Goudsche Courant, zaterdag 27 december 1890

Blooker sCacao t Gj nste merk Zaterdag 27 Deeeniber 189Q Eene flink gevestigde Firma nitslaitend in THEE te Ameterdam vraagt op zeer voordeelige voorwaarde soliede WEDERVERKOOPSTERS Brieven franco Motto Thbb Advert Bar A db la MAR te Amsterdam zelf behoorde Als wg iejt i pr erftk w91 i handelen dan moet de bedoeling vaa è ttsIMriea vóór alles nageleef worden Dis bedoetinf vWdert opkame van dames uit zekeren stand eA ia dat koo dan dient toch ook de diréctriee tot dien élud ta behooren wil men eea goede harmoofs in M g sticht in de hand werken De heer van Vreamiiigen is van oordeel dat ktt Holfmanagestioht w jl er slechts 11 dalÉiw it tollen worden opgenomen een groole baitl OMKDg is te noemen en de werkzaamheden tjjn d a rM loo uitgebreid of tegen een siMrii van M9 k ft u r goed een geschikte directrice worden gerondea Methet oog op den toestand onzer geldmiddelen b tninigheid een eerste eisoh een gebiedrad vwntAhTiftl l e heer van Iterson was meent spr iti s JB laatste rede meer jaist dan in ign eenie waal toen maakte het den indruk altof dat hooge sateili bjjna uit luitend voor mooie kleedereo iboait ditoaa Meende de heer IJssel de Schepper dat dit j eht niet te vergelijken is met weeshnia eo aA i gestichten spr gelooft dat dit zeer goed kan én tevens meent spr dat men door dit salaria too kA te bepalen onbillijk zou handelen tegenover andere beambten der gemeeuM die in evenradiffb ldBeer eTk doen voor minder gel pe Intold tlif van den hutismeester in de Vólksgtarkeilken i tiolr eerst verhoogd nadat do ondervindihg geleerd Ita 9 daarop aanspraak had Wtttom kan i6 ia Ook hier n et geschieden f i e heer van Iterson stemt den vorigen spr toe dat zuinigheid mfet hel geld van da geraeenie noodzakelijk is n aar spr beweert dat de gildettj aarvan thans sprake iet van de gemeente tjn Ali wij daarmede niet handelen overeenkomstig de bedoeling van Mej Hofman daji iiahde len 9 niet zooaU w j moeten om het eens taoht uit fe dn en De heer Ussol de Sehe per w jst op att S iliaaa S van het Reglement dat zegt dat Regente fc la f loden het op te riohten Holfmana gesticht als aen fdigiity va de Directrice regele muler goelktl uw f tuigd dat men voor dat bedrog een fatsoenlgke dame als directrice zal kannen krggen die aajn alle eischen voldoet Een der heeren merkte op dat zg zal moeien t huis blijven als de overige dames uitgaan maar de instructie zal wel zoo humaan worden opgemaakt dat z j ook wel degelijk gelegenheid zal hebben om van tgd tot tgd eens uit te gaan De heer van Veen kan zich evenmin vereenigen met eene bezoldiging van f 400 doch wel met die door den heer Droogleever voorgesteld 300 Daar moot eene goede directrice voor te verkrggen zijn De heer van Iterson hield eene bespiegeling over de bedoeling van de testatrioe zooals die gebleken zou zgn uit het testament maar spr is het daarmede niet eens AU aan het hoofd van het gesticht eene directrice moest komen looals de heer van Iterson het daar voorstelde dan zou het in dat gesticht een soort schrikbewind worden Spr meent dat een direolrice noodig is die mef ieder van de dames kan omgaan en die met tact de leiding van het geslicht voert De testatrioe had alleen de bedoeling aan Gouda twee instellingen te geven die spr gelooft te mogen noemen instellingen van liefdadigheid Zij meende dat in Gouda behoefte was 1 aan een gesticht van dames uit den fatsoenlijken stand en 2 aan oen Volksgaarkeuken Beide z jn meent spr liefdadige instellingen Zij heeft voorts hel gemeentebestuur aangewezen bm die instellingen in te riohten Had zg aiders gewild zg had zelve een Cotttaissie kunnen lenoemeo om fct te doen f 300 komt spr voor eeh aileazina voldoend salaris te zijn Moest men iaan de betrekking zulke eischen stellen als de heer van Xlehon deed t ware meer een oerepost dan een g larioordo betrekking I De heer Ussel de Schepper zegt dnt als men de gevoerde discussiën nagaat opnieuw zeicere neiging is te bespeuren bij de leden vM den raad om zich in de bedoelingen vau ne teMatrioe te verdiepen Uit het gesprokene is op te merken dat sommige TE KOOP een soliede FIAITIirO pas nieaw besnaard en bevilt Franco brierea onder No 2071 aan het Barean dezer Courant Ter Drukkerij van A BRINKMAIf en Zn kunnen ten spoedig ste twee fatsoenlijke GEPLAATST worden 8TEEi KOLEN llgn geachte Cfientèlle wordt bericht dat I van af heden tot nadere aankondiging de pros der Grove Euhr Eachelkolen is 00 Cents per Mud LAMBERT Tnrfsingel Slemppoeder Roode eii Witte BESSENWIJN bij A e nm ¥ GOUWE C 49 13TBECHT8CHE Hypotheekbank te UTRECHT 6 Fl COGNAC 48 voor ƒ 6 90 6 Cilroen Punch 6 90 12 COGNAC 48 13 12 Citroen Pundh 13 levert alles vrg san hnis na toezending van postwissel of onder rembonrs O J VERKEIQIR te VIANEN a d Lek De OIREOTIB det Vtrechtache Hypotheekbank te Utrecht bericht dat de Coupon der Pandbrteven vervallende 1 Januari 1891 BETAALBAAR gesteld zgn te VtrecM ten Kantore der Bank Mantstraat Q 396 7 en bg d Agenten de Beeren HARTSINCK Co Am Urdam FRED BASTIAANS Co M J OGIER k Co Gouda De Directie voornoemd L VAN LIER H J M VA ASCB VAN WIJCK PUNCH COGNAC by SLOTEMAKEa Co t en f abrieksprgs A V 0 Az Kleiweg E 73 en 73 Snelpersdï van A BRINKMAN en Zn Goüpa Stedelijke Gasfabriek Gouda De GASVERBRÜIKERS wordeu ter bevordering van hun gerief verzocht de Gasmeters welke kunnen bevriezen met hooi of kleeden te dekken Warme kruiken kunnen op zeer koude plaatsen groote diensten bewijzen Even als bij de vroegere Gasmaatschappij wordt slechts EENMAAL de gasmeter GRATIS en op de beurt ontdooit DB DIRECTEUR J J PRINS Uey s buorden manchetten en voorbemdjes zgn buitengewoon Sterk elefant io het dragen Toortreffeiyk en goedkooper dan het waacbloon voor linnengoed Uey s boorden manchetten eil voorhemdjes worden na het gebruik eenvoudig weggeworpen zoodat men altgd nieuwe ttitatnkend paasende boorden manchetten en voorhemdjes draagt IJey s boorden manchetten en voorhemdjes zijn uit papier vwraardigd met linnen overtrokken en daardoor van echt linnen niet teonderBcheiden st js Gangbaarste B jplk modellen g l ƒ r V SCHtUJIB l n T TA o U i M GOBTHB p d ijnl i HBBZOa p doBjn OrootttP IOroottoL n d Itófcltr 1 FBAKEUir p dM pMr J AIiBION WAONEB p doz piarl 3 p doujD p dozijn lt tS Yerkrqgbaar te Gouda bij den Heer C A B BANTZINGER Korte Tien eweg D 17 3 W P van EDE van der PALS Markt A 107 of direct bij MEY EDLICH Venand GeschMt Leipzig Flagwitz Saksische Weihnachtstolien mmm cmi üE Kersttempjes enz rgn WOENSDAG AVOND en de 2de KERSTDAG te bekoteen bg Ci ë Goedewaagfen Gonwe C 22 GOUDA MeHtknobhéU HoornvUea Huideelt Wratten enz worden in 7 ïi 8 dagen tgd creheel Terwflderd zouder de minste pgn te veroonaken ook zelfs nietep de gevoeligste hnid Pri 8 per flacon met penseel SO eta Aim ecu bg B SCHOLTEN Coiffenr Bisch de handteekening van A v iUlJLL VERGADERiGViPENGËMËENTEMAD ZITTING van Dinsdag 23 DECEMBEB Voorzitter De Wethouder H W G Koning Tegenwoordig IB leden Afwezig zijn de hh van Bergen IJzendoorn en vsn der Garden Do Voorzitter deelt mede dat de Burgemeester door eene lichte ongesteldheid rerhinderd is de vergadering bij te wonen zoodat het presidium door spr zal worden waargenomen In het vorig Nr dezer Courant gaven wij reeds eou beknopt verslag van deze zitting doch omtrent do discussie ovor de bezoldiging van de Directrice van het Uoffmans gestioljt en over het voorstel tot inrichting van hot kerkgebouw op de Oosthaven voor bewaarplaats van oud arohief en librye wen ohen wij iets uitvoeriger te zqn dan ons gisteren mogelijk was Aan de orde Het voorstel van Regenten van het Hoffmansgestioht om de te benoemen Directrice eene bezoldiging toe te kennen van 400 Do heer Straver opent de rei der sprekers over dat voorstel en vindt de helft dier som voldoende Vele werkzaamheden waren niet aan die betrekking verbonden daar slechts een ll tal dames in bet gesticht iouden worden opgenomen Mocht het later bigken dat veChooging Van bezoldiging noodig was dan kon daartoe nog steeds worden beslaten evenals by de VolUggarkeuken toen gebleken was dat de werkzaamheden meer waren dan men aanvankelijk dnohl het salaris van den huismeester ook later verhoogd werti De beer van Iterson meent dat bij de vraag welke Directrice men aan het Hoffmans gesticht wil aanstellen allereerst in aanmerking komt welke de bedoeling was van Moj Holfman met dat geitilt Uit het testament blijkt dat zij daarin wilde opgenomen zien uit den ataoenlyken ttaad Wie verstond zij daaronder Personen wier ouders in vr j goeden staat verkenden zoodal hunn mama ook een dame was In het gesticht moeten dus uitsluitend dames worden opgenomen aan het hoofd waarvan nu moet komen te staan ook een persoon waar als t ware ieder tegen opziet WilJ men nu zoo iemand krqgen die dus een beschaafde dame moet zijh die b v wat kleeding aangaat van den ochtend tO den avond als dame moet voorden dag komen dan is oen tracteigent van 400 bepaald noodig De Dircc riee voor dit gesticht moet oen andere persoogigkhe d zijn als de directrice uit roh oude vrouwenhuis I De heer Hoogenboom deelt het gevoelen van den heer Straver spr zou hoogstens 2B0 willen toekennen meer niet Als men rekent dat daarbij nog komt verpleging voeding en bewassching dan wordt het geheelo nctemenl wel f 600 on dat is z i voldoende De directrice vau het Oudemannenhuis zal waarschijnlijk geen 400 hebben D e beer frince vMdt f 400 volstrekt niet eene te hooge bezoldiging Bedoelde directrice zal veel te doen hebben zij moet zorgen voor de heele huishouding de meiden naloopen de wasch doen enz Zij heeft wel dezelfde verpleging en voeding als de overige daires ihaar is niet zoo vr j als de overigen b v gaan wandelen moet 2 j thuis blyven en zoo meer De heer NootUbven van Goor dringt aan op aanneming van het voorstel Niet alleen dat de te benoemen directrice een ontwikkelde dame moet z jn maar zij zal bij al h re overige bezigheden ook de administratie moeten voeren B j sommige andere ges hten ély b v het Oudemannenhuis is een fifzonderlijk secretaris die een geldelijke tegemoetkoming ontvangt voor z jn werkzaamheden zooc de vergelyking daarmede die de hoer Hoogenboom opperde niet opgaat De heer Jager is het evenmin eens mat den heer Hoogenboom Door de bezoldiging op f 200 of SIJBÓ te ïtellen zou men waarschijnlgk geen directrice krijgen die ten volle beantwoordde aan de eischen wellw men aan deze betrekking mag stellen De heer Fortnijn Droogleever oht ƒ 400 te hoog ƒ 200 daarentegen te weinig doch wil de bëwldigiug op 300 stellen Spr is over inrichting van liefdadigheid besohouwcn en zeker is hot waar dat men die rubriek tot in hot oneindige kan uitbreiden maar spr meent dat de testatrioe eerstens door de oprichting van de Volksgaarkeuken den mindorou man een dienst wilde bewgzen maar voorts ook iets wilde doen voor de monsohen van beteren stand die helaas I vaak niet de noodigo fondsen bezitten om stand en naam op te houden en nu is het volgens spr goed gezien van hh Regenten om aan het hoofd van het Gesticht iemand te willen plaatsen die aan allo eischen beantwoordt Dit gesticht is niet gelgk te stellen met een weeshuis of oudemannenhuis Voorzeker ook b j oen tractertieBt van minder dan 400 zullen er zich vele sollicitanten opdoen zelfs voor 100 zal dat het geval z jn maar eene in alle opzichten geschikte directrice ia daarvoor niet te bekomen Spr heeft zooveel vertrouwen in de Coijimissie dat zg de instructie zoo humaan mogelgk zal inrichten Natuurlijk zal zij in de gelegenheid worden gesteld om van tgd tot tgd uit te gaan zelfs als zg b v oen liofhebiter van schaalsenrgden is zal haar dat Waarsch jul jk niet worden belet a wildon alle II inwonende dames mot haar meegaan De heer van Iterson beantwoordt den hoer van Veen en bestrgdt diens meening als zou dit gesticht eene instelling van liefdadigheid zijn Ook op de Volksgaarkeuken ia die naam niet toepassolgk Zg dient niet zoozeer om hen die tot den laagsten stand behoo ren voedsel te verschaffen maar zg helpt do burger vrouwen in hun huishouden Deze hebben vaak tot oeuige hulp een klein dienstmeisje en nu behoeven zg fiot zelf te kooken maar kunnen in do gaarkeuken terecht Oe menu is zóó ingericht dal ieder daar terecht kan en do kost is er voel beter als in die in ander plaatsen Het Hoifmansgestioht nu is wel dogelgk bestemd voor dames van zekere tand Men moet in aanmerking nemen dat in den mond van Mej Hoffman de woorden vvrouwen en meisjes uit den fatsoenlijken stand iets anders beteekont als in den onze Wg zoggen ioder die zich fatsoenlijk gedraagt is fatsoenlUk Tegenwoordig laat iedereen zich dame noemen iedereen is mevrouw Niet dat tpr daar iets togen heeft maar men moet ia het oog houden dat zulks vroeger anders was Mej Hoff man bedoelde dames uit den stond waartoe z van den Oemeenteraad W j kunnen hier alluo niM gaan vragen ia 200 voldoende ƒ SS wis biedt er mserP 300 maarw jmogsnidleenhel voorstel van Regenten goedkeuren of Verw rpea De Voorzitter zegt daarop ook rAeds met tiin collegawethouder te tgn oveieengekoMen om ala het voorstel van 400 wordt afgMemd it ta ronvoieeren naar hh Regenten r De heer Lotsy ges t daarop bet denkbeeld aan om met het oog op de ruimte in het Oeetjelit een van de damea daarin met de diicctie te lidntea die dan vrijgesteld lou moeten worden van de jaarIgksohe b jdrago van 250 b het eatiokt Ie Brammen geschiedt dat ook De Voorzitter merkt op dat ingevolge het Reglement een vaste Pireotice moet WorMi henemd terwg l het idee om een der dames met de Kieotie te betasten ook vele boiworen ton hdAeo De heer Noothoven van Goor sti tn het lieht dat de gaarkeuken alhier ook geen 6iMifl iBi alling van liefdadigheid is zooals deheervanVeeo meende Deze is opgericht voor den anAaAbland en als de werkman die doarvaa gebruik maakt hoorde dat hg eigenlijk van een armSD inriohting gebruik maakte zou hem zulks niet hevaljen tolln is dan ook volstrekt niet het geval M j hetat voor hetgeen h j daar gebruikt en krijgt vdstiekt geon bedeeling Wat nu aangaat de voorgestelde bezoldiging van ƒ 400 voor rectrice het is mogelgk dat b j toeval een geschikte pejcsoon te krggen zou tgn voor minder dan ƒ 400 maar aiet waarsohgnlgk Wanneer Regenten wildon tonden ii de directrice zekere emolumenten om niet te teggen fooien kunnen bezorgen dow voor how beiatting hoofdelgke omslag enz te betalen dat p f dan ook uit stadakas maar vat t lke tawegen hebben Regenten een afkeer en iq wiHaa 4iBtom in eens af de bezoldiging op 460 aleDaa De hoer van Vreumingen stelt daaie voor eeM motie van orde om het voorstel aaa hk ReaentsB van bet Hoffmans gestioht tenig ta Kadea M beleefde oitnoodigiag de beioidigiag cm WO te steUen IJ De Voonilter aeht het weaiokelqkar het Moratal in stsmaring brengen Venenttt d kwMrkcid van de vergadering tieh daarMwaM lm hinfdl het van tdf aaa hh BegeBtMtt N g gM M