Goudsche Courant, woensdag 24 december 1890

i 4410 Woensdag 24 December 890 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe insending van advertentlfin kan geschiaden tot eön uur dea namiddags van den dag der nltgave SUPPLETOIRE PATENTEN EENNISQEVING BURGEMEESTER on WETHOÜDBRS der gemeente Qouda brengen ter kennis van alle Fatencpliohtige ingezetenen wier namen voorkomen op de suppletoire registers voor het dienstjaar 1891 dat zyn zij die na Mei 1890 zich in deze Gemeente hebben gevestigd of na dien tijd zich voor het Patentrecht hebben aangegeven dat de Patentbladen in gereedheid en op de Secretarie dezer Gemeente verkrggbaar zjjn voor hen die zich daartoe persoonlijk aanmelden van den 23 Dec 1890 tot en met den 4 Januari daaraanvolgende des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure de Zondag uitgezonderd zullende overeenkomstig Z M besluit vaul October 1820 de binnen dien tijd door de belaipiebbenden niet afgehaalde PATENTEN door don Deurwaarder der Directe Belastingen aan hunne huizen tegen betaling van tien cents worden uitgereikt j terwijl de nalatigen vervallen in eene boete van v ftien gulden zoo zj hun PATENT af een afschrift daarvan niet kunnen vertoonen wanneer dit verlangd wordt Gouda den 21 D cemt er 1390 £ urffemeeater en Jfetkouden voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN J e Secretaru BROUWER Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING van Maaüdag 22 December 1890 Pakhuis Kleiwegsteeg N No 330 ƒ 1385 k J Wildschut Huil met Bovenwoning aan het Plantsoen b i den Tiendeweg D 45 2670 k C Brunt PETaOLEUM NOTEERINGEX van de Makelaars C Dtzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vest Loeo Tankfuat 7 75 Geïmporteerd fust 7 80 JanuariFebruari en Maart levering ƒ 7 80 uargerlljke Stand Haastrecht OVEBLEDEN J Tromp M j VUSt GEBOREN r A rIJ Geertraidi ouden F I otveld ia D vu LeeDWcD OVEBLEDEN S Pria 1 j m A1 VERTENTI£N Geboren VICTOB WILLEM DAMIENZoon vanP Aii TE0T8ENBÜBG E TA TBOTSENBUEG ScHisK Oouda 21 Dec XSm J Heden overleed meermalen voorzien van de HH Sacramenten der Stervenden onze ge Uefde Grootmoeder JOANNA tah VÜÜBEN Weduwe ran Gsrardüs tah Meces in den onderdom ran 92 jaren en 9 maanden Th J M tas MEÜBS M J P TAN MEÜBS G A tas MEÜBS M J H TAN MEÜBS December 1890 Gouda J Heden overleed e i Gravenliage iu den onderdom Tan 8b jaar onze gelie iie Moeder en Behuwdmoeder eTrouw de Wednwe CL HËÜLE geb Èebeubies A E TEMMINCK Hetjia J P M TEMMINCK Oouda 21 Dec 1890 Zeer Uette Gesteendrukte NAMAAMS worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Heden overleed in den oaderdom van rnim 75 jaren onze harteiyk geliefde Echtgenoot Vader Behawd en Grootvader de Heer JOHANNES WILHELMUS ALBEBTÜ8 BOËBS emer Predikant Uit aller naam Wed J BOEBS TAM MOOBIK Gouda 21 December 1890 Ondergeteekende bericht bg deze dat op bestelling bij hem Woensdag avond en Ie Kerstdag Terkr gbaar zgn Saksische Thuringer Weihnachtstollen i 40 et 80 ot 1 en hooger Tevens te verkrggen Weener eii ParUzer BROODJES êi 2 Ct per stuk ZOUTE BOLLEN 60 Cent per 5 Ons CASINOBBOOD Ct met Sucade 55 Ct tevens alle mogelgke soorten Qroot en Klein BEOOD EONDE BESCHUIT 12 10 cent LANGE BESCHUIT met kaneel en suiker 24 i 10 cent Bestellingen worden ingewacht tot Woensdag middag 4 aar Onder minzame anbeveling E U 7 SCEAIE Firma P X vas dek BEBGU MARKT oaast Arti Legi Dr F W RA ABE Plnweelen Singel verlangt zoo spoedig mogeIgk een net ongeveer 16 jaar oad om toezicht te honden op zgn kind van drie jaar van des morgens 9 anr iot des namiddags 4 nar Zich persoonigk aan te melden na 4 anr des namiddags Flaweelen Singel B 613 OPNIEUW OMTVANQEN da eersU qualiteit ZwitSerSChe HorlOgeS alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges vaa af IQ ZUvereD Heeren 10 Qonden Dames 17 Gouden Haeren 25 Eene van de beste iDriehtingen van oni land van Horloges Garantie van twee tot v jf jaar Passage No 12 B 3 A VAN DUK 50 Kisten CHAMPAGNE merk Carte Blanche HENBI LATOUB Co Eptmay p kist van 12 1 fl ƒ 1 merk Carte d or HENBI LATOÜB Co Epernay p kist van 12 1 fl lH veraeciJnsd te Rotterdam ook pèr enkele kist tegen rembours of poitunisel te bekomen bg JPBEaXOS Co Expeditears te BOTTEBDAM Ooudk Snelpersdnik vao A BkiskhaN Ie Zoon Dr KROON legt primo Januari zijn Praktijk neder EEBSTE QÜALITEIT Mandarijnen in IQstjes van 25 stnks 1 40 prachtige verpakking JAPANSCHE ANDOORN CASTANJES 10 Cent per pond J GKBRITSEX Om dadelgk over te nemen wordt aangeboden een BIERZAAK met zoo goed als nieaw BIUABD tegen billgken prgs Het Hais is tevens 6iU A er hij TE azrUB Adres onder No 2070 aan het Bareao dezer Coarant Bekroond met Gouden Medailles Il dl iDMit Irulitlif u Virit rkn s Kink Wijn Aub T l B door t l vu blüMb on bDttoBlandioho SoBooohooroa Vorkrtjibur lo 6o ohoi k 190 n I KBABPEUail A HOLM Aiotkokors AM Depot voor Oouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Alom te bekomen BE QOÜBSCEE 0LA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk eD Wouter Crabetb P rys 80 Cents A BEINKMAN HP Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het los ivafden der tanden tandpijn oatsteking zweren Inbedend tandvleesoh onaangename renk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelyks gebruik van het echte K K Hof Tasdarto Dr POPP S nS t in asnmerkelqk ver proote flesschen voor 60 oenU ƒ 1 20 en 1 7B hetwelk gel ktqdig aangewend met DT IHIPP S Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en ohoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel Ur POPP s Kruiden Zeep tegen eiken buidnitslag en voortreSelük voor baden I Veniis zeep en Zonnebloemenzeep GekriitaUIseerde en Transparant Glycerlnezeepen gijn de nste Toilet nn gezondheidszeepen welke gOk een verwonderlijken witten tint te weeg brengen tf De namaaksels van Anatherin Hondwater verwoesten de tanden binoen korten tijd VB Pr J G fOPP Weenen De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nommeri VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 33 December 1890 De heden middag gehouden vergadering van den gemeenteraad werd tengevolge van een lichte ong teldheid van den Burgemeester gepresideerd door den Wethouder H W G Koning Tegenwoordig waren 16 leden afwezig was behalve den Burgemeester de heer Van der Garden De Voorzitter deelde mede dat Oedeputeerde Stalen hadden goedgekeurd bet raadsbesluit van 6 December tot onderhandsche aanbesteding van het onderhoud der straten aan H Lamers De Baad stelde heden vast het suppletoir kohier der Plaatselijke directe belasting op de inkomsten dienst 1890 en keurde goed de voorstellea 1 tot wijziging der Gemeente Begrooting dienst 1890 i tot verhooging der subsidie voor bet St CatbarinaGaathnis over 1890 3 tot vaststelling van da rekening van de Stada rUbrj OVOT 188 Over het vroeger ingekomen voorstel dw tlegenten van het Hoffmans geslicht om de te benoemen Directrice een bezoldiging toe te kennen van f 400 sjaars werd een aitvoeriïe discussie gevoerd De heer Straver wcneoht6 die ber oldiging op ƒ 200 de heer Hoogenboom op ƒ 260 en de heer Fortuqn Droogleever op ƒ 300 te stellen de hh van Iterson Ussel de Schepper Koothoven van Goor Koning en Prince stelden in het licht hoe èene bezoldiging van f 400 niet te hoog was voor eene directrice die beantwoordde aan alle eischen die men mocht stellen aan iemand die aan het hoofd stond van een dergelijk gesticht Nadat door den heer Ussel de Schepper en ook door den Voorzitter er op gewezen was dst het Seglement bepaalde dat de Èegente van het Gesticht genoemde bezoldiging regelden FEVILLETOX BWBBBSeP DE TWEE EBOEDEHS UU et Engehck Wat wilt gü dan dat zij doen zal Laat haar uw voorbeeld volgen Geen leugens maar eenvoudige antwoorden waar een eenvoudig antwoord behoort gegeven te worden Zoo is het zeide hij ernstig Wij zullen haarhier wel uit helpen Ik zal haar dadelijk mededeelen wat gij gezegd hebt De politie moet spoedighare onschuld erkennen eii u moet mij helpen Metdit doel kwam ik hier Ik verlang dat u dezezaak voor mijne rekening onderzoekt en een oog opde politie hondt Gij moet te weten komen wat zijontdekt Ik hoop dat uwe nasporingen mijne vermoedens zullen logenstraffen Begrijp ik u goed mg nheef dat u mg voor deze zaak in uw dienst neemt Zoo ja dan moet ik er mgne chefs van kennis geven Doe dit onmiddellijk Ik ben op dit oogenblik niet vrg maat de eerste de beste kan mij hier vervangen Er is nog iets dat ik u wilde vragen zeide hij aarzelend Ik heb geen vermogen en daarom zou het misschien verstandiger zijn als wg het eers i onder goedkeuring van den Gemeenteraad zoodat kon de Saad zich niet met de oorgestelde ƒ 400 vereenigen het voorstel moest rden teruggezonden aan hh Begeuten en dat de B niet bevoegd was zelf het bedrag van de bezoldiging vast te stellen werd het voorstel van Begonten in stemming gebracht en aangenomen met 10 tegen 5 stemmen die der hh van Vreumingen van Veen Hoogenboom Straver en ïortuijn Droogleever By den Baad kwamen de volgende stukken in 1 Eene missive van de Commissie van toezicht op het Middelbaar onderwijs inzendende twee aanbevelingen voor een lid dier commissie Aanbevolen werden in de gewone vacature de hh Mr A A VAN BERGEN IJZENDOOBN aftr lid en H W G KONING in de buitengewone vacature veroonnakt door het aftroden van den heer H P him van der Loeif de hh T J K0OB8 eir Dr J C SCHONEVELD vak dkb CLOBT Aangenomen voor kennisgeving 2 Eene missive van de commissie van toezichtop het Lager Onderwgs haar leedwezen uitdrukkende over het ontslag genomen door den heer Vander Loeff dat een groot verlies is voor het LagerOnderwijs en in zgne plaats aanbevelend de hh i W VOESTEE en L TEN BOSCH Aangenomen voor kennisgeving 3 Eon voorstel van B en W om het voormalige kerkgebouw op de Oosthaven in te richten voor bewaarplaats van het Ond Arohief en de Librye De kosten der vertimmering worden geraamd op 6000 die der meubileering op ƒ 2240 eens werden over De voorwaarden aldus viel ik hem onmiddeltijk in de rede ik tracht altoos dit punt te vermijden U zult de voorwaarden zeer billijk vinden daaraan twgfel ik niet mijnheer Hij ging het portaal over en ik deed hem uitgeleide leideHij ging zeer langzaam de trappen af als iemand die in gedachten is verzonken Ik stond hem boven aan de trap gade te slaan Bg een draai van de trap liep hij nog langzamer en fajialde half werktuigelgk een witte zakdoek uit den borstzak van zgn jas en wischte zich daarmede de oogen af Toen hg den doek uit zijn zak haalde gleed er een grgze enveloppe uit en viel op den grond Ik hoorde waar ik stond het papier ritselen maar hij scheen hot niet op te merken en ging langzaam de trappen af Mijn eerste opwelling was hem terug te roepen maar ik bedwong mij en Meld mg stil Een brief wie weet wat er in staat dacht ik Ik stond in ademlooze spanning te wachten Ik wendde mgne oogen niet af van het grgze couvert en keek er zoo begeerig naar alsof ik het papier met mijne oogen naaf 6 toe kon trekken of het voor iedere blik v gen Se heer Harvey ging rustig verder lioe duidelijk stak het couvert tegen den rooden loójfer af Als er nn eens iemand boven kwam Dit alles ging mg bliksemsnel door de gedachten maar toch durfde ik niet naderen uit vrees dat ADVBBTENTIEN worden geplaaUt van 1 5 regelak 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOSTE LETTKB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVEBTENTIBBLAD t welk dea Maandags verschgnc Ter visie 4 Eene missive van Dr J W Kroon zqn ontslag nemende als Lid der Gezondheids Jommissie Aangenomen voor kenniaceving 6 Een missive van den heer T Goedewaagen zijn ontslag nemende als Lid der Gezondheidscommissie Aaugenoman voor kennisgeviiig 6 Een adres van den kerkeraad der Ned Oaref gemeente gelijkluidend aan dat hetwelk de vorige vergadering inkwam doch than op zegel gesohreven Wordt gesteld in handen van B en W daar de uitvoering der Zondagswet is opgedragen aan B ea W om van den inhoud daarvan kennis te nemen Ten slotte worden benoemd lot Leden der Openbare Gezondheids Commissie de hh Mr D N Brouwer en P Goedewaagen Curator van het Gymnasium de heer Mr D N Brouwer Leden van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs de hh Mr A A van Bergen IJzendoorn en T J Koobs Leden van de Commiaaia van Toezicht op het Lager Onderwgs ds hh J H van der Voort es J W Voraler Lid der Commissie van Toezicht over de StadsMnziekschool de heer F Harting met 8 st tegen 7 stemmen op deu heer A van Eeedt Dottknd Libryemeeater de heer H F Sohim vin der Loeff Lid yan de Commissie van toezicht over het Museum van Oudheden de heer C J C Prince Leden van de Commissie der Hoffmanns stiohtiog Volksgaarkeuken de hh H Jager en W Begeer Leden van het Burgerlijk Armbestuur de hh J Kortenoever en H Oroenendaal Begent der beide Gasthuizen de heer H Groenendaal Eegentes der beide Gasthuizen Mevr Van Bwgen IJzendoorn Evekink Busgers deze beweging den heer Harvey het hoofd zou doen omdraaien Hy sloeg den hoek der vestibule om en op dat zelfde oogenblik was ik beneden met mijne hand op mijne prooi Ik vloog naar mjjn kamer sloot mij op en legde het couvert op de tafel Het was vierkant van grija getint papier per post getonden van Dover en geadresseerd aan den heer Austin Harvey Iwtel de la Paix Paris Met bevende vinger haalde ik den brief te voorschijn die er in zat De brief begon Waarde Austin Ik keek haastig naar de onderteekening en las Philip Ik had nauwelijks tijd een blik op den inhoud te slaan toen er driftig aan de deur getikt weid Ik wierp den brief in een lade en sloot die Toen trok ik mgn jas uit om een voorwendsel te hebben voor het sluiten der deur en ging in mijn hemdsmouwen kijken wie er was De heer Harvey was teruggekomen Hg drong de kamer binnen Zgne oogen en gebaren verrieden de grootste opgewondeoheid Ik liet hier zooeven een brief vallen zeid hij ik moet hem terug hebben Zoo vroeg ik kalm Ik moet dien brief terug hebben zeg ik u Ik ben overtuigd dat ik hem op de trap liet vallen Ik zal er niet om liegen zeide ik het ia zoo En die brief is in uw bezit Ja Gelukkig Geef mij hem dan onmiddellijk terug Het spijt mjj dat ik u moet storen J I