Goudsche Courant, maandag 29 december 1890

Wegei s ziekte terstond GEVRAAGD eena fatsoenlede PAGIMEIO kan koken tegen behoorlgk loon enAdres onder No 2074 aan het Bndit blad Vl egfens Verhuizing en veel Terminderde Prijzen Gez HERMANS Spieringstraat P 13 TE HVÜR een flink 110 n M zeer boTragen Tnrimarkfj U soliede PAKHUIS groot p m met SCHUUR en open TERREIN Toor Eaaspakhais of Fabriek Te B den Heer H J NEDERHORST Qouda geschikt A JOITKEE Zonen ypiKOLi a 90 Cent per H L RACT OOR VEST GOUDA J Kreebaart Lz ï A R K T A 56 PASTBITJES CROaUETTEN SIJZEN BRP0DJES Warme SCHOTELS beleefd Bestellingen Toor de oudeIkrroegt dig te ontvangen Tuitte X ortMalUa en Tokaijer aanbevelingJwaardig voor zieken Verkrggbaar bö Wed C van OIJE erf hillmfle begi p fin ïniniJter iouviBr Itot i eliik diffoor tólSarai I Nadat hotfl nlogJralanj was goedgekeurd Wertl TjIoo mot 220 tbgen 10 De wei k8taking der ran breidt zich atee ls Volgens I ud gebruik met onde jaarsavond verkrggbaar mm wiFSLEi bij de Vl ed SIBBËS Gouwe Bestellingel ingewacht aangenomen worden zoo spoedig mogelnk tevens worden ook bestellingen H SIBBES Hoogstraat Jacob s Winterhandenwater is het eenigi verkrijgbaar Co Markt haven 43 J straat A 12 En gros bg j TeTD MAT en digste tw radicale middel Te Oouda g de firma J C ZELDENRIJK 139 P C W BEGEER Oost H C HUINCK F Hz Hoog 123 a 10 20 25 en 40 ets COB Co AmHerdom kkerij van A BRINKZn kunnen ten spoee fatsoenlijke 1 GEPLAAtSÏ worden innoir was toch een jongmensoh dia indien hq o Toort mocht gaan bepaaldelijk nog ohampion tqder zon worden De uitslag was aldus Ie Prijs C BEOERE 18 2e G J BELOGNE 7 50 8e P KEIJNE 6 4o C TAN DEN BROEK I 2 50 6e J LEENDEES 1 Ka de uitreiking der prijzen bleef men nog eenigen tijd gezellig bijeen Naar men ons mededeelde is hei plan ook nogeene hardrijderij te houden voor schipperskinderen 1 In den nacht van 26 op 26 zijn van J Compeer onder Haastrecht 16 eenden gestolen Gisteren is te Haastrecht een door de Hftastreohtschs IJsclub uitgeschreven wedstrijd gehouden in het schoonhardrijden waaraan 17 paren i deelnamen Na een vinnige kamp die door een overtalr jk publiek met spanning word gevolgd werd de prijs van ƒ 25 behaald door W C Hagoort en C N Hagoort te Papekop de Ie premie van ƒ 10 door G Molenaar en C Molenaar te Streefkerk de 2e premje van ƒ B door H Langerajc van Benschop en N Hagoort te Papekop De CommissiB tot wering der bedelarij n do gemeente Zevenhuizen heeft daar er van den vorigenwinter nog een batig slot in kas was hare bedeelingen van rijst erwten enz aan ieder die daaraanbehoefte heeft weder hervat n is voornemens inJanuari a s weder een beroep te doen op de liefdadigheid der ingezetene t 9 Tot opzichter der gemeentewerken te BèrgAmbacht is benoemd de heer A Zijderlaan b uwkundige te Stolwijk De minister van waterstaat handel en nijrei eid maakt het volgende bekend B den buitenge neu toevoer van brieven en andere stukken voor y en Nieuwjaarsdag is vertraging in de bestelling o rermqdelijk Door vroegtijdige ter postbezorging kan daaraan echter worden tegemoet gekomen Bij wijze Tan proef zullen dit jaar de brieven welke men op den Nieuwjaarsdag wenscht besteld te zien reeds van den 27sten December af ter post kunnen worden bezorgd Opdat die brieven in het oog vallen moot daarover op de dreazijde op in het oog vallende wijze mit inkt een kruis zijn getrokken De bedoelde wijze vjn verzending te rekenen van 27 Deo e k ook wat het aangewezen merk op de adreezijde betreft gelieve het publiek mede toe te passen op de gedrukte nienwjaarswenschen en kaartjes Op de bestelling dier stukken op 1 Januari althans voor zooveel zij bestemd zqn voor de groote plaatsen mag echter niet worden gerekend De raad van beheer der Kon Vereeniging Hel Nedfrlandtch Tooneel heeft zijn jaarverslag uitgebracht over 1889 90 Dat jaar zegt de raad kenmerkte zich door den tot dusverre ongekende tegenspoed In de maanden gewoonlijk het gunstigst voor ieder schouwburgbeheer heerschte eeoe epidemie die het bezoeken der voorstellingen voor velen on riep zij luidkeels Sally l Eindelijk verscheen Sally dan ook erg opgezet van kleur Sally ging mij naar boven voor en de juffrouw ging statig naar hare zitkamer terug De kamers zagen er uit gelijk alle kamers Niets wat mij belang inboezemde Het ameublement atond precies waar het staan moest Op de tafel oen tafelschel De schoorsteenmantel prijkte mei een vergulde pendule Alles was zindelijk Artikelen van weelde nergens Ik wilde in wanhoop heengaan toen mgn oog op den haard viel Deze had niets buitengewoons een hoop kolen was netjes gestapeld op hout en papier De kolen waren stoffig zij hadden er blijkbaar al lang gelegen en een paar snippers waren er op geworpen Deze snippers waren in ieder geval het oprapen waard Misschien bevatten zij niets en misschien konden zij van eenigo beteekenis zijp Maar hoe ze machtig te worden terwijl het dienstmeisje mij op de vingers keek Zij had blijkbaar bevel gekregen om den aanstaanden huurder onder geen voorwendsel één oogenblik alleen te laten Ik gaf haar een shilling Daar heb je wat voor je moeite meisje zeide ik Toen zij haar roode hand uitstrekte liet ik hetmuntstukje vallen onder een latafel Het meisjekoek met begeerige blikken in de richting waar deshilling was We moeten het er onder vandaan zien te krijgen zeida ik De tang zal te dik zijn Ga eens gauw mogelijk maakte en toen dia noodlottige toestand begon te keerenj trof de Vereeniging de ramp van het verbranden van den Stadsschouwburg Dankbaar herinnert de raa 1 aan de hulp door de heeren Van Lier gegeven ei aan den ijver en de toewijding der artisten Uit het verslafe blijkt Torder dat in het afgeloopen jaar de voorstellingen gemiddeld opbrachten ƒ 180 62 tegen ƒ 260 32 in ISSS f g De balans sluit met een voordeelig saldo Tan ƒ 6786 20 y een bedrag dat ƒ 6278 59Vi kleiner is dan het saldo over 1888 89 Slechts door da koninklijke subsidie kon de Vereeniging voor een verliiea ver boren haar kracht bewaard blijven i Uit de opgave van gespeelde stukjcen blijkt dat 62 stukken zijn opgevoerd waarvan 24 nieuwe Van deze waren 3 oorspronkelijk en de andere 21 vertalingen als 9 üit het Fransch 6 uit het Duitsch 2 uit het Engel4h 1 uit het Italiaantch 2 uithet Nooraéh en 1 it het Spaansch I groote ij oto det eoi wel TnÖ eStl Jreol o If er ekt8 lij fend i In ded peneesk dig Raad van N Holland ié door pr f 9or P motKdoeling godaan van ejane merkwaafdfge waarnemiwt in het Gasthuis te Ainsief dam T ee ziekenza eM op geheel dezelve wij ingericht waar de typhaljlijders aan h tzelfd regin laren lidorworpeB n e v pleginj geheel goly was bo n toch een venphil aan va kenis öp beide zaIenB wer ohts facoaliênïTan de Iqders tac opdonkiui e oe zaal niot i pet catbblzaur 6p 5 tiet oreolino Op de zaal waar aangewend werden de aan andere pjlleuteii niet besnfet eilbleven vrij an d r ziekt Op do zaal waar jmat wbolzuur w tó ge esiiifeOteej d daarentegen kwamen drie gevaljen voor dtc h gstivaa 8chijnlijk op de jaal warA veArogon 8pi wilde aan dme enkele observatie niet il hoog gefi hC toake inei i doch Alleen er op opmerkzaam maken dat zij in volkomen overeenateAaming is met de onderzoekingen van professor Forster over de bacteriendoodeode kracht van creoline Deze mededeeliog gaf aan de heeren Forster Dozy Gunning Taxeira de Mattos Van Ledden Hulsebosch Tbijksen en Saltot gelegenheid hunne opvatting over de creoline en de wijze waarop dit chemisch zoo ongelijke praeparaat moet worden onderzocht te uiten Sommigen meenden da het wel zou kunnen gelukken eene dusdanige nauwkeurige wijze van bereiding aan te gaven dat het aan een ieder mogelijk zou zijn goode creoline te maken terwijl anderen alleen in het bact ologiscb onderzoek van elke partij een voldoenden waarborg rilden zien voor de bruikbaarheid van dit ontsmettingsmiddel Ten slotte werd bepaald dat het lid Gunning een monster van de volgens zijn voorschrift bereide creoline aan bet lid Forster zal zenden en dat deze hat bacteriologisch zal onderzoeken om daarover in de volgende vergadering te rapporteeren lo den Geneeskundigen Raad voor Gelderland en Utrecht besprak dezer dagen prof Wefers Bettisk de wenschelijkheid van beter toezicht op eet en drinkwaren Op voorstel van prof Van Overboek de Meijer werd een motie aangenomen waarin wordt verklaard dat de besluiten door den gemeenteraad van Utrecht genomen ten aanzien der prostitutie nadeelig werken mijn wandelstok halen die staat beneden in de gang Sally liep heen en in het volgende oogenblik had ik de snippers van de kolen Twee of drie dat zag ik in een oogwenk waren overblijfselen van verscheurde kaarten van firma s een was een visitekaartje met iets er achter opgekrabbeld het was toegevouwen Ik opende bet kaartje Het was van Philip Harvey Achterop was gekrabbeld Om 2 30 dan Hoe aardiji Ik zag terstond dat de H van hoe aardig precies overeenkwam mee de H s in den brief geteekend Philip en zooals ik dacht ook met de H van het liagagebiljet De meid kwam al met mijn wandelstok aanloopen en ik stopte zoo gauw ik kon de snippers in mijn zak Philip Harvey bestond dus verkelijk Ik hoorde de meid over de commensaals uit terwijl wij naar den shilling vischten ffJa de beide dames hadden hier drie weken gelogeerd en waren vriendelijke raenschen de oudste wilde echter niet tweemaal bellen en was geweldig boos alsof men vier handen aan het lijf had Neen ze kregen niet veel bezoek want ze hadden geen kennissen te Southend er kwam nog dikwijls eene oude dame die er nijdig uitzag met wit haar en een gerimpeld gelaat Nu Sally die oude dame ie dood van de dooden moet je geen kwaad preken weet je maar kwamen er gien heeren Heeren op den gezondheidstoestand in de gemeente en wordt aangedrongen op regeling dezer zaak Eindelijk beslocjtede raad ook nqg zich tot de regeering te wendei net het rertoeki dat zij eene wet in het leven roe Mlom don verkoop te belemmeren van vleesch van Wren lijdende aan ziekten die bij den mensch nadaW kunnen veroorzaken In de Sledem eene bovenwonii on twee kinde geen jaar Woensdag nvi blikken weg om kinderen aohter ul was Toon zij fg ning in lioh elai gedeeltelijk Verl ke brandwonden den door de ra dragrn doch hi den morgen De brand petroloumlunip brand te uit te treden van de p ouder gelegm lm bleef f L Da timmermki erloor J k De toMtand J val vtevaarhikJ orstraat te Groningen woonde op een timmerman met zijne vrouw een van 2 jaar en een van nog ging de moeder eenige oogepe boodschap t o doen ed liet de wijl haar man nog op zijn werk gkwara stond hare gebeele wo vlam en aa het oudste kind re ds I terwijl ook bet jongste deerlij d bekomen Beide kindereu werer uit hot brandende perceel ge 1 udste overleed ifeeds den volgen j i tsli in do r li eene brandende onjlgevnllen ife geheehlwoning ilj het alleen tuin het kracmig opweer te dankop is dat liet daar uU waarm v waron Jespaard iet vefitekeidAzoolla hgnlte l soiigut niet jongéle kiAl aat heefl i a aaittieiUiDg I ui F ti chel a n ook hM vooritelj va7iy et sluiten van enjleanf is gewy zigd aanMnoi ot 21 tegen 3 MemS do goheele begfd tingien tomraon aangenomen Sohotscho spoorwegambtenauit aan de stations namen de stationschefs en bureauklerken den seindienst en den baanwachlersdiensl waar Do werkstaking verloont twee bedfukelijke symptomen 1 eene toenemende geweldpleging onder de werkstakers die de machinisten stokers en conducteurs van aankomende treinen beleedigen zelfs met steenen werpen omdat dezen niet verkozen mede te doen elders werden zelfs gelukkig verydelde pogingen tot ontsporing aangewend en 2 dreigt de Sohotsche beweging naar Engeland over te slaan Reeds hebben een duizend beambten van drie belangrijke spoorwegcompagnieen in het oosten des lands gevestigd te Huil het werk gestaakt en verhooging van loon benevens korteren werktijd geeisoht De Engelache spoorwegbcambten vereeniging schijnt bovendien zich te mengen in de Sohotsche werkstaking welke thans reeds 90 000 werkstakers telt De Parnellisten zijn gelyk te begrijpen is volstrekt niet tevreden over den uitslag der verkiezing te Kilkenny waar zij een zoo geduchte nederlaag ledon Naar men beweert hoeft de geslagen candidaat der Parnellisten de landeigenaar Scully protest aangeteokend tegen do geldigheid der verkiezing op grond dat de priesters op ongeoorloofde wijze invloed hebben geoefend op de kiezers Wel do heeren Harvey f O ja die kwamen hier wel een keer of zes per dag Én juffrouw Simpkinson was verloofd met den oudsten Ik zou misschien voel meer gehoord hebben als juffrouw Bunbury niet de gang was komen doorsloffen Daar is de juffrouw zeide Sally toen wij den shilling hadden opgeraapt Weg was Sslly en ik moest haar wol volgen Op het portaal gaf zij mij nog in der haost eene beschrijving van de twee heeren die telkens kwamen In den ééu herkende ik onmiddellijk Austin Harvey De andere look op hora maar was magerder en bleeker en zag er uit onder ons gezegd mijnheer alsof hij een doordraaier was Dat was de heer Philip maar toch zag hij er ook aiet onknap uit De kamers bevallen mij uitstekend zei ik tot de juffrouw die beneden in de gang ongeduldig aan de trap stond te wachten ze zijn net voor mq geschikt Ik sprak over den prijs met haar en daarover werden wij het spoedig eens Juffrouw Bunbury was natuurlijk zeer nieuwsgierig om don naam van haar aanstaanden huisgenoot te vernemen Spence zeide ik Mijnheer Spence uit Londen Van No 23 ging ik naar No 17 zoodra ik mij vergewist had dat juffrouw Bunbury mij niet meer nakeek Ik moest in No 17 de comedie van daareven herhalen Ik vroeg dus naar kamers Wordt vervolgd De heer Parnell zal na den strijd eenige dagen gaan uitrusten op zyn buiten te Avondale en dan een uitstapje maken naar Parjjs Het doel dezer reis is een bijeenkomst te houden met den afgevaardigde William O Brien die uit de Vereenigde Staten is teruggekeerd maar zich wegene zijn proces niet in Engeland wil wagen O Brien die naar men weet party heeft gekozen tegen Parnell heeft den gewezen leider iler nationalistische partij b bijeenkomst uitgonoodigd ten einde te pogen tot een vergelijk te komen wat betreft het besteden van de bijdragen door de Amerikaanscho Ieren voor de Homerule beweging geschonkep Prins Bismarck begint zich weer te roeren In de Hamb Naulir komt weer een artikel voor dat blijkbaar van don gewezen kanselier afkomstig is en waarin wordt geprotesteerd tegen de verlaging der grafrechten teu behoeve van Oostenrijk Gedurendevele maanden had Bismarck zich van alle l emoeiingen met de politiek onthouden maar nu de regeering ernstig over de verlaging der graanrechten begingte donken kan Uismarck niet langer het stilzwijged bewaren Dat hi t hooge tarief van invoerrechten door hem in 1879 doorgedreven afgebroken wordt dit kan de ijzoron kanselier zonder protest nietaanzien Een van de argunenten welke prins Bismarck tegen de verlaging deïf graaiircchten aanvoert is dat Ket volk dezo zal beschouwen als een schatting aan © ostenrijk wanidoo het Duitso t Oostonrijksch verbond aan becl heid zou verliei n De Vossische Zei ung teekeht teUtond protest aan tegen deze opvatting en betoogt Afit de verlaging der graanrechten Duitschlands vrK idschap met Oostenrijk juisi izsl versterken Iminefs een dergelijke maatregel zal door het grootste gedi lte vaii het Duilsche volk hiet gidste blijdschap begroet worden terwijl levens de Ooftenrijkscho bondgeoooten er door geholpen worden Overigens kunnen de liberal bladen niet naloten deijijspot te drijven met prins Bismarcks verlangen dat de regeeriug don Landdag zal ontbinden ten einde heft oordeel der kiezers t vernemen Zoolang prins Biroiarck aan de regeering was heeft de groote staatsman nimmer zoo grooto bezorgheid voor de kiezers getoond De liberalen zouden overigens niets tegen een dergelijke proefneming hebben want indien de verkiezingsstrijd moest gedaan worden onder de leuze voor of tegen invoerrechten op levensmiddelen dan zouden de agrariërs spoedig het veld moeten ruimen Wat overigens het Duitsch Oostenrijksche traotaat betreft hierover luiden do borichten uit Weenen zeer gunstig Do DuitscherTBSrOostenrijksche onderllandelaars zijn reeds zoo ver gevorderd dat de Duitsohe loden vóór Kerstmis met het ontwerp naar Berlijn kunnen tcrugkeeren BUEGEMEESTERon WETHOUDERS van Gouda maken bekend dat van de geldleening in 1887 aangegaan ten behoeve der Gasfabriek dier Gemeente ter aflossing nitgeloot zijn de obligation Nos 8 15 18 23 24 38 46 43 76 en 30 betaalbaar bij den Gemeente Ontvanger na 1 Januari e k GOUDA den 27n December 1890 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Secretaris BEOUWËB Hursrerltjlte Stand OBBOREV U Deo Suphi VVilbelmina oodiTD A Kok eo J H van Houten 26 Hendrik oud r H Hilgertcn M BruMé OVEBLBDhNi 23 Deo H t VVeidcm 11 w 84 C W Cnrneliuen huftvr in Dr W F Kaabe 4 j 26 P S van der Wanl 4 J 9 m A M Geitel i j 4 m D van Wyk baiatr van P de Jong 67 j ONDERTEOUHD 27 Dec S H an dtr Kraan 62 j n A W Bolterop 62 j APVERT ENTIÈN op 23 dezer oTerleed te Del t mjjn waarde Broeder PETRUS HENRICUS HARDERWIJK in den ouderdom van raim 68 jaren C A HARDERWIJK Pastoor Oouda 24 December 1890 Hoeden overleed alhier in den gezegenden ouderdom van ruim 94 jaren de Heer H J VAN NOOTEN De Executeurs Testamentair P TAN RHIJN W J H PÜRNEE Del t 24 December 1890 ♦ Voor de vele bewyzen van belangstelling bö onze 25 JARIGE ECHTVEBEENIGIN6 onderTonden betaigen wg onzen harteIgken dank G IMMERZBEL C IMMERZEELDE Mol 6ouda 26 Dec 1890 Voor de Tele bewyzen Tan deelneming onderronden bg het oTerlgden onzer geliefde Zuster Tante en Nicht QERARDINA WIL HELMINA ROELOFS betuigen wq onzen bartelijken dank Deventer Wed B tan KAMEBIK BoELOPS Zwolle C M tan deb LINDEN Deventer W J MANS VAN Kameeik D B MANS Gouda C SaLTZER 27 Dec 1890 J M SaLTZER De LFsolub Groot Sohippershuis alhierdankt allen die medegewerkt hebben en vooralde ingezetenen op de Karnemelksloot die henhet noodige materieel Terschaft hebben en bericht tevens dat zjj het overschot der geldenad ƒ 5 80 zal afdragen an de AlgemeensArmen DE COMMISSIB BiJ akte den 20 December 1890 ten OTerstaan van den Notaris GEBARDÜS OATHARINÜS FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda verleden is door de ondergeteekenden MABIA JOHAXNA OPJÏO Weduwe van U iTtaitvailoLea ALBINO JOZEPH XOONI Schoorsteenvegers RookTerdrjjvers Metselaars en Zinkwerkers beiden wonende te Gouda eene Vennootschap aangegaan onder de firma tM MOLt betrekkelijk het uitoefenen van het Schoorsteenvegers Rookverdrjjvers Metselaarsen Zinkwerkerabedrijf Welke Vennootschap zal aanvangen den eersten Januari 1891 en is aangegaan voor tien jaren eindigende alzoo 31 December 1900 De eerstgenoemde vennoot is alleen tot de teekening der firma in zaken hun bedr f betrefiénde gerechtigd Tot het aangaan van geldleeningen voor de vennootschap of tot verbintenissen als borg zullen de bizondere handteekening van de beide vennooten worden vereischt Wed M MOL A J TOGNL l te Verificatie Vergadering De eerste bijeenkomst van schuldeischers in het faillissement van PIEIEB van den HEUVEL Koopman in Kaas wonende te Reeuwijk ter Teriflcatie hunner Torderingen zal gehouden worden in het Gerechtsgebouw te Rotterdam op MAANDAG 12 JANUARI 1891 des voormiddags te 10 uren Alle schnldeischers beTOorrechte en panden hypotheekhebbende daaronder begrepen worden Terzocht opgave hunner vorderingen vooraf in te zenden ten kantore van den ondergeteekende aan de Lenvehaven No 33 te Rotterdam De Curator Mr J H ÜITERWIJK Adv en Proc TE HiniE GEVEAAGD te Oouda tegen April of Mei een HUIS bevattende minstens 3 Kamers en voorzien van waterleiding Brieven met prijsopgaaf en waar gelegen onder No 2073 aan het Bureau van dit Blad iilaMÊsMk$iM