Goudsche Courant, zaterdag 27 december 1890

I l S90 Maandag 29 December 1 44ia legeerden van de gemeente arrondisscments en provinciale raden De heer Ferry hield een ultvoerigi rede waarinhij zijn program ontwikkelde Kraclitlg trad hij inde bres voor den Senaat dien de radicalen willenafschaffen eb dien hjj voor hut toezicht en als bemiddelaar tusschen da rechter en lluker lj l0 onmisbaar achtte Wat de koloniale politiek betreft was Ferry nog niet van meening veranderd want hg betoogde dat Frankrijk mits daardoor zijn positie inEuropa geen nadeel leed vooral naar ontwikkelingzijnor kolonién moest streven t Ten opzichte van de schoolwet stelde dclieer Ferry zich op hetzelfde standpunt dat bij den jongaten stryd over de geeatelgke verpleegsters door de regeering werd ingenomen In dit opzicht Kan don conservatieven geen concessie worden gedaan maar wel verklaarde Ferry zich togen herziening der Grondwet en legen scheiding van Kerk en Slaat In elk geval is het zeker dat de heer Ferry zal worden gekozen Garabetta s opvolger kan dus woldra weer zijn politieke denkbeelden verkondigen in den Senaat waar geen radioalen zyn die gelgk In de Kamer den Tonklnees steeds door schreeuwen het spreken beletten Te Berlgn wordt veel gesproken over do onderhandelingen met Ooatunrijk overeen handelstractaat onderhandelingen welke tot heden niet zeer good vlotten wegens do tegenstrijdigheid der handelsbelangen van de beide landen Men verzekert te Berlijn dat Keizer Wilhelm rechtstreeks den stoot hoeft gegeven tot de onderhandelingen tusschen Dultschland en Oostenrijk zelfs zou de Keizer het denkbleed geopperd hebben van een Midden Kuropoesch tolverband tusschen Dultschland Oostenrük Italië en Frankryk Hierme le zon de bijzondo e onderscheiding waarmede Jules Simon tijdens de internationale conferentie tot boscheimlng der arboldcrj behandeld werd In verbaud gestaan heb oen Het Fransche toltarief heeft dit pUn verijdeld voor zooveel Frankrijk en lulic betreft Oostenrijk six Dultschland bloven ifu alleen over en zooals men weet zal Dultschland concessies moeten doen om tot een tolverbond met Oostenrijk te geraken F n du komt op het crillekst oogenbllk weer die ongelukkige Bismarck In do Hamb NacUr waarschuwend den vinger opheffen tegen bet nieuwe llovellngsldeo van den jeugdigen Keker Do oud Eijkskan jller betoogt dat de iugenomouheid met het Duitsch Ooat nriJksch verbond er onder Igdeo zou indien Dultschland voor dat bondgenootschap eeni cijns moet betalen en t derhalve noodzakelijk zou wezen dat de Duitsche Regeeriug duidelijk haar bedoeling deod kennen Ook in ander opzicht is dit artikel oppoalUoneel Er wordt In verlangd dal do Pruisische Kegeering den Landdag zal ontbinden ten einde de kiezers In de gelegenheid te stellen een oorileel Dit te spreken over de hervormingen welke de Begeering voorstelt Jleeds een paar jaar geleden is hg de Belgische Kamer door do heeren de Sm dt en Plrraes sedert overl d n een wetsvoorstel ingediend strekkende tot toepassing van hel evenredige kiesstel el van den heer d Hondt secretaris der Belgische Atsociatioi rdformiste op de verkiezingen voor de Kamer De centrale sectie heeft thans eerst teekeiien van loven gegeven en met 5 stemmen tegen 2 zich voor de aanvaarding van hot beginsel In de wetgeving verklaard Eenstemming heeft zg daarop besloten aan de Kamer voor te stellen er nmaal de proef mode te nemen bij de provinciale verkiezingen Daartoe zouden dan echter voor die verkiezingen de gerechtelijke arrondissemen en in stede van de kanton al kiesdistricten moeten worclenjaangenomen omdat anders het aantal te bezetten zetel te gering wordt om de toepassing van het beginsel toe te laten De minister Beemaert zoo luidt de korte mededeeling welke wij te dezer zake in de Flandre liberale aantreffen zou de proef liever genomen willen zien met de gemoenleverklezlngon maar hij zou van verschillende zijdon tc g B tand ontmoet hebben Intussiihen de zaak blijft In haar geheel ter beslissing van de Kamer Rapporteur is de heer Begerem afgevaardigde voor Gent GOUDSGHE COURANT I JSieuwS en Advertentieblad o€ r Qoud f Q tistrekej Oe Inaending van advertentiën kan geschieden tot een uor des namiddags van den dag der uitgave PETROLEUM OTEEaii GFi van de Makelaars C otzkar h SehalkwUfci te Rotterdam De maikt w s heden onveranderd Loeo Tankfuet 7 76 Geïmporteerd fust 7 80 Jauuarilevering 7 75 Februari en Maartlevering 7 80 Gouda Snolpersdruk v n A Bkimkhan Zoon t e heer Fortuiju OroogleeveT dringt et nader op uin de bezoldiging op ƒ 300 te stellen daarvoor zal naar z n inzien een aUesiius geschiirtu directrice te krijgen zijn De heer Tan Veen wil naar aanleiding van het door den heer au Goor gesprokene niet langer vaa instellingen van liefdadigheid spreken maar dit veranderen in instellingen van eldadiglieid Spr is ook hierom tegen een zoo hoog salaris aU wordt voorgesteld omdat de betrekking van direotrico tot op zekere hoogte een gemeente betrekking i en na is het een feit dat vele ambtenaren van de 8i ul die nwt alle toewijding en qver de huu opgeilra n belangen behartigen naar evenredigheid minder salaris hebben en derhalve zou bet z i onbillqkzijn deze bezoldiging zoo hoog te stellen De Vooraitter spreekt ten slotte ook een woord ten gunste van het voorstel Eeno bezoldiging van 400 is z i niet te hoog Zeer gem ikkelijk kan dat bedrag lager worden gesteld mn r de onder iuding zou weldra leeren vreist spr dat wy dan geen geschikte directrice kregen De vraag is wat voor directrice men verlangt Verlangt men alleen iemai d om toezicht te houden en het huishouden te voeren een zoogen meid huishoudster dun behoeft het salaris natuurlijk niet zoo hoog ie zyn maar de bedoeling ia ticb zeker eeue beschaafie dame aan het hoofil u stellen van het gisticht en met het oog daarop ia ƒ 400 niet te veol Ër word gevraagd zegt spr welke bezoldiging de moeder van het Oudc mannenhuis hoeft Zij heeft ƒ 360 s jnars henevens vele emolumenten zopdat haar salaris vcrre de ƒ 400 te boven gaat Het voorstel van Regenten wordt daarcip in stemming gebracht en aangmomn met 10 tegen 5 stemmen die der hb Straver Hoogenboom Fortuijn Droogleevir van Vreumingen en van Veen Aangaande het voorstel van B en W tot inrich ting van de voorinalige Gaslhui skork tot bewaarplaats van het Oud Archief en Librye het volgende V B en W brengen allereerst in herinnering datin het Verslag van den toestand dor gemeente over 1889 reeds iii gemeld dat de oude rechterlijke arehieven die djgteekenen van vóór de invoering der Fransche wetgeving naar het Rijks Archief te s Uage moeten worden overgt bracht zuo daarvoor niet iutgds eene doelmatige bergplaats wordt aan gewezen Die overbrenging moot geschieden vóór 1 Januari 1892 Mcli het oog daarop meenden B en W den Eaad opnieuw in overweging te moeten geven het gebouw der voormalige Gasthuis iA tot bewaarplaats voor het Oud Archief te bestemmen Tevens kan daarin de Librye worden ge tastigd Volgens de bq hot voorstel overgelegde teekenin en kan het gebouw op de wijie als te Maastricht is geschied waar ook een oud kerkgebouw tot bewaarplaats Toor het archief werd ingericht zonder omvangrijke en kostbare verbouwing voor de vestiging van de beide bovengenoemde stedelijke inrich tingen worden in orde gebracht De werken welke daaraan moeten worden uitgevoerd bestain met uitzondering van de vernieuwing van het dak en het aanbrengen van een paar ramen iu den vóórgevel hoofdzakelijk in herstelling van het bestaande terwiji een qzereo hek de afscheiding zal vormen tusschen V het Archürf en de Librye Bij den ingang zullenter woêrszqdea van de vestibule een paar vertrekjes worden gemaakt bestemd voor leskamor en wachtkamer voor den concierge of custos Verder zal het gebouw van de noodige kaslen moeten worden voorzien tot berging van de ver schillende boeken en documenten Al model zijn genomen de eoavoudige kasten in het Archief te Maastricht die blykens de ervaring goed voldoen De kosten der herstellingen en verilmraering aan het gebouw worden zooals de bij het voorstel gevoegde specificatiën aantoonen geraamd op 5000 en die dor aanschatfing van het ameublement op 2240 BaltenlaDdscb Overzicht De eerste strijd bij de lerscho stembiia is afgeloopen ten nadeele van Parnell Sir Pope Hennesy ia met groote meerderheid te Kilkenny tot lid van hot Parlement verkozen Henaeey verlÉreeg 2503 en zqn mededinger 1356 stemmen De heer Jules Ferry de leider dar Fransche opportunisten die zich sedert zlju nlel verkiezlng tot lid der Kamer van het politieke tooneel heeft teruggetrokken Is nu weer in het oponbjuir opgetreden In het begin van Januari moet een gedeelte der Fransche Senatoren gekozen worden en hiervoor heeft da hoor Ferry zich candidaat gesteld te Epinal In do Vogeez en het district dat hij ook voorheen inde Kamer vertegenwoordigde In de voorlooplge bijeenkomst tot het kiezen der candldaten verkreeg Ferry e meeste stemmen 354 terwyl de beide volgende candldaten 231 en 213 steramen verwierven Naar men weet worden de senatoren gekozen door gede Advertentiën Algemeene Hypotheekbank te AMSXMKDAM Volteekend Maatschappeiyk Kapitaal 1 000 000 Oeze Bank geeft nit d i pandbrieven met extra uitkeering op den Januari coupon tot den koers van 99 4 pet en 4 pet pandbrieiien tot den koers van 100 pet beide in stokken van ƒ 1000 en 600 Verkrngbaar ten kantore van de EH M J OOIEB en Co te Gouda Wie zeker zijn wii de Echte 1 Eikel Cacao te ontvangen tebamen gesteld en na vele proefnemingen in den handel gekomen onde den naam des uitvinders Dr Michaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldOercemde étabbiissement van Oebi L StoUwerck te Keulen eitche J pT12icl2iLCllV Cikel Cacao in vierkanten bussen Deze Eikul Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor da 1 gelijksrh gebruik een 2 theelepels van t poeder voor ft kop Chocolate Als geneeskrachtige Titnk bij geval van diarrheo slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bg de voomaamMe H H Apotl ekers enz Vt Ko V Ko prcefbusjeg 1 J f lüO c 0 90 c 0 35 Oenoraalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenktodt Amsterdam Kalveistraat 103 Uitnemend sedert 22 jaren beproefd De RÏJNLANDSCHE DBÜIVKNBORST HONJG sedert met steeds klimmend sncces in gebruik is het edelste aangenaamste en krachtdadigste Huismiddel by hoest heeschheid verslUming keel en borstkwalen kiaderhoest enz Door tal van aanbevelingen en getuigenissen wordt dit gestaafd Alleen echt verkrggbaarin flesschen fl 2 met geele it fl 1 met roode en a 65 Cent met witte capsnlen welke nevenstaand fabriekstempel dragen Te Goad bg F H A Wolft Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Ondewater bg F Jonker Idenbnrg Bodegraven bjj P Versloot en G Hflnekamp Stolwgk bfl C G V d Berg Bergambacht bg J v d Dool Hazerswoude bg Wed W Hendriks m De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per poit 1 70 Alzouderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA Ï7 Deoember 1890 De IJsclub tot ondersteuning van minvermogenden is dezer dagen gereed gekomen met het Inamelen der gelden en heeft alle reden over de opbrengst tevreden te zyn Zooals te verwachten was werd zij nagenoeg overal goed ontvangen en bijna nergens behorfde sy onverrichter zake been te gaan Het warme maal voor 120 kinderen zal plaais hebben Dinsdag a s SO Deoember in de Sociëteit Ons Genoegen Aantreden s morgens 9 i uur In bet hotel de Zalm en vervolgens gaan de kinderen onder begeleldlui van het Muziekcorps der dd Schutterij daartoe welwillend aauf ebodon van de Zalm langs Markt Haven Gouwe Turfmarkt Kleiweg en Bleekerslngel naar de Sociëteit Allereerst worden zg daar onthaald op chocolade en krentenbroodjes en vervolgens hebben verschillende spelen S taats om prgzen bestaande In Wollen en andere ekens en diverse nuttige kleedlngfiukken elk kind krijgt oen pt ja Des namiddags tên ï ure wanne maaltgd Na afloop uitreiking der grijzen en een flinke liedeeling in levensmiddelen voor de ouders Belangstellende stadgenooten worden uitgeooodigil tot bqwoBlog der feestviering en het warme maal Het s feest op de baan te Stolwijkersluis had gisterenavond met succes plaats De kerstboomen kenrig verlicht en smaakvol versierd maakten midden op het ija veld een aardig effect en het was een prettig opwekkend gezicht al die sehaalsenrijders en rydsters van allerlei leeftijd en In allerlei soort van wlntercoatuum gehuld langs de baan te zien zwieren De leden der IJsclub hadden In ruime mate voldaan aan de ultnoodlging van het Bestuur om prijzen voor de tombola ten geschenke te geven Tal van fraaie voorwerpen waren in eou afzonder EVILLETOIM DE TWEE BBOEDEES Uit het Bngeheh 10 Niettemin kou ik de overeenkomst tusschen debewuste H P en het schrift van den brief maarniet uit mijn hoofd zetten Het bezoek bij denkoffermaker had niets anders opgeleverd dan datik nu het adres van Juffrouw Simpkinson te Sqjithjnd kende Ik verliet de woning van de heeren Brown én Elder in tamelijk neerslachtige stemming Misschien had Ik er zoozeer geen reden toe Ik had wel is waar geen enkel bewijs voor het bestaan vau Philip Harvey mnar toch hield ik mij overtuigd dat hij bestond Juffrouw Slmpkinson s adres te Southend was No 23 Merlne Parade Zij moest slechts een paar hulzen van juffrouw Eaynell hebben gewoond want die oude dame had kamers bewoond in No 17 zooals de heer rlarvey mij verteld had Ik vertrok dien namiddag nog naar Southend ZooJra Ik was aangekomen ging ik naar No S3 Het huls zag er uil als alle kosthuizen In Engelsche zeeplaatsjes Boven de voordeur hing een bordje met het woord kamers maar voor de ramen stond nergens het woord to huur Waarschijnlijk waren lijke tont tentoongesteld on werden op het eiudo van don avond verloot Den gansohen avond bewoog zich niet alleen op het feestterrein een groote menigte maar ook in de nabijheid op den dp waren steeds vele wandelaars om van het ifacirlijk fantastisch gezicht te genieten Jammer dal de lucht niet wat aieor helder stond en dat hel zoo erg mistte maar het deed geen afbreuk aan den uitslag van het feest dat ook eene niet onaardige bijdrage heeft afgeworpen voor de armen die dezer dagen bedeeld zullen worden Zoowel het Bestuur van de IJsclub Gouda als de dames die zoo bereidwillig htbban geassisteerd bij de verloting komt ern hartolyt woord van dank toe voor do moeite en goode zorgen die zij zich ter wille van de goede zaak hebbeu willen getroosten De opbrengst der tombola was f 103 26 met Inbegrip der giften De houders der nog niet getrokken loten kunnen Dinsdag en Woensdag van half een tot half drie daaraan gevolg geven ten huize van den heer G U G de Lange Sinds eenigen tyd liepen er ifl dec gemMBte tn vooral in de buurt waar zij woonde slechte geruchten aangaande zekere t iw eene weduwe met 2 Ater de Vlsohmarkt als k Llstand verkeerd hebbon en mjml van een kind In hare ri viel Z j ontkende een kinderen wonende zoude zij In zwangers daarna bevallen zijn woning niets te bespei en ander ten sterkste Deze geruchten kwamen ter oore van de politie die gisteren een onderzoek daarna iustelde Nadat bedoelde vrouw eeffige vragen gedaan waren bekende zij bevallen lb zijn op den 18n dezer maand en een kindje van het mannelijk geslacht ter wereld gebracht te hebben hetwelk daarop door haar werd om het teven gebracht door verstikking Het lijkje had zjj In liaar huis In de gang begraven Dit bleek waartield Het werd door de politie opge alle kamers verhuurd Ik belde De huisjuffrouw kwam te voorschijn gluurde over de leuning der trap en riep Salty die beneden in een druk flulstirend gesprek stond Satly die waarschijnlijtc daar als meld diende deed of ze niets hoorde zoodat de juffrouw eindelijk zelve open moest doen Wft Is er van uw dienst mijnheer vroeg de juffrouw die gelijk ik later vernam Bunbury heette Ik zoek kamers juffrouw antwoordde Ik en ik dacht dat u misschien Het buis is vol zelde juffrouw Bunbury kortaf Dat spijt mij zelde Ik Men had mij uwe kamers aaubevolen Hier heeft ook mevrouw OirSlmpkinson drie weken gelogeerd Ja mijnheer Dat waren aangename menschen niet waarP Wel mijnheer dat is al zooals u het nemen wilt zelde juffrouw Bunbury Ik zeg niet jièen en niet ja Ik heb betere en slechtere gehad De jonge dame was heel aardig zij gaf je geen moeite al was ze ook een beetje zonderling Maar die oude dame die was wat men zenuwachtig noemt als de menschen rijk zijn Bij arme lui noemt meu het een slecht humeur En dus heeft u hare kamers al verhuurd Dat spijt mij En dat was iai ook want ik had ze gaarne eens gezien en ik hAdftfovendien gehcopt op eon babbelzieke Uuisjuffrouw Alles liep mij tegen ADVERTENTIËN worden gepla ttt van 1 5 regel 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTBS8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc graven en naar werd onderzocht heeft geleefd het gasthuis gebracht waar het Daarbij is gebleken dat het kind De heer T Boekenkamp is te Lelden tot arts bevorderd In 1890 werd in de Spaar en Hulpbank opgericht door het Dep Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Ingelogd 106273 93 In 6178 posten gemiddeld alioo ƒ 17 0é teruggegeven werd ƒ 94511 in 1673 posten gemiddeld alzoo ƒ 67 09 De afd Hulpbank verleende 52 voorschottej tot een totaal bedrag van f 7240 Bij de heden middag gehouden aanbesteding van Geneesmiddelen ten behoeve der gemeente Gouda werd Ingeschreven door K G W de Bosson te Dordrecht voor Sulfas Chinine ƒ 31 p K G voor Levertraan ƒ 35 p Ton en Carbolzuut ƒ 0 62 p L Door de hier liggende schippers werd Maandag avond in het kofiiefauls het Schlpporshuls een vergadering gehouden waarin eene IJsclub genaamd het groot Schlppershuls werd opgericht Woensdag werd eene hardrijderij gehouden op ds Klelkade waaraan schippers welke hier gelegen waren en burgers van Gouda hebben medegedaan 34 mededingers dongen naar de prgzen De baan was keurig versierd met vlaggen De hoer J IJpelaar Jz door genoemde olub ultgenoodlgd het presidium waar te nomen heette de aanwezige welkom en zelde de schippers dank voor de moeite die zij zich getroost hadden door het versieren der baan met vlaggen Bij do uitreiking der prijzen verklaarde hij dat er niet alleen vlug maar zelfs stout gereden was De eerste prijt Ja zij zijn verhuurd zelde juffrouw Bunbury En zij zullen vooreerst niet weer vrij komen Ik heb ze verhuurd aan een gezelschap dat van Londen komt t Is voor een veertien dagen maar mijne kamers staan nooit lang leeg Veertien dagen maari riep ik haastig O dan kan ik ze hebben Wij zouden het per slot van rekening nog eens kunnen worden Maar ik zou ze gaarne eerst eens zien O u kunt zo zien mijnheer zelde juffrouw Bunbury Het gezelschap wjiarvan ik sprak komt eerst morgen en mevrouw Simpkinson ging Maandag met hare dochter heen ü kunt de kamers zien Zij ging op zijde en verzocht mg blnnea te komen met een gezicht dat voor vriendelijk moest doorgaap Neen ik mag van u die moeite niet vergen Als de mold mij even de kamers kon laten zien Misschien dacht Ik zou de dienstmeid spraakzamer zijn dan de meesteres Ik laat ze i liever zelf zien Ik gaf hot echter nog niet op Men kan iemand veeltijds laten doen wat men wil als men maar zijne ylelheid weet te vielen Neen boste juffrouw riep Ik uit dat mag ik niet van u vergön Daarom als u er een meid op nahoudt laat die dan bid ik u met mij naar boven gaan Meer verlang ik niet Van dat oogenbllk ferlangde juffrouw Bunbury niets Kever dan mij te laten zien dat zij eeno meld had Zij schelde on toen dit weer niet hielp f 1 lanpi K