Goudsche Courant, vrijdag 19 december 1890

1890 4407 Zaterdag 20 December GOUDSCHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave 15813 18411 16822 18427 15850 18436 15856 18556 15987 18734 16080 18816 18119 18738 16175 18869 16219 18891 16342 18913 16369 18961 16383 19041 16407 19081 16517 19100 16636 19207 16641 19247 16657 19301 16718 19307 16728 19343 16753 19386 16765 19402 16814 19437 16871 19482 16932 19519 17051 19520 17063 19530 17090 19580 17181 19683 17236 19707 17240 19719 17313 19731 17336 19742 17369 19749 17388 19757 17398 19902 17416 19943 17483 19972 17486 2006Ï 17517 20070 17813 20087 17911 20105 17932 20141 18001 20144 18068 20172 18086 20217 18118 20246 18123 20268 18134 20355 18168 20471 18178 20491 18187 20676 18196 20602 18210 20694 18243 20704 18246 20715 18261 20737 18275 20812 18332 20813 18364 20881 18372 20883 Spaar en Hnlpbank te Goada Het BESTlItjR maakt bekend 1 dat in de laatste week van December en de eerste week van Januari § eeiie Zittingen zullen worden grehouden 2 dat de bijschriivinff der rente over 1890 zal geschieden op DUXDERDAG 8 JARIUARI 1891 des avonds van 7 10 uur in het gewone lokaal Het Bestuur voornoemd J FORTÜIJN DROüGLEEVER Voorzitter D RÜIJTER Seerttarü Blooker sCacaotiii nste merk Zonder Terguqning verkoopen tbd sterken drank in het klein J van IJ te Oouderak tot 6 of 8 dagen hechtenis Spelen met geld op de openbare straat H F den R en P S te Gouda tot 1 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap C Tan E te Gouda tot ƒ Ö BO of 1 dag hechtenis P V W F 8 M A H en A den H te Gouda tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis C J van der G te Gouda tot 15 of 3 dagen hechtenis Allen lijn toTens reroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van 1 dag 335 Staats loterij 16 Dtoembor 3e Klasse Trekking van Woensdag No 13713 ƒ 25000 No 8186 ƒ 5000 No 15698 ƒ 2000 No 2888 ƒ 1000 No 2466 en 15350 400 No 6638 en 13408 ƒ 200 12321 lOO No 4515 7042 10566 11809 en Prijzen Tan ƒ 45 30 2678 5678 7862 10818 13012 27 2702 5680 79 72 10826 13125 92 2711 5692 7983 10831 13200 107 2730 6712 7984 10837 13233 109 2794 5751 8093 10884 13260 149 2824 5764 8106 10906 13317 S39 2980 5826 8116 10912 13380 S59 2997 5839 8L20 10914 13395 3012 5850 8125 10983 13442 3032 5856 8209 11015 13456804 3061 5886 824S 11072 13513339 3130 5907 8324 11075 13648348 3203 6929 8632 11094 13656371 3305 5970 8677 11266 13698407 3313 6016 8649 11315 13602464 3341 6119 8693 11341 13665666 3371 5213 8803 11349 13693676 3399 6222 8822 11367 18828615 3409 6263 8946 11382 13842747 3417 6322 8959 11402 13867772 3431 6422 8973 11411 13886784 3607 6435 9013 11434 18903839 3518 6448 9016 11456 13920847 3786 6471 9035 11562 13936900 3793 6606 9064 11663 14018 1063 3826 6682 9078 11576 14065 1087 3827 6601 9106 11591 14068 1831 3937 6723 9237 11680 14243 1300 3960 6734 9241 11683 14326 1350 3960 6884 9242 11746 14382 1376 3998 6899 9292 11848 14420 1378 4122 6908 9347 11902 14428 1396 4204 6974 9369 11916 1442 14X6 4260 7063 9376 11984 14560 1444 4303 7079 9616 12009 14655 1447 4385 7091 9683 12048 14637 1459 4422 7096 9689 12068 14698 1637 4466 7159 9730 12074 14746 1562 4793 7164 9734 12102 14759 1747 4816 7179 9837 12120 14788 1790 4832 7244 9863 12187 14832 1792 4840 7255 9881 12256 U846 1826 4922 7256 9927 12328 14873 1862 4933 7258 9933 12334 14889 1971 4977 7274 9969 12342 14971 6014 7365 10064 123 6 16014 5020 7372 10076 12368 150242116 5113 7389 10079 12377 160672123 6183 7440 10118 12422 16247 5236 7473 10147 12444 15266 6265 7494 10182 12509 152712158 5259 7523 10311 12567 153032182 5261 7674 10312 12568 153332228 5326 7642 10360 12578 153392272 6883 7700 10394 12589 15355 2297 5373 771110462 12636 15376 2338 6374 7726 10549 12734 16469 2484 5510 774610628 12762 16604 2510 6534 7753 10645 12798 165102534 5614 7790 10707 12840 165802616 5840 7846 10808 12903 16776 INGEZONDEN Mgnieer it RedactatrI Mag ik de aandacht der autoriteiten wien het aangaat eens wijzen op den onooglqken toestand waarin de Lange Noodgodstoeg by vorst verkeert Deze straat is voor de helft bedekt met bevroren vuil keukenen wasohwater waaruit voor de voetgangers des avonds gevaar voor vallen ontstaat Hen leide my dat een onzer ingezetenen aldaar eenvoudig al zqn huiswater op de openbare straat loost botgoen ik haast niet gelooven kan daar zulk een perceel als bedoelde persoon bewoont wel een riool zal hebben Ik weet niet of ieder zoo maar z jn vuil op den openbaren weg mag laten nfloopen docU in allo gevallen komt het mg wenscbelük voor dat er iets aan gedaan worde hetzg van wege den eigenaar van dat perceel hetzg van wege de stad indien deze er toe verplicht is Indien er eenmaal zoo n vuile boel is komen de omwonenden in verzoeking er hun emmers bij te werpen hetgeen ik ook al waargenomen heb Nergens vindt men in de stad zulk een onooglijkeD boel als daar ter plaatse UKd Dw Dr M i MARKTBERICHTEN OOUda 18 December 1890 Zoolang de vaart zoo geheel gestremd blgft als thans zullen wg geen notecring van graanprijzen geren aangezien hetgeen nog verhandeld wordt toch niet tot marktwaarde geschiedt Veemarkt Melkvee weinig aanvoer handel en prijzen flauw Vette varkens goede aanvoer hanpel gewoon 20 a 22 et per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel flauw 16 a 17 et por half KG Magere Biggen redelgke aanvoer handel flauw ƒ 0 70 a ƒ 1 20 per week Vette schapen redelgke aanvoer handel vlugger ƒ 18 a ƒ 25 Lammeren goode aanvoer handel vlugger ƒ 14 a ƒ 20 Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel zeer vlag ƒ 8 a ƒ 18 Aangevoerd 38 partyen kaas handel matig late qualiteit ƒ s 27 60 2dequaliteit ƒ 23 a 26 Noord Hollandsohe ƒ 24 a ƒ 28 Boter weinig aanvoer Handel vlugger Goeboter ƒ 1 35 a ƒ 1 45 Weiboter 1 10 a 1 25 Bargerlljke Stand GEBOREN IS Dre Msrgtrell oodert 1 C des Riet en G v o Gent 16 f ta onJere W Tin Wmi ea L Pril Alid Coroelis onder B P sn Cillmt es A P Habo 17 Uenderl oudere T BroekkoiieB en H Kruit OVERLEDEN lH Dec C O n der Hee 10 m 17 I TM Egk 88 j H nu Wymeo hoievr nn H Asrie 62 j 1 Jongeoeel 88 j 9 ra GEHUWD 17 Dec J d long es J C no E H C Gsbry en M R oleken StolwiJk REBOHEN I Jan Pisler ouden P de Btogn es J Stigtw OVbSLKUEN J Vonk 3 d GEHUWD W vin Triel met P Hoogendoorn as J ARIOB TAM 6 IMMERZEEL KN C DB MOL Gouda 20 Dec 1890 ADVERTENTI N Bevallen van een Dochter N BESZELZBN Kruut Gouda 18 Öec 1890 STAB S IIDZIEKSO HOOL OFENBAAB EXAMSU op Dinsdag 23 December a s in de Sociëteit 0N8 GENOEOBN des middags te 1 are en des avonds te 6Vs ore Namens de Commissie tan Toezicht De Secretaris F BARTING Visitekaartjes 100 Net bedrukte NAAMKAARTJES op fijn ivoor carton met 100 Enveloppen portefenille slniting ƒ 1 Bii elke bestelling wordt een ZAE AOENDA gevoesd J de VEN Gouda Ordinaire Kaartjes Van af 35 Cts per 100 GEOOTE SOaTEEEINÜ WoUen Handschoenen enFonlarts A V OS Aze Kleiweg E 73 en73 D nitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 llioaderlijke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 1 December 1890 9 De IJsclub Gouda die naar men weet tegen morgenmiddag Zaterdag een ringryderij heeft uitgesohreren heeft de goede gedachte gehad daarby ieder in de gelegenheid te itellen een kleine bijdrage te geven tot luniging van den nood onzer behoeftigen Het terrein zal Zaterdag zoowel voor leden als nietleden aleohts toegankelijk zyn tegen betaling van 10 ett De gekeek opbrengat de kosten veroorzaakt door het aankoopen van prijzen als andorssina worden daaruit nut voldaan zoodat het volle bedrag der entreegelden komt ten bate van het goede doel wordt afgedragen aan de IJ tclub tot ondersteuninff van minvermouenien die zooals wij gisteren meldden ook dit jaar handelend optreedt De strenge vorst bezorgt aan een zeer talrijke schare stadgenooten dag op dag ruimschoots gelegenheid tot ijsrurmMk dieielfde vofst brengt echter schrille tegonttelling I tal van gezinnen wien het aan de noodige voeding en verwarming ten eenenmale ontbreekt in een droeven toestand van ellende en ontbering wjj twijfelen er niet aan of het morgen op Stolwijkersluis te vieren ijs feest zal door een groot aantal heeren en dames jongens en meisjes worden bijgewoond die gaarne hun penninkske zullen offeren dat van hen gevraagd wordt voor het goede doel hier beoogd Gisterenavond bad in het bovenlokaal van den heer Dam de door ons aangekondigde vergadering plaats van de Ooudiche Zwemdub waarin den heer C C Krom een gouden medaille werd uitgereikt van wege de Maatschappij tot redding van drenkelingen De Voorzitter opende de Vergadering en gif daarop het woord aan den heer M Spruyt vertegenwoor FEViLLETOJM DE TWEE BBOEDEBS Pï het EngeUch 6 Léon Dubert wist niets nieuws en daarom reed ik regelrecht naar het bureau van ErauQois Ik vond hem in de grootste spanning hij was zenuwachtig en uit zijn humeur Men had aan do Bngelsche politie getelegrapheerd en deze zou iemand zenden Intusschen was er niets van eenig belang uitgelokt Men kon mevrouw Simpkinson nog geen verhoor doen ondergaan uit de dochter was niets te krijgen en de kamenier wist niet veel te vertellen Moeder en dochter hadden verlof gekregen het huis van Toorloopig arrest te verlaten en haar intrek te nomen in een aangrenzend huis dat eigenlijk tot de gevangenis behoorde en gehouden werd door eene vrouw die met de politie het toezicht hield op de gevangenen en aanspakelijk bleef dat zij hare kamers niet verlieten Het huis droeg den deftigen naam van pension en men liet de loges evenveel als in een hotel eeraten rang betalen Ik vroeg FraiKjois of ik juffrouw Simpkinson die ik altoos nog voor minder schuldig hield dan zij wel scheen niet eens zien en spreken mocht Hij aarzelde Ik bracht hem onder het oog dat ik als diger van de Mij tot red4ing van drenkelingen Deze hield daarop de volgende toespraak Mijne Heeren Bestuurders Leden en Donateurs der Goudsche Zwemdub I Het is mij een feest heden avond niet alleen ais lid maar tevens als enoodigde in uw midden te zijn Genoodigde om namens de Mij tot redding van drenkelingen als haren correspondent aan een onzer leden den heer C C Krom het eeremetaal de Gcuden Medaille uit te reiken voor zijne menschlievende daad op den 6n September 1890 verricht aan A Streng te Vlist of te Haastrecht Hot zal wel onnoodig zijn U te herinneren wat op dien datum is geschiedt de dagbladen hebben het ü uitvoerig verhaald toch wil ik er met een enkel woord op terug komen Is het redden van iemand die in het w t r ligt en gevaar loopt te verdrinken op zich zelf re d eene menschlievende daad en zijn hieraan dikw yU moeielijkheden verbondeii die met eigen leveusgenar gepaard gaan veel meer en veel moeielijker ifc et wanneer hot blijkt dat bij de geredde de lerinsgeesten zoo goed als zijn uitgedoofd hem dan ïiog aan den dood te ontrukken Men moet vertrouwd zijn met de wijze waarop dit geschiedt en men moot aaet een bgna niet te beschreven geduld en volharding de middelen toepassen die tot redding kunnen leiden want niet onmiddellijk ziet men zijne pogingen met succes bekroond eerst lia langen tijd onafgebroken pogingen gelukt het eerst do voor dood gewaande lu het leven te behouden Dit nu is geschied door den bij ons allen bekcmlen uitnemenden zwemmer en duiker Krom Ook buiten onzen kring is zijn naam bekend en menigmaal mocht bij reeds van andere Vereenigingen of Besturen daarvan zichtbare blijken van waardeering on erkentelijkheid ontvangen Ik noen slechts de medaille die do stad llotterdam hem vereerde voor het redden van een raenscher leven Ook de algemeene üwembond sierde hem met een eere metaal voor de daad waarover ik spreek haar landgenoot misschien de eene of andere bijzonderheid zou vernemen die zy voor hem vorzweeg Wordt er dan niemand bij haar toegelaten vroeg ik Wel zeker zeide hij langzaam Het is eigenlijk niet verboden haar te zien Kun je mij bij haar brengen iJa maar Laten wy er 4 dadelijk heengaan Hoe meer gij ontdekt eer de Londensche detectives komen des te meer eer voor u Eindelijk Hel Dubert zich dan toch overhalen en wy gingen er heen Een huurrijtuig bracht ons naar een somber huis in een nauwe straat De achterzijde van het huis zag op de gevangenis uit Het was halfnegen reeds kon men de voorbijgangers tellen en waren de meeste huizen gesloten Het rijtuig bleef voor eene stevige dour staan waarboven een gaslantaarn brandde De heer Fran9ois belde De eigenares van het huis deed ons open en bracht ons in een soort van spreekkamertje Hst was een groote plompe vrouw erg onzindelijk met een harde stem en zwarte krulletjes De heer Dubert sprak haar aan als mevrouw Bassequin Het spreekkamertje zag er niet zeer uitlokkend uit met zijn groen fluwoelen meubels en twee vazen met kunstbloemen onder stolpen Er brandden twee gaslichten zonder ballon De commissaris stelde mij haastig voor en verliet tocu liet huis Mevrouw Bassequin zou in eene ADVEUTENTIEN worden geplastat van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen G ROUTE LSTTBR8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het iDVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Misschien reeds te lang echter stel ik uw geduld op de proef om kennis te nemen van de medaille die de Mij mg zond om aan deu bekroonde uit te reiken Eene korte beschrijving mgne heeren ga vooraf Aan de eene zijde vertoont zij een drenkeling wien de dood reeds aangrijnst eeüe vrouwenfiguur beschermt hem tegen de macht van den dood en wendt pogingen aan hem te redden van den ondergang Een huisje dat den drenkeling een schuilplaats bieden moet vertoont zich op den achtergrond terwijl vooraan vorschilleiide voorwerpen betrekking hebbende op de My gegroepeerd zijn Een latynsohe spreuk omvat dit geheel Aan de keerzgde ziet men een lauwerkrans waarin Aan C C Krom Haastrecht een latynsofae spreuk omvat ook aan deze zyde weder het geheel Ontvang Mijnheer Krom dit blijk van waardeering der Mij en wees overtuiga dat wij allen hier tegenwoordig deelnemen in dit voor U zeker aangenaam oogenblik toch kan ik mij begrijpen dat behalve dit eloifelyk blyk van waardeering er een andere stem in uw binnenste U den eerepalm rykt het bewustzijn van de zuivere toepassing der schoone spreuk heb U naasten lief als U lelven Laat het voor de leden dezer Vereeniging een spoorslag zyn tot voorbeeld wanneer zij voor een dergelijk feit staan om den bekroonde te volgen zeer zeker zal ook bij hen de voldoening eene menaehlievondo daad verricht Ie hebbon groot zijn Ik meen zeker in den geest der My te handelen wanneer ik het Bestuur bij deze gelegenheid een aantal eiemplaren der voorschriften tot redding van drenkelin en als andersints ter hand stol om onder de Won uit te deeleu Hiermede heb ik mijn taak volbracht en zeg het bestuur dank voor hare bereidwilligheid en eindig ik mot een hoerah voor Krom Daverende toejuichingen bewezen hoezeer alle aanwezigen met deze woorden instemden Daarop ver aangrenzende kamer de dames waarschuwen Ik kon haar in deze achterkamer hooren praten De eene stem was die van juffrouw Simpkinson de ander die van een man een volle aangename echt Engelsche stem Zij spraken Engelsch Dit stelde mq zeer teleur Ik had zoo gehoopt ruim baan te hebben Juffrouw Simpkinson had een Engelschman bn zich Wie kon dat zijn Ik zond mijn kaaitje naar binnen waarop ik haastig met potlood had gekrabbeld Een landsman die gelooft dat hij u van veel dienst kan zijn De personen in de andere kamer schenen het niet eens of men mij zou binnenlaten of niet Laat hem mij eens zien hoorde ik den man zeggen en ik was blij toen ik de dame hoorde antwoorden Wy konden hem eigenlijk wel samen ontvangen Ik drukte mijn oor tegen de deur om meer te hooren maar op dat oogenblik kwam mevrouw Bassequin terug Met een sprong was ik weer midden in de kamer maar toch niet gauw genoeg Mevrouw Bassequin haalde de wenkbrauwen op en glimlachte ondeugend Ik zie dat u van het vak is zoide zij mij helpt het niet zij spreken Engelsch Ik heb al gevraagd om iemand die Engelsch verstaat maar eer hij komt is die heer al weg HiJ had schriflelyk verlof haar te mogen zien Terwyl zij dit zeide opende zij de deur en diende mij aan De kamer was ruim maar ongezellig en zag er