Goudsche Courant, maandag 22 december 1890

IN 4409 1800 Dinsdag 23 December GOUOSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Do inzending van adrertentien kan geschieden tot eö uur des namiddags van den dag der uitgave jmS IL M mmm De ondergetsekende beveelt zich beleefd aan tot het leveren van fVeihnachtstollen Kerstkransen iiöiii m A GMii ® ii®®i Fransclie Stokken Weener Broodjes enï enz Tevens alle dagen VERSCH te bekomen O root © exa Islein © BESCHTJIT verpakt in bussen en wat verder tot bet vak behoort Onder minzame aanbeveling J H CREBAS Brood en Beschaitbakker Oosthaven B 15 Spaar en Hulpbank te Gouda Het BESTUCjK maakt bekend f dat in de laatste week van December en de eerste week van Januari gecue Zittingfen zullen worden gfehouden 2 dat de bijschrijving der rente over 1890 zal geschieden op D l l Eia A 8 JAI IJAUI 1891 des avonds van 7 10 uur in het gpe wone lokaal Het Bestuur voornoemd J FORTÜIJN DROüGLEEVER Voorzitter D KÜIJTER Secretarie onoverl roffen RtlVA LITEIT Gegarandeerd zuiver LET OP DEN N A AM FaTDriek te Westzaan Opgericht 1825 VRAAG COLAAD GROOTES IIIIWIMIMABMI Nette mandjes inhoudende j of flesschen GEASSORTBEBDB Spaansclie eü Fortugeesclie Wïjneii VAN The Continental Bodega Company in de prgzen van 6 50 11 en 12 Gnlden verkr gbaar aan bet Dépöt te Gouda 1 g Koopt geene Naalmaclline ahorens eene ECHTE SINGER fabrikaat der SINGER MAATSCHAPPIJ te NewYork op proef ontboden te hebben Eenig Depot te AMSTERDAM KALVERSTRAAT Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Eenig Depot te s HAGE Lange Pooten 16 Grrootste keuze Laagste priizen Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA op MAANDAG 22 DECEMBER 1890 avoorm 11 uur in het Koffiehuis cIJet ScHAiKBoai aan den Kleiweg ten overataan van den Notaria MONTIJN aldaar van 1 Een FABRIEKSGEBOUW ae diend hebbende tot SIGARENFABRIEK zeer geachikt voor velerlei zaken met LOODS en ERF ataande en gelegen achter het pand get E Nrs 28 en 29 aan den Kleiweg te Gouda Kad Sectie C No 2644 groot 2 A 80 c A Een PAKHUIS staande aan deNoordzijde van de Kleiwegsteeg wyk N No 330 te Gouda Kad Sectie B No 32 groot 42 c A Een HUIS met Boven en Benedenvertrekken en PAKHÜISBÜIMTE beneden voorzien van Waterleiding etc ataande aanhet Plantsoen hg den Tiendeweg wflk D No 45 te Gouda Kad Sectie C No 2494 groot 49 Centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1891 voor 16 per maand Aanvaarding dadelgk na betaling der kooppenningen Betaling 15 Januari 1891 Te bezichtigen op de drie laatste werkdagen vóór den verkoop van 9 12 en van 3 4 uur en op den dag der verkooping waarvoor men zich gelieve te vervoegen wat betreft Nrs 1 en 2 bö den Heer C M SCHRIEK Kleiweg E 29 en wat betreft No 3 bü den bewoner den Heer W dih HERTOG Nadere inlichtingen verstrekt voornoemde Notaria Breeder by biljet flV Omtrent het aluiten van contracten van levenaverzekering en lijfrenten hg de HoU landêehe Sociëteit van Levemverzeieritiffen Of gericht in het iaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig onder het bestuur van de Heeren J FOCK J T van BOSSE J Q SILLEM en Jb BIESENS de HAAN als Commissarissen Jhr Mr C HARTSBN Tbsz als Directeur en Mr J P POHTIELJE als Tweede Djrecteur zjjn inlichtingen te verkregen aan het Kantooj te Amsterdam Reguliersdwarsstraat 12 by HH Correspondenten in de voornaamste steden des Rgks en bg de GeneraalAgenten de Heeren T DRAUEB te Gravenhage Billitonstraat 2 en C H HOOFT GEAAFLAND te ütrecM Kromme Nieuwegracht 382 Correspondent voor Gouda de Heer Q O FOBTDUN UROOGLEEVER Notarii Jaarlgkache Premie per Honderd Gulden KapitaalVerzekering voor het geheele leven op 25 Jaar ƒ 1 99 op 40 Jaar 3 11 30 2 27 45 3 71 35 2 64 50 4 53 SIROOP van PTJITCH ClXnOEN PLI CH Citroen Punch troebel Punch a rArac COQNAC in diverse kwaliteiten Hulslkamp s Oude Genever M J DE GRAAF HOOGE GODWE 255 2f PUIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVER Merk NIGHTOAP Verkrijgbaar bij PEETERS Jz Ala bewqs van echtheid il cachet en kurk steeds roorzien vaa den naam der Firm P HOPPE O uila Sniilpersdmk vm But kman SrZooN De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelpa met uitzondering van Zon en Feeatdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afsoaderlgke Nommera VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA i December 1890 VEEGADEBING VAN DEN GEMBENTEKAAD Dinsdag den S3 December 1890 lea namiddags ten 1 ure Aan de orde Het auppletoir Kohier der Plaatselijke directe Belaating op de inkomsten dienst 1890 Het oor tel tot wijziging der Gemeente Begrootisg dienst 1890 De Bekening van de Stads Librije over bet dienstjaar 1889 Het voorstel tot verhooging der ubtidie voor het St Catharina Gasthnis over het dienstjaar 1890 Het voorstel betreffende de regeling an het salaris voor de Directrice van het Hoffmans Geatioht De voorziening in vacaturen in de Besturen der Stedelijke Instellingen van Weldadigheid en in andere Collegiën en CommtasiSn voor verkillende loriohItngen der Gemeente Zaterdagmiddag had op het terrein aan StolwijkersUis de aangekondigde ring ryderij van wege de IJsclub Gouda met succes plaats Het was een ordig ijt feest en de Goudsohe jeugd kon baar hart ophalen aan het heerlijke genot van sohaatseurijden met de kans door behendigheid een prijsje te winnen Het bedrag der entrees wordt afgedragen aan da IJicbii tot mdenteming van minvermogendm De uitslag was aldus Oroote jongens Ie prgs F de Baadt 2e prijs i Götte Se prijs M de Baadt Kleine Jongens la prijs D van Wjjk 2e prijs H W P Bonte 3e prijs W de Koning Munting FEVILLETOSI DE TWEE ESOEDESS Vttkit RigeUel 7 Omtrent den koffer was ik heel leker De koffer die na aan het politiebureau was had de reis van Greenwich naar Southend gemaakt Als juffrouw Simpkinson dus nfet te Greenwich was geweest en de koffer nooit hare kamer had verlaten dan was de koffer van juffrouw Simpkinson niet die Farijsche koffer Dit had zij zelve aan mü verklapt maar de kamenier had den koffer toch herkend Mae uitlegging was hiervoor slechts te vinden Er moev ten twee gelijke koffers zijn die van juffrouw Simpkinson en de andere behoorenda aan een nog onbekend persoon en deze twee koffers waren verwisseld Nu vond ik ook eene verklaring voor de moeilijkheid met de sleutels Na lang wikken en wegen kwam ik tot het besluit dst juffrouw Simpkinson ciets geweten had van de verwisseling der koffers yóór de visitatie aan het douanenkantoor Haar angst dat men het touw zou losmaken beschouwde ik louter als iets natuurlijks de uitilrukking dat zou maar achterdocht wekken legde ik thans uit als in algemeenen zin gebruikt voor noodeloozen argwaan Toen nu de koffer geopend werd begreep Zaterdag had ten Eaadhuiza de verhuring plaats van een huisje achter de St iiinskork en een stuk land langs de Papegaaiateeg Voor het eerste perceel werd niet ingeschreven Voor het tweede door Steehouwer voor 8 por jaar Heden morgen is op de Zangstrast de vrouw van W in een bijt gevallen de spekslager A Hornes haalde haar er onmiddelijk uit Te Amsterdam slaagde voor he theoretisch apothekersexamen de heer L Bgnereld In de zifting der Botterdamsche Arr Bechtbank van Zaterdag werden o a veroordeeld F O B oud 49 jaar te Oouda bekl van ontduiking der hondenbelasting tot S boete J V L werkman te Gouda bekl van beleediging en mishandeling tot 11 dagen gev W V d H and 49 jsw ki üder te Moordrecht wegens mishandeling tot S boete Na een verblijf van ongeveer vier weken te Berlijn is de arts 1 Nord te Amsterdam terugfcekeerd In de Duitache hoofdstad heeft hg zich door het getrouw volgen der klinieken waar de geneeswijze van prof Koch werd toegepast en zijn omgang met de geneeskundige autoriteiten aldaar deugdelijk op de hoogte gesteld van Koch s methode en de toepassing van diens middel tegen tuberonlose Van ofBoieele zjjde is hem de entstof verstrekt geworden en het verzegeld fleschje dat dezo stof bevat lal hij in tegenwoordigheid van eenige geneeskundige autoriteiten openen De heer Nord opent thans in het hotel Garni Plantage Fransohe Laan te Amsterdam zijne kliniek voor borsdijders volgens da geneeswijze van prof Koch en zal daarbij worden zij in eens den toestand en al het gewicht er van Op dat oogenblik stond de schuldige haar voor den geest en zij besloot hem te redden waarschijnlijk beeft ziJ ook begrepen hoe alles zich had toegedragen De moord was gepleegd door een kennis der oude dame en van den heer Harvey waanohgnlqk door een bloedverwant De jonge man ec juffrouw Simpkinson waren beiden pveu begeerig hem te sparen hij voor zooverre ïijn eer en geweten hem dit toelieten zij nog veel verder De zaak was mü nog niet helder maar ik was tevreden Mijn bezoek had meer opgeleverd dan ik verwacht had E n ding was zeker de koffers door dezelfde firma vervaardigd waren gelijk en gelijkvormig alleen de sloten verschilden Waarom het bagagebiljet dat de reis van Southend naar Londen aanduidde ontbrak bleef nog altoos een raadsel De koffer was te Southend geweest en was daar van Greenwich gekomen De koffer van juffrouw Simpkinson was ook te Southend geweest Die kof j fer echter was daar waarschijnlijk van Tooting ge komen of van den fabrikant Wanneer waren beide koffers verwisseld f En waar P Hoe was de koffer j met het lijk naar Charing Cross gekomen Als juffrouw Baynell te Southend vermoord was Üeli avond vóór dat de Simpkinson s naar het vasteland vertrokken en als de Simpkinson s dien avond en nacht in eeu hotel te Londen hadden doorgebracht hoe kon juffrouw Simpkinson dan betrokken zijn bij AD7 ERT£NT1EN worden eplaatti van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen G BOO TE LSTT8B8 worden berekend naür plaatamimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratia opgenomen in het LDVERTENtlEBLAP t welk des Maandags verachgnt ter zijde gestaan door eenige praotiseerende geneesheeren Te Amsterdam is opgericht eene coöperatieve vereeniging De Nederlandsehe fabrikant geheeten Het doel der vereeniging is blijkens art 2 dsT statuten verspreiding van kennis omtrent alle onderwerpen die den Nederlandschen fabrikant belang kunnen inboezemen Daarvoor geeft zij een tijdschrift uit een maandblad en een weekblad waarvan hoofdredacteuren zijn de heeren Paul A Huet en T W Westerouweu en Meeteron en vestigt te Amsterdam eeu bureel waaraan eene boekerij en eene leeszaal kannen verbonden worden De vereeniging heeft geen polietieke strekking en vertegenwoordigt geen bepaalde richting op staathuiskundig gebied Hst aantal leden zal ten hoogste 150 bedragen Staten Generaal Tweeds Kameb Zitting van Zaterdag 20 December Ook de begrooting vau oorlog is met de in ié bestaande omstandigheden aanzienlijke meerderheid van 60 tegen 19 stemmen aangenomen De tegenstemmers waren vooreerst de elf Katholieken die tegen het hoofdstuk Marine hadden gestemd be halve de heer Van der Schrieok Daarentegen voegden zich thans bg deze groep de heeren Cleroi en Haffmana Van liberale zijde verklaardan zich Zaterdag slechts vijf leden tegen de oorlogsbegrooting van de antirevolutionairen alleen de heer De Geer Bij dezen voegde zich ook de heer Domela Nieuwenhuis De politieke quaestie was dus ook hier weder hoofdzaak Al dadelijk verklaarden de heeren Van Vlijmen Mutsaers Travagliuo en Van Nonen zich tegen den minister wegens de legerwet Terecht deed de heer Beekers opmerken dat het inconstibutioneel was een minister af te maken wegens het indienen van een wetsontwerp Onverdedigbaar en J i l 8B L L ia 11 de misdaad Het eerste wat mjj thans te doen stond was den oorspronkalijken eigenaar vso den zwarten koffer op te sparen Dan volgenden morgen zat ik io mijne kamer een rapport aan mijne lastgerer te schrijven toen de heer Hsrvay aangediend werd Hij zag er bekommerd én afgemat uit alsof hij den nacht slapeloos had doorgebracht en geen wonder I Ik heb over uw bezoek van gisteren avond nagedacht zeide hü openhartig en ik gevoel dat ij ons bij u verontschuldigen moeten De handelwnie van juffrouw Simpkinson moet a zeer zonderling zelfs raadselachtig zijn vooi komen Het heeft op mij niet dien indruk gemaakt antwoordde ik bedaard n moet denken dat ik aan dergelijke zaken gewoon ben Zou het te veel zijn gevergd als ik u vroeg welken indruk u dan gektflgen hebt ü vraagt veel zeide ik en het is eigenlgk niet billijk ook want gij vraagt mq elk klein voordeel af te staan n gij geeft mg daarvoor niets in ruil Dat is waar hernam hij Welnu dan indien u mij uwen indruk wilt mededeelen dan zal ik u eerlijk zeggen of die juist of jlftjuist is En ook welke de juiste isP Neen neen dst niet zeide hij haastig alleen of de uwe de juiste is Nu dsn ja of neen Harvey keek mij met e eerlgken glimlach vlok t 5