Goudsche Courant, maandag 22 december 1890

1890 Maandag 22 December N 4408 GOUDSCHE COURANT ffieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Stedelijke Gasfabriek Gouda De GASVÉRBRÜIKER8 worden ter bevordering van hun gerief vei zocht de Gasmeters welke kunnen bevriezen met hooi of kleeden te dekken Warme kruiken kunnen op zeer koude plaatsen g roote diensten bewijzen Eiven als bij de vroeg ere Gasmaatschappij wordt slechts EENMAAL de gasmeter GRATIS en op de beurt ontdooit DE DIRECTEUR j j pmiN8 Roede Zeeuwsche TEENEN EEN BAND ƒ 2 60 TWEEBAND ƒ 185 DEKBAND 1 10 per duizend SCHIJVEN 0 85 franco tot Oouda Monsters op aanvrage bfl Joh STAAL Jz Koopman KapelU bg Ooet Ter Drukkerij van A BRINK MAN en Zn kunnen ten spoedig ste twee fatsoenlijke GEPLAATST worden Goed aangewend tegen tchonder en aogezichtspyn kramp of Terstijving der leden en verdere ongemakken door gevatte koude ontstaan zgn de AB8HAIIBKL 8 of Antl Rhumatische Watten De Inzending van advertentiön kan gescbieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave verbond dar laatste vgf jaren in stand worde g houden Ook de Pali Mall Qazette erkent dat de jongste gebeurtenissen der liberale partij eel kwaad bebben gedaan maar dit radicale blad gelooft toch dat Homerule ook du nog kan gered worden van den afgrond waarin Parnell het zoekt te storten De Italiaansche Senaat heeft bet adres Tan antwoord aangenomen Omtrent het ïerbond met Duitschland en Oostenrijk komen er de rolgende zinsneden in Toor tltalie s veiligheid heden en morgen is gewaarborgd door bet bondgenootschap met de middenEuropeesohe mogendheden Deze vereeniging van ontzagwekkende strgdmachten georganiseerd om den vrede in Europa te bewaren is zoo noodig in staat om den vrede op te dringen nltalie s isolement zou op het tegenwoordige oogenblik zelfs indien bet voor zich voldoende strijdkrachten bezat vol gevaren zijn en ten gevolge hebben dat het van alle inmenging ia de aange legcnheden der wereld zou moeten afzien Bij de Kamer van Afgevaardigden is een voorstel ingekomen van de hoeren Bonghi en Martini tot wijziging der kieswet in dien zin dfit de groote kiesdistricten scrutiu de liste vervallen om plaats te maken voor het vroegere stelsel van eenvoudige districten Door eenige radicale afgevaardigden is een voorstel ingediend waarbij de regeering uitgenoodigd wordt het handelstractaat met Oostenryk vóór 31 December van dit jaar op te zeggen De Kamer hoeft de beraadslaging hierover bepaald op morgen aSS Staats loterij 18 December 3e Klasse Trekking van Donderdag No 3295 ƒ 1000 Prijzen van ƒ 45 18905 19127 19374 19398 19528 19640 19672 19919 202S6 20626 20656 20961 16977 17005 17402 17418 17664 17802 17892 18018 18370 18494 18587 18892 81 2S18 6012 8290 10125 13568 622 2520 6229 652 3003 6324 U04 3152 6516 1123 3192 6623 1185 3482 6757 1235 3902 6882 1345 3940 6898 1842 4966 6965 1849 6302 7318 1969 5444 7879 8292 10399 13638 8314 11003 14303 8648 11148 14411 8746 11183 14488 S819 11207 14717 9202 11525 15286 9306 12668 16S62 9714 12813 15691 9865 13092 16177 9879 13104 16377 1979 6663 9054 10080 13312 16472 2016 5742 8090 PETROLKlIM OTRERINGE van de Makelaars Caatzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfuet 7 65 Geïmporteerdfust ƒ 7 7Ö Januari Februari en Maarl levering ƒ 7 70 uargerlijke Stand Moordrecht GEBOREN llendrilla Jacobs ouden K Scbcffrr es O iiD dtr Ugt Xrelljp oudcti i Hloot ca W Bloot OVhRLEUEN G I 24 j ADVERTENTI£N Ondertrouwd PBITS CATS I EN BLI8E COHEN IQ December 1890 Arnhem Kenige en algetneene kennisgeving ♦ Getrouwd H C GABRIJ en M B WöLCKEN die mede namens wederzgdsche familie hartelgk dank zeggen voor de vele blflken van belangstelling bij de voltrekking van hnn Hawelgk ondervonden Gouda 18 D ecember 1890 Gouda Snelpersdrnk van k Bkiskman 8c Zoo IMnb G01ID4 Zaterdag 20 December 1890 op het Terrein op Slolwijkersluis Toor Zoons van Leden en geintrodaceerden Loting ten huif twee uur Toegang tot het terrein voor Leden xoowel ala Siet Leden tegen betaling van 10 Cent De GEHEELV opbrengst wordt afgedragen aan de IJSCLUB tot ondersteuning van Minvermogendefu HET BESTUUR 6 Fl COGNAC 48 7 voor QM 6 Citroen iPunch 6 90 12 COGNAC 48 13 12 Citroen Punch 13 levert alles vtg aan hnis na toezending van postwissel of onder rembours G J VËKKËRK te VIANEN a d Lek Stollwerck Hart Oacao Hoogste eiwit hoogste thoobronia gehalte mism i t VoordeeligI Hart Oacao ia fijnste PoederCacao in hart Tonn gepersd Spoedige oplosbaarheid fijne geur delicienae smaak steeds gelijkmatigheid dea dranka la blikken butsen è 25 Caoao harien = 45 cent 1 Catao bart = 1 8 ent = 1 kop Caeao Verkrijgbaar bij H H Confisenrs Banketbakkers enz Engros Eipeditie Julius Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 10b het tot nog toe zekere tige kwalen ontslagen baar i 30 ets aan het VELT Az te Delft en T 4 e van Deth Me de Wed Botinan Qouda W F J denUal Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Bleiswijk middel om v n die laste worden Verkrgghoofddepot A BREETverder bjj C B Verheul Oudewater Ia Bo Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kaulin Alphen Gobr Kauhng Bodegraven K Ooeterhng Haastrecht JGebr KaUling Woerden G V d Geur Waddinxveen l Algemeea erkeod als hel beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Ulond en landziekten zooals het los rforden der tanden tandpgn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkv tming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts UV rwrr S Mondwater in aanmerkelijk vergrooto flesschen voor 60 cents ƒ 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdii aangewend mot Dr POPP S Tandpof der of TaudpaHta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersol Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden I Veuus zeep en Zonnebloemenzeep PQPP S Gekristalliseerde en Transparant i Glyeerinezeepen zijn de fijnsto Toilet on gozondheidszeepen welk ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen BV De namaaksels van Anatherln Mond water verwoesten de tanden binnen korten tijd VQ Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van Nederland De nitgare dezer Courant geschiedt dagel ks met nitzondering van Zon en Feestdagen D prgs per drie maanden ii 1 25 franco per port 1 70 Uionderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 20 December 1890 Ons wordt plaatsing verzocht voor de volgende missive Gouda 19 December 1890 Het volgende sehrijven heb ik door tusschenkomst van HH Burgemeester en Wethouders der Gemeente ontvangen sGravenbage 11 December 1890 Dankbetuiging namens H M de Koningin Weduwo Begentes Ter voldoening aan d mij door tusschenkomst van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsohe Zaken kenbaar gemaakte bevelen vaa Hare Majesteit d Koningin Wedawe Begentes heb ik de er U te verzoeken den dask van Hare Majesteit te doen overbrengen aan alle Officieren en minderen van de dienstdoende Schutterij in Uwe gemeente welke door hunne tegenwoordigheid of door hun optreden in de laatste treurige dagen hebben medegewerkt tot het brengen eener laatste eerbiedige hnlde aan Zqne Majesteit den Koning Hare Msjeateit is de Schutterij erkentelijk voor hare deelneming en voor hare houding bij de droevige plechtigheden waarbij de diensten der Schutterij werden gevraagd De Commissaris des Koning in de provincie Zuid UoUind get rOCK Hoogst aangenaam is het mij vorenstaande dankbetttigiag tor kennis te brengen van H H Officieren Onderofficieren en verdere leden der dienstdoende Schutterij in deze Gemeente De Majoor Commandant get H W G KONING Met vereendn krachten hebben gisterenmiddag de stoombooteo Schiedam Krimpenencaard en Oouda de zware zoom ijs voor de Oude Haven te Bottordam gebroken en toen de stoomboot Krimpen a d IJtel die in het ijs de schroef had stuk geslagen weggesleept FEVILLETOK DE TWEE BEOEDEBS Uit het mgeUck Men heeft de dames gearresteerd met een lijk in haar bezit Dat lijk was in een zwarten koffer verborgen De eerste vraag is dus Was dit de koffer van juffrouw Simpkinaonf Ja zeide het meisje snel al te snel zelfs dacht mij Beste Kdith begon de heer Zij legde hem met een gebiedend gebaar het zwijgen op lk zeg je Austin hel is mijn koffer Vraag Susanna maar Waartoe hierover nog langer te twisten Van wien zou die anders kunnen zijnP Ja t is waar van wien anders zeide de heer Harvey met een verlegen blik De tweede vraag is dan vervolgde ik Wie is de vermoorde Tot dusver is het lijk nog niet herkend Die vraag kan ik beantwoorden zeide de heer Harvey terwijl een wolk zijn fraai gelaat verduisterde Ik vnlde dat ik het niet kon Juffrouw Simpkin on kon die vraag ook beantwoord hebben on ik vind het niet verstandig van haar dat zij de FranSclio politie niel ilo verliina d inlichlin Bii hi efl ver Het Centr Isr Oudulieden gesticht alhier heeft van H te Oldenzaal na horstelling van een zware ziekte f 60 ontvangen Donderdagavond vierde het Leesgezelschap te Beeuwijk feest Vijftig jaren heeft het bestaan reden te over dus om dezen dag niet onopgemerkt voorbij te laten gaan Na een hartelijke toespraak van den voorzitter en een gemeenschappelijk lied brachten tooneolstukjes tal van kluchten ea voordrachten en niet minder het gezellige souper de opgekomen leden en dames in eene bijzonder opgewekte stemming Zeer zeker zal deze prettige avond nog lang in aller herinnering bewaard blijves f JTf Door eenige dames der ijsclub te Haastrecht was Dinsdagavond een ysfeest georganiseerd dat uitstekend gesliiagd is De geheele baan was met lampions verlioht terwijl op sommige plaatsen nog andere verlichting was aangebracht Voor muziek had men ook gezorgd Beue talrijke menigte liefhebbers en liefhebsters maakten van dit ijsfeest gebruik tot bijna ia uur bleef men aan het lohaatsenrgden De Sohoonhovensche Coerant na l Janaari 2 maal per week verschijnen nl Woensdags en Zaterdags De rederqkereksmer Hildebrand te Borg Ambacht verschafte op Donderdag 18 December een genotvollen avond Zy voerde ao tereenvolgens op bet tooneelspel In den val geloopen het blqap Kwartjesvinders en het kluchtspel nStotteraars in sooaten Alles werd vlug afgespeeld en den spelers komt oen wel verdiende lof toe voor hunne zoo Siuke opvatting hunner rollen Eenige tooueelen werden zelfs uitstekend uitgevoerd Hoewel het gure weder en bet ijsvermaak ongnnstig medewerkten was do opkomst van hel publiek zeer voldoende Als gewoonlijk volgde na de uitvoering een geanimeerd bal Na de jaarlqkscha subsidie van ƒ 16 000 welke de Koning van België aan de muziekkapel dea Guides placht te geven te hebben ingetrokken strekt Ja Edith het spijt mij maar dat is al weer een punt waarover w j het oneens zijn Maar wie is het danP riep ik ongeduldig Volgens hetgeen juffrouw Simpkinson mij mededeelde is er geen twijfel aan of het lijk is dat van mijne tante antwoordde hij terwql hij de kamer op en neer liep om zijne aandoening beter te verbergen en hoe pijnlijk het onderwerp ook zij zal ik der politie mededeelen wat zij het recht heeft te weten Juffrouw Simpkinson stond op en kwam meer naar voren Om s hemels wil I riep zij hartstochtelijk heb medelijden met ons allen en zwijg Edith zeide de jonge man zacht en teoder terwijl bij haar arm in den z jne legde je hebtongelijk groot ongelijk Er zijn oogenblikken inons leven dat wij aarzelen maar gewoonlijk wetenwij maar al te duidelijk waar het pad van onzenplicht ligt Ik moet spreken En bovendien gijkunt er op aan als ik het niet doe dat anderenhet doen zullen Hoe lang vroeg hij mij zoude Fransche politie volgens nwe berekening werkhebben om den naam te ontdekken zonder mijnehulp l Zij kennen de voorletters der oude dame antwoordde ik en hare vermoedelijke verblijfplaats het nummer en den maker van haar horloge en raen heeft haar kleoderon en beurs drie dagen ou ik z X reii ADVBRTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen G BOOTS LETTKB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien g r a t i opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt heeft koning Leopold thans ook zegt de Béforme bepaald dat de 3 frs welke elk der muzikanten ontving telkens als de kapel zich ten hove moest doen hooren niet meer zullen worden uitbetaald Gelijk men zich gemakkelijk voorstellen kan heeft deze maatregel groote ontevredenheid gewekt onder de muzikanten wien de hofdienst tal van corveeën en andere lasten oplegt Uit Breda wordt dil 18 Doe geschreven De oudste inwoonster dezer gemeente en misschien wel van ons Vaderland Anna Cornelia de Colonia weduwe van Bertrand Dubois is gisteren nacht over leden Zij werd geboren den 17n November 1787 en bereikte alzoo den zeldzaam hoogcn leeftijd van 103 jaar 1 maand en 1 dag Als een bewijs van gehechtheid aan het loven diene dat ons bestje nog vóór een dag of veertien toen haar uit voorzorg bij een ongesteldheid de HH Sacramenten waren toegediend verklaarde nog wel wat te willen leven Zij kon er anders van meepraten want toon zij geboren werd hadden wij hier de stadhouderlijke rsgeering van prins Willem V Zij beleefde achtereenvolgens de Bataafsche Bepubliek het koninkrijk Holland de inlijving bü l rankrijk de achtereenI WeMde regeeringen van HH MM Willem I Willem II en Willem III en van onze tegenwoordige jeugdige koningin Wilbelmina Toen nu wijlen Z M Willem III in 1817 te Brussel werd geborenen gedoopt dieode Aot aldaar als kindermeid En toen lij dit feit Z M op haar honderdsten verjaardag 17 Nov 1887 die gelijk iedere Bradanaar zich zal herinneren met groeten luister gevierd werd in herinnering bracht mocht zij niet alleen een telegraphische dankbetuiging vanwege Z M ontvangen maar ook gewerd haar een paar dagen later een bankbiljet van f 100 namens Z M door H D particulieren secretaris toegezonden met uitdrukkelijk verzoek van deze gift in de dagbladen geen melding te doen maken Dit pleit weder voor het goede hart van nu wijlen Z M Willem III en daarom meonen wij als een daad van piëteit aan boogstdeszelfs nagedachtenis thans nu Willem de Goede de eeuwigheid is ingegaan evenals zq die het voorwerp was van zijn milddadigheid dit feit gerust te mogen releveeren daar er ook uil blijkt Ik kan hun dit oponthoud besparen Mijne tante heette Elisabeth Baynell Zij was ongehuwd en woonde No 13 Upper Norton Crescent Haverslock Hill In den laatsten tyd logeerde zjj voor haar gezondheid te Southend en daar moet zij zijue stem haperde van aandoening den dood hebben gevonden Juffrouw Simpkinson zonk op de canapé neer en verborg haar gelaat in de handen Mij dunkt mijnheer dat u wel doet de politie zooveel mogelijk de behulpzame hand te bieden Wat helpt het feiten geheim te houden die vroeger of later toch aan het licht komen dat kan alleen de zaak nog erger maken die vergeef mq dat ik het zeg al netelig genoeg is Ik was boos op juffrouw Simpkinson om haar onredelijk gedrag De moord werd te Southend bedreven ging ik voort ik wist dit voor dat ik hier kwam Waarom werd hij bedreven Er ontstond een doodelijke stilte De twee gelieven keken elkander angstig aan Welk recht hebt u ons een verhoor te doen ondergaan vroeg juffrouw Simpkinson driftig Ik stond dadelijk op en zeide Ik dacht dat u gaarne van mijne diensten zandt gebruik maken Er is een moord gepleegd juffrouw iemand moet er voor gestraft worden Ik zou wel willen dat ia elk geval gij het niet waart G Str tft ri p 1 i r Ibrvey froedv hemo