Goudsche Courant, woensdag 24 december 1890

1890 Zaterdag 27 December N 4411 GOUDSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaending T n advertentien lean geschieden tot een uur dea namiddags van den dag der uitgave t k f Hi 4 1 Uteit sterken drank in het klein te mogen rerkoo pen als Naun van de Verzoekster Aanduiding der local itoit W Eeebeen Varkenmar i huiavrouw van Arie Hooimeier M No 21 GOUDA den 23 December 1890 Burgemeester en Wethouders roornoemu VAN BERGEN IJZENDOOKN De Secretaris BEOUWER INSCHRIJVING Toor de Nationale Militie TWEEDE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge meente Gouda j Geiien art 19 der wet rap den 19den Augustus 1861 Staatsblad No 72 Herinneren alle belanghebbenden aan hunne er üohting tot het doen van aangifte ter inschrijvinR loor de Nationale Mditu in de maand Januari 1891 n brengen ter hunner kennis de volgende bepa pingen der genoemde Wet ART 15 Jaarlgks worden voor de Militie ingeschrevea alle mannelijke ingezetenen die op den Isten Januari van het jaar hun I9de jaar waren ingetreden Voor ingeaoten wordt gehouden Hü wiens vader of is deze overleden wiensmoeder of ijn beide overleden wiens voogd ingeleten is volgens de Wet van den 28sten Juli 1850 Staatêb lad No 44 j Hij die geen ouders of voogd hebbende gedurende de laatste aan het iu de eerste sinsufdovan dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande achttien maanden in Nederland verblijf hield Hij van wiens ouders de langstlevende ingezeten was al is rijn voogd geen ingezeten mits hgbinnen het Rflk verblijf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoorende tot eenen staat waar de Nederlander niet aan de verplichte krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien dar dienstpUohtigheid het beginsel van wederkeerigheid ia aangenomen ART 16 De inschrijving geschiedt 1 Van een ongehuwde in de Gemeente wurde vader of is deze overleden de moeder of zijn iwiden overladen de voogd woont 8 Van een gehuwde en van een weduwnaar inde Gemeente waar hg woont 8 Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten of wiens voogd buiten s lands gevestigd i in de Gemeente waar hg woont j 4 Van den buiten s lands wonenden zoon van een Nederlander die ter zake van s lands dienst in een vreemd Und woont in de Gemeente waar zijn ader of voogd het laatst in NederUnd gewoond heeft KXT 17 Voor de Militie wordt niet ingeschreven 1 De in een vreemd Rijk achtergebleven zoon rtn een ingez enen die geen NederUnder is ï De in een vreemd rijk verblgfhoudende oudor looïè zoon van een vreemdeling al U zijn voogd pfioon v den NederUnder die ter zake viin l in s Rijks overaeesche bezittingen rtf Vnloniëü wooi t UT 18 Elk die volirens art 16 behoort ingesohre i ierplioht zich daartoe bij BurgemieesUr en Wethouders aan te geven tus shen den Isten en rT ong dteid afwezigheid of ontateltenU ia vader of deze overleden zijne moeder of zgn den overleden zgn voogd tot het doen van die V mnflt wordt door Ons bepaald 4UT 20 Hij die eerst na het intreden van zgn IQ iMr doch voor het volbrengen van zijn 20ste tm wordt is verplicht zich zoodra dit plaatolüüT tor inschrijving aan te geven bg Burgemeester WeÉiouders der Gemeente waar de inachrgvmg i rMt 16 moet geschieden Sbij geW bepalingen der 2e en 8a zinsnede Ziinè in iJ 8 l5 i f tT T Mrtoe hij volgens zgnen leeftgd behoort Burrpteeeter en Wethouders voornoemd roepen aa 00 de ingezetenen die hun I8de TefbenÖt dat jn zij die in het jaar 187 l ien overeenkomstig het voïenstaande if df Re eente tot aangifte verplicht zijn om zich brende dagen tei Seoretene aan te melden L vl rmiddais 10 tot de middags 1 ure en k de daarbij vermelde orde te doen inschrijven te weten zg wier geslachtsnaam begint met de letter A B C D E F G H I J K L en M tuischen den 2 en 16 Januari 1891 en zij wier geslachtsnaam begint met de letter N O P Q B S T ü V W X IJ en Z tusschen den 15 en 31 Januari 1891 Voorts strekt tot informatie van belanghebbenden dat het register van inschrgving op den Sisten Januari des namiddags ten 4 ure voorloopig Wordt gesloten eu dat zg die alsdan verzuimd hebben de voorgeschreven aangifte te doen fngevolle art 136 der W t vervallen in eene boete van öO tot ƒ 100 i dat ieder die voor de Militie moet gorden ingeschreven zich behoort te voorzien Van extract uit dat geboorteregister dat bg de aangifte moet worden medegebracht dat dit extract aan hen die binnen deze Gemeente zijn geboren op hunne aanvragen op het Bureau van den Burgerlijken Stand ffratü zal worden uitgereikt terwijl zij die elders geboren zijn zich ter Gemi ente Secretarie kunnen aanmelden ten einde genoemd extract van het Gemeentebestuur hunner geboorteplaats te doen aanvragen en dat ieder gehouden is te zorgen dat hij bg de inschrgving Wgk en Nummer zijner woning juist kan opgeven GOUDA den 23 December 1890 Burgenreester en Wethouders vootrnoemd VAN BERGEN IJZÈNDOORN De Seoretoria BROUWER PETROLEUM i OTEEaiNGE van de Makelaars Oantzlaar Sebitlkwük te RoUerdam De markt was heden vast hoeo Tankfuat 7 76 Geïmporteerd fust 7 80 JannariFebruari eo Maart levering ƒ 7 80 Burgerlijke Stand GKBOBEN 19 Dm Aillje oadirs 1 Bniijitnu ia M J Tan dcD Berg 20 Joh nnei oadm J Grendel eo C Bijweg HcDdrirni JoJuDoet onder J H Fiag co A Tftn Leeuwen Cornell Johaon ouder C Bowh on M t D dea Berg Nl iJ Lidewy ï gtje oodrr C Kruyen brink en U van den Enden 21 Aanigje Uester eo Adrinon Margaretha ouden 6 Donk en E Vermeulea Vietor WiUem Dnoiieo onder P v o Trot enbaig en E Srhenk 28 JohianM oodm L vna Loon o I Praakeii 28 Jeriu Mena onder A v n dtr Lnsn en J van der OVEKLEDEN 20 Dee J van Vonreo wed 6 tan Menr V j 21 1 W A Boen 76 Zevenhuizen GEBOREN Dsnia older M da Man en P eaa der Sur ADVERTENTIÉIN Door tagscheDkomst ran den Heer A BRINKMAN werd het BURGERLIJK ARMBESTUUR namens enkele Ingezetenen nitgenoodigd om 500 kilo s BROOD aan zgne bedeelden nit te reiken Bereidwillig is door gsmcld Bestuur hieraan voldaan terwgl in de Torige week 250 kilo s en beden de overigen zgn uitgereikt onder dankzegging aan de edele gevers GpUDA den 23 December 1890 Namens het Bnrgerlgk Armbestnnr De Amanueniis J BCHüMBR J BEEIIBAAIIT Lz Markt A 56 Pa té de foies gras POLOÏÏAISE PASTEIJEN Kerstkransen v Saksische Welhnachtstollen wmm mum Zersttempjes enz zgn WOENSDAG AVOND en dq2de KERSTDAG te bekomen bg G J Goedewaagfen Goowe C 22 GOUDA Bestellingen worden tot Woensdag avond 6 nar aangenomen Faillissement MULDER In het faillissement van J iV MULDER koopman in Bouwmaterialen wonende te Oouda zal de tweede bgeenkomst van crediteuren ter verdere verificatie van schuldvorderingen gehouden worden in het Gerechtsgebouw te2ïo terdam op ZATERDAG 10 JANUARI 1891 des voormiddags te 10 uren Schnldeischers die hunne vorderingen nog niet indienden worden verzocht dit alsnog te doen ten kantore van den ondergeteekende aan de Leuvehaven n 33 te RoUerdam De Curator Mr J H ÜITERWIJK Adv en Proc Ondergeteekende bericht bg deze dat op be stelling bg hem Woensdagavond en Ie Kerstdag verkrggbaar zgn Saksisclie Tlmriiiger WeihnachtstoUen k 40 et 80 et 1 en hooger Tevens te verkrggeo Weeoer en Paryzcr BROODJES è 2 Ct per stuk ZOÜTB BOLLEN 60 Cent per 5 On CASINOBROOD 40 Ct met Sncade 55 Ct tevens alle mogelgke soorten Cfroot en Klein BUOOD RONDE BESCHUIT 12 a 10 cent LANGE BESCHUIT met kaneel en suiker 24 i 10 cent Bestellingen worden ingewacht tot Woensdag middag 4 uur Onder minzame aanbeveling H N V SCKAIK Pfnna F X vak dm BERGH MARKT naast Artl L l tegen fabriêfcsprgs A V OS Az Kleiweg E 73 en73 Doet SALPsBAAHD TINCTUUR geeft de naborlyke kleur terug droogt spoedig 9p en wascht niet af Prija ƒ 1 20 perHatotf Verkrggbaar bg I A CATSoDJ e C HüMF Hï te Ooudq ouda Snelpersdruk van A Bmskmam Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlgke Nommers TIJF CENTEN BU deze Courant beh ort een BUvoetcsel Wegens bet Kerstfeest verschijnt de OOÜDSCHE COüBANT Donderdag en Trijdag niet BINNENLAND GOUDA 14 December 1890 Gisteren had in de Sociëteit Oqe Genoej5en het jssrhjksch examen plaats van onze Stedelijke Muideksoliool Dit wenl bygewoond door een groot nt l belangstellenden waaronder ook verscheidene leden van den gemeenteraad tegenwoordig waren Met genoegen woonden wy dit examen by ver cheidene nrs van het programma werden zeer goed uitgevoerd en het geheel gaf een gunstig getuigenis van het onderwas aan genoemde instelling gegeven Noode onthouden wij ons van een gedetailleerde bespreking der uitvoering maar waar het een uit voering geldt van leerlingen achten wq openlijken lof ofjfa m minder gepast leeraren en ouders is die tianc opgedragen De uitvoering eindigde met ene oantate door verschillende zangklasstn met or hest begrleiding die veel succes had De Vooriitter der Commissie van toezicht de heer M Sprujjt sprak ten slotte een woord van dank tot de leeraren voor hunne toewijding en van aan moediging tot de leerlingen en deelde de lijst mede van hen die pryzen eu aanmoedigingen kregen Deze lyat luidt als volgt Afdeeling A Leeraar J H B Spaanderman Ie Zsngklasle Pry H D Bertelman A H M Muller M Hoogenboom P van den Hoek G de Jong D A Torster B de Jong Sara de Jong J C Brouwer FEVILLETOJM lil TWEE BBOEDEBS Uit het MngeltcJt Het scheen dus dat de verwisseling b j toeval en niet met eenig boos opzet was geschied Zoo zat ik te peinzen terwql ik in workelijkheid og niet veel verder was gekomen De naam van den man aan wien de koffer behoorde was du Philip Ik haalde uit mijn tiotitieboekje het strookje papier waarop ik het facsimile van de letters P H had geteekend die ik op het witte bagagebiljet Greenwich naar Southelid had fe ronden Ik twijfelde er niet aan of de Philip van den brief was de F van het bagagebiljet Ik Ksht naar een hoofdletter H in den brief Hier was er een in Hemels en daar een in Help Ik legde ze naast elkander De naam van den schrijver van den biief was Philip Harvey Do naam van den eigenaar van den warten koffer was Philip Harvey Hij was een broeder van Austin Harvey en de moordenaar van Jhffrouw BayneU De misdaad was naar alle berekening des Zondagsavonds gepleegd Het was nu Woensdag Aoht n veertig uur later had ik alles ontdekt denaam A W Huber M A J Fasij W M Coster en J Overbotch Aanmoediging W P A Jonker M J Spruijt L H Cats E van Daptzig J J M Steijnen P Samsom A T Fortuijn Dnjftgleever Monaaoh S Leeisma A H Carrière 2e ZangklaasH Prya C 0 van Oudheiudeq J M Costcr A van Veen E Diamant A Sohuling en A M J liiezeuaar Aanmoediging P Spruyt A W Bond J E Maaskant W Slingeland E IL van der Jagt C E Omgert P c Schriek If M J Verzijl en M Stevens 3e Zangkissse A Pr js M L Bertelman J G B Kropman en S van Leegwen Aanmoediging J W W Sakkers H J y Huber S E P Lotsy J J Biesenaar N Verbeek en N L 0 Brouwer S Zangklasse it t Prijs W A Haverkamp P A van den Hoek C Vorster en C P Sprngt Aanmoediging A W van Kekem W Kerper M Dirkzwager A Diamant J Spruijt E P van Zutphcn F W de Bock en E de Jong 4e Zangklasse Pnjs G Vorster L Buisman M J vanUven C M Gouda en J M C Hoogenboom Aanmoediging M W Julius A J H Koninoks A P IJsael de Schepper H Cats en Nobel 6e Zangklasse Prys E Cats F van der Eing C 8 J van Schouwenburg en E H W Sprugt 6e Zangklasse Prys A Burgersdijk en J G Bellaart van het slachtoffer do plaats van den moord een aantal omstandigheden en zelfs den naam en de tijdelijke verblylpliaats van den vermpedelgken dader De vraag die zich nu het eerste voordeed was natuurlijk hoe en waarom werd deze moord gepleegd Die vraag moest men m j in Engeland beantwoorden Zoo mogelijk moest Philip Harvey zelf het ant oord geven Ik telegrapheerde m jne chefs en maakte mij gereed om dien nacht Parijs te verlaten De eerste de beste nieuweling kon op die twee kinderen in het Grand Hotel passen Ik was voornemens eerst naar Londen te reizen en verbolgens naar Dover te gaan Philip Harvey werd nu het middelpunt van al mijn overdenkingen Philip Ik moest hem trachten uit te vinden Ik moest m j van zijn persoon meester maken eer zijn broeder t jd en gelegenheid had hem de vlucht aan te ladon Goede hemel 1 zou hij het misschien al gedaan hebbon P Ik spoedde m j naar Engeland Nooit ging de trein m j zoo langza voort nooit werd een boot meer door den orm tegengehouden Vóór mijn vertrek kreeg ik nog het volgende briefje van Austin Harvey Hij zond het m j over de post Mijnheer Ik was van morgen buiten mij zalven en gedroeg mij als een krankzinnige Ik kan mijn gedrag alleen verontschuldigen door m j te beroepen ADVBBTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GS 00 TB LBTTBB8 worden berektnd naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVEBTENTIBBLAD t welk des Maandags verschgnc Aanmoediging H van Dantzig S de Voo J8 enE Sanders i Solo Zangklasse Prijs W P F van Ede van der Pala A IL Co ter J H Brakel en L van der Klein Afdeeling B Leeraar J G Arentz Instrumentaal klaase Prgs Kagie M J van Uven W F Kerptt H J W Huber J C Huber en P Engolbrecht Aanmoediging P A van den Hoek A L J Broebaart W van Leeuwen en W F L v d Wetering de Eooij Schutterij klasse Prijs W F A Kagie Aanmoediging J L Nobel Afdeeling C Leeraar Mart J Bonman Piano Klasse Prijs M J W Vetter H Burgersd jk W van Leeuwen G Vorster E C Buisman en S da Voo js Aanmoodipagj D L £im JB Sutjgari A jL Coster J M Coster M En igers Cr 6 N dó VooIjs C M T Bouters E C Krom G W Begeer A M Teeling en M VI Julius Deze laatste op voordracht des onderwijzers De Centr Ant Eev Kiesvereeniging Xederland Oranje in het Hoofdkiesdistrict Gouda zal Dittsdaf 30 Dec 1890 in het Koffiehuis de Harmonie alhier vergaderen Tergoutoêcke Xaar w j vernemen heeft de Hooge Baad derNederlanden beslist dat de ambtenaren voortaantrouw moeten zweren aan den Koning en niet aande Koningin JV R a op den verschrikkelijken toestand waarin ik mg zoo onverwacht geptastst zie 17 znit dit dus in aanf merking nemen Ondanks mijne ruwheid moet ik u toch beleefd verzoeken uw onderzoek voort ta zeti ten Alles ia verkieslijker dan deze vreeselgke onzekerheid Zoolang u niets van mg hoort is m jn adres Hotel de la Paix Austin Haïvet Arme man I In spgt van hetgeen gebeurd was boezemde hij mg da grootst mogelgke sympathie in Vrgdag ochtend ging ik naar het magaiqju van de hoeren Brown en Elder koffermakers ll7 Chaapside Ik vroeg een der firmanten ta spia n Men liet mij in een kantoortje en ik m ti door mijnheer Elder een zeer welwillend en degeigk man van zaken ontvangen Ik zou hoogst waarschgnlgk alle mogelijke inlichtingen knnnen verkrijgen Ik koos den eenvoudigsten weg en maakte m j als detective bekend Ik beschreef den zwarten kofftn 2S0 nauwkeurig mogelijk Die soort van koffers is een specialiteit van ona zeide hg Zg zgn sterk eenvoudig en goedkoop Zij zijn niet voor klaeren bestemd maar geschikk voor boeken jacht en vischtuig en voor dia zaken die men niet bg zgn toiletbenoodigdhedei kan inpakken Vole reizigers hebban zoo iets noodig w j verknopen er veel van Het doet mij genoegen dit ta hooren zeide ik beleefd ofischooti het mijn verzoek om inlichting