Goudsche Courant, dinsdag 23 december 1890

onrerantwoordelyk is het den minister de gelegenheid te benemen B ne voorstellen in gemeen overleg met de Kamer te verdedigen omdat de minister van te voren lyne overtuiging niet ten offer gebracht heeft aan de meening van sommigen tijner zoogenaamde partggeaooteo Met groote juistheid is door den hoer Eeekersaangetoond dat men in elk geval het geheele Kabinet verantwoordelijk had moeten stellen voor degedane voorstellen en leker den mede onderteekenaar der memorie van toelichting den heer Lehman Ook wees de heer Beekers er terecht op hoe geheel zpnder daartoe bevoegd te z jn de afgescheiden fractie voortdurend spreekt van het volk waar alleen aanleiding bestaat om te spreken van het katholieke volk zooala zich dit het meest in kiesvereenigingen enz laat hooren Er is geen reden waarom de groote meerderheid zelfs der katholieke bevolking in beginnsel tegen den persoonlijken dienstplicht lou zijn De overige behandelde zaken waren van meer practischeu aard wij kunnen ze alle niet releveeren Het kazerneleven en het overdreven misbaar dat er van gemaakt is werd natuurlijk niet vergeten Het den noodigen klem kwam de Min op tegen de schromelijke overdryving in deze Men acht het getuigenis van een milicien die een blauwHaandag in dienst is geweest voldoende om een algemeen oordeel over den toestand te vormen en dat van hen die jarenlang met het kazerneleven vertrouwd zijn geweest en met den soldaat hebben verkeerd wraakt men Wie zal ontkennen 4at er veel gevloekt wordt veel gemeene taal wordt uitgeslagen ook in den dienst maar t is toch belachelyk onze miliciens të beschouwen als onschuldige kindertjes die nooit van iets dergelijks hebben ge htrard en die daardoor worden bedorven Het klaarste bewijs dat de dienst over t geheel niet demoraliseerpnd werkt is wel de lof dien men telkens kan hooren over de handigheid da beleefdheid de flinkheid van jmenschon die in dienst zqn geweest B j de artikelen bracht de heer Goekoop met groote kieschlieid maar met passenden nadruk hem ter kennis gekome n misbruiken aan de Militaire Academie tor sprake waar de heerschende ziekte niet door het 7oogenaamde baren is ontstaan maar waar naar zijn inlichtingen dingen gebeuren die zeker voor de gezondheid der jongelieden niet bevorderlijk zijn Hij drong op onderzoek aan en mocht van den Minister de gewenschte toezegging erlangen Het amendement van den heer Booseboom om de uitbreiding der kazemeering te s Bosoh voorloopig niet te doen plaats hebben word verworpen met 37 tegen 32 stemmen Heden morgen en avondzitting De vrouw van den schipper Kriiger uit Köpeniok heeft dezer dagen een verschrikkelijk kwartier in een gezonken schip doorgebracht Zij bevond zich met hare dochter haar man en den bootsman op hun schip dat met 3400 centenaars kolen was beladen en zg waren van plan ergens aan den hoogen met grondijs bedekten Oder een veiliie haven te zoeken Toen Krüger voor de brug bg Tschicherzig het anker wilde werpen om er laogzaamander doortegaau raakte het anker den grond niet en botste het zoo iwair beladen schip met alle geweld tegen drie gsbrekers De stoot was zoo hevig dat het schip in de oogeo als beriep hij zich op mijne welwillendheid Ik heb nooit een man ontmoet die zulke innemende panieren had en ik voelde mijne belangstelling in juffrouw 8imp jnson dalen naarmate mgne sympathie voor haren ongelukkigen minnaar atcag Ik zeide dus langzaam Er blijft geen twijfel over dat er twee gelijke zwarte koffers zgn en dat juffrouw Simpkinson en u overtnigd zgt dat die welke nu door de Parijsche politie in beslag is genomen de hare niet is Tevens weet gij beiden wie de eigenaar van den koffer is waarin het Igk zich bevond en ow eenige vrees is dat het uit zal komen dat hij de moordenaar is Austin Harvey kreeg eeir kleur Ik had met opzet langzaam gesproken en hem al dien t jd nauwlettend egesUgen In de snelle wisselingen op zijn frisch jeugdig gelaat las ik de bevestiging mgner gissing Ik had dus tot zoover juist geoordeeld Ü weet al heel veel zeide hg met eene hapering in zijn anders zoo heldere stem Is mijiw veronderstelling niet juist Volkomen juist Er volgden eenige oogenblikken van stilte Hij zat achterover in zgn stoel en keek in zijn hoed Ik sloeg hem aandachtig gade met eene vraag op de lippen Hg was rechtschapen verstandig en begeerig te doen wat recht was Waarom ion ik het niet eens wagen Wie is de eigenaar van den zwarten koffer Ik had onmiddellgk berouw otm mgn vraag Hg op ly viel on middendoor brak Vóór hel ongeluk bevonden zich alle bewoners van hst schip boven op de kajuit Toen de botsing onvermijdelijk bleek stuurde Krüger zijne vrouw nog eens in de kajuit om het geld te halen en nu zat de ongelukkige in deze kiguit opgesloten loen het vaartuig zonk De meubels werden door elkaar geworpen en de schippersvrouw geraakte onder een zware kasl Ontzettend klonk haar hulpgeroep totdat het wAer in de k uit drong Toon verstomde het en men waande de vrouw verloren Intusschen was de schipper snel naar den oever gegaan om hulp te roepen Met bglen en breekijzers werd terstond een gat gemaakt in het dak van de kajuit dat nog boven het water uitstak en wender bover wonder men haalde spoedig daarop de van koude en schrik in onmacht gevallen vrouw uit haar nat graf Gelukkig had het binnendringend water de kast opgetild en en hieraan had sij haar redding te danken De geldzak die de vrouw bijna het leven had gekost werd gelukkig nog opgevischt Wie rijdt sneller een wiel of een sohaatsenrgder Vergelijken wg een der besten van elke soort De sohaalsenrgder Donoghue legde gisteren 3 Eng m of 4827M af in 9 min en 17 sec terwgl d wielrijder L Leestemaker eenigen tijd geleden te Munchen 5000 meters in 9 minuten en 9 j seconden dus overeen afstand van 178 met meer 7 seconden minder tgd behoefde BH Een kgkje achter de schermen der beurswereld geeft een lasterproce van Hairy Marks hoofdredacteur der Londensohe Financial News een blad dat nog ai crediet had tegen O Washington Butterlield Meer dan tien dagen beeft het de gezworenen bezig gehouden In heel veel opzichten is dit een der merkwaardig8t gedingen gedurende tal van jaren hier voorgekomen schrqft de Iiondensche correspondent der N K Ct en het publiek is getracteord op eeoe sensatie per dag De zaak was kortelijk deze Butterfield is een Amerikaihsche Grunder die door de Financial News eenige jaren geleden onderhanden genomen wer4 toen hij met een groote maatschappij voor den dag kwam Butterfield kon daardoor geen zaken doen Daarover verwoed stelde hg een lastergeding in tegen Marks hetwelk bg echter verloor Toen begon hij een onderzoek naar den levensloop van Marks waarvan zijn conclusie was dat dit heer geen recht had een ander avonturier en zwendelaar t noemen omdat bQ beide zelf is Alvorens de hootdredacteor van en de voornaamste aandeelhouder in de Financial News te worden een financieel dagblad dat hij met geld van wglen kolonel Mac Murdo opgericht had leidde deze Marks een avoutuurlijk leven in de Vereenigde Staten Beurtelings journalist in de lagere sferen der krantenwereld conducteur in Taxas en wat al niet had hg te NewYork eeo galant avontuur met een weduwe die hij na haar te hebbeu bestolen en in den grond geboord met haar kind aan baar lot overliet en toen zij het hem lastig maakte in een gekkenhuis trachtte opgesloten te krijgen Deze feiten bracht Butterfield bijeen verrijkt met mededeelingen oVer finsncieele transactien en knutselargen van Marks te Londen vooral in verband met de Boegoudmgnmaatachappij waarmee de begon van het hoofd tot de voeten te beven De gelaatstrekken verwiiongen zich zenuwachtig Met een zichtbare poging werd hg eindelijk zijn ontroering meester Zal ik spreken overlegde hg bg zichzelven Ik voelde deze woorden meer dan ik ze hogrde Hij stond op ging naar het raam n keek naar buiten op den drukken boulevard Eerst weken daarna begreep ik welke gedachten hem in dat oogenblik beangstigd hadden Eindelijk zeide hg met kUnklooze stem Neen De plicht kao niet van mg eischen deze vraag te beantwoorden Ik handel goed als ik weiger dit t zeggen Hg kwam op mg toe en sloeg een meer natuurIgken toon aan U moet wel in overweging nemen zeide hg dat noch jaf onw Simpkinson noch ik iets omtrent den moord weten Wg hebben enkel onze vermoedens Als ik alles wist zou ik het mgn plicht achten het koste wat het wilde aan de Pargsche politie alle mogelgke inlichtingen te verschaffen maar wg hebben alleen onze vennoed cs en wij bidden en hopen dat deze onjuist zullen blijken Het is mijn plicht den loop van het onderzoek in geen enkel opzicht te belemmeren maar het is niet minder mgn plicht die niet willens en wetens te bespoedigen voonl hier waat voor zooverre ik er over oordeelen Saa de justitie zeer gemakkelgk een dwaalweg kan inslaan hoofdredacteur der Financial News het publiek bedot en zichzelven verrgkt zou hebben Do brochures van Butterfield werden op ruime schaal verspreid en hg had vrienden in de journalistiek die baren inhoud onder het publiek brachten met alles behalve vriendelijke commentaren aan het adres van Harry Marks zoodat deze zich eindelijk wel gedwongen zag Butterfield strafrechtelijk te vervolgen wat een reusachtig opschudding verwekt heeft in de City kringen welke er niet minder door worden zal nu de jury Butterfield vrijgesproken heeft onder verklaring dat hij de waarheid verkondigd had in het algemeen belang Marks moet alle kosten betalen en al bovendien de hoofdredactie van de Financial News moeten Zaterdagmiddag omstreeks 5 uur ontstond er te Amsterdam in een der vier naast elkander gelegen oliepakhnizèn van do firma Alberdingk en Zonen op de Brouwersgracht brand die weldra zulk oen omvang kreeg dat heel het westelijk deel der stad één vuurgloed topnde In het jeene perceel was een kuiperij in elk der drie andere pakhuizen waren aanwezig zeven groote ketels die ieder 200 vaten bewerkte patentolie bevatten terwijl de zolders van de vier perceelon grootendeels met ledige petroleum fusten waren opgestapeld Omtrent het ontstaan van dozen brand vernam men Een paar knechten waren met den meesterknecht in perceel 130 werkzaam toen een hunner de opmerking maakte dat hg ietr branderigs rook en kgkende bespeurde men eene kleine vlam in het doek of gaas dat ter voorkoming van verontreiniging der olie over de open ketels is gespannen De meesterknecht hii gevaar dat dreigde inziende bev l luid roepende zoo spoedig mogelgk zand te verschaffen doch aan blusschen viel toen al niet meer te denken Een brandend doek of gaas is ongetwgfeld in de olie gevallen wat den vuurpoel veroorzaakte die van half zes tot half acht in dit deel der stad allerwege was te bespeuren Aan blusschen der vier perceelen die in een kort oogenblik te gelijk in lichte Isaie vlam stonden viel dan ook niet te denken niettegeuitaande 7 stoombrag spuiten met de Jan vaTn der Heyde die gelnkkigde plaats des onhsils kon bereiken en tal van brandkranen eene groote watsrfiiassa in het vernielend element wierpen De brandweer telde alles in het werk om den brand te keeren en te beperken De burgenxMt was inede spoedig tegenwoordig Te ongeveei 7 ui vie het bovenste gedeelte van gevel van percoel 132 en een kreet van angst en schrik ging uit de omstanders op daar het oogensehgnlijk niet anders kon of brandweermannen moesten onder het hette puin bedolven zijn Gelukkig bleek echter niemand gekwetst te zijn Te 8 nnr was er nog weinig vooruitgang in het blusschingswerk waar te nemen Nader wordt ons gemeld De firma Alberdingh alhier heeft sedert onheugelgke jaren op de Brouwersgracht een groote stoomolieubriek en drgft in patent en machineolie een uitgebreiden handel De raapolio namelijk van de bekende Zaanlandache oliemolens wordt hier met zwavelzuur gezuiverd en als patentolie in den handel gebracht Van deze brandbare vloeistof was heden de enorme voorraad van 400 000 kilo in drie pakhuizen aanwezig terwgl het beneden gedeelte van het belendend pakhuis Dant Juffrouw Simpkinson gaat hierin verder Juffcouw Simpkinson is voor hare eigene daden aansprakelijk antwoordde hij en daarbij moet men rekening houden met de ontroering waarin de gebeurtenissen der laatste vier en twintig uren haar gebracht hebben Zg is nog niet in staat geregeld te denken Dit ben ik volstrekt niet met u eens zij is volkomen in staat de politie door onjuiste verklaringen op een dwaalspoor te brengen en dat heeft de Franscbe politie ook al bespeurd Als men u toestaat haar weer te bezoeken dan mocht u haar wel raden voortaan voorzichtiger te zgn U wilt toch niet zeggen riep hij dat juffrouw Simpkinson kans loopt door de politie bemoeilijkt te worden Zg loopt groot gevaar zeide ik beslist Goede hemel t is om krankzinnig te worden riep hg Wat moeten wg doen Ik kan toch niet gelooven dat deze akelige historie juffrouw Simpkinson op eenigerlei wgze zal schaden De gedachte alleen brengt mij op de pijnbank Ik bezweer n bg alles wat heilig is dat zg onschuldig is Dat ontken ik niet maar als zg zoo voortgaat maakt zg zich tot eene medeplichtige en medeplichtigen zijn niet onschuldig De arme mani Tot hiertoe had hg zich tamelijk goed gehouden maar hij was blijkbaar geweldig geschokt bg de gedachte dat zgn geliefde eenig leed kon wedervaren ff ordt vermlgd zig van de firma Westzanen on Laan te Wormerveer mede in gebruik was der eerstgenoemde firma en tot bergplaats van gezuiverde olie dieode Dit pakhuis bleef gespaard ongerekend natuurlgk de waterschade Het daaraangrenzende pakhuis was met tabak gevuld on hield in eene waarde van ƒ 603 000 zooals de eigenaar ons verzekerde Ook aan dit narcotisch kruid moet veel waterschade zijn toegebracht Hetzelfde is het geral met den stal en de bovenwoning van den meesterknecht der fabriek rechts van de vier verbrande pakhuizen waarvan een geheel de andere gedeeltelijk met ledige petroleumvaten waren gevuld Dat de brand niet naar de achter gelegen perceelen in de Vinkenstraat is overgeslagen is in de eerste plaats te dankon aan de open plaats achter de drie oliepakhuizen gelegen maar moet daarna onmiddellijk worden toegeschreven aan het krachtig optreden van de brandweer en den tact en het beleid van den commandant die herhaaldelgk hier was en alle bevelen gat om hot vernielend vuur naar deze zijde te keeren wat dan ook volkomen gelukt is Een woord van lof moot hier volgen nu de brand tot de vier oliepakhuizen beperkt eu zoowel de daarachter als de belendende perceelen geheel gespaard bleven Voorts vernamen wg nog dat het gaas boven de groote reservoirs diende zoowel voor de zuivering der olie als tegen het verontreinigen daarvan door stof als anderszins Ongelukken vielenjuiet voor de brancards waren als voorzorgsmaatregel door den commissaris van politie Gelpe ontboden doch deden gelukkig geen dienst Aan de fabriek werkten ongeveer 20 werklieden die nu zonder werk zgn doch waarschijnlijk voor oen groot deol aan de lijnolie fabriek aan den Spaarndammerdgk kunnen geplaatst worden De fabnok en de olie waren verzekerd eensdeels op Amsterdamsche beurspolls doch grootendeels bg buitenlandsche assurantiemaatschappijen De burgemeester en enkele raadsleden waren tot laat in den avond bij den brand tegenwoordig Te 11 30 was men den brand in zooverre meester dat een deel der brandweer kon inrukken De Jan van der Heyde zal den geheelen nacht doorwerken om het smeulend vuur te bevochtigen Te 8 uur werd de brandweer weder gealarmeerd voor brand in de grooto meelfabriek op de Spiegelgracht Gelukkig bleek het dat een brand was uitgebrokeu in de Fokkesimonsstraat in de nabijheid der fabriek welke brand tot de bovenwoning beperkt bleef Een bericht heden nacht te 2 uren uit Amsterdam verzonden meldt Telkens wanneer nieuwe ketels wjrden aangetast slaat de brand opnieuw omhoog zoodat het blusschingswerk onverminderd wordt voortgezet en het einde van den brand nog niet is te voorzien Het blgkt dat bij het vallen van een der gevelseen nieuwsgierigen gewond is die naar het gasthuisis vervoerd A fl Ct Schoon wg met een enkel woord in ons kameroverzicht het door den lieer Goekoop omtrent de Militaire Academie gezegde vermelden nemen wg wegens het belang der zaak het volgende over uit de N R Courant Wat bg ds behandeling der artikelen de aandacht der geheele Kamer in hooge mate bezighield getuige de stilte die er niettegenstaande het veVgevordetde uur heerschte was de zaak door den heer Goekoop met nadruk eu warmte ter sprake gebracht Niet aanwezig heUbende kunnende zgn bg de interpellatie van den heer Michiels van Verduynen over de ziektegevallen aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda kwam de heer Goekoop thans op die zaak terug Wat hij aan de vergadering mededeelde maakte blijkbaar diepen indruk Peclus est quod disertum facit de z ak die hg hier besprak bad voor hein eeue persoonlijke zgde wgl de derde der overledene cadets zgn pupU was geweest Vandaar dan ook hot diep gevoel waarvan igne woorden blijk gaven Drie punten waren het die hij ter sprake bracht de geïondheidsmaatregeleo het baren of groenen en de ziekenverpleging aan de Militaire Academie De gezondheidsmaatregelen Als waarschgnlgke oorzaak der ziekteverschijifselen had de minister het drinkwater genoemd Maar op gezag van eenen te s Hage wonenden ervaren arts die zgnen pupil te f Breda tgdens zijne ziekte had bezocht vroeg de heer Goekoop of ook geen andere oorzaken daartoe hadden medegewerkt waarvan hg er drie vermeldde het tengevolge van de dienstregeling gedurende gemimen tijd met natte voeten loopen der cadets de tocht in sommige salen der academie waarheen ds cadets zich uit de goed erwarmda spgs on leeskamers begevel en de verwisseling der rijbroe ken der warm gereden rijles ontvangende cadets tegen hunne gewone broeken op kille hooizolders Het baren D aofomtrent deelde hg eene passage mede uit den brief van zgnen sedert overleden pupil waaruit bleek dat de cadetten van het jongste jaar die bg afdeolingen van acht met eenen cadet v n het oudste jaar den zoogenaamden escouadecommandant op ééne slaapkamer logeeren soms met water in don nek worden gegooid en dan zoogenaamd moesten gaan kikkeren Ik werd dien avond verzopen zoo schreef de arme jongen d i ik kreeg een glas water in hiijn nek en toen mocht ik gaan kikkeren d i op je hurken vooruit springen Toen ik nu niet meer kon moest ik op mg n eene been gaan hurken en toen ik daarop niet meer kon op hot andere Dit en nog meer zooals het toedienen van schoppen het slaan met een eind touw Inz schijnt tot de heldendaden van sommige andere cadets te behooren Oin deie handelingen was een der escouade commandanten gedegradeerd maar terecht mocht de heer Goekoop vragen of dit voldoende wos om aan zulke hondelingeii den kop in te knijpen Moest men niet hel voorbeeld volgen eens aan hot Instituut te Willemsoord gegeven toen men om aan ergerlyke misbruiken voorgoed een eind te maken twee adelborsten voor altijd verwijderde De ziekenverpleging Op 11 November was de jonge man het eerst op de ziekenzaal gekomen op 24 November kreeg de heer Goekoop van zijne ziekte pas bericht door eeue door don patient selven in stilte geschreven briefkaart en eerst op 3 December werd vanwege de academie do eerste modedeoling van de ziekte ontvangen Ongeveer 14 dagen had de patient zouder licharaelgke reiniging gelegen was hij noch gevasschen noch verschoond noch van versche lakens voorzien Niettegenstaande hij eene koorts van 59 C had waa er geen voortdurend toezicht op d ziekenzaal waar hij mot andere lichtere zieken lag een andere cadet had hfem geholpen toen zich braking bij hem voordeed Op een doeltrolTond onderzoek en een krachtig handelen drong de heer Goekoop aan Inderdaad kan dit met niet genoeg nadruk worden geeisoht De ouders die hunne kinderen aan de Militaire Academie toevertrouwen moeten zi ker lieid hebben dot zg daar onder veilige hoede zgn En indien de schandalen die de heer Goekoop blijkbaar niet liohtvaordig vermeldde waar bevonden werden dan is de minister van oorlog verplicht aan het geschokte vertrouwen in onze eerite inrtohüng van militaire opleiding voldoening te geven In eene beoordeeling wilde de minister thans niet treden wgl hg de noodige gegevens miste Maar hg zou het aangevoerde ter kennis brengen van den gouverneur der Militaire Academie en later van d uitkomsten van zgn onderzoek aan de KTsmer mededeeling doen Hij zal bij dit onderzoek zeker niet nalaten te voldoen aan den eisch van den heer Kerdgk en daaraan een veelzijdig karakter geven zoodat hg ook langs andere wegen zooveel mogelijk zal trachten de gegevens te verzamelen om tot een juisi oonleel over de te berde gebrachte feiten te geraken De Nord vertelt een anecdote waaruit blgkt dat onlangs de Belgischb minister vau Landbouw aan zgn collega van Oorlog voorstelde het vleesch van aan longziekte geslor en runderen door de soldaten te doen eten I Generaal Pontus die erg vormelgk is beliandelde t voorstel heel deftig en schreef een gemotiveerd antwoord Daar hij onder de bedrijven juist met veriof ging kwam dit stuk later in handen van den minister Vandenpeereboom die er bij aanteekende Volstrekt onmogelgk en als de minister De Bruyn aandringt moet men hem een f iaar coteletten thuis sturen van een aan besmetteijke ziekte gestorven beest om die met familie teetefi Baiteolandscb Overziebt Ook de Fransche Senaat is nu eindelijk met de behandeling der begrooting begonnen De rapporteur de heer Boulanger gaf een uitvoerig overzicht van het financieel evenwicht Volgensden heer Boulanger kon de Senaat niet beter handelen in s lands belang dan door de begrooting geheelioo aan te nemen als deze door de Kamer is goedgekeurd V De hoeren Fresneau en Blavier leden der rechterzijde hielden lange redevoeringen om zich evenals de heeren de Soubeyran en Pelletan in de Kamer deden tegen het leeningsplan te verzetten Bovendien protesteerden z j er tegen dat de begrooting zoo laat bg den Senaat werd ingediend Daardoor werd de controle van den Senaat op het financieel beheer bekort en daarom stelde de heer Blavier voor de behandeling tot 14 Januari uit te stelien De meerderheid wilde daarvan echter niets weten en keurde terstond de uitgaven goed Alleen het leeningsplan moet nu nog behandeld worden maar uit de luide toejuichingen waarmede de republikeinsche senatoren de rede van den heer Bonlanger ontvingen bleek reeds voldoende dat zg niet vooniemeus zijn bg de fioan cieele hervormingen van den heer Bouvier een spaak in het wiel te steken De Duitsche bladen hebben t hard te verantwoorden om aan het Keizerigk onderschrift bg zgn portret Sic volo sic jobeo een draaglgken zin te geven ten einde den noodwendig slechten indruk te verzachten Er is op uitgevonden dat Z M eigenlijk heeft willen zeggen Ik kan mij met de besluiten der conferentie best vereenigen Zou de Keizer niet begrepen hebben dat hij met die woorden een s echt figuur moest maken Gelijk men zich zal herinneren heeft keiser Wilhelm toen hij de zittingen der staatscommissie voor de hervorming van het onderwgs in Pruisen sloot verwezen naar een artikel in de Hannoversche Courier omdat daarin volkomen juist zijn eigen raeening betreffende het onderwerp werd weergegeven Het bewuste gedeelte van het artikel vermoedelijk van de hand van den nationaal Iiberalen leider Voii Benningeen luidt aldus van het staatswezen Wie de groote ontzagigke tegenstelling tusschen het verleden en het heden duidelgk inziet zal tegelijkertgd ten volle overtuigd zijn dat het nieuwe staatawezen waard is behouden te worden en dat het de volle inspanning waard is aan het behoud en de geleidelijke ontwikkeling van dit staatswezen mede te werkea Dat den onderwgzer volkomen vrijheid moet worden gelaten in de schildering van een onverkwikkelijk verieilen spreekt vanzelf eveneens echter dat alleen hg als onderwijzar onzer jeugd mag optreden die trouw en met volle overturging op den grondslag van de monaichie en de grondwet slaat Een aanhanger van radicale hersenschimmen IS in de school even weinig bruikbaar als in de bureelen van het staatobestuur De onderwgzer is naar recht en plicht in de eerste plaats ambtenaar van den Staat en wel van den bestaanden Staat Als hg een levendig besef bezat van deze roeping zou de onderwgzer ook reeds grootendeels beanW woord hebbeu aan hetgeen van hem verlangd wordt om de jeugd krachtig te maken tegenover alle pogingen tot omverwerping der maatschappij Wat verder hiertoe behoort een degelijke karaktervorming en opleiding tot zelfstandig denken en oordeelen kan thans onbesproken blijven eveoals do vraag in hoever onze onderwgzers de hier geschetste taak reeds nakomen Daarover een anderen keer Maar niemand kan toch in ernst willen dat de leer der sociaaldemocratie in de school in bgzonderheden besproken en op gezag of bg vrge bespreking wedoriegd zal worden Wie een helder denkbeeld heeft en van zgn onstaan eu ontwik zoo De zich ke ing zal in staat zgn het ongerijmde het verwwpélgke en gevaarlijke van soeiaal domocratische theorie en practgk m te zien die zal het zich tot plicht rekenen mannelgk zgn Vaats in te nemen in de ran van hen die onzen Staat tegen vgandelgke aanvallen van buiten als in het binnenland verdediiren hoogste plicht van het staatsbestuur blgft het door verstandige zorg voor de openbare waW vaart en vrgheid de blgveude sympathie te ver keren van alle gematigde ea oordeelkundige efementen Eea andere klaeht eveneens het gevolg van misverstand 18 dat onze geheele klassieke beschavine met vernietiging bedreigd wordt Wij gelooven dat het UKt de ware vriendei van deze beschaving ziin welke die vrees uitspreken althans kan hun het verwgt met omgaan dat zij van hetgeen onder klassieke beschaving te verstaan is slechts ren leer oppervlakkig denkbeeld hebben De Beichsanzeiger wordt tegenwoordig zoo bevoorrecht met berMten dat de andere kranten er schade van hebben Het offioieele blad heeft een heel verhaal van een ernstige en zou men er bn kaniwii voegen jsmmerigko botsing tusschen Wismann en Ümin Pacha in Oost Afrika Emin Pacha rekening houdende met de Arabische elementen wil deze aan zich dienstbaar maken en hun oude bekende hoofdstation Tabora behonden als het past van sa menkomst van de karavanen wegou die vaa het binnenland naar de kust leiden Wissmai daaini tegen wil zich onafhankelijk makeh van do Armbiérea en een nieuw station oprichten in het gebied der Wenjamwesihoofden ten einde de vriendschap te winnen van de inbooriingen en in het binnenland een nieuw unddelpunt voor den handel te verkriimin Aangezien Emin Pacha ieder bevel van WissmanniB den mnd sloeg heeft Wissman hem teruggeroepen nadat hg de oprichting verzekerd had van n station aan het Victoria Nyanza meer voor het stichten waarvan Emin uitgezonden was Een verder menwerking der beide Igk zgn mannen ion geheel Qi aio i