Goudsche Courant, woensdag 31 december 1890

J I 1 59 1960 197419746 19793 19795 19827 19834 19844 J9860 19942 20018 20028 20048 20073 20106 20108 201SS 20137 20166 20198 20208 20240 20265 20294 20302 20372 20398 20405 20453 20461 20517 20595 20624 20670 20726 20748 20751 20760 20781 20799 20821 20830 20847 20364 20889 2U904 20930 20945 Gelqk reeda met een enkel woord is overleed Vrijdag jl te Napels de bekende Dultaohe arohaooloog Helnrioh Sohliemann Sedert eenigen tgd leed de 69 Jarlge geleerde aan een oorzlokte H g bezocht onlaügs Hallo waar hij zich door een bekend chirurg liet oporoeren en deze kunstbowerklng slaagde voljtomon Aanmerkelijk verbeterd keerde Sohliemann naar Athene waar hy woont terug maar op do terugreis werd hij te Napels plotseling ziek Men vond Sohliemann bewusteloos op straat en bracht hem naar zijn hotel terug Geneeskundige hulp werd terstond ingeroepen maar t mocht niet baten Op den tweeden Kerstdag overleed de merkwaardige man aaU een hersenontsteking waartegen op zijn boogon leeftijd geen kruid meer was gewassen Ongetwyfeld behoort Sohliemann tot de merkwaardigate mannen dezer eeuw Keeds zijn levensloop alleen doet aan oen roman donken Den 6den Jan 1822 zag Schllemann te Neubuckow In Meck lenburgSchworin hot levenslicht Zijn vader was een onbemiddeld Luthersoh predikant die zyn zoon alleen de lagere school kon laten bezoeken maar wiens middelen niet toelieten hem aan de universiteit te laten studeeren Derhalve moest de jonge Schllemann maar op een andore wyze door de wereld zlën te komen Op zijn vyfUende jaar trad Helnrioh In dienst by een kruidenier te Furstenberg een stadje niet ver van zijn geboorteplaats gelegen Vyf jaren stond bij achter de toonbank maar toen kou de beweeglyke jonge man het daar niet langer uithouden Hy ging naar Hamburg en nam dienst als matroos op een schip dat naar Venezuela zou vertrekken Zeer lang duurde echter deze reis niet want reeds bij het Hand Tesael leeil het vaartuig schipbreuk zoodat de opvarenden zich gelukkig mochten achten dat zij het lijf er afbrachten en behouden de Hollandsche kust konden bereiken Goede niad was nu duur Daar Schllemann ten eenemale van hulpmiddelen ontbloot was moest hij wol een middel van bestaan vinden U ging naar Amsterdam en daar gelukte het hem een pUats ttf vinden als foopjongen by de firma F C Quien Nu had hy ten minste den voet lubden stijgbeugel Met noesten vlijt begon Schliemann nu met de studie der vreemde talen en na eenige jaren was hy zoo ver dat hij behalve zijn moedertaal ook goed Engelsch Fransch Nederlandach Spaansch Fortugeesch en Italiaanseh verstond Het gelukte hem toen een aanstelling te krijgen als boekhouder bij de firma B H Sckroeder en Co en deze zond den jongen man nadat 1 ook nog Russisch had geleerd in 1346 als haar agent naar Potersburg Spoedig echter begon Schliemann daar eigen zaken Hij dreef vooral gedurende den Krimoorlog een voordeellgon handel in indigo aalpeter lood hout en katoen en zijn ondernemingen slaagden zoo uitstekend dat hij reeds io 1863 met een aanzienlyk vermogen de zaken aan kant kon doen Nu eerst brak de tijd aan dat Schliemann zich geheel aan zgn geliefkoosde studie kon wijden Ondanks zijn drukke handelszaken had Schllemann te Petersburg steeda zijn taalstudiën voortgezet Spoedig leerde hy ook het Oud en Nieuw Grieksch en in 1859 bezocht hy op een reis naar Syrië en Kgypte Griekenland voor het eerst In 1864 maakte Schliemann een reis om de wereld en In 1866 vestigde hy ilch metterwoon te Pargs hoofdzakelqk met het doel kon hem slechts met geveld terughouden van een poging om zijn zoons te redden Daar kvram zijn dochter met z jn groeten kloeken hond Simon aan Zij had het dier een touv om het lijf gebonden en de hond die begreep wat zij wilde sprong op de qatchoUen naar z ju jonge meesters en bereikte hen ssdat men een oogenblik gemeend hvl dat hij weggezonken was Met behulp van het door den houd gehrwihte touw word nu de boot naar wal getrokftn Staten Qeneraal üebste IUmeb siitUng au Maandag 29 December De Kamer hield om 2 uur een korte zitting Daarna werden tot voorzitters der afdeelingen gekozen da heeren Kappeqne Six De Bmün Van Swinderen en Van Soyen Ingekomen zijn de middelenwot en andere ontwerpen die naar de afdeelingen zijn veixonden De vergadering is gescheiden tot heden 11 uur ter behandeling van de veracbiUende ontwerpen Na eene langduuge instructie die een aantal hoogst bezwarende omstandigheden voor de beklaagde aan het licht had gebracht heeft Grietje Wobbers Gaalkema weduwe van don oud burgemooater van Grüpskerk Kla 5 Helhnga oud 59 jaren in den laatsten lijd woonachtig te Eoden en sedert 16 October gedetineerd in het huis van bewaring te Assen aan den rechter van instrtctie by de rechtbank te Asaeu bekend in de eerste helfl van October hare 20 jarige dochter Grietje Hrflinga om het leven te hebben gebracht door haar op drie verschillende tydstippon rattekruid in melk in thee en in water gemengd toe Ie dienen Het vormoorde meisje dat als vaderlijk erfdeel eene inschrijving op het Grootboek der 2 pCts Nationale Schuld ten bedrage van 22 000 gulden bezat terwijl de moeder haar geld had opgemaakt zou in November met iemand uit Groningen in het huwelyk zijn getreden De moordenares had in het begin van dit jaar gezorgd dat hare dochter haar bij tesUment univeraeele erfgename had gemaakt Een aangenaam verschijnsel is het merkt Re Arnh Cf op dat van vele kanten thans pogingenaaneewend worden om het zenden van niouwjaarsiaartjes af te schaffen Vooral met het oog op denBostdienst is het wenacheUjk dat aan dien stroomnn kaartjes een einde kome Men weet hoe deonetkantoiin in de eerste dagen van t jaar stapels die noodelooze dingei te bezorgen knjgen en ns voor het wegbrengen van dergelqke oouvertjea Jiet een cents postzegel de besteller een uur ver moet loonen Als de man bet ding in zyn toaoh hield stond hem een straf te wachten die niet geévenredigdU aan het nadeel dat er door wordt teweeggebracht want dit la nul on voor al die nuUen wordt de dienstzoo veel verzwaard Oudejaarsavond en Nieuwjaar dag zijn bij u in rë schrüfl de eer Kerdijk In het Soo Wbl Ge iteli er prijs op ze door te brengen in uw gezin Vermet dan ook niet dat anderen daaraan waarde hachte evengoed aU gij Denk aan depostamotenaren en houdt uw kaartjes thuis a vertrek uit Southend gekomen Mijnheer zoo las ik ik gevoel meer en meer sedert mijne roekelooze dwaasheid ons in uwe hand gegeven heeft en wy aan uwe genade overgeleverd zijn dat ik onverstandig deed ta trachten myne ontkenning vol te handen U weet te veel U weet genoec Om te begrijpen door welke angsten Ik gefolterd word Ik ben besloten mijn plicht te doen er kome vso wat wil Vergeef mij dat ik na zwaren stryd tot de slotsom kwam dal myn geweten my gebood of in elk geval vergunde iemand die mij zoo na verwant en dierbaar is te behoeden voor een lot waar ik niet aan denken moet Nauwelijks had ik u verlaten of ik telegrafoerdo aan Philip waarschuwde hem en smeekte hem te vluchten Op dit oogenblik la hij in veiligheid naar ik hoop God vergeve mg indien ik verkeerd handelde maar ik kon het niet taten Ga nlot naar Dover dat zou geheel vruchteloos zyn Gij zult daar niemand meet vinden Thans kont gy ongetwyfeld de helft der ongelukkige geschiedenis De andere helft wat helpt het mq of ik mijzelven ook tracht te misleiden wacht tt te Southend ü woet dit evengoed als ik Ik zal hier te Parijs de gebeurtenissen blijven afwachten De hemel zij ons allen genadig Austin Harvey Toon ik don brief gelezen had wandelde Ik regelrecht naar het Charing Cross station en ging op den trein naar Dover WorM vermlgi nooit op gele My t het evenmin zij dacht hei echter niet Kb wat moet Ik zeggen als juffronw Kaynell toLikomt vroeg de juffrouw Waar moet ik ehraven om het u te berichten hrijf aan mynheer Austin oT tugrels wa ik z r in mjjn hik Het een wat uT g te doen bleef was hetvorSSfvin den moordem r op te sporen Ik had van X w Jes p gehoord dat et bed in juffrouw Eaynell s kamer don laatsten b ht van haar vorblyf tor n huU besUpen waa Hiemt meende ik te Zien afleiden dat de moord Maandagmorgen vroeg r êt zooal de Fransche geneesheeren beweerden des Zondags avonds laat was gepleegd PhUlp Uarvev was dus do morgen vroeg m de kamer ner Unte gedrongen had haar met n slag geworpen toen g f 1 i ril den e boekin uit den koffer gehaald het lyk inden Sfftr gestopt n hem vervolgen naar hot sta ion Zcenomen Ben zonderlinge vergissing had te ChaAia Cross den koffer onder mevrouw Simpk nS sTagage gebracht en hot slot van dit vroesebjke toma was onder mijne oogen afgeapeeld M vind Ik nu do verblijfplaats van den moordo fr dan wist Ik nog niet wat hem tot deze mudaad D gebracht Dat moest ik aan den moordenaa If tCrten te ontlokken Ik besloot d on avond zich daar voor te bereiden voor het plan dat h reeds sedert lang had opgevat om opgravingen en onderzoekingen te doen op de plaatsen welker namen beroemd zijn in de geschiedenis der oudheid Zoodra Schliemann zich voldoende voorbereid achtte bezocht hij allereerst het eiland Ithaka het bekenderyk van den zwerver Ulysses Van daar ging hijuaar KlelnAzië waar bij terstond zyn arbeid aanving Wegens zijne grondige bekendheid met Homerus Ilias vermoedde Schllemann dat het tegenwooridige Hisaarllk do plaats moest zijn waar eenmaalhot beroemde Troje l ad gestaan Hy verzocht do sultan verlof in deze plaats opgravingen te latendoen en nadat dit hem wn toegestaan ging hij inApril 1870 geheel voor eigen rekening aan don arbeid Behoudons korle tussohoijpoozen in de warme maanden werkte Schliemann tot 1882 door met trouwe hulp van zyn echtgenoot een Grieksohe dame mot wie hy bij zyn tweede bezoek te Athene in hethuwelijk was getredeh De uitslag van do opgravingen te Hissarlik overtrof zelfs de toutsto verwachting Schliemann vond diep onder don grond niet alloen brokstukken van steunen muren maar tevens een ontzaglijk aantal voorwerpen van allerlei aard stoonen vaatwerk bronzen wapens tul van voorwerpen In terra cotta been en Ivoor goud en zilver Waar hy de gouden en ziUeren kostbaarheden ontdekte meende Sohliemaen de schatto gevonden te hebben van koning Priamus Veel werd tusschen de geleerden over deze ondergeschikte punten getwist maar niemand trok hot in twyfel dat hot Schliemann gelukt was de overblijfselen van het oude Ilium op te delven Spoedig kwam Schliemann door zijn vondst in ernstige moeilykhoid De Turkscho regeering stelde een rechtsvervolging tegen hem in en eisohte de kostbaarheden door den Duitacher op haar gebied gevonden voor zich op Schliemann voorkwain echter een proces door de Porie 50 000 anos te betalen waarvoor hy vergunning ontving zyn onderzoekingen in Klein Azië voort te zetten en te behouden wat hij vond Niettemin gaf de oabaatzuohtlge man In 1882 alle door hem gevonden voorworpen ten geschenke aan het nationale museum te Berlijn waar nu alles bijeen is Van Troje ging Schliemann naar Mycenae in den Peloponnesus ten einde de ude hoofdstad van koning Agamemnon np te delven In 1876 begon daar de arbeid die met even gunstig gevolg werd bekroond als de opgravingen te Troje Schllemann vond d oude koningsburtrt der Atriden benevens een schat van voorwerpen en wapens uit Agamemnona tyd welke alle aan bet museum te Athene worden afgestaan Met even gunstig gevolg deed de Duitsche geleerde opgravingen ta Tlryns Orehomenus en Ithaka waar hy oude paleizen en zelf gedeelten van steden zichtbaar maakte De uitsUg zijner onderzoekingen maakte hij wereldkundig In oen reeks van boeken waarvan enkele met aaubev lingen van mannen als Gladstone en Virohow Dat het den onvermoeidon geleerde niet aan 0 deraoheidlng ontbiak Is natuurlyk De universiteit van Sostock benoemde d beroemde landgenoot In 1869 tot doctor lu de wis en natuurkunde de nnlversiteit van Osford verleende hem eershalve den graad van doctor in de rechten en de stad Berlijn benoemden hem tot eereburgor Tot in zyn laatste levensdagen bleef Schliemann die zich metterwoon In Athene liad gertstigd steeds ijverig werkzaam naar Dover ta gaan Philip Harvey waa Dinsdag te Dover geweest hy zou daar hoogst waarMshijnlyk nog zyn Een ding vond ik vreemd nl dat Auatin mij verteld had dat zijne tante No 17 Marine Parade alloen woonde Hij had bet evenmin noodig geoordeeld de bezoeken van Philip te vcrmejden Het was duidolyk dat Austin zyn broeder zocht te redden Ik haalde in den trein den brief uit mijn zakboekje en zat den inhoud te ontraadselen of ik ook tets omtrent de vorblijfplaata van en moordebaar kon ontdekken De bekende plaats by den ouden Neger dat was alles r Neger moest stellig niet letterlijk worden opgevat Als het toeval wilde dat bet Inderdaad een neger was dan was die In eene plaatsje als Dover spoedig gevonden Maar het zou wet blijken een spotnaam te zyn of de eene of andere toespeling die ik niet begreep Berst dus maar naar Dover en dan vertrouwd op mijn goed geaternte Ken tweede punt bleef mij raaidselachtig Philip had met den zwarten koffer van Southend naar Londen gereisd Waarom vond men dan op dezen koffer die regelrecht naar Parijs was doorgezonden geen biljet Londen of Southend naar Londen Ik ging niet regolrocht naar Dover maar reei eerst naar het postkantoor Ik was wat blij dat Ik dit gedaan had want er lag een brief voor mij van Austin Harvey Hg was juist den morgen na mijn Geheel onverwacht heeft nu de dood oen einde geinaakt aan zijn nuttig en werkzaam loven maar zijn naam zal ten eeuwigen dage in de geschiedenis der wetenschap blijven voortleven Bulteolandsch Overzlebt President Carnot heeft nu oo het door Kamer on Senaat goedgekeurde leeningsplan bekrachtigd zoodat deze wet in het Journal Officiel kan worden afgekondigd Evenwel wordt in het ofBcioolo blad nog niot van den dag gesproken waarop do leening van 869 000 000 zal wordon uitgeschreven Do hoor Bouvier aarzelt nog tusschen twou dageu 10 of 12 Januari De ministericelo dooreten waarbg de voorwaardon nauwkeurig worden omschreven zullen den 2en of Son Januari wordon afgekondigd Don 4doii Januari moot oen gedoolle der Fransche senatoren worden gfkozon Ann do beurt van aftreding zgn dezen keer de senatoren van de departementeu van Ome tot Yonne dus het laatste godeolte van de lijst Tusschen Orne en Yonno liggen naar de alpbnbetischo volgorde 27 departementen die door 82 loden veriogenwoordigd zgn Bovendien moeten nog verkiezingen gebonden worden in het departement Cöto d Or on het Noorderdepartement waar leden moeten gekozen worden ter vervanging van do ovorloden senatoren Calmon en Cirier Ds heer Oalmon behoorde tot de voor hun loven benoemde senatoren Daar deze groep niot moer wordt aangevuld zal ijn plaats worden ingenomen door een Senator die op de gewone wgze on voor den gewonen tijd wordt gukozon Do verkiezingsboweging is reeils in vollen gang In de meeste districten zyn do caiididaton nl aangewezen grootendeols aftrodende leden die zich weer verkiesbaar siollen Slechts in enkoio departementen gelijk o a in do Vogeezen waar do heor Jules Perry tot oandidaat is gekozen treden nieuwe mannen op Toch zullun do aftredende die voor het meerendeol uit eigen beweging zgn teruggetreden wel in do meeste districtun door purtygenooten vervangen worden zoodat wat de verliouding dor partgen betreft van deze verkiezingen geen aanmorkolijko wgzigiug lo verwachten is In de Seine departementen treden 15 senatoren af waaronder de heeren Tolain en De Preycinet In hei departement Soino Inferiiiuro dat vertegenwoordigd wordt door vier clericalo senatoren willoA do republikeinen een poging wagon om dozen zetel te veroveren waarroor zo de heeren Casimir Periet Waddiogton Dautresm en Losouf tot hun caiididnten hebben gekozen Ook in oen paar audorn departementen zal nog eenige strgd zgn maar over het algemeon is by verkiezing waarbij het algemeen stemrecht den doorslag niet geeft weinig belangstelling Ondiftik de enkele wgzigingen welke mogelgk zijn z l de Senaat ook uu wol blijven wat hg is het behoudend element in Frankrijk waar do gematigde republikeinen do meerderheid hebben en noch monarchisten noch radicalen hun invloed kunnen doen gelden PamoU heeft gezegd dat hij bij de rrohlbauk een aanklacht zal indienen wogons de verkiezing te Kilkenny omdat de pastoors de keizers als schapen naar de bus hebbeu gedreven Healy laat dit in hot midden en zegt dat Parnell s agenten met geld van de lerscho Liga kiezers omgekocht of dronken gemaakt hebben Welligt hebben Parnel on Healy beiden gelyk Do heer Sullivan ox lord mayor van Dublin een der lersche Afgevaardigden die indertyd op een oulteotxreis naar Amerika gingen is te Qucenstown in Ierland aangekomen O Brien landde met zju eohtgenooto te Boulogiio waar hy reeds mot MSa carthie en andere en later met den ledacteur van het Pamellistische Freeman s Journal die zich oit Ierland derwaarts had gespoed een onderhoad had Vervolgens u hij met zgn gezelschap naar Pargs vertrokken Daar zou hy oen bezoek van l amoll afwachten l e minister Grimatdi heeft in do Italiaanscho Kamer de volgende financieele stukken ter tafel gelegd lo hot verslag over ié begroeting over 1889 90 2o de begrooting over 1890 91 3o de voorloopigo begrooting over 1891 92 Men had voorzien dat het tekort hetwelk over 1888 89 eene som van 234 millioon 1 beliep door bezuinigingen tot 74 millioon verminderd zou worden Welnu ondanks de buitengewone nitgave van 87 millioon is het deficit over 1889 90 inderdaad binnen de geraamde grens beperkt gebleven Het bedraagt iiamelgk 74 415 521 I De begrooiing over 1890 91 wees op do gewone inkomsten en uitgaven oen deficit van 10 millioen aan doch volgens het rapport dor algomeene commissie voor de begroeting verwachtte men dat deze raming zou worden overtroffen In werkelijkheid hlyk bot tekort eene som van 25 346 601 I te boflragen waarby in rekening te brengen valt eene rermindering ddr inkomsten met 27 millioen waar van 12 millioen aan inkomende rechten In elk geval oeno belangryko verbetering Van den toestand Bocht gunstige uitzichten opent de voot oopigo begroeting ovor 1891 92 Men voorziet oeno ontvangst van 1 596 008 817 tegenover oeno uitgave van 1 594 400 636 1 zoodat er een overschot zou zgn vau 606 282 Indien echter het Parlement een paar wetsontwerpen aanneemt die door de ministers van oorlog en marine worden noodzakelijk geacht om den aanmaak der geweren niet te doen stilstaan en om eenige verdedigingswerken te voltooien zou er nog eene som van 11 millioon gevonden moeten worden Het document eindigt met de volgende woorden Men vertrouwt dat binnenkort zonder het opleggen van nieuwo belastingen het evenwicht in de begrooting hersteld on verzekerd zal zijn INOEZON0KN inkeer de Redacteur Mag ik ü boleefd verzoeken het volgende in uw veelgelozon blad op to nomen Benige dagen geloden heeft zich eene commissie gevormd met het dool om zoo mogelijk gedurende minsten eene maand do kinderen welke do armenschool van het E K Liefdegesticht bezoeken geregeld elkon morgen cenig voedsel te verschaffen bestaande in brood en wajme molk Daar het getal kindoren op genoemde school bijna 400 bedraagt zoo la do bonoodlgdo geldsom vrij aijnzienlijk Me voldoening mag de commjasia er op wijzen dat do door haar aangeboden inteekeulijsten oen gunstig omhaal hebben gevonden zoodat het plan in elk geval vorwezonlgkt zal wordon Hartelijk dank aan do weldadige ingezetenen Gnamo zou de commissie ook de arme kinderenop de school van den heer Kropman Gouwe opgelijke wgze onthalen en blijft zich daarom tenvriendelijkste aanbevelen voor het in ontvangst nemen van bijdragen Ongetwyfeld zijn er nog velen die gaarne iets voor dit dool willen afzondoren zij gelieven hnnno gift te bezorgen bij den heer C Olifiers Gouwe 234 of bij den heer W J van de Kastoelen KorteTiendoweg 87 Het behoeft waarlgk niet gezegd dat de milde gevers aldus de behoefte van velen zullen lenigen en bovendien het schoolbezoek ten zeerste zullen bevorderen bij de felle koude zijn sommige ouders allicht geaegeri hun kinderen thuis to houden U M do Rod dankzeggohde voor de verleende plaatsruimte toekent Namem de ComnUaie HEEM H WECK Oouda 30 Deo 1890 aaS SCaats lotenj 4e Klasse Trekking van Maandag 29 December Prijzen van ƒ 65 2 2398 5180 7636 10481 13236 15810 18436 38 2414 6182 7656 lOffOO 13301 15833 18465 62 2416 6205 7668 10536 13322 16872 18576 94 2445 6211 7714 10560 13326 15881 18681 120 2487 5279 7781 10589 13352 15906 18619 139 2474 5329 7 v05 10599 13368 15924 18625 2 80 5331 7817 10626 13393 15932 18668 3486 5371 7842 10640 1343S 15961 18668 261 2532 5375 7854 10703 13461 15973 18721 266 2678 5898 7878 10798 13466 16063 18727 278 2695 5425 7909 10806 13507 16079 18746 2606 5470 7935 10840 13516 16111 18789 2617 5478 7977 10882 13527 16134 18796 318 2646 5667 8003 10901 13569 16184 18810 332 2653 6690 3030 10960 13692 16249 18818 363 2699 5695 3082 10973 13609 16269 18821 375 2713 5821 8083 11048 J8617 16265 18844 401 836 6629 8096 11113 13720 16406 18860418 2841 5639 8143 11174 13764 16409 18885437 2875 5654 8190 11186 13874 16438 18888460 2903 5673 8213 11194 13832 16440 13926 462 2911 5675 8300 11230 13890 16443 18946518 2948 5749 8310 11240 13904 16474 18984574 2949 5780 8313 11255 13999 16496 19005600 2963 6806 8401 11274 14006 16519 19049629 2993 5852 8424 11276 14048 16526 19 04 680 3017 6865 8441 11278 14064 16638 19125756 3018 5889 8626 11281 l4066 16688 19206 770 3019 5896 8530 11297 14082 16694 19203 786 3025 5959 8531 11326 14084 16706 19266 837 3038 5963 8533 11360 14092 16713 19290 856 3076 6036 8571 11369 14097 16739 19330 896 3084 6048 8656 11372 14100 16741 19386 931 3U0 6061 8665 11334 14130 16811 19378 3161 6055 8666 11437 14132 18822 19394 3233 6099 8897 11450 14190 16861 19424 960 3248 6115 8703 11468 14230 16945 19507 976 32J 6 8133 873 11470 14264 17024 19658 6184 6244 6292 6297 8303 6369 6370 6478 6491 6510 6679 6597 6616 6619 6637 6840 6647 6677 6744 8753 6772 6813 6821 6832 6876 6895 6913 6922 7002 7006 7015 7074 7084 7092 7122 7175 7134 7190 8781 8817 8830 8864 8886 8891 8899 8921 8938 8982 8998 8999 9031 9063 909 9110 9138 9161 9226 9261 9345 9362 9396 9405 9520 9593 9678 9686 9708 9736 9747 9772 9853 9868 9892 9940 9978 9989 11472 11484 11537 11562 116 9 11678 11705 11768 11786 U792 11814 11820 11822 11831 11850 11860 11929 11962 11980 12036 12040 12096 12128 12153 12158 12196 12236 12305 12311 12387 12427 12467 12543 12666 12674 12599 12624 12645 12690 12722 12740 12743 12764 12779 12364 12903 12937 12953 12970 13050 13080 13090 13112 13152 141t9 14374 14313 14344 14357 14402 14407 14403 14448 14464 14467 14493 14494 14582 14620 14655 14681 14686 14741 14749 14762 14773 14867 14900 15060 16213 15225 16237 15240 15256 16270 16S31 15343 15345 15352 15353 15406 15418 15423 15446 15447 16479 16487 15523 16629 15630 16938 16594 15604 15643 15736 16771 16779 15308 lï 17178 17185 17198 17234 17241 17318 17381 17458 17478 17488 17526 17669 17668 17692 17611 17826 17632 17833 17635 17680 17868 17689 17698 17717 17725 17735 17740 17742 17764 17822 17323 17337 17884 17889 17951 17982 18009 18012 18016 18062 18053 18060 18070 18136 18150 18260 13276 18290 18304 18331 13346 18398 3280 3449 10 6 34771078 34881096 3496 1108 35901135 35921161 3668 1137 3668 1213 3722 1284 3739 1306 38061309 38111379 3925 1401 39711443 39721433 4034 1491 40 6 1629 4066 1542 4073 1553 41001567 41061589 4136 1620 4143 1635 4148 1709 4207 1722 42331752 4284 1300 4297 7208 10021 7212 10026 724510039 7270 10126 7329 10166 7384 10167 7420 10232 7441 10269 7453 10277 7563 10294 7680 10296 769010306 7602 10392 7608 10411 7623 1046e 7623 10476 4311 4322 1825 4336 1338 44311856 4434 1926 44461967 45061999 46162006 45282026 45972046 4634 2073 4635 2091 4643 2103 4670 2163 48772167 4686 2237 4709 2248 48262273 48442322 48522324 48732328 48862333 48992341 49392361 4956 PETROLKUM i OTEERII GEN van de Makelaars Caotzlaar Schalkwüki te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust 7 80 üeimporteerd fust ƒ 7 80 Januari Februari en Maart lovoring ƒ 7 80 uurKorlijke Staad GEBOREN SU Dec Marmns oidera P vaa Djrp en M C Ketel 27 Agatha WiUemiiia oadera 4 ichaltl eo P A M Stam 28 Agatha Barbara ouden 8 Ueaweni eo A Glim Willem Adrianos oudéra W Verboom en M il Nieniifold 29 Cornelia Adrians ouden C A Sprnijt en B A an Oalen Uouwe Johannea oudera S Loitjet en C ReijD SO Johaoija ouders J Onweneel en N E de Bruio OVBRLEDIlN 87 Deo C Boe 76 j 28 S W kok 4 d H Verdriea 86 j A A Korlenoever U m A M van v aaa S m ADVERTENTI£N Qeboren CORNELIA ADBIANA Dochter van C A SPRÜIJT en B A SPEDIJT V Galkn Gouda 29 December 1890 Pelisitatiekaarten BIJ A KOK Comp