Goudsche Courant, dinsdag 30 december 1890

willen vergeven Eene vrouw bekende hare glazen sieraden te hebben ngeatampt en het poeder in haars mans brood te hebben gedaan Glas schijnt voor dit doel nogal dikwijls te worden aangewend als geen ander vergift ter beschikking is doch de misdaad mislukt dau veelal omdat men bij het gebruik der duarmede vergiftigde spijze te spoedig onraad merkt Arsenicum dal gemakkelijk te krijgen is wordt meestal door den Jndischen sluipmoorder gekozen en veelal in lekkernijen gemengd in de tweede plaats kiest hij opium j I anderd De lagere geaatelgken die slecit beial digd en ontevreden zgn blgven echter bg lun verzet volharden en beroepen zich nu toch op bet schrg ven van a Pausena aecretaria tegenover de aansporing der bisschoppen om toe te geven De liberale partij O langt dat de regeeri g i ooc een afdoende hervorming van de huwelijkswaï oor goe r een einde make aan den twist Huwelijketr tusschen Katholieken en Israëlieten zijn totfd 4yn in Hongarije ten eeneomale verboden Ook dit wenschen de liberalen te veranderen eu daarom verlangen zg dat de regeering van het hari iiekkig verzet dor katholieke geestelgkheid tegen de wettigheid van gemengde huwelijken gebruik zal maken teneinde tevens het middeneeuwscfa verbod betreffende do huwelijken van Israëlieten op te hiffen Het blijkt tbaas dat de protectionistische toorts waardoor op t onverwachtst de Spaansche re oering is bevangen zelfs grooter proportieo hooft aangenomen dan de eerste berichten deden gelooven Het doel van den minister van Financien is hi komt er rondweg voor uil met Amerika en de Europeesche protectionistische Stalen te wedijveren in de felste bestrgding van den vrgen handel En zoo worden dan maar bij Koninklgk besluit de tarieveli van 1869 en 1882 voor een deel builen werkin gesteld Tevens wordt hot recht op paarden nuilezels en ander vee vleesch gezoulen en gec nserveerd meel rijst en granen belangrijk verhiogd voor veulens moet 110 in plaats van 25 per stuk voor tarwemeel 106 in plaats vau 18 lire per hectoliter worden betaald alleen de verzendingei die vóór 27 December werden geèxpedieerd zijn no van dit verhoogd tanef vrijgesteld Volgens de Gioetta zullen met 1891 alle tractaton l Franse ie is hel eerst aan de beurt worden opgezegd on egou 1892 nieune nog prolectioniatischer tarieven we rden ingevoerd zonder dat daarom het sluiten van ni iuwe tractalen zal zijn uitgesloten Balteolandscti Overztcbt Te Brussel beeft onder voorzitterschap van den afgevaardigde Paul Janson gedurende twee dagen een prugressistisch congres plaats gohad Er is veel gepraat en ook veel besloten Behalve de reeds door ons gemelde beslissingen werd nog met groote meerderheid de wensoholijkheid van een evenredig kiesstelsel naast het algemeen stemrecht uitgemaakt en voorts eveneens met grooto meerderheid besloten dat de geleidelijke invoering van de volksstemming over de wetten noodig is Men besloot tevens alle geestverwanten uit te noodigen tot eeu krachtige propaganda en mocht de Kamer voor 1 April 1891 nog niet begonnen zijn met de Grondwetsherziening tot een groote protestbeweging mede te werken Tot zoover don eersten dag In de tweede zitting werden des ochtends eenige quaesties geregeld betreffende de statuten der progressistisohe parlij voornamelijk betreffende de organisatie bij verkiezingeu en de samenwerking me andere grsepen Ook de namiddagzitting was gewijd aan de vaststelling der statuten van oigani atie en aan bet kiezen van provinciale gedelegeerden in een algemeenen raad Met een speech van Janson werd het congres gesloten Sedert eenigen tijd heeft ook Hongarije zijn Culturkampf De Hongaarsche regeering kan het niet eens worden mot de geestelgkhoid over het doopen van kinderen uil gemengde huwelijken eu gelijk de zaak nu staat is nog weiuig vooruitzicht dat woldra eén schikking tol stand zal komen Overeenkomstig de bestaande wet moeten kinderen geboren uit een huwelgk tusschou Katholieken en Protestanten gedoopt worden en wel de zoons in den godsdienst van den vader en de dochters in dien van de moeder Daarbij moet de priester die Katholieke kiuderen doopt een afschrift van het doopbewijs zonden aan den predikant en omgekeerd Nu zijn deze bepalingen van Katholieke zijde niet zeer streng toegepast zoodat van Protcstantsche zijde herhaaldelijk klachten kwamen over onregelmatigheden wolke hierbij voorkwamen Ten einde den twist uil te maken bepaalde toen de minister president graaf Czaky zelf een ijverig Katholiek dat de doopceelen niet meer aan de wederzgdsche geestelijken maar bij de burgerlijke ambtenaren moesten worden gedeponeerd Daardoor kreeg het don schijn alsof de burgerlijke ambtenaren in hoogste instantie over de al of niet geldigheid van den doop mochten beslissen en hiertegen kwam de Katholieke geestelijkheid in verzet Inmiddels deelde de minister van justitie Szilagyi in de Kamer mede dat hij een ontwerp zou indienen waarbij de huwelijken tusschen protestanten en katholieken het burgerlijk huwelijk verplichtend werd gesteld De leider der conservatieve oppositie graaf Appenyi vereenigde zich met dat voornemen van den minister omdat daardoor wellicht aan het getwist een einde kon komen maar dit maakte de zaak nog erger en deed het verzet der geestelgkheid tegen de regeering nog toenemen Te vergeefs heeft kardinaal Siraor het hoofd der katholieke kerk in Hongarije beproefd de lagere geestelijken te bewegen zich naar de wenschen der regeering to schikken De geestelijken blijven halsstarrig maar ook de regeering blijft op haar stuk en wil des noods tot strengere maatregelen haar toevlucht nemen Van groot belang was bet natuurIgk te weten hoe het hoofd der Katholieke kerk de Paus over deze zaak denkt Tot dusver werd steeds beweerd dat de Paus de regeering steunde totdat dezer dagen een der clericale Hongaarsche bladen de Magyar Allam der regeering in dit opzicht een zeer onaangename verrassing bereidde In dit blad nl werden dezer dagen twee brieven bekend gemaakt van s pausen secretaris kardinaal Bampolla aan kardinaal Simor waarin de Paus zich zeer duidelijk tegen de opvatting der regeering verklaart Kardinaal Simor antwoordde terstond met een decreet waarin hg betoogde dat deze brieven niets waard zijn Dit is ook wel eenigszins hel geval want de brieven zijn geschreven in September en sedert dien tgd zgn naar men zegt van het vati 1 ijaan de raeeningen over de doopquaestie geheel ver1 SaS Staats loterij 4e Klasse Trekking van Maandag 29Deoeniber No 3190 B703 8417 10767 ƒ 1000 No 10785 19685 ƒ 400 No 2929 7018 9840 11971 200 No 312 1333 8326 9081 18242 ƒ 100 De prijzen van ƒ 65 worden in ons volgend Nr vermeld 1 PËTROLEUM lVOTEËRIIMGkN van de Makelaars Caotzlaar ScbalkwUk te Rotterdim De markt waa heden vast Looo Tankfuat 7 80 Geïmporteerd fuat ƒ 7 B8 Januari Februari en Maart levering ƒ 7 80 rr rr ji cjureerlljke Stand Moordreobt OVERLEDEN A kortjeven 68 j M Bloot 7 j 1 Stolwyk GEBORE V Adriina Msriua ouden L A vu Unxanij ea A J de Wilde OVERLEDEN P Gravelaod 38 j Haastreobt OVERLEDEN C Hollander 60 j ADVERTENTIÊN V Heden overleed ÏTd iT ili iï 66 jaar en 4 maanden onze geliefde Echtee noot Vader en Bebuwd Vader den heer 1 KüORN De Wed L KOOBN geb V D ZWALM J BIK p gj geb Kook H GOSSELINK geb Koo N H GOSSELINK Gouda I 27 Deo 1890 l de vele bewgzen ran deelneming gedurende de ziekte a bö overlijden van mö geliefde Ech enoote ondervonden betuig ik menen hartelflken dank n m VERMEULEN Gouda Wfldstraat 29 Dec 1890 om bg de betrokken personen die kennis van en belangstelling in de aangelegenheden van handel en nqverheid te veronderstellen welke by de overige aanslagen den grond tot toekenning van het kiesrecht Toor de Kamers van koophandel en fabrieken opleven 3o verbetering der bepalingen omtrent de wyse van verkiering en bepaling dat de verkiezing ter vervulling der plaatsen die door ontslag overlijdeu of door eene andore reden open vallen binnen zes maanden na dat openvallen geschiedt thans eveu als de gewone verkiezing in de maand November Laidbonw associatie in Noord Amerika Een voorbeeld van reusachtige coöperatie op landbouwgebied levert de National Farmer s Alliance in de Vereenijde Staten op Zij strekt zich over de ganschs Unie uit en werd opgericht om de steeds drukkender wordende coalitie der Amerikaansohe kapitalisten te fnuiken De Alliance verkreeg spoedig een kolossalen omvang en is nu reeds eene geduchte macht geworden in het Parlement zij beschikt over een groep barer aanhangers in den Senaat en in het Huis van afgevaardigden en de Mac Kinley Bill zou zonder de medewerking der Alliance nooit tot wet zijn verheven geworden Zij wil nu den kring harer bemoeiingen uitbreiden en een ander veld ootginnen nl dat hetwelk de heer Bauduin de verkoopvereeniging noemt maar ook dit weer op Amerikaansohe schaal Of de zuidel jke staten ook meedoen kan daaruit blgken dat da Alliance in die richting besloten heeft tot eene poging om de katoenmarkt te beheerschen Men weet nochtans dat eene poging van denzelfden aard van kapitalistische zijde op touw gezet niet zeer lang geleden geheel mislukte en ontzaglijke varliezen na zich sleepte Nu wordt beweerd dat het Cotton Comittee der Farmer s Alliance eene overeenkomst heeft aangegaan met een Ëuropeesch syndicaat van katoeohandelaren dit syndicaat zoude tegen 4 pet rente 32 millioon dollars voorschot geven op 1 millioen balen katoen De farmers konden dan hun product aan de Alliance afleveren en de voorschotten successievelijk gestort worden tegen de bewijzen dat de waar voor en na in bepaalde magazijnen of entrepots opgeslagen werd Men berekent dat het te gelegener tijd vac de markt terughouden dier massa de prijzen met ca 13 pet zal doen stijgen Het P V maakt met ingenomenheid gewag van de beschouwing door de Stand gewjjd aan de preventieve hechtenis naar aanleiding van het geval van mej A Kuypers Al is het moeielijk het bewjjs te leveren dat in dit geval de preventieve hechtenis inderdaad te lang heeft geduurd dit eene sou het F V J ook voor dit geval durven volhouden dat de wijze waarop by ons over de toepaiaixtg en de verlenging der preventieve hechtenis wordt beslist geen enkelen waarborg geeft aan den beklaagde dat bij niet buiten noodzaak van zijne vrqheid wordt beroofd gehouden De rechteloosheid van een beklaagde gedurende de maanden dat misschien eene instructie wordt voortgezet is een treurig anachronisme en de waarborg gegeven in het voorschrift dat iedere maand een nieuw rechterlijk bevel voor verlenging der preventieve hechtenis noodig is bestaat meer in schijn dan in werkelijkheid nu dat bevel wordt gegeven zonder eontradictoir debat en zonder dat de bekUiagde zelf door den rechter wordt gehoord De rechter oor brengen Op een stukje vleeschkleurig papier dat jer uitjuig als de omslag van een dagblad stond meteen beverige hand geschreven Ik ga voor eenpaar dagen naar Landen E Baynell Anders niets Ik vouwde het brieve toe en legde het in mijn notitieboekje f zal dit moeten bewaren zeide ik en nu jttffièuw Jessop heeft iemand hier in huis juffrouw Baynell dien Maandag morgen gezien U misschien Ik niet zeide juffrouw jessop Ik blijf niet ten believe mijner huurders den gebeelen nacht op Ik moet overdag hard voort ik had het nooit gedacht dat ik op mgn ouden dag zou moeten sloven Maar dan moet ik ook mgn nachtrust hebben U denkt dus dat niemand anden haar gezien heeft geen der dienstboden bijvoorbeeld Ik heb tegenwoordig maar ééne meid zeide joffrouw Jesaop Deze meid slaapt hier niet in huis Zij gaat om negen uur heen ea komt s morgens vroeg terug Hadt u toen geene andere commensalen Geen schepsel De hunrder van de tweede verdieping komt eerst morgen Wie waren er in huis van Zondag op Maandag Oeef alle inlichtingen zoo kort en zakelijk mogelijk zeide ik terwijl ik een zeer streng gezicht zette Juffrouw Baynell was het grootste gedeelte van den Zondag alleen Zij was des morgens naar de deelt op de stukken en zal er niet zoo licht toe komen bg de wgze waarop alle thans in zijn werk gaal verlenging der preventieve hechteuis te weigeren als O M en reohter van instructie die wenscholjjk oordeelen Trouwens bjj de toepassing der preventieve hechtenis zit onze rechterlgke macht nog te veel in oude denkbeelden gevangen om te dien aanzien een zelfstandig optreden tegenover de vervolgende on instrueerende ambtenaren te mogen verwachten Voorts sluit het f t zich ten volle aan bij het betoog van de Standaard dat do preventieve hechtenis ten onzent geheel het karakter mist dat zij behoort te dragen Doel der preventieve hechtenis is eenvoudige vrijheidsbeneming desnoods met afsluiting van de buitenwereld Onze preventieve hechtenis wordt ondergaan op nagenoeg gelijke wjze als de straf zelf of in de celgevangenis en dan in hoofdzaak volgens de beginselen in die gevangenis voor de behandeling van veroordeelde gevangenen geldend of in de gevangenis voor tot gemeenschappelijke opsluiting veroordeelden Toch wilde de minister Modderman geen imperatieve toerekening der preventieve hechtenis op de straf omdat die hechtenis geen straf is Theoretisch heeft hg gelijk en practisch behoorde hg het te hebben Maarzij die de prsctijk kennen weten hoeverre zg van de theorie verwgderd is Eindelijk do schadeloosstelling Het P v J wilde zich geheel aansluitende bg het heldere en sprekende betoog van de Standaard ook zijnerzijds nog een pleidooi wagen voor dat instituut maar legt de pen daarbij moedeloos neer na de verklaring van den minister van justitie bij het begrootiugsdebat dat hem eene dusdanige schadeloosstelling niet gemotiveerd voorkomt Wat zal hrt dus baten of wg nog éénmaal do gronden gaan ontwikkelen die voor de schadeloosstelling jileiten het roepen in den woestijn vermoeit en maakt schor zonder dat er kans bestaat een antwoord te krijgen Zoolang de tegenwoordige minister van justitie aan het hoof4 blgft van zijn departement wij erkennen gaarne zgn verdiensten op menig gebied van wetgeving is slechts van het parlementair initiatief eenig heil te verwachten Zal men tgd hebben tot zulk een initiatief nu de hooge politiek weldra weer aller aandacht zal in beslag nemen Wie het durft hopen vleie zich met de illusie Wg koesteren haar niet maar aarzelen niet in onze uitspraak dat een nieuwe regeling van de preventieve hechtenis te onzent is j eene zaak van de meest dringende urgentie Voor het gerecht of Ie Arnhem stonden Dinsdag terecht J L S te Maastricht en zgn vader J S burgemeester wonende te Broekaittard ter zake dat zij zich te samen en in vereeniging althans ieder afzonderlijk op of omstreeks den achtsten Mei 1889 te Broekaittard hebben schuldig gemaakt aan valschheid in authentieke akten de eerste beklaagde door opzettelijk valschelijk op te maken eigenhandig te schrijven van het zegel der gemeente te voorzien en met den naam en de handteekening van den burgemeester den tweeden beklaagde te onderteekenen de navolgende verklaringen a De ondergeteekende burgemeester der gemeente Broeksittard provincie Limburg verklaart bij deze dat i Colaris koopman wonende binnen deze gemeente op heden van hier naar België zal vervoeren 240 vette schapen herkomstig uit deze gemeente en dat hier St Stephens geweest St Stephens is een der kerkendie zooals mijn man placht te zeggen Zoo kort mogelijk schreeuwde ik Hm Dien namiddag kwam haar neef Austin Zg hadden aamen woorden ten minste de oude dame achold haar neef uit Ik moet zeggen dat die mijnheer Austin Harvey zijne tante nooit een onrriendelijk woord zeide hij is altijd zoo zacht en vriendelgk mogelijk De dame at alleen en Austin kwam dat Mfooit nog een half uurtje Er was toen alweer eene scène ten minste de meid zegt het ib ben te doof ik hoor er niets van Toen mynheer Austin wegging zat de oude dame aUeen in de voorkamer te lezen en om tien uur ging 7i naar bed Dat was het laatst dat wij haar zagen Zg verliet des Maaudaga morgens voor zeven uur het huis eer bet dienstmeisje er was zg wilde zeker den eersten trein nog halen Ik hoorde de deur dichtslaan U zag haar dua niet heengaan Neen Had zg wel meer de gewoonte het huis zoo ateelagewijze te verlaten Ja Zg ging wel eens vóór het ontbijt eene wandeling maken Des avonds zetten wg altoos een glaa melk in het aalon en dat gebruikt zij meteen beachuit eer zg uitgaat Was het glaa Maandagmorgen leeggedronken Ja zeker Ik aarzelde een oogenblik noch in den omtrek van twintig kilometer geeaerlei besmettelijke veeziekte onder het rund of wolvee heerscht nooU in de laatste jaren geheersoht heeft Broeksittard 8 Mei 1889 De burgemeester was get J 8ohrgen dienende deze verklaring om onder dsn waarborg van de handteekening van don burgemeester omtrent ds herkomst der daarin bedoelde schapen en omtrent den gezondheidstoestand van het rund en wolvee in en in den omtrek der gemeente Broeksittard te conslateeren h Gezien voor legalisatie van bovenstaande handteekening van den heer Van der Vorst rijks districtsveearts wonende te Sittard gesteld in onze tegenwoordigheid te Broeksittard den Sen Mui 1889 De burgemeester was geteekend J Schrijen dienende deze verklaring om onder den waarborg van de handteekeuing van den burgemeester van het stellen der handteekening in allen gevalle van de handteekening van den rgks districtveearts Van der Vorst te Sittard te doen blijken met het oogmerk om die bescheiden als echt en ouvervalsoht door den te Broeksittard wonende koopman in schapen Jan Nicolaas Colaris te doen gebruiken zoodat daaruit niet zou blijken dat zg door een daartoe onbevoegde waren afgegeven uit welk gebruik nadeel kon ontstaan do tweede beklaagde door boven omschreven handelingen door den eersten te doen plegen door hem te gelasten op die wijze met bovenstaande verklaringen te handelen Het gerechtshof te s Hertogenbosoh had bevestigd een vonnis der rechtbank te Maastricht waarbg J S wegens valschheid in geschrift was veroordeeld tot 2 dagen gevangenisstraf Bekl had tegen dit voonis cassatie aangeteekend en de Hooge Baad had het vonnis van het gerechtshof te sHertogen boach vernietigd en de zaak naar het gerechtshof Ie Arnhem verweien Door den procureur generaal werd tegen bekl geëiaoht bevestiging van bet vonuia van het gerechtshof te s Hertogenbosch Mr F N L Aberson trad als verdediger op en betoogde dat niet aangetoond was op welke wgzs uit het gebruik van het valschelijk opgemaakte stuk nadeel kon onlataan De uitspraak deelen wü later mede Dezer dagen werd te Londen in een zeer geruohtmakend procea vonnis gewezen Hot betrof de aanklacht van zekeren Henry Marks stichter en uitgever van het Financial Neu tegen den heer Butterfeld wezens laster en eerberooving Aaidnditig tot de aanklacht wa eene in TMit van dit jaar in t licht verschenen brochure waarin de heer Maika beschuldigd werd eene weduwe te NewYork geachaakt daarna van have en good beroofd en toen in kommervolle omatandigheden achtergelaten te hebben nadat hg beproeÜ had haar als een krankzinnige in een krankzinnigenhuis te doen opaluiten Hoe interessant deze liefdegeschiedenis ook mocht schgnen het Londenache publiek stelde nog veel meet belang in het tweede deel dar aankUcht Marks werd namelijk in de brochure ook nog beschuldigd de zwendelarij met Sae Gold mine op touw gezet te hebben Het publiek had bg deze zaak 80 000 tot 100 000 pond sterling verloren en de anonyme schrgver der brochure beweerde dat Marks de ziel van de heele onderneming was geweest dat hg ze met liehulp van zijn blad hg De moordenaar moet het leeggedronken hebben dacht ik Die mijnheer Philip Harvey is geen alle daagsehe moordenaar I En die Philip Harvey vervolgde ik waaneer was hg hier het laaUt Philip Harvey sliep hier van Zondag op Maandag Ik sprong op maar viel haar niet in de rede Hg was hier het laatst des Zaterdags geweest Hij kwam Zaterdagavond om half tien Ik liet hem in want de meid was juist heengegaan Wanneer ging hg Maandag weer been O in den regel stond h zoo vroeg niet op daar kunt u op aan maar hg was dien margen bijzonder vroeg Hij vertrok om negen uur naai Londen Alleen Neen zijn broeder kwam hem afhalen Hg ontbeet in zgne slaapkamer ea toen reden zij samen in een rgtuig weg Met bagage Ja een porte manteau en den groeten zwarten koffer had hij vol met boeken zeide hg Met boeken Volgens uwe beschrijving kon Philip toch niet iemand zijn die veel leest Hij heeft zoo zijn luimen mijnheer Hg is student of heet ten minste in de medicijnen te studeerei en hij had veel boeken op zijn kamer Kon hg vrij in en uitgaan juffrouw Jessop f rorrf venolgct het publiek aangeprezen en al het geld in zgn zak had gestoken Volgens den aanklager had zich het bedrog volgenderwgs toegedragen Een zwager van den heer rienry Marks zekere heer Benjamin reisde met een brouwerij ingenieur die zich onderweg ib een ingenieur voor hetingnwezen metaraorphoaeerde naar de Kaapkolonie Daar werd de eerste du beste waardelooze hoeve voor den spotprgs van BOD pond gekocht en de nieuwbakken deskundige in mijnzaken bracht een rapport uit waarin de gronden dezer hoeve een waar Eldorado werden genoemd en met dit rapport met den koopbrief en eeniga in Kaapstad gekochte stukken gouderts keerde de heer Benjamin naar Londen terug Hij verkocht do Goldfarm dadelijk voor 60 000 pond aan zekeren Mr Smith en deze deed haar nog donzelfden dag voor 80 000 pond over aan een consortium dat op zijn beurt de farm in eene nsaralooze vennootschap bracht met een aandeolenkapitaal van 100 000 pond waarop voor het publiek do inschrgving werd opengesteld Het Financial News prees de Eae Gold mine aan als eene zeer solide geldbelegging en toen een paar maanden later de telegraaf het bericht bracht dat er ook op de Rae farm eon diamant was gevonden stegen de aandeelen zoodanig dat de oorspronkelgke houders ze alle met agio van de hand konden doen Toen het evenwel op dividend uitkeering aankwam bleek alles oen kolossale zwendelarij te zgn De aandeelen vielen van 25 shillings en hooger tot l j shilling en tot dan laatsten prijs werden zij werkelijk door iemand opgekocht Er werd nu eene algemeone vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen Hier werd besloten de Farm aan eene naburige goudmgn af te staan en daarmee scheen de zaak voor goed uit te zgn Daar verscheen onverwacht de anonyme brochure en beweerde dat Benjamin Smith en alle directeuren der vennootschap slechts stroomannen van Henry Marks waren geweeat Hij had de hoeve gekocht aan zgn atrooman Smith verkocht en dan in de naaml vennootacbap ingebracht de aandeelen waren ook door stroomannen geteekend door zgn blad in de hoogte gedreven en toen de zwendelarij aan t licht kwam waarbg het Financial News de rol van den ontstelden censor speelde had hij de aandeelen opgekocht en zioh zoo in de algemoeuo vergadering de absolute meerderheid verschaft De brochure noemde de namen van de oorspronkelijke onderteekenaars der atukkon over t algemeen naaste bloedverwanten van Marks en verder do gouvernante en het dienstpersoneel van zijn huis Het was Henry Marks onder 30 verachillende namen egt de brochure De bedrogen aandeelhouders sloegen thans alarm Voor Henry Marks begon de zaak lastig te worden zgn voorname positie behalve uitgever van de krant waa hg ook lid van den nieuwen atedelgkon raad liep gevaar Hij zei dat bg onschuldig was en klaagde don drukker der brochure bg het gerecht aan De laatste noemde thans den schrgver zekeren heer Bntterfield Henry Marks kreeg nu weer moed Bntterfield een Amerikaan was zelf naar Londen gekomen om het Britsche publiek een Amerikaaosch goudveld voor de kleinigheid van een millioen pond op den hals te schuiven hij was daarin door Marks tegengewerkt en zelf arm bg zijne apeculatie geworden de brochure was dua als eene daad van wraak te bes hauwen Marks hing dit terstond ann de groote klok en bewerkte zelfs Butterfield s inhechtenisneming Maar Marks had vele vyanden en Butterfield vond vermogende vrienden De laatste werd tegen borgtocht op vrge voeten gesteld liet getuigen uit Afrika en Amerika overkomen waaronder ook de interessante weduwe en den strooman Smith die bekende voor zgn rol als koopor en verkooper van de Bao Goldmine 200 pond als fooi ontvangen te hebben Hetzij genoeg te vermelden dat Butterfield door de jury werd vrijgesproken terwijl de tegen Marks ingebrachte beschuldiging volkomen bewezen werd verklaard De aanklacht tegen den drukker werd hierop ingetrokken en Marks tot betaling dor kosten van beide processen veroordeeld wat hem waarschijnlgk op een paar duizend poud zal te ataan komen In bet gouverngment Bombay in Engelach Indiè ia vergiftiging een niet zelden voorkomende misdaad De Eegeerings ontleedkundige te Bombay heeftin 1889 niet minder dan 170 gevallen van vermoedelijke vergiftiging onderzocht waarbij in 66 gevallen het vergift werkelijk gevonden werd In S3 gevallen wai het gebruikte vergift arsenicum in 20 opium in 5 gestampt glas in 3 dhaturo in 3 kwik en in unx vomica Lekkerngen die arsenicum bevatten werden eens in het bezit gevonden eener vrouw van welke bewezen werd dat zij gelast had die te zenden aap personen met wie zij in vijandschap leefde en in een ander geval aten negen messchen van brood dat eene groote hoeveelheid arsenigzuur inhield In nog een ander geval mengde een man vergift onder gn eton en beschuldigde een ander hem te hebben