Goudsche Courant, zaterdag 27 december 1890

Wji wstigeu de aandacht onier stadgenooten op achtBrataande advertentie waarbij tegen Vrijdagavond a at ten 7 uren een avondfeest wordt aangekondigd op het terrein aan Stolw jkerslui Hot laat rich aaniien dat het een ceer aürdig sfeest lal tijn De fantastische verlichting de kerstboomen en de tombola op het ija zullen het iets eigenaardigs geven en w5 twijfelen er niet aan of velen zullen dit feest met hunne tegenwoordigheid vereeren Se pbrengst wordt wederom afgedragen aan de UkM tot ondersteuning van minvermogenden Staten Oeneraal Tweede Kahes Zitting van Dinsdag 23 December Nog is in de ochtendzitting de begrooting van Waterstaat niet afgedaan De velerlei quaesties ook ÏB verband staande met den spoorwegdienst waren Tan weinig algemeen belang Het belangrijkst waren de klachten over de exploitatie der spoorwegen die het uitvoerigst werden uileengezet door den heer Dijokmeester wiens interpellatie over den dienst op de Igu Dort Vmhem Njjmegen hem aanleiding chonk gewapend met tal van cigfers en mededeelingen de verschillende leemten in de bediening der Hollandache spoorwegmij ook op andere doelen van het net in oogenschouw te nemen Inderdaad de tekortkomingen zijn vele èn groot De Minister ontkende het niet maar moeet toch verklaren dat zijn vertrouwen in de goede werking der spoorwegovereenkomst in geeuen deele was geschokt Door verschillende oorzaken was het goederenvervoer zoo baitengewooE toegenomen ook buitenslands dat het materieel en het personeel daartegen niet waren opgewassen Dan kwam er bij dat het personeel der Holl Spwmij nog niet vertrouwd was met het materieel der Sijn spwmij Men had ook geen voldoenden t jd gehad bij de onzekerheid of de overeenkomsten zouden worden aangenomen zich op alles voor te bereiden Maar er was volgens den Minister alle kans dat de toestand langzamerhand zou verbeteren en de heer Viruly die op de hoogte kan zgn verklaarde ook zijnerzijds dat men deed wat men kon Men moot toch ook inderdaad niet vergeten dat altjjd de klachten veelvuldig zgn geweest bij snel toenemend vervoer en bij plotseling ingevallen vorst terwijl bovendien de schuld niet alt d ligt aan de binnenlandsche maatschappijen als haar treinen moeten waohtep op de buitenlandsche aansluitingen Na de pauze stelde de heer Schaapman voorop IS Januari weder bijeen te komen tot behandeling van de stedeuwet Dit werd met 50 tegen 86 stemmen aangenomen De heer van Kerkwijk stelde nu voor de hoofdttakken X en XI der bogrooting de begroeting van West Indié en de maildienstcontracten ook in Januari te behandelen Met 68 tegen 29 stemmen wordt dit goedgekeurd Toeu dit besluit was gevallen deelde de Minister van Koloniën mede dat hij nu genoodzaakt zou qjn met het oog op de Eerste Kamer die de gehêele begrooting moet kunnen overzien de voorzitter te verzoeken in de eerste dagen van Januari weder bijeen te komen In de arondzitting is de behandeling der spoorwegbegrooting en de interpellatie Dijckmeester voortgezet Daarop volgde een debat over de berordering der zalmteelt De heer Keeckers en anderen verzetten zich tegen het geven ran subsidie aan Duilsche kweekers van zalmbroed indien daardoor de voor misachien des te lastiger voor u maakt Zou ik a mogen vragen of u de koffers in verschillende grootte maakt Jtk in drie afmetingen Ik zal ze u eens laten xien Wij gingen naar de monsterkamer Daar standen drie koffers juist zooals ik er een aan het politieboreau van Francois Dubert had gezien Ik wees de middelgrootte aan Deze is de koffer waarnaar ik onderzoek doe zeide ik en alles wat ik verlang te weten is of u onlangs zulk een koffer aan mejubouw OrrSimpkinson hebt verkocht en een anderen misschien eenigen tijd geleden aan den heer Harvey Uet eerste gedeelte uwer vraag kan ik onmiddellqk uit mijn hoofd beantwoorden zeide de heer Elder Ongeveer eene week geleden verkochten wij Br één aan eene dame van dien naam te Southend Jfc herinner mij dat zq ons schreef zij gaf duidelijk op hoe zij er een hebben wilde en voegde er bg dat een heer ons aanbevolen had Ik kan u den brief nog laten lezen De heer Slder begaf zich naar een lias in het kantoortje en na eenig zoelcen bracht hij een papier te voorschijn en legde dat voor m j op tafel Het was een kort brietje van mejuffrouw Simpkinson uit Southend waarin die dame schreef dat ijg een eenvondigen zwarten koffer verlangde grootte No 2 dertig shilling die haar door oen heer die er onlangs een had gekocht was aanbevolen De Nederlanders beschikbare gelden moeten vermindsrd worden Het resultaat was dat het Subsidie aan het buitenland afzonderlek als memorie post op de begrooting werd gebracht De telegrafisten vonden daarna nog een verdediger in den heer Van Kerkwijk Het geheele hoofdstuk Waterstaat en de Wet op de middelen werden zonder stemming aangenomen Na afdoening van een dozijn kleine zaken scheidde de Kamer op reces uiterlyk tot 13 Januari Ingevolge art 24 van de grondwet behoort het Inkomen des Konings bg elke troonsbeklimming te worden geregeld Ter voldoening aan die bepaling ia een ontwerp van wet aan de Stateu Generaal ter bekrachtiging aangeboden Daarbg wordt voorgesteld het bedrag hetwelk Koningin Wilhelmina uit s lands kas zal genieten te bepalen op eene som van ƒ 600 000 alzoo op het zelfde ogfer hetwelk bg de wet van 19 Augustus 1849 aan wijlen Koning Willem III was Volgens art 84 van de grondwet geniet de Koningin behalve een bij de wet te bepalen inkomen uit s lands kas mede de inkomsten uit de domijnen bij de wet van 26 Augustus 1822 aan Koning Willem I als patrimonieel goed afgestaan en door Koning Willem II aan den staat tot kroondomein teruggegeven De opbrengsten van die domeinen hebben gedurende de regeering van Koning Willem III bedragen gemiddeld 646 4B6 per jaar KaotODgerecbt te Gouda ZITTING van 24 DECEMBER 1890 Veroordeeld wegens Het als hoofd der onderneming zonder vergunning van het gemeentebestuur in werking Brengen van een rookerij van vleesch en spek F van der H te Gouda tot 5 of 3 dagen hechtenis Het berijden van een met klinkers bestraat voetpad met een kruiwagen beladen met glas en aardewerk H 1 van den B te Gouda tot 1 of 1 dag hechtenis Jagen op eens anders jachtveld zonder jaohtacte en zonder schriftelëk vergonningsbewijs van den eigenaar of rechthebbende op dat jachtveld J L te Waddinxveen tot 2 Weldboeten elk van fi of 2 dagen hechtenis voor elke boete Openbare dronkenschap A de 6 te Nienwerkerk s d Uasel tot 0 60 of 1 dog beehtenS H B en T de K te Gouda W 8 te Stolwyker sluis ieder tot 1 of 2 dagen hechtenis Vrggesproken van straatscbenderq E F L C L A B D W allen te Gouda Allen zqn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van 1 dag I MARKTBBBICHTBN Gonda 24 December 1890 Veemarkt Melkvee weinig aanvoer handel en prgzen flauw Vette varkens goede aanvoer hanpel gewoon 19 a 21 ot per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel flauw 16 ï 17 ot per half KG Magere Biggen redelyke aanroer handel flauw ƒ 0 60 i 1 per week Vette schapen redelijke aanvoer haadel vlugger 20 brief was nog geen tien dagen oud Men had een postwissel voor het bedrag ingesloten zooals uit het postscriptum bleek ISen tweede nosohritt dat eigenigk overbodig was meldde dat mejuffrouw Simpkinson den koffer uoodig had om er een photographisch toestel in te pakken Dit beantwoordt de eene helft der vraag maar lang niet de meest belangrijkste Nu die andere omtrent mijnheer Harvey Kunt g mij daaraan ook helpen Js het niet zoo volledig f Ik zou zoo gsamejuÉ en mynheer Harvey een anderen Haifi HorTïSp de de koffermaker terwijl hg met zgn breede hand over het voorhoofd wreef Dat is zeker al lang geleden Ik herinner mij den naam niet Hg sloeg een boek op dat op tiifel lag en begon de bladzijden na te zien Hij liep met den vinger snel langs de namen Ik stond hem angstig gade te slaan Da heer Elder fronste de wenkbrauwen Ik vind den naam niet zeide hg het moet een jaar vroeger p eweest zijn Hij nam een tweede boekdeel en begon dit te doorloopen riotseling helderde zgn gelaat op Hier staat een Harvey zeide h Mijn hart klopte van vreugde Hg schoof mij het boek toe en toonde mij de boeking Ben zwarte koffer No 1 was vqftien maanden geleden aan een zekeren heer John Harvey een scheepsdokter ver a ƒ 28 Lammeren goede aanroer handel vlugger 14 a ƒ 20 Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel zeer vlug ƒ 6 a ƒ 14 Aangevoerd 6 partgen kaas handel matig Ista qualiteit ƒ 26 a 27 2dequaliteit ƒ 23 a ƒ 26 Boter weinig aanvoer Handel vlugger Goeboter 1 4B a ƒ 1 66 Weiboter ƒ 1 20 a f 1 35 uurKerlJjke Stand GEBOREN I ii Dec Jieob Willem oaders I H Hlam en H K a der Wal Oqibertna osdeii W nn der Heg eu J C Batting 23 Heednk oudere H vso der Maei en A de Gmil 24 Coraelii Marious oadere H Goudriaui eo H R jnboBt OVEBLEDEN 28 Deo 3 R Speruaeg ed M de Jong 4j Het Bureaa Tan den Burgerlgken Stand zal a 8 Vrgdag 2e Kerstdag van des voormidduga 11 tot des namiddags 1 nar geopend zgn tot het doen van aangiften van Oeboorte en ÜTerl den Reeuwljlc OKBOBEN Johaniiee Adrianea ouders 1 de Jong en M van Leeewen Dirkje en Coroelii onders A Verwaal en F Verwei Petrooelle Cornelia oodera C Blonk OVERLEDEN A na Eyk 1 n B de Hoo 8 nu e Jongeneel weduwe van C Joogoneel 70 j C d Wit 88 j GEHUWD G Hardeield Kleuter met E Bierhorat P Voa met O Perdgk K Koater met C Gnalland A Vogelaar met J Groenendijk C Blgleven en M Vermeulen ADVERTEWtlÉN Heden morgen overleed mgne geliefd Echtgenoote en onze zorgvoUe Moeder 6BADA WILHELMINA C0ENELI8SEN eerder Wednwe den Heer B A W Übpïeb in den oaderdom van 49 jaar Uit aller naam Dr F W EAABB Gouda 24 Dec 1890 Verzoeke van rouwbeklag verichoond te blijven V De Heer en Mevr DOETLAND db Haan betuigen hnnnen dank voor de ontrangen belangstelling op 10 dezer Gouda 24 December 1890 mm immm werkt in hooge mate antiseptisch Te Gouda Terkrggbau bjj de firma J C ZËLDENRUK Co Markt 139 P C W BBQEEE OostMven 43 J H C HÜINCK F Hz Hoogstraat A 122 123 ik 10 20 25 en 40 cta Engro bij JACOB Co AmsUrdam kocht en werd hem te Southampton aan boord vmhet schip bezorgd Dat kan de bedoelde person met zgn d ik maar ik toekende toch het fmt op D sheepsdokter trachtte ik nu zoo spoedig mogelgk uit i e gedachten te bannen Bovendien was de koffer te Parijs een No 2 i if Mgnheer Elder was zoo beleefd nog een halfjaar na te zien en sloot toen het boek Ik behoef niet verder terug te S f want toen eerst bfachten J f o i handel Zij zijn eer t odert nderhf r te koop Ik dankte hem teleurgesteld Ik h ad wel eens wUlen weten of hij dien post ook vergeten had te boeken maar dat was toch ook met denkbaar Kunt u de koffers uit elkander kennen hebbenzij allen verschillende sleutels zLr Er gaan nooit twee gelgke Is onzeTbriek Hoe goedkoop onze koffers o zg toch biteden wij veel zorg aan het slot Wg nuffl Cn onze sleutels kan iadel jV 8 onze client schrijft een nieuwen seutel bezorgen Nummeri u de sleutels en de slotmf Neen den sleutel enkel de ANu wiit ik waarom ik geen nummer gezien ha Maar wat baatte mij dat alles nuP laefdheid Ik dankte mijnheer Elder voor zgne m en nam afccheid Wat PhUip Harvey betreft ha iheen een verdicht persoon te f i iMiib mm WEEË EN WIND DIENENDE AVOi DFEEST op de Baan te ST0LWIJKER8LDIS VrUdag26 Dec 1890 te Turen Groote Verlichting van het Terrein BENOAAZSCH VUVR en Op het Terrein zullen Terschillende KEESTBOOMEN geplaatst worden Dames en Heeren Leden worden beleefd Terzooht GESCHENKEN Toor de Kerstboom te willen inzenden ten einde eene VERLOTING te kunnen boaden waarTan de netto opbrengst zal worden afgedragen aan de Usclab tot onderstenning van Minvermogenden te Gonda Heeren Leden met twee Dames of Kinderen en Heeren Donateurs met hun gezin v r g e n toegang Introductie per persoon 25 Cent Prgzen worden ingewacht Woensd 24 December bg den heer G H G de LANGE Gonwe en den Tolgenden dag bg den Heer TAN DBN BERGH Stolwgkerslais Op het Terrein zgn Loten Terkrggbaar 25 Cents Toor de TOMBOLA WARME WIJN enz op het Terrein Terkrygbaar M Men wordt verzocht zooveel moge iV lgk met verlichte Ballons op het Terrein te komen Wegens ziekte GEVRAAGD om terstond in dienst te treden eene DIEirSTBODE P G Adres onder No 2072 aan het Bureaa dezer Ooarant Een Loopmeisje GEVRAAGD Firma Wed BOSMAN TIENDEWEG D 84 Prachtige SPAANSCHE 45 Cent het pond MANDERIJNEN Cina s APPELEN PRIMA QUALITEIT SlUïcgrroexiterL 40 Ct per Liter Blik CASTANJES 10 Cent per pond Zeer Uette Gesteendrukte mummss worden GELEVERD door A mymMN en Zn De MIJTIJAL Le7eiiS7erzekeriii Maatscliapp55 van Bew YoA OPGERICHT in 1843 ttlGHARD A W GLRDY President Uit het JAAEVERSLAGf eindigende 31 DECEMBER 1889 Aantal polissen in omloop 182 310 met een verzekerd kapitaal van ƒ 1 414 874 834 80 waarvan alleen in 1889 zgn uitgegeven 44 577 met een verzekerd kapitaal van 379 006 208 43 Ontvangsten 77 797 549 05 of vermeerd laatste jaar 12 257 717 75 Betalingen aan Polishouders 38 001 520 95 1 182 645 40 Waarborgfonds 34l 0 Ki 330 05 ss 797 9M l5 Eitra Reserve 24 143 121 10 4 292 962 03 Directie voor NEDERLAND en BELGIË 73 Rue de la Eégenóe A Bruuel Generaal Agentuur voor NEDERLAND 747 Prinsengracht AmH l m Vertegenwoordiger voor ZUID HOLLAND C P liOZK 89 Nieuwe Haven Rotterdam Het groote aantal zenuwkwalen van zenuwhoofdpijn af lot de voorafgaande kenteekenen van apoplexie herseuberoorte toe trotseeren nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Eerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe dat zij door hat gebruik maken van den eenvoudigsten weg namelijk langs ds huid eene physiologische ontdekking gedaan heeft die na houderde proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is en terwgl zjj in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad bigkt te zgn voor de aan zenuwkwalen Igdende mensohheid Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Eoman Weissmann te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene 50 jarigo praktijk Door wasBCblng van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de huid onmiddeliyk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelijk schitterende resultaten verkregen en iq maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tgd reeds de Sile druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent hei wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopiM gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelgke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswijze gewgd zgn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen ender welke P Meniere med dr profeSSOr aan dS polikliniek te FarUs rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton SanitStsrath Dr Cohn te Stettin Orossmann med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P jpnl restier geneeBheer direoteur van het hospitaal te Agen Geheimratli Dr Sohering kasteel Gutenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer direo teur der galvano therapeutisohe inrichting voor zenuwljjders te Parijs ma St Honoré 834 Consul von Aschenbaoh med dr te CJorfu Dr Basbaoh arrond arts tg Zirknitz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr o Bongavel te La Farrière Eure lid van den Conseil Central d hygiène et dé Santé in Frankrijk en vele andoren Aan allen wier zouuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamds zenuwachtigheid lijden waarvan de kenteekenen zijn chronische hoofdpüü migraine schele boompijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slan loosheid liobamelijka onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die doM beroerte getroffen werden en nog lyden aan de gevolgen daarvan zooals Verlammingen on vermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stiiftaeid der a wrlchten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van m horigen enz en zg dis reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door du bekrade middelen als onthoudings en koudwaterkuur wrgven electriseeren stoom looi of zeebaden nan genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zy die vrees gevoelen V09t beroerte en daartoe reden hebben wegens versohgnselen als zich aanhoudend auMtitr voelen verdooving in bet hoofd hoofdpijn met duizeligheid fllkkerinsm en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhooM Buizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten n ai deze drie oa 6 orien van zenUWlijderS als ook aan jonge meisleii lijdende aan bleekzucht en kracbteloosbeid ook aan gezonde zelA aan Jonm personen die veel met bet hoofd werken en geestelgke reactie wiUon voorkomen wordt ringend aangeraden zioh het boven vermelcfc werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kostelOOB en franCO verzonden wordt door LEMAIEE Co Apothekers te Parijs rue de l Echiquier 80 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geueeswgze van ROMAN WEISSMANN Oud Offioier van gezondheid eere lid der Italiaansohe Saniteits orde vani£t Witte Kruis eü verdei te AmsterdriÉ door N CLEBAN CO HeUigeweg 42 Arnbem I de BEYER Agent der Scheepvaart Courant Rgnkade 71 Botterdam F E vu SANTEN KOLFF Apotheker Karte Hoofdstaeg 1 Utrecht LOBBY POBTON Oudegracht hg de Gaardbrug F 180 Op de jongste hygienisch medicinale Tentoonstelling te GetU is de Weissmuui ieke o neeawflze door de medische jnry met de Zilveren Medaille bekroond f