Goudsche Courant, donderdag 1 januari 1891

1§91 N 4415 GOUDSCHE COU Donderdag 1 Jaiaari Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken D mtgave dezer Coarsnt gedUiiedt dagelgka met nitzoDdering Tikn Zon n Feeitdagen D prgi p r drie mauiden ii 1 25 franco per port 1 70 Mioaderlgke Nonunen VIJF CENTEN i ADVEUTENTIEN worden geplast Tan 1 5 regela ft 50 Centen iedere regel meer 10 Centen O BOO TE LETTBBB worden berekend naar plastaniimte BoTeudien worden alle Adrertentieii gr a til opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags reraohgnt De liuending van advertenttdn kan gesclüeden tot eM nur des namiddags van den dag der oitgave Dit Nummer bestaat uit TWEE Bladen EEBSTE BLAD HET mEUWE JAAR Weder ligt een jaar achter ons Gelijk ateeds zullen sommigen onzer het hebbeu zien heengaan met weemoed en metdankbaarheid voor bet goede dat bet ons bracht voor anderen werd het gekenmerkt door leed en beproering zoodat de on ejaarsaTond boofdzakeiyk droevige berinneringen bij hen opwejtte Dat i zoo t werelds beloop doch voor onze lezer hopen wij dat zy elk voor zich een cenigszins beTredigend antwoord hebben kunnen geren op de ernstige vraag of zg in het afgelegde levens aar een stapje nader z n g itofflen tiTV bcn ideaal ran deagd en zedelijkheid Nog Tersch li in ieders geheugen het verlies dat on vaderland leed door bet overladen des Konings Wy behoeven daarover thans niet weder uit te weiden Onze lezers tallen evenals wg overtuigd zgn van de noodzakelijkheid ons allen als één man te scharen om den troon onzer jonge Koningin De oude trouw aan ons vorstenhuis is nog sterker geworden sedert de kroon gedragen wordt door een kind Moge het voorspoedig zich ontwikkelen en tal fan jaren blgven het zinnebeeld onzer volkseeitbeid Wg weten wel dat ons volksbestaan niet afhankelgk is van een dynastie al draagt deze ook de beroemde en eerbiedwaardige naam der Oranjes en dat onze nationaliteit levenskracht genoeg bezit om te bloeien ook al ging de kroon in den een of anderen verwanten zijtak over toch zon het elk rechtgeaard Nederlander leed doen inSien niet uit de jonge sprnit een nieuw geslacht voortkwam dat meer onmiddellgk beschouwd kon worden als de voortzetting van het oude Daarom is de ifsnsch de Koningin leve I als gegrepen nit h t hart van het geheele volk Wat de lotgevallen van ons vaderland verder betreft in het afgeloopen jaar op bet gebied van volkswelvaart badden wg niet te klagen Voor handel en ngverheid schgnen de slechtste tgden voorbg te zgn ook de landbouwers herademden weder Wel doet de handelspolitiek van verscheiden landen waar bescherming aan de orde van den dag is haar iavlcA hier gevoelen doch wg mogen verwacht dat onze vrge handel deze proef glansrgk zal doorstaan Tot dusver althans is de groote meerderheid der natie niet geneigd af te wgken van de sedert jaren gevolgde gedragslijn Op het gebied der binnenlandsche politiek was de oogst zeer schraal hoofdzakelijk ten gevolge van de innerlgke zwakheid der tegenwoordige regeeringspartij Vereenigd zoolang het gold de bestorming der liberale vesting komt de tweedracht dadelijk te voorschijn nu er gemeenschappelgk moet gehandeld norden Het scbgnt dat de schoolwet de eenige vrucht zal zgn van het eerste wetgevende tjjdperk onder de nieuwe grondwet en daarover moet nog de ondervinding nitspraak doen of werkelgk het onderwgs in het algemeen er mede gebaat is De legerwet gaf reeds bg haar indiening aanleiding tot zooveel oneenigheid bg de rechterzgde dat het twgfelachtig of er onder deze regeering wel iets van zal komen Belastinghervorming bleef nog steeds uit alleen heeft het ministerie gezorgd dat de rijksambtenaren zich in een bet r pensioenwet mogen verheugen doch ieder weet dat deze maatregel reeds jaren lang was voorbereid Wij vergeten niet dtv roote hervorming dte tot stand kwam b I exploitatie der spoorwegen doch behalve Mt ook hier nog staan voor een groot vidpgteeken stond deze wet niet in verband mét de politiek richting van het kabinet Op dit oogenblik dus een in s aat van ontbinding Wrkeerende regeeringsj irtij een kabinet dat Ae zaken gaande houdt doch politieke kracht mist een oppositiepartij die wel talrijk is doch nog bewgzen moet dat tegenspoed haar wgzer heeft gemaakt Onder die omstandigheden gaan wg de verkiezingen te gemoet welke dezen zomer moeten plaat hebben Wat zal het nieuwe jaar ons brengen Voortzetting van het gescharrel der clericale partijen zonder dat wij verder komen of nieuw leven doordien de kiezers tot beter inzicht komende mannen afvaardigen gezind en in staat om de in de nieuwe grondwet neergelegde beginselen toe te passen en ons te brengen datgene waarnaar wg reetfs zoo lang uitzien hervorming op militair op financieel op sociaal gebied Wg hopen hartelijk dat dit laatste het geval moge zgn en dat 1891 in dit opzicht een rgk gezegend jaar moge wezen Gelukkig dat in Europa ook weder de vrede bewaard bleef en vaster schgnt gevestigd dan voor enkele jaren Wel verslinden de oorlogstoerustingen der groote mogendheden die tot de tanden gewapend zjjn schatten van geld maar één oorlogsjaar zou toch nog meer geld en vooral menschenlevens kosten dan tien jaar van zulk een gewapenden vrede Geen jaar was zoo vol verrassingen in de bnitenlandsche staatkunde als het vorige Wat niemand had kunnen denken Bismarck ging ter ruste voor hg zgn oogen sloot en toch bleef het drievoudig verbond in stand Duitschland bleef even sterk on vereenigd de vrede werd niet gestoord Na hem trad de Beiersohe minister Von Lütz die door velen als zijn slippendrager beschouwd wejl van het staatstooneel af Tisza die zich in Hongarije onmisbaar waande viel ten gevolge eener ontembare oppositie en Sagasta ruimde in Spanje het veld voor hof en politieke intriges Vier eerste ministers waaronder de leider der Enropeesche staatkunde te zien h eengaan in één jaar voorwaar een zeldzaam schouwspel Doch te meer geruststellend is het dat alles geregeld zgn gang ging als ware er niets gebeurd Dit geeft moed voor de toekomst Europa kan een stootje velen ook al woelen er anarchisten socialisten en al dreigen er voortdurend onweerswolken Moge ook dit jaar een rustig vredejaar zijn In onze gemeente viel weinig opmerkelgks voor De begrooting wees op laogzamen vooruitgang schoon bijzondere omstandigheden eene kleine verhooging van lasten noodzakelgk maakten Wjj wenschen den ingezetenen toe dat steeds vermeerderende welvaart hen in staat zal stellen zonder moeite de offers te brengen dio noodzakelijk zgn om Gonda s toekomst te verzekeren De tweede offtnanastichting zal dit jaar vermoedelijk tot stand komen moge zg zooals de eerste geheel aan het doel der erflaatster beantwoorden en velen tot zegen zijn Het gymnasium betrok zgn nieuwe woning de gemeentelijke gasfabriek beantwoordt voorloopig aan de verwachting en zal pogingen doen om steeds meer gebruikers te gerieven onze rijks hoogere burgerschool vierde haar 25 jarig bestaan Mogen al die instellingen zich verder voordeelig ontwikkelen en bloeien Het jaar 1891 zij ook voor de gemeente baar bestuur en haar bewoners een goed jaar I Wg besluiten met onzen gewonen heilwensch aan onze lezers en begunstigers Het ga hun allen wel in hun huis en hun bedrgf Schoon redactie en publiek elkander vaak persoonlijk onbekend zijn er bestaat toch vooral na meer dan 25 jarigen wederzgdsche betrekking een zekere band dien wij op een dag als heden meer dan ooit voelen Van onze zgde hebben wij behoefte al onzen vrienden een weigemeenden heilgroet te brengen bij de intrede van het jaar 1891 BINNENLAND GOUDA 31 December 1890 In aansluiting aan hetgeen wij gisteren mededeelden omtrent het kinderfeest in Ous Genoegen is het ons aangenaam te kunnen constateeren dat het einde daarvan beantwoordde aan het begin en dat het geheel uitstekend geslaagd mag worden genoemd Dank zij de toewijding en tact van het Bestaur heerechte er een voorbeeldige orde en met telfvoldosning mogen de heeren op hun werk teragzieu De maaltijd der kinderen had om 2 aur plaats in de groote zaal van Ona Genoegen Tal van belangstellenden waren aanwezig waaronder de beide Wethouders en verscheidene raadsleden de Bnns I meestor had kennis gegeven door afwezigheid uit