Goudsche Courant, dinsdag 30 december 1890

8 Hedea OTerleed geheel onTerwscht onze lieveling ANQÉÜalQDE ALETTE in den leefkgd TM II iQMnden J KOBTENOEVKB Jr tA A KOETENOEVEE T D BiBO a 27 Dec ÖO Etnig kenniêgeving 1890 Woensdag 31 December fS 4414 GOUDSCHE COURANT ISieuwH en Advertentieblad t oor Gouda en Omstrekefu De famendlng van advertentlfln kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Singel sooieteit waarts De optocht werd opgeluisterd door twee vaandels waarop de volgende opschriften Dank aan de inge etenen van Gouda en Hulde aan de IJsclub it laatste was een attentie aan de IJsclub GouSa voor hare zeer gewaardeerde medewerking Als een bijdrage tot de strenge vorst deelt men ona mede dat sommige muziekinstrumenten onder weg bevroren Onmiddelijk na aankomst werden de kleinen onthaald op krentonbroodjes en chocolade welke zij zich uitstekend lieten smaken en laarua begonnen de spelen in de kolfbaan Het was een pret en vroolijkheid van belang Die van blijdschap stralende oogjes en die lachende gezichtjes waren een lust om te zien Iijtusschen werd de groote zaal iu ordo gebracht voor een volgend nr Van bet programma Deze zaal was feestelijk versierd met vlaggen terwijl op het tooneel de goede gaven waren uitgestald die den behoeftigen zouden woeden uitgereikt Terwijl deze courant wordt afgedrukt is het feest nog in vollen gang zoodat wij il in it rent den maaltgd en het i verige eerst in ons volgend nr verslag kunnen geven Alleen kunnen w j nog mededeelen dat heden de ouders der 120 kinderen een flinke bedeeling ontvangen terwijl Vrijdag 2 Januari ten 2 uur wederom 120 personen zullen bedeeld worden en Woensdag 7 Januari nog 200 Naar wij vernemen zal Donderdag 1 Januari de heer C Verlooij gedurende 40 jaar werkzaam zyn geweest bij de firma G B van Goor Zonen alhier De kL is GESLOTEN I HET BESTUUR Gevraagd een klein n Huis op vroóHJken stttnil opgaaM van prgs bureao dezer Coarant onder no fOl SlemppoeÜer lloode en Wlttef BESSEKWIJN bij A H TEEPK Apoüi GOUWE C 49 Prachtige SPAANSCHE 1 45 Cent bet pond MANDERIJNEN Cina s APPELEN PRIMA QDALITEIT Blilcg oeza tean 40 Ct per Liter Blik CA8TANJE8 10 Cent per pond j gi kritsei De thans kunnen geven over stoom en paardentramwegen om zich uiterlgk Donderdag 15 Januari bij ongefrankeerden brief aan te melden onder het adres Staatscommissie van arbeids enquête s Gravenbage met Staatscommissie van arbeids enquête roept op allen die uit eigen ervaring inlichtingen dadelijk naar zijn broeder gegaan Toen zij het ontbijt klaarzette was de heer Philip geheel gekleed De beer Austin vroeg naar zijne tante en zij had hem rezegd dat juffrouw Eaynell naar Londen was vertrokken Zij was nog in de kamer toen de heer Austin zeide Je koffer is dus gepakt en de heer Philip antwoordde Natuurlijk I Er is geen boek meer in de kast Ik bon blij dat gij den sleutel hebt gevonden wat zou ik anders begonnen hebben Een half uur later schelden zij om een rgtuig De beide heeren droegen den koffer uit de kamer en hielpen den koetsier De heer Philip beval hem naar het station te rijden Sedert dien tijd had niemand daar in hnis iets gezien of gehoord van de broedere of hunne tante Ik gaf mijne begeerte te kennen om de beide slaapkamers te zien Die van juffrouw Eaynell was heel notjes maar toch kon men zien dat de bewoonster ze onverwachts had verjfiten Toiletbenoodigdheden lagen op de tafel of in de lade i Weet gij ook of een hoed of sjaal van juffrouw Eaynell gemist wordt vroeg ik aan de juffrouw j Juffrouw Jessop wist het niet maar de dienstbode verzekerde mij dal juffrouw Eaynell maar één visitebjed had en een zwarten ronden hoed voor het strand In de hangkast vonden wij den strooien I hoed hangen en de gekleede hoed Ing in eene doos Heero riep Polly nu is zij zonder hoed naar Londen gegaan j Heden overleed imjn geliefdIfBchtge 1 noot fen onzei bemindw Vader den Heer H YËEUEIES in den geiteenden onderdom van rnim 86 jaien i Wod e lvBRDBlES i I 4 ti r i J JI VÖBDRÏES rf I J W F VE DRIES I I Kleit klnderen en Acbterklpinkinderen i i e u i i l2Ö December 1880 J 1 i jT r 1 1 l hartelgkeii danlj Ved E TA KAMÉBIKj RoEIjOfS G M TAK DBK LINDB W J MANS VAN Eakbuk I D B MANS C SaLTZEB J M SaLTZER l ooir de vele t wgzei van de lpemingl ondervonlden bg het overlg en onz geliefd Zuster Tante Sèn Nicht GEbARDliA miA HëLMINA HPëLOFS betuigen j rQ oiweni Deeenter ï wolU Dtventer I I Gouda 27 Deo 1890 Bg acte den 27 December 1390 voor den I te Gouda gevestigden Notaris MONTUN verleden is de vennootHchap ten onderwerp hebbende het maken van zeilen en verkoopen I van zeildoek en touwwerk en wat verder tot bet zeilmakersvak behoort het doen van aannemingen te dier zake het optuigen van schepen en dergelgken gevestigd te Gouda onder de firma L VlSSeit en ZOOIf aangegaan tusschen de ondergeteekenden LEEN DEBT V18SEE en IZAaK VISSEB zeilmakers wonende te Gouda bg acte op 31 Mei 1883 voor genoemden Notaris MONTUN verleden met den 31 December 1890 ONTBONDEN met welken datum die vennootschap mitsdien zal hebben opgehouden te bestaan Met de afdoening der nog loopende zaken heeft zich daarbg belast de ondergeteekende IZAAE VISSEB aan wiende ondergeteekende LEENDEBT VISSEB toestemming verleende de zaken der ontbonden vennootschap voor zgne eigene rekening voort te zetten des verkiezende onder aanhouding van den naam der firma cL VISSEB s ZOON Gouda den 27 December 1890 L VISSEB I VISSER OPNIEDW ONTVANGEN de eerste qusliteit ZwitserSClie HorlOgeS alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges n f 10 Zilveren Hoeren 10 Gouden Dames 17 Gouden Heeren 25 Eene van de beste Inrichtingen van ons land van Horloges Garantie van twee lot fijf jaar Passage No12 B J A VAN PUK Snelpersdrukvan aTbBINKMAN bm Z Gouda O ebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao DoDlmatigo door de nieuwst uitvindiigen op machinaal gebied Terb terde fabfleaile cp uitsluitend gebruik van ftjne en fijnste grondstoffen garandeeren den verbruikbr van j Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud de resp ütikel en De Firma behaalde 37 Brevets als HoflcTerancIer 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles i een bewijs van uitmuntend fyn fibrikaat Beeds 187i schreef de Accademie nutional t mhua vous déoemons una medaille d or premtère clause en consideration d tMatre sxoeUente fabrloatlo i de Chocolat bontfias varies eto eto Stollf erck a fabrikaat is verkrijgbaar bij H A Confiseurs Banketbakkers enz enz I Generaalvertegenwoordiger vook Nederland l P Amsterdam Kily rstraatl 103 i Algemeen erkend als hel besfe MONDWATER der wereld 5 j i4rOjarige roem Moilden Tandziekteti zooaU net los rorfUn dor tanden tandpyn ont8tokiug j jl£weren b oedend tandvleesoh on angemtme reuk im den mondj kalk vorming worden zeker voorkomen en genez door bet dagelgks gebruik van het echte K K Hof Tandarta Dr POtP g Aa therlB wr rurr B iioDdwat r in aanmerkelijk vergrooto fleaschen voor 60 oenH 1 20 en 1 75 hetwelk gelijktijdig mmgewend met Dr POPP g Tandpoeder of Tandpa ta ateeda de tonden geiend en aohoon houdt Dr POPP a Tandplomheorael Dr POPP a Kruiden Zeep tegen eiken baidaitalag en voortreffelijk voor baden I Veuus zeep en ZonneUoemen zeep FOFFS CekrigUlligeerde en Transparant Glyeerlnezeepen ijn de fijnate Toilet ira gezondheidezeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen W Ue namaakaels van Anatherin Hondwater verwoesten de tanden binnen korten t d VS Dr J O POPP Weenen I Depot te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van Nederlaad Geen grïjs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande par fomeriën om bet grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs Sd cent per flacon en 1 50 per dnbbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg I A CATS en J WÊf Een algemeen als goed erkend I middel bg HOEST en VERKOUDHEIDzgn de oplossende en verzachtende I SALMIAK PASTILLES van KRAEPELIEN HOLM I Apothekert U Zeut I I in D fleschjes a 20 cent 1 Cigaretten tegen Astlina van KRAEPELIEN HO LM APOTBEKEKS ZEIST I Verkrijgbaar in de Apotheken I Te Gouda o a bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen 0 THIM j Prgs per Etni 0 80 ƒ O 50 i H C HÜINCK F Hï Alom te bekomen Il oqudsche mm of de bescbrgving der beroemde geschilderde Eerkglazen van ae Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glalzen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabellii Dooa CBRISTIAAN KRAMM P r ij s So Cents A BRINKMAN De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met uitzondering van on en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderl ke Nonuners yUt CENTEN De GOITDSCHB COURANT van ï Januari 1881 verschiJDt op den morgen van NIED WJAAK8DAO en biedt alzoo een uitstekende gelegenheid aan tot bet plaatsen van ïTieuwjaarswensclien Meer en meer wordt het gewoonte het omslachtige rondzenden van kaartjes te vervangen door het plaatsen van een advertentie in de courant Belanghebbenden worden daartoe attent gemaakt op bovenstaand beriobt BINNENLAND GOUDA 30 December 1890 Heden had in de Sociëteit Ons Genoegen het kinderfeest plaata van wege de IJsclub tot onderBteuning van minvermogenden dot door de kleinen en hunne ouders reeds dagen te voren met zooveel verlangen wa te gemoet gesien Ten half 10 ure ereeni den zich de kinderen een 120 tal in het hotel de Zalm daartoe welwillend door den heer M Vermaat St aangeboden waar ook het Bestuur der club tegenwoordig was en trokken vervolgens onder begeleiding van het Muziekcorps der dd Schutterij Oua Genoegen Aan het plan om vooraf een optocht door do stad te doen werd geen gevolg gegeven met het oog op de strenge kon welke maatregel zeer verstandig moet genoemd worden en door alle stadgenooton zeker zeer zal worden toegejuicht men nnjn den kortsten weg en trok langs Hoogstraat Kleiweg en FEViLLETOIM DE TWEE EHOEDEBS Uil het EngeUch 12 Ja Het spijt mg en ik schaam miJ het te zeg r dat ik juffrouw Eaynell den huissleutel gafdeed bet vroeger nooit en ik doe het nooit weer maar zij Wa de vrouw niet om tegenspraak te verdragen en bovendien zij betaalde er voor Hoeveel betaalde zg voor dit voorrecht Vgf shillings per week en ik ben bang dat zg too nu en dan den sleutel aan hare neven gaf Was dat niet in strgd met haar karakter Wat zal ik n zeggen nu eens is zij dwars en dan weer erg toegevend Ik liet ibsns de meid komen en ondervroeg ook haar Zij wist van mets Zij had Zondagavond het Euis verlaten eer Philip kwam en toen zg sHaandagsraorgens terugkwam was juffrouw Eaynell al verdwenen De zwarte koffer was erg zwaar De koetsier had gevloekt toen hij hem op de imperiale zijner vigilante sleepte Philip Harvey zeide Ja tis zwaar De koffer zit vol boeken Zij had hem zijn ontbijt gebracht toen hij om half negen er om schelde Zij had zoowat een half ur vroeger den heer Austin ingelatemi Hg was ADVEUTENTIBN worden geplaatot van 1 5 regel 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versehgnt opgaaf van naam en woonplaats en de onderwerpen waaromtrent ij de commissie meenen te kunnen inlichtingen Volgens den Haagschen briefscUrqver aan de Zwolsohe Ct II is eene der eerste groote zaken waaraan de Koningin Eegentes hare aandacht wijdt de enquête naar don toestand der arbeiders Zy hoeft zich de verslagen doen voorleggen want zn wil persoonlyk weten hoe het er uitziet in de onderste lagen der maatschappij Beeds is de bekende sohaatsenrijder Donogue te Amsterdam aangekomen om deel te nomen aan den wedstrijd om het kampioenschap van de wereld op 6 en 7 Jannari op de banen der Amsterdausche IJsclub te houden He is zeer waarschijnlijk dat ook de Noor Frederioksen voor den wedstrijd overkomt Te Antwerpen was dezer dagen tegenover ket Vlaamsche Hoofd een steenkolensohip gezonken Het vaartuig werd door het ya uiteengeslagen en hier en daar zag men stukkeu er van tusschen de yssohoUen In de naburige plaatsen aan de rivier had men last gekregen de voorbijdrijvende stukken zoo mogelijk uit het water te halen Twee jongelieden te Bupelmonde zoons van schipper Van Wouwe besloten een poging te doen om een daarheen gedreven stuk van het wrak aan wal te halen Zij voeren er heen en maakten het wrak aan hun boot vast Maar nauwelijks hadden zy dit gedaan of hun boot raakte tusschen twee ijssofaol len beklemd zg lag met de eene zij op een ijsscbol en met de andere in het water zoo gevaarlijk dat een andere daartegenaan drijvende ijsschol de boot kon doen omslaan Men achtte de jongelieden verloren Schipper Tan Wouwe liep wanhopend heen en weer en men De kamer van het jonge mensch bevatte niets bijzonders Hg had alles medegenomen Ik ging nu terug naar de kamer van juffrouw Eaynell Er was nog eene kast in den muur Ik opende die ze was vol met boeken de meeste waren geneeskundige boeken dat zag ik met e én oogopslag Heerel riep de meid weer en hg zei dat hij geen enkel boek had achtergelaten Maar hoe komen die hier Ik keerde naar het salon terug door de juf ouv en hare dienstbode gevolgd Juffrouw Jessop 1 zei ik juffrouw Eaynell is naar Londen gegaan gelgk ik reeds zeide zonder haar adres achter te laten Dat beteekent niets maar ik begrijp me zeer goed dat hare neven ongerust zijn Wg moeten haiir opsporen Ik heb ds noodige instructies ontvangen Maar bedenk wel dit verhoor moet strikt geheim blijvon Als anderen hier het een en ander komen vragen hoe minder gg antwoordt hoe beter voor je zelf O we zullen niets zeggen zeide juffrouw Jessop bevende O heere neen zeide Polly Iets had ik nog uit juffrouw Jessop gekregen Toen Philip dien Zondagavond thuis kwam had hn meer wijn gedronken dan dienstig voor hem was Doet die Philip soms alles met zijne linkerhand juffrouw Jessop vroeg ik mij bij het afscheid ne men plotseling omkeerende Dat kan ik u niet zeggen mijnheer ik l eb r