Goudsche Courant, dinsdag 30 december 1890

Slemppoeder Roode en Witte BËSSENWIJN bij e TEEPE Apolh IN 4413 1N90 Dinsdag 30 Deeebiber GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Onistreketu GOUWE C 49 TItf DE MARK De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aicoadarlgka Nommers VIJF CENTEN De Inzending van advertentiën kan gescbieden lot een uur des namiddags van den dag der uitgave Tovens onderstaande cargal t gearriveerd te Vlaardiugen het sohoenerschip Archipel Kapt C Post van Lissabon met 300 toM Kurk en 136 tons Zout voor A Hoogendijk JzD W Vlaardingen Qj4 1SgS Eene flink gevestigde Firma nitslaitend in THEE te Amtterdam vraagt op zeer Toordeelige Toorwaarde soliede WEDERVERKOOPSTERS Brieren franco Motto THgE AdTert Bur A de la MAR te Amsterdam belooning aan ieder die na gebruik van Prof LEFRIES LlKDOORN TimCTUVB nog last van Likdoorns Eeltknobbels of Wrat ten heeft Alleen verkrijgbaar bg den Depöthouder L A DK VLETTER a 60 Cent per flacon met penseel Snelpersdruk van A BRINKMAN en Z Gouda = OBOwifore ïtAllTEft Alom verkrUgbaar in bussen van ƒ 1 60 0 86 en ƒ 0 45 Fal riek te Westzaaii Opgericht 182d te CAGAO GROOTES Il r I li mi iw ii lllfWÏMlMiBlif Nette mandjes inhoudende j of flessohen GEASSORTEERDE Spaansclie en Portugeesclie Wijnen VAN The Continental Bodega Company in de prgzen van 6 50 11 ea 12 Gnlden verkrijgbaar aan het Dépöt te Gouda bg O OREB S rn um l X 7 i ey § büQrden mauchetten cd voorbemdjes z buitengewoon sterk elefsnt in het dragen foortreffemk en oedkooper dan het waschloon voor linnengoed I ey s boorden manchetten en voorbemdjes tirden na het gebruik eenvoudig ffeggeworpen roodst men alt jd nieuwe oitatekend passende boorden manchetten en Toorhemdje draagt ey s boorden mancbetten en voorbemdjes znn uit papier erraardigd met linnen o ertrolken en daardoor van echt linnen niet te oodorscheiden sï Gangbaarste J ÉJik modellen gy a OOETHE p d mi t COSTAUA f p dozijn 0 6 8J tCEBZOa t I p doztjnfl M l I Grootte P Orootteli ALMOW 1 Ei P m e raAsp dowJ l 4 WAOIÏBB 1 STEPHAW 4 U pdM p Ml Ji V p dM p iI 7t UNCOUr B p dozijn a S Verkrijgbaar te Oouda bij den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W P van EDE van der PALS Markt A 107 of direct bij MEY EDLICH Vereand GegcüMt Leipzig Plagwitz tegen fabrlekgprfls A 7 05Az KleiwegE73en73 SmOOP van PTOCH f 100 CITROEM PUI CH Citroen Puncb troebel Punch a l Arac COGNAC in diverse kwaliteiten Hulstkamp s Oude Genever M J DE GRAAF HOOGE GOUWE 255 van Gebrs SNEL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda bfl P OU DSHÜORN Kleiweg G H LAKERVELD Gouwe C tan VLIET Markt B tan WIN GERDEN Crabethstr te Aoo Ao n Wed F G VERDONK A C FIJN TAN DRAADT Oudevoaltr W VERHOOREN 1 0 r VERHEUL Woerden J GROEN Alien ajR J KOOLE Probeert b t p SOUCHON THBE No 3 ik 1 25 per Wo Wettig geponeerd W gebruik DBOPuitde BLIKKEN TROM Handelsmerk IM KAT KR COm GRONINGEN Elk stukje DROP heeft de vorm van een zittende KAT Alom verkrijgbaar Groot Succes OEEy VLASBAABDEN MEES 6EEN KALE UOOFDEN MEES Wilt g een vollen langen baard of een fraaie knevel bezitten gebruikt dan de sedert jaren in tbnitenland bekende 4HERIK MSCHE MOUSTACHE B4LSEM Aanbevelingswaardig voor kale plekken op het hnofd of in de baard Prgs per doos met Gebmiksaanwgzing f 0 75 en ƒ 1 50 Wilt gö uw haar tot in de gevorderdste leeftijd behouden gebruikt dan FRAXgOlS TOILETWATER Dit water belet bet uitvallen der haren doet roos en schubbevorming verdwenen en het haar zacht en glansryk worden Prgs per Flacon f 1 00 954 Getnigschriflen liggen bj de ondergeteekende ter inzage Tegen toezending van blauwe Postzegels of Postwissel franco door het geheele ryk Under Rembours 10 Cent verhooging Aanbevelend JOHAN DEUTZ Haarknudige Noordwest Buitensingel 12 Den Haag STËENÜOLEN Op heden is de prgs der Grove Rubr Kachelkolen l per Heet vrg in hnis bezorgd contant zonder korting mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PRINCE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 27 December 1890 De GOÜD3CHE COORANT van 1 Januari 1881 verscliijnt op den morgen ran NIEb WJAARSDAG en biedt alzoo een uitstekende gelegenheid aan tot Het plaatsen van ïïieuwjaarswensclien Meer en meer wordt het gewoonte liet omslachtige rondzeaden van kaartjes te vervangen door het plaatsen van een advertentie in de courant Belangbebbenden worden daartoe attent gemaakt op bovenstaand bericht BINNENLAND GOUDA JJ Bjceisba 1990 Ce 2e Luit Van Straaten is het bevel opgedragen ver het detachement van het 4o Keg Infanterie dat IsdnreDils do maand Januari te Woerden in garniigea komt Te Berg Ambacht heeft men op Vrijdag avond jl een schitterend ijsfeest gevierd De baan was door de ysclub Voorwaarts a giorno verlicht Ter afniasclmg werd ook Bengaalsch vuur en vuurwerk ontstoken Ook werd er op de baan eene collecte voor de behoeftige ingezetenen gehouden welke colteete eene aanmerkelijke som opbracht Volgens bg de firma A Hoogendqk J n te Vlaarfingen ontvangen telegraphisch bericht van 26 Deetmber is gearnveerd te Liverpool het schip Vrede lUpt J Stam FEVILLETOK DE TWEE EHOEDEBS ütt iet EngeUci 11 Ko 17 behoorde aan eeqe zeer praatzieke juffrouw eene oude vrouw die half blind en zoo goed als driekwart doof was maar dit laatste gebrek benam haar geenszins den lust tot babbelen Evenals zoovelen van hare klasse had zij betere dagen gekend en zij vond er een treurig genot in daarover te spreken Zy heette Jessop haar man was predikant geweest Ik was zeer verwonderd te hooren dat de kamers van juffrouw Baynell niet te huur waren Ik was nog meer verwonderd te hnoren ja ik kon eene lichte rilling niet bedwingen toen men zeide dat juffrouw Baynell die nog altoos bewoonde rfZij is voor een paar dagen naar Londen zeide juffrouw Jessop maar ik verwacht haar in den loop der week terug Arme oude vrouw Zij was inderdaad naar Londen gegaan Juffrouw Jessop vertelde nu alles wat ik weten I wilde van hare huurster en zelfs veel meer nog en dat zeg iets voor een detective I Neen de kamers zjjn niet open De dame die even verlangen en aan werkgevers n kofiiehuishouders too te doen toeko aantel exemplaren kllerlei inlichtingen Met het oog op het aanstaatde Nieuwjaarsfeest is de directeur der K jkspo8tspf rbank gaarne bereid om op bem te kennen g voor zoover de voorraad strel chefs van ondernemingen hotel hoofden van scholen enz kosi men het door hen gewensohl van een kaart formuUer waarop betrekkelijk genoemde Kijksina llmg zijn vermeld en dat zeer geschikt is ora aan werklieden bedienden leerlingen enz te wordtn uitgereikt Brieven aan den directeur de Bijkspostspaarbank ïijn vr j van port i De Vereeniging voor Levenswrzekering verkoos in hare vergadering die 16 d zer te Amsterdam I fAaalso aè ter nnuof ag ftaif HiK mr G Harlaeo Jz die volgens da statuten op 31 December a s moest aftreden en niet herkiesbaar is mr Leonard Wolterbeek Aan jhr mr Hartsen Jz die sedert de oprichting der vereeniging lid en voorzitter van het bestuur is werd door de vergadering hartelijk dank betuigd voor alles wat hij als zoodanig vqor de Vereeniging deed Verzekeringsbode Den 17en dezer maand is te Berlijn de IB OOOsle teVephoonaansluiling gemaski De lO OOOste werd 1 8 Apiil 889 m het verkeer gebracht In den korten tijd van l i jsar is het getal der abonnés dus met 50 pot vermeerderd In geen andere plaats van Europa heeft er zulk eene snelle ontwikkeling plaats gehad en de Berlijnsche telephooninrichting neemt verreweg de eerste plaats in Dit is eeu karakte ze bewoont is voor een week naar Londen ü schijnt haar te kennen mijnheer u zult dus zeker niet verwonderd zijn als ik u zeg dat juffrouw Baynell met al tare goede hoedanigheden zeer zonderling is Zij beeft niet gaarne dat men haar op hare kamer komt overvallen Niet dat ik mij ooit by iemand indnng maar ik schuw het gezelschap mijner evenmenschen niet Juffrouw Baynell w En toch kan zij er niet over klagen nu zij dat eens te kennen gaf dat zij te veel van mij te zien krggt Ik zou my geschaamd hebben mij aan iemand op te dringen Ik heb betere dagen gekend mynheer en ik houd mij overtuigd dat geen dame haar gezelschap aan eeu andere dame zal opdringen Ik begon te begrypen dat juffrouw Baynell of zy nu een zonderlinge was of niet juffrouw Jessoperg vervelend had gevonden Ik brak haar woordenvloed af door te vragen of juffrouw Bay iell hare neven bij zich had gehad 1 0 ja haar neven kwamen af en dan En Philip Fbiiip zooals ik geloof dat de jonge mijnheer heette was hm wat men een losbol pleegt te noemen Philip heeft hier een klein kamertje waar hij soms slaapt naast de kamer van de oude dame Hij komt bier zoo af en toe Hij kan het niet te best vinden met zyne tante Zij is nog al zonderling en spreekt zelfs niet altoos aardig tegen haar oudsten neef die een zoSr achtmgswaardig jongmensch is maar mijn beste man placht steeds te zeggen ADVERTENTIËN worden gepl tat van 1 5 regels it 50 Centen iedere r l meer 10 Centen GR 00 TE LETTRES worden berek nd naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnc ristiek teeken van het groote bewegelijke leven in ds hoofdstad van het Duitsche ryk Dat het aan de administratie groote inspanning gekost heeft om aan deze snelle en buitengewone eisohen van de verkeerswereld te voldoen ligt voor de hand daar de aanleg en het verkeer door de vermeerdering natuurlijk steeds moeilyker werd In dat opsicht is het van het grootste belang dat de aanleg van het ondorgrondsch telephoonnet door het rykspostamt op den juisten tyd word begonnen Dit net is thans voltooid met een totale uitgave van l t millioen gulden De gezamenlijke lengte der ondergrondsche geleidingen bedraagt over 4 millioen meter het gezamenlijk gewicht van ieder der 28aderige kabels 416 822 K G de lengte der gegoten ijzeren buizen waarin de kabels gelegd zijn 42 000 M en het gewicht dezer buizen 4 8 millioen K G Het getal der geleidingen kan door intrekking van nieuwe kabels in de bmzon ten allen tijde vermeerderd worden voor welk doel in de verschillende stadsdeelen 522 kabelpntten gemetseld zijn Door dezen grootsehen aanleg bezit Berlyn thans het heoht ste en meest volmaakte net der wereld De minister van waterstaat heeft het gevoelen van Ged Staten der onderscheidene provinciën gevraagd over een hun toegezonden ontwerp tot wijziging en aanvulling van enkele bepalingen van het reglement voor de Kamers van koophandel en fabrieken De voornaamste veranderingen zijn lo Intrekking der h paling dat men om tot lid eener Kamer benoembaar te zyn gedurende vijfjaren bestuurder van eene onderneming van nijverheid of fabriekwezen moet zijn geweest die termijn is nl weggevallen 2o beperking van het kiesrecht door de aanslagen in het patentrecht als tapper slijter sociëteit of koffiehuishouder voortaan buiten aanmerking te laten daar de uitoefening van deze bedrijven geen aanleiding kan geven Is de heer Philip Harvey hier geweest sedert zijne tante weg was juffrouw Jessop P Neen mijnheer De kamera worden op het oogenblik niet gebruikt Wilt u ze niet eens zien Mooier kamers vindt u in Southend niet Ik stemde zeer gretig toe Gelijkvloers was een vroolyke voorkamer met een boogvenster Daarachter een flinke slaapkamer met een klein kamertje dat er gemeenschap mede had De kamers zijn nog net als toen juffrouw Baynell zo verliet zeide juffrouw Jessop Zij vertrok Maandag morgen zonder iets te zeggen zelfs zonder goedendag te zeggen zy verliet het huis te voet op een onmogelijk uur en liet een briefje achter ik vond het op de tafel der zitkamer Juffrouw Jessop zeide ik terwijl ik by het boogvenster vlak voor haar ging staan Ik ben hier niet om naar uwe kamera te kyken Ik ben een politieagent uit Londen Juffrouw Baynell is zonderling zooals u zegt Zy is naar Londen gegaan zonder hare neven te zeggen waar zy zich bevindt Natuurlijk is er niets gebeurd maar ïq zyn toch bang dat haar iets overkomen mocht De heer Austin Harvey heeft mij verzocht de noodige maatregelen te nemen om haar op te sporen Ik moet u daarom verzoeken my het bnelje te laten zien dat zij achterliet rrWel heb ik van mijn leven zeide juffrouw Jessop verschrikt Zy dribbelde de kamer uit om mjj het brieQe te I