Goudsche Courant, woensdag 31 december 1890

Steenblen Depot Staatsspoor HlBERNIAeDSHAlROCK ilElOLEN bi anden schoon weg en geven zeer weinigwalm PRIJZEN der STEENKOLEN contant zonder korting Grove Kachelkolen per H L 1 05 Stukken Baardkolen 1 50 Geklopte Gastokw 0 80 Anthracietkolen 1 60 Nootjes KolcD niet io voorraad BOOIST Stationchef Staatsspoor 1 Januari 1891 ODOEJAARS AVOND VOORHANDEN Fasteitjes Sausijsen Broodjes A ppel boll©3D B00MS0E8EN en verschilljnde aoorten M van der BUEG Zn MARKT A 146 e ley s boorden manchetten en voorhemdjes zijn buitengewoon sterk elcfaut in het dragen TOOrtreffeHJk en l oedkooper dan het wasebloon voor linnengoed ley s boorden manchetten en voorhemdjes worden na het jtobruik eenvoudig wejcgeworpen zoodat men altqd nieuwe oitttekend patsende boorden manchetten en voorhemilje draagt Key s boorden manchetten en voorhemdjes zijn uit papier vervaardigd met linnen overtrokken en daardoor van ecbt hnuen met te onderscheiden modellen sa Gangbaarste jS Ul BüOBT Jonaans krau ii in p doiUi OOBTHB dist na i7 HUBZOO p dMiioV S Oroott F iÖnwtt Ij dmiin f doHn BCHIUJIE C08TALIA P Ual ALBIOK ïg KZ =M B li FBAKKLIir f iMinI 44 WAOKBB l s BTWHAN P lMli p doi puiI J V P dM jp r 76 UNOOI lr B p doiljii t Verkrijgbaar te Qouda bij den Heer O A B BANTZINGER Korte TiODdeweg D 17 J W P van EDE van der PALS Markt A 107 of direct bij MET EDLICH Vewand CeMliatt Lelpaig Plagwltz f SmOOP van PÏÏITCH CITROEI PUl CH Citroen Puncii troebel Punch a TArac COGNAC in diverse kwaliteiten Huistliamp s Oude Genever M J DE GRAAF HOOGE GOOWE 255 OUDEJAARSAWND Ondergeteekende bericht bg deze dat op bestelling bg he n Woensdagavond en Nienwjaarsdag rerkrggbaar zgn Saksische Tknringer WeihnachtstoUen a 40 et 80 et ƒ 1 en hooger Tevens te verkrggen Weeoer en Parljzcr BaOODJËS a 2 Ct per stuk ZOUTE BOLLEN k 60 Cent per 5 Ons CASINOBROOD 40 Ct met Sacade 55 Ct tevens alle mc el ke soorten Groot en Klein BEOOD RONDE BESCHUIT 12 a 10 cent LANGE BESCHUIT met kanet l en sniker 24 k 10 cent Bestellingen worden ingewacht tot Woensdag middag 4 unr Onder minzame aanbeveling iH IT T SCHAIK Firma F X tak dïn BEKGH MaüT naast Arti Legi Slemppoeder loode en Witte BE$SEi WIJN i ij i e TEEPE Apolh GOUWE C 49 tegen fabrieksprgs A ▼ OS Az Eleiweg E 73 en73 BeUhnobbtXa HoomvlUa BuideeU Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tfld geheel verwgderd zouder de minste pjjn te ▼ eroonaken ook zelfs niet op de gevoeligste hnid VHjs per flaeon met penseel SO et Altéén eelU bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A t TUIJLL ADVERTENTIËN in alle Binnen en BuUenlandsche Cowrcmten worden didelflk opgezonden door het Advertentie Bnreau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Bekroond met Zilvwen en Goaden fledailles jianlnolen door HU Oenta e ScheihmJigt Ilraepelien Holm s Eikel Cacao voedzaam versterkend aangenaam van smaak Toor kinderen en zwakken zeer aan te bevelen Alom verkrggbaar in bussen a j s Kg KRAEPELIEN HOLM ZEIST Mej HOOFTMAN Kleiweg VRAAGT eene SIBI98T8IISI van de P G L van £ EEHI71I Oostbaren 6 1 Pasteltjes Croquetten SAUSIJSENBÜOODJES APPBLBÓLLBN Uiverse GEBAKJES enz Doet SALP s BAARD TINCTUUR geeft de natnurlyke kleur terug droogt spoedig op en wascht niet af Prijs f 1 20 per flacon Verkrggbaar bg I A CATSciiJ fl i H ö ez te Gouda Een plaagt der menschheid is voorzeker de Rhumatiek doch EEH ZEGEN DER lENSCHHEID zfln de echte ABSHAÜBBIN S WATTEN welke by doelmatig gebruik die plaag der menschheid geheel ontnemen en verkrggbaar zgn a 30 ets per pakje b T A C ïftn Beth C B Verheul Oudewater HeJ de Wed Bosman A Bos Berkel Gouda J van Dorp Zoetermeer W F J danUijl Schoorih A Xauline Alphen A Prins Zevenhuizen Gebr KauhngBodegraven U Goudkade Boskoop K Oosterling Haastrecht O Hoogendijk Cappelle Gebr Kauling Woerden S V d Kraats Bleiswijk G v d fieur Waddlnxveen van A BRINKMAN en Zn Gouda Hoofddepot A BREETVELT Az te Delft f I ff