgende personen ign veroordeeld wegens Jachtovertredingen H de K J J ü en H P te Zevenhuizen W van L en T van den B te Waddiniveen tot S of 2 dagen hechtenis G H te Nieuwerkerk a d IJssel tot ƒ 8ofS dogsn hechtenis J H te Nieuwerkerk a d IJssel tot S of 3 dagen hechtenis P van M on J K te Zevenhuizen tot 2 geldboeten elk van ƒ 10 of 4 dagen hechtenis voor elke boete L van T te Zevenhuizen tot ƒ 10 of 4 dagen hechtenis Als bevelvoerder van een vaartuig handelen tef eo de reglementen G F te Woerden tot 2 geldboeten elk van 8 of 2 dagen hechtenis voor elke boete i l