Goudsche Courant, maandag 22 december 1890

lley s boorden manchetten en voorbemdjes zijn buitengewoon Sterk elegant in het dragen voortreffeiyk en gocdkooper dan het wascbloon voor linnengoed Uey s boorden manchetten en voorbemdjes worden na het gebruik eenvoudig weggeworpen zoodat men altgd nieuwe uitstekend passende boorden manchetten en voorhomdjes draagt IJey s boorden manchetten en voorbemdjes zijn uit papier vervaardigd met linnen overtrokken en daardoor van èoht linnen niet te onderscheiden o e g Gangbaarste ALfllON p do jua 44 WAONBII p doz paarfl 75 FUANKLIN 8TBPHAN Pdoz0n 60 p doa paar fl 3 S LINCOLN B p dozijn a 8 Verkrijgbaar te Qouda bij den Heer c A B BANTZINGEB Eorte Tiendeweg D 17 J W P van EDE van der PALS Markt A 107 of direct bij MEY EDLICH Versand GescUaft Leipzig Plagwltz hoe onze orerieden Koning gsame onbekend de weldadigheid beoefende Gister overleed te Dordreoht de heer mr A Blussé lid van de Eerste Kamer der Staten Qenelaal voor Zuid Holland Na jaren lang zitting te hebben gehad in de Provinciale Staten van dat gewest werd h j door dat College afgevaardigd naar het hooge staatsliohaam Ofschoon zich weinig mengende in de debatten gaf b vaak en niet hot minst op handelen scheepvaartgebied zeer praktische wenken Staten Oeneraal Twebde Ki HEB zitting T n Vrijdag 19 Dec Bg het voortgezet debat over hoofdstuk VI der Staatsbegrooting bleek weder ten duidelijkste dat de minister van Marine er evenmin als zijn voorgangers in slagen kan de kamer ten zijnen gunste te stemmen Schier algemeen was de indruk dat hij het zwakste element is van kabinet Toch is hy klaarbiykelijk om politieke redenen weder gehandhaafd De dissideerende fraotio der Katholieken hadden besloten om deze begrooting af te stemmen daar zy wisten dat de minister bij een groot deel der liberalen weinig gezien is De daaruit ontstane crisis zou leiden tot uitstel van de behandeling der legerwet zoo hoopte men Doch juist om die reden schgneu verscheiden liberalen Gleiohman c s voor de begrooting gestemd te hebben van eeu bewindsman van wien zg overigens niet veel goeds zeiden Zg wilden niet spelen in de kaart der antileger wetmannen Bg de discussie over de beide hoofdzaken de bouw van eeu stoomschip tor bescherming der visacherg en de aanschaffing van een artillerie instmctieraartuig bleek dat de beide deskundigen Guyot en Land het oneens waren zoodat de kamer ten lotte kiezen moest tusschen twee tegenstnjdige adviezen van bevoogde of onbevoegd geachte zeeofficieren Beide amendementen werden verworpen zooals wg reeds zeiden met de hulp van eenige liberale stemmen het eerste met 45 tegen 39 het tweede met 21 tegen 32 stemmen De overige zaken waren van minder belang Het geheele hoofdstuk werd aangenomen mot 60 tegen 34 stemmen Daarna ging vooraf eene verklaring van den heer Borgesius namens eenige vrienden dat hij afgescheiden van de politiek stemde tegen do begrooting omdat hg den minister onbekwaam achtte de heer Gleichman hoewel erkennende dat de indruk van de andere liberale leden niet gunstiger geworden was door de discussie zeide namens andere liberalen dat hg toch ook voor dit hoofdstuk stemmen zon om ovenoegende redenen Nadat nog in de ochtendzittipg iet hoofdstuk Til A Nationale schuld met algemeene stemmen as aangenomen kwam des aronda VII B Finaneiên aan de orde De heer Rutgers en anderen verweten den minister vsn flnitncien zgne weinige voortvarendheid en luchthartigheid De heer Nieuwenhnijs stelde weder eene motie voor over de belastinghervorming die geen enkele andere slem verwierf De heer Donner wilde afschaffing der Staateloterij waarop de minister te kennen ga dat ook lij dit wilde maar goleidelgk en nadat er een aequi valent voor was gevonden Het hoofdstuk werd aangeuomen met 55 tegen 15 stemmen Er is gemeld dat de minister van justitie circulaires heeft uitgevaardigd waarbij zonder eeoig voorbehoud wordt gelast aan alle onder zgn departement behoorendo ambtenaren in wier handen oeden plegen te worden afgelegd voortaan in plaats van trouw san den Koning te doen zweren trouw aan de Koningin Edith Wij stonden alle drie elkaar aan te staren hij diep bedroefd zij uitdagend ik twgfelende Edith Edith herhaalde hij gij zijt buiten je zelve lieveling Vraag wat gg wilt mijnbeer en help ons zooveel gg kunt Ons geweten zal beslissen in hoeverre wij op uwe vragen kunnen antwoorden Uaar wij kunnen u niet zeggen wie de daad bedreef want dat weten wij zelf niet Wij mogen n evenmin zeggen waarom wij vermoeden dat de daad gepleegd werd Woonde u bij uwe tante Neen antwoordde hij ik woon te Southend Juist omdat ik daar gevestigd was liet mijne tante hare keus op Southend vallen toen de geneesbeeren haar de zeelucht voorschreven Woonde uwe tante alleen Ja met twee dienstboden eene oude vrouw en een meitge Zg waren destijds niet bij haar Neen zij heeft ze te Londen gelaten Zij had te Southend kamers gehuurd En wat was haar adres daar Zeg het hem niet riep juffrouw Simpkinson Beste Edith I No 17 Marine Parade Ik teekende het adres in mgn zakboekje aan Juffrouw Simpkinson sloeg mg angstig gade Haar gedrag was m eep raadsel Verlangt n juffrouw dat men den schuldige zal ontdekken vroeg ik Omtrent dit punt bestond volgens bet Vad aanvankelijk in den ministerraad geen eenstemmigheid en was bepaald justllie gestemd voor behoud van den Koning De minister van Oorlog heeft reeds terstond voorgeschreven dat de eed van trouw voortaan zou worden afgelegd aso de Koningin terwijl intusschen de vroeger beeedigde officieren die trouw aan den Koning hebbeu gezworen niet opnieuw behoefden beeedigd te worden Men schrgft uit Purmerend aan het Hbl Eenige dagen geleden vertoefde alhier de heer C F Ziervogel oud landdrost van de Transvaal ten einde alhier en in de omstreken eenige der beste melkkoeion en uitmuntend fokvee aan te koopon De heer Ziervogel was vergezeld van zjjn 19 jarigon I zoon een flink ontwikkeld jongeling Na eene reis van ongeveer 18 maanden door de verschillende staten van Europa gemaakt te hebben kreeg ook Nederland eea bezoek Een reden om Noord Holland te bezoeken was ook nog hierin gelegen dat de voorouders van den heer Z afstamden van de beroemde Kenau Hasselaer Geen wonder dus dat Haarlem alloreerst bezoek ontving en aldaar alles met de meeste belangstelling werd bezichtigd Het was aardig dien reeds 66 jarigen en verminkten maar nog krachtigen grijsaard met vuur te hooren sproken over de lotgevalion der Transvaalsche boeren wier moed hg HoUandsoh noemde in verband met de Hollandsche afstamming Toen indertgd door de Transvaal eene menigte huiden werden uitgevoerd afkomstig van densteenblesbok die aldaar in groeten getale wordt aangetroffen kwam de heer Z op het denkbeeld die huiden meerdere waarde te doen verkrijgen door den steenblesbok te doen kruisen met den langhsrigon Angorabok Het gevolg hiervan was dat niet alleen de waarde der huiden belangrgk steeg doch thans ook het vleesch do r de kruising meer tot voeding geschikt gemaakt werd De verschillende ontginningen en het gouddelven in de onmiddellijke nabgheid zijner uitgestrekte belittingen deed de behoefte naar melk meer en meer gevoelen en de heer Ziervogtl meende daarom eene proef te moeten nemen met den invoer van uitmuateod melken fokvee In Noord Holland wot l daarvoor door bemiddeling van de bekende vee expediteuren de heeren Munnikhuis k Zoon te Purmerend een l jarige stier aangekocht toebehoorende aan den heer P Otjens te Beemsler en ingeschreven in het Nederl BoadreeSumboek Dit prachtig dier werd op de in Augustus jl gehouden landbouwerstentoonstelling te Pormeiend bekroond Ook werd eene schoone prachtige vaars voor hetzelfde doel aangekocht bij den beer C Bleeker Dit laatste dier werd daarna in het stamboek ingeschreven onder den naam van Kenau Hasselaer Onafzienbare ijsrelden zoo schrgfl men uit Texel drgven met ieder ebgetg nsar de zeegaten af zoodat soms in vele uren geen plekje water voor den dijk te zien is Geen levend wezen wordt men op tgs gewaar dan talrgke troepen zeevogels van welke er ettelgke door de strenge koude bfflwgken Het personeel der ijsvletten tusschen Texel en Den Helder en nsar Vlieland trotseert de grootste bezwaren om althans eiken dag eenmaal een tocht over en weer te volbrengen en in weerwil van het vele ijs mocht de overtocht nog eiken dag gelukken Buiteolanüscb Overzicht Of de Bussische regeering ten slotte over zal gaan Ot de geraamde nieuwe jodenvervolgingen op groote Neen Verlangt gg dan zgn of hare plaats in te nemen Zij antwoordde niet Ik zag wel dat er uit haar niet veel te krijgen zijn zoa Daar viel mg plotseling iets in Ik besloot eer ik afscheid nam achter het geheim van den koffer te komen Vergeef mijne vraag zeide ik u woont immers te Greenwich niet waar Neen antwoordde zij kortaf te Tooting De politie heeft mgn adres Vraag excuus zeide ik ik dacht toch dat het Greenwich was Oreenvricb is heel mooi en een prettige plaats om te wonen Best mogelijk hernam zij Ik kan er niet over oordeelen Ik ben er nooit geweest Dat was alles wat ik wenschte te weten Ik dacht niet dat ik zóó gemakkelgk deze inlichting zou hebben gekregen In elk geval ging ik voort verliet de koffer met bet Igk gistermorgen Charing Cross Ik ontken niet dat de koffer de uwe is daar u dien herkent Wilt u dus zeggen dat u er het Igk van de oude dame in hebt gelegd Eindelijk verbleekte zg dan toch maar zg antwoordde met vaste stem Neen dat zeg ik niet 1 U wilt dus zeggen dat u er bg waart toen iemand anders het deed Neen I Als de koffer van u is don moet in dat geval iemand den koffer hebben geopend zonder dat u schaal waarvan den laatsten tgd in buitenlandschs bladen zoo herhaaldelijk sprake is schgnt voor het oogenblik nog onzeker Wel is niet te veronderstellen dat do Bussische autocraat zich veel bekommeren zal om de platonische protesten van gevoelige Britton of andere vreemdelingen doch kan het in zgn berekening passen voor do volvoering van nieuwe barbasrscbe maatregelen eenigen tgd te laten verloopen ten einde de onthutste gemoederen in slaap te sussen Vandaar misschien het officieuse bericht uit St Petersburg dat het gerucht omtrent de invoering op 1 Jan a van een wet houdende nieuwe strenge maatregelen tegen de Israëlieten van allen grond ontbloot is niettegenstaande van verschillende andere zgden vastgehouden wordt aan de juistheid van hot bericht De afloop van den strgd tusschen Parnellisten en anli Parnellisten in Ierland is van groot belang voor den politieken toestand in Engeland De heer Chamberlain de leider der radicale Unionisten hield te Birmingham een rede waarin hg betoogde dat de afgescheiden liberalen zich nimmer weer met Gladstone s parig zouden vereeuigen zoolang deze het Home rule plan in haar program hoeft Liever zouden de liberale unionisten zich dan verstaan mot de Tories eu met hen één nationale partij te vormen De liberale leiders zien zeer goed het dreigend gevaar in Vandaar do waarschuwing van de Daily News waarbij ook de liberale Daily Chronicle zich aansluit De Daily News komt evenwel nu terug op haar eerste verklaring in zoo ver dat geprotesteerd wordt tegen de uitlegging als zouden de liberale leiders reeds besloten hebben Home ruls te laten varen cMen heeft ons verkeerd begrepen zegt Gladstone s orgaan wannéér men denkt dat wij hebbeo aangeraden Home rule voor Ierland van ons program te schrappen Wg waarschuwden slechts het lersche volk dat terivgl zij hun krachten verspillen door onderlinge twisten de Engelsclie kiezers linn geduld zullen veriiozen Dit is eene waarschuwing maar geen bedreiging Da liberale partij in Engeland is bereid ook voortaan met de lersche natiofifr nalistische partg samen te werken maar zg wiliÜTO Parnell niets meer te doen hebben Wie Parnell blgft steunen hoeft slechts te kiezen om of Home rule te laten varen of dit van dn conservatieve rageering aan te nemen of te trachten het mot geweld te verkrijgen Ondanks dit tweede artikel der Daily News det het gevolg schijnt geweest te zijn van een wenk uit Hawarden blgft toch de meening stand houden dat in het liberale hoofdkwartier inderdaad ernstig over afscheiding van de nationalisten wordt gedacht Natunrlgk zal de uitslag van de verkiezing te Kilkenny van groeten invloed zijn op de beslissing der liberalen omdat men daardoor eenige zekerheid zal verkrggon of Parnell dan wel M c Carthy met de priesterpartg in Ierland de bovenhand zal behouden Dat Parnell niet voornemens is toe te geven hlgkt wel uit een allerheftigst verkierings manifest dat hg heeft uitgevaardigd en waarin hij zijn aanhangers ter stembus roept Geen capitulatie aldus roept Parnell ïijn aanhangers toe handhaaft de onafhankelgke lersche partij en veijangt hen die lerUnd willen maken tot een wingewest van een vreemde mogendheid Zelfs de Pali Mall Gazette moet erkaooen dat Parnell door zulk oen beroep te doen op de fenians zelf verklaart voorgoed afstand te doen als constitutioneel leider der nationalistische partg uarRorlijke Stand OEBOBE Ns 17 Dm Hermuai oaderi H Agten es H Boawmin Sopbi ouden L E Biuilun sa N Krigt het wist Neen sedert ik den koffer kocht vier of vgf dagen geleden heeft die altgd in mgne kamer gestaan Gisteren morgen pakte de kamenier de koffer Vraag het haar maar Zij liegt dacht ik Zg vertelt althans slechts de halve waarheid Indien haar kamenier den kaffer pakte dan moet dit gisteren morgen zgn geweest maar dan was dit ook in een hotel te Londen want te Southend was de kamenier niet bg haar Ik kon nu nog niet waarheid van onwaarheid onderscheiden maar dacht ik hare leugens zullen haar zelve verraden U gelooft mij niet zeide zij Ook al goed Maar ik zweer u dat mijn koffer geen oogenblik van mijne kamer is geweest Hoe het lijk van de arme juffrouw Baynell er in is gekomen en wie dit heeft gedaan moet de politie maar uitvinden Dat zal zij ook zeide ik bedaard Mgne tegenwoordigheid werd thans niet langer vereischt Ik vertrok Wel foei wel foei Een meisje vsn twintig jaar behoorende tot de eerste kringen beschuldigd van moord en dan koppig als een ezel Als er nog eene liefdesgeschiedenis in gemengd was maar dit was het geval niet Zg deed mg mgn sdnld verliezen en ik zeide maar meende het niet dat zQ verdiende gehangen te worden Wordt vermlgi 18 Tetjo Csrolisi ouden J Koppendraaifr rn T v n der Zee Gijiberte onden P de Joog ea 8 Nienwveld Belltje ouden J Vergerr en C J Boere 19 Cornelii Johanne uoden P J ïserln en W C bouwman Adnaoa ouden A Boot ea J C Hogeodoorn Maria Louiza ouden A Bontekoe en G Vos Adnana oodera A Puil eu C Kiaman 20 Johannai CorDelia oudera D van Rhijn en M A Kopiiert OVERLBDE N i 18 Dec M B Balenburg 80 j J Bioee 1 m ONDERTROUWD 19 Dec C lan Ruiltn t NieuXTeen 48 j f o C van dfr Miit 42 j M Groencndaol 80 j en A A van der ïiohelden 83 j PETaOLEUM i OTEERINGE van de Makelaars Cantziaar Schalkwijki ie IMerdani De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 7 65 Geïmporteerd fust 7 75 JanuariFebruari en Maarl levering f 7 70 ADVERTENTIÊN Door het hawelgk der tegenwoordige vraagt Mevrouw 8TEENMEIJER met Febr eene DIEIMSTBODE die goed kuken en werken kan Met 1 Fcbr wordt gevraagd DlEi STBODE niet ouder dan 17 jaar P O Adres CRABETH8TRAAT Q 263 Dr F W RA ABE Flnweelen Singel verlangt zoo spoedig mogelyk een net ongeveer 16 jaar oud om toezicht te houden op zyn kind ran drie jaar van des morgens 9 nnr tot des namiddags é nur Zich persoonlijk aan te melden na 4 nur des namiddags Flnweelen Singel R 613 Mevrouw HOOGENBOOM Westhaven vraagt tegen 1 FEBRUARI eene zindelpe Dienstbode P G Met 1 Februari a s wordt gevraagd een KEUKEIVIIIEID Adres WESTHAVEN B 156 Attentie In de maand Mei of Juni is een TAPI8TBU VLOERKLEED zoek geraakt welk ▼ erliei eerst kort geleden is ontdekt Heeft wellicht een der Ingezetenen van Gouda een verkeerd Kleed ontvangen zoo is mgn vrimdelgk verzoek znlks aan het Bureau dezer Courant te melden tot nader adres Malaga en Tokaïjer aanbevelingswaardig voor zieken Verkrggbaar bfl Wed C van OIJË gebruik DBOPuitde BLIKKMN TROMMEL van Handelsmerk i I RATER CO GROMNGEN Elk sinkje DROP heeft de vorm van een rattende KAT Alom verkrijgbaar STADS miEESCIOOL INSCHRIJVING van nieuwe Leerlingen op WOENSDAG 24 DECEMBER a s in het gebouw Abti Lesi des middags van 1 3 ure Uuders en Voogden worden attent gemaakt dat na de inschrgving geen Leerlingen worden toegelaten voor de volgende inschrijving die in December 1891 zal plaats hebben Namens de Commissie van Toezicht De SecrOarit F HARTING PUNCH COGNAC bij SLOTËMAKËR Có tegen fabrieksprijs A V OS Az Kleiweg E 73 en S Groot Succes GUEN VLASBAARDEN MEER GEEN KALE HOOFDEN MEERI Wilt gö een vollen langen baard of eeu fraaie knevel bezitten gebruikt dan de sedert jaren in t buitenland bekende AHERiy41 flE MODSTAGHE BALSEM Aanbevelingswaardig voor kale plekken op het hoofd of in de baard Pr s per doos met Gebruiksaanwflzing f 0 75 en ƒ 1 50 Wilt gö uw haar tot in de gevorderdste leedE behondea gebruikt dan PRAiNgOIS TOILETWATEa Dit water belet het uitvallen der haren doet roos en schubbevorming verdwgaen en het haar zacht en glansrgk worden Prgs per Flacon 1 00 954 Getuigschriften liggen bfl de ondergeteekeude ter inzage Tegen toezeöding van blauwe Postaeg of Postwisael franco Sunt het geheele rgk Onder Rembours 10 Cent vetèooging Aanbellend j JOH AN BfÉÜTO ffaarkandige Noordwest Buitensingel 12 Deri Haag Gedroogfde Spercieboontjes Snijboontjes Soepgi oenten Seldery ALLES PRIMA UALITEIT T GREBAS ƒ 100 belooning aan ieder die na gebruik van Prof LEFRIES LIKDOORN TINCTUUR nog last van Likdoorns Eeltknobbels of Wratten heeft Alleen verkrijgbaar bg den Oepöthouder L A DB VLETTER 60 Cent per flacon met Ter Drukkerii van A BRINKMAN en Zn kunnen ten spoe digste twee fatsoenlijke GEPLAATST worden normaal ondergoederen het beste vocttbehoedmiddel tegen verkoudheden en tegen onvoldoende huiduitwaseming Aüntmê met nevenstaand waKtborgmerk ge J stempeld met hei opschrift W BengerSHn jen onder de b iidtorkeuing Tegen namaalc wordt dringend gawaarsohuwd wpot by D Hoogenbooai Cz Wydstraat te Gouda