Goudsche Courant, donderdag 1 januari 1891

f Bg den lanrang dezes jaars brengt de ondergeteekende zfjne heilwenschen aan Vrienden en Begunstigers A W JANKNBGT Mr Smid Bogen ê van § eAc P F Oosthaven De ondergeteekenden brengen bg dezen hunne Heilwensch van den dag aan hun geachte Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en bevelen zich bij voortduring beleefd aan A BRINKMAN ZOON Het compliment van den dag aan Begunstigers en Stadgenooten van J A BSOM en Echtgenoote Turfmarkt H 234 Het Compliment van den dag aan alle mgne Vrienden en Begunstigers B W VAN DB PAVOORDT Korte Tiendeweg Tapgt Magazijn Alexander von Loa Bierbrouwerij ïhbt DUBBELE ANKER P F De beste wenschen aan mjjn geachte Begunstigers en Stadgenooten D LEEFSMA Bg den aanvang van het Nieuwejaar wenscht de ondergeteekende zgnen geëerde Klanten en Begunstigers veel heil en zegen toe C VERHOORN Stolwhkebslüis Mijne geachte Chëntèle Familie en verdere Betrekkingen zijn de beste heilwenschen toegebracht door M PEETERS Jz GoDDA Wgdstraat Heil en zegen toegewenscht aan alle mijne Begunstigers Vrienden en Bekenden De Kinderen van A van MEÜRS Oosthaven Het compliment van den dag aan Begunstigers en Vrienden A VAN DEK STEEN in Hoeden en Petten Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Vrienden en Begunstigers en blijf mij steeds op het minzaamst aanbevelen T RUIS Timmerman Spieringstraat No 78 Bg de intreding des jaars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen san zijne Stadgenooten en Begunstigers en zegt hun dank voor de begunstiging iu het afgeloopen jaar C M P00K8MA Rozendasl Boschbierhuis Heil en Zegen toegewenscht aan Begunstigers en Vrienden bg den aanvang van 1891 G DE GKA F Korte Tiendeweg Volgens eene kennisgeving van een ezpediteur te Utrecht aan zijne cliéaten wordt aan het Staatsspoor aldaar vracht of ijlgoed naar Amsterdam en Eotlerdam geweigerd om de opstopping op die plaaUen weg te nemen Verzending ata bestolgoed staat dus nog open laatsten dat zij s avonds gerust hun hoofd kunnen nedorleggen zonder vrees te gevoelen voor minder De buitengewone vergadering der Staten van Zuidaangename handelingen van die zijde Spr eindigde Holland was gisteren bijeengeroepen tot verkiezing met een vernieuwd woord van dank tot het Bestuur ee leden der Eerste Kamer der Staten Generaal der IJsclub tot ondersteuning van minvermogende er den voorzitter mr C Pojk geopend in waarmede alle ingezetenen van Gonda zich zeker Ier Koningin gaarne vereenigen De commissaris herinnerde het overiijden des Ko Behalve de bovenvermelde uitdeelingen vernemen ngf i len de Staten nastaren eenen Vorst die wy dat de verschillende commissien van onderzoek i ren lang als constitutioneel koning bij uitne waarin het Bestuur zich verdeeld had ook mendheid van zijne belangstelling in alles wat betreft bevoegdheid badden bq hun rondgang door de ge vooral deze provincie deed bigken ten meente by dadelijken dringenden nood reeds terstond bewijze waarvan de commissaris herinnerde aan eene daarin te voorzien Zoo kwamen een paar heeren i betuiging vnn ingenomenheid deatyds uit s Konicgs by een vronw op leeftijd die in haar schamel woon ond ontvangen orer de verbetering van de watervertrek zat zonder kachel Met deze strenge kou wegen in Zuid Holland waartoe de Staten hadden zelf geen gelegenheid om te stoken Er werd aan besloten stonds werk van gemaakt door bedoelde heeren en Waar de hoop thans gevestigd is op s Konings binnen enkele uren stond er een kachel lustig te ioe iteT geleid door de Koningin regentee z jn thans snorren en een goede voorraad turf en kolen daar r blikken gericht op haar aan wie het bewind naast Meer dergelijke staaltjes kwamen ons ter oore Dit is zeker dat de gaven van de Burgerij uitstekend besteed zijn en dat het bestuur der IJsclubtot ondersteuning van minvermogenden met allezelfvoldoening kan terugzien op haar werk j Coi£fenr De ondergeteekende wenscht zijne Vrienden Bekenden en Begunstigers veel heil en zegen toe en beveelt zich verder aan tot het aanleggen van tuinen met bglevering J M GELI8SEN Jz Bleekerssingel R 244 Bloemisten Hovenier De Complimenten van den dag aan alle mijne Vrienden en Begunstigers G VAN BEEDT DORTLAND Sociëteit Ons Gbnobgbn s 1 Januari 1891 Het compliment van den dag aan Begunstigers Vrienden en Bekenden A M SMIT Bleekerssingel Broodbakker Het compliment van den dag aan al mjjne Begunstigers C H W KAHLE Gouda 1 Januari 1891 de gemeente verhinderd te cyn tegenwoordig te weien en verlustigden tich in de kiuderpret Het munekoorps der dd Scbnttery 4uisterda ook dit deel van het feest op Dat de kiemen tioh het heerlqke eten goed lieten smaken het menu bestond uit gehakt spruitjes aardappelen en vervolgens rqst met pruinien behoeft geen betoog Na afloop hield de voorzitter der Club de heer 1 van Galen een toespraak woarby hg een hartelgk woord van dank sprak tot de ingezetenen van Gouda voor hunne welwillende medewerking Er waren zoovele bydragen ingekomen dat niet alleen de ouders vap de 180 kinderen hier vereunigd een flinke bedeoling konden ontvangen bestaande uit S pond brood 1 pond spek 3 kop bruine boenen 3 pond rij Vi mud steenkolen en 1 pond kaas terwijl voorts 46 dekens werden gegeven en de overige 74 kinderen een pet en 1 paar kousen benevens dogk ss dasjes enz kregec maar Vrij lag 2 Januari opnieiiw aan 126 personen een bedeeling kan geèchie en Woensdag 7 Januari wederom aan 200 persotien terwql de finantien het waarsohqalyk dab nog oelaten opnieuw 200 personen te bedeelen Van deze laatste bedeeling zullen velen van hen die rems gisteren bedacht werden opnieuw wat ontvanj n nl de behoefligsten van de behoeftigen zoodat deze een dubbele bedeeling zuUen krygen i j 3pr deelde mede dat niet all en i geldelijke bydragen boren verwachting wa ei geweest mai f ook vele ingezetenen bovendien b ragen w naiuffi badden gegeven Met veel waaidjbering gewaagde spr van dergelijke giften van de hl Kerkhof ThieK de Vletter Ustolstijn de Vries eq van O terwjl de firma O B van Goor Zonen g het drukwerk had geleverd Voor de i bereiding van het warme maal hadden de hh J reebaart Lz t Beedt Dortland gezorgd Zoo had het Bestuur van alle kanten medewerking en Steun ondervonden waarvoor spr allen hartel k dank bracht Een luid applaus toond 9 dat alle aanwezigen zich met spr s woorden konden vereenigen waarop de Eerevoorzitter der Club de heer E L E van Dantiig het wooid nam om een woord van dank te spreken tol het Bestuur voor zqne moeite en zorgen Spr die vroeger voorzitter was der IJsclub tot ondersteuning van minvermogenden kon het beter dan iemand anders beoordeelen welke moeite het in had om een poed onderzoek iu te stellen naar de meer of mindere behoefte die er by de menschen heerschte en om te beoordeelen wie iut meat hulp noodig had Daartoe was veel zorg veel tyd veel toiewijding noodig en dat de heeren van het Bestuur dat alles daarvoor over hadden gehad verdiende allen lof en spr bracht hun zeker als tolk van alle aanwezigen daarvoor hulde en danki Doch ook de Gou sche ingezetenen hadden opnieuw getoond veel over te hebben voor hunne arme natuurgenooten Voorzeker in Gouda heerscht evenals elders armoede doch dank zij de roialiteit der meer gegoede inwoners wordt een groot deel daarvan gelenigd Wat steekt Gouda niet gunstig af bq vele andere steden vooral fabrieksted n De fsbriekanten in deze gemeente doen veel voor het welzijn hunner werklieden met namen de Directie der Stearine kaarsenfabriek die een fonds in het leven riep waardoor zij die wegens ouderdom of door ziekte niet meer werken kunnen niet aan de armoede zijn prijs gegeven Spr gewaagde voorts van eene vergadering van sociaal Democraten die door afgevaardigden uit verschillende gemeenten was bijgewoond doch Gouda spr constateerde het met genoegen schitterde daar door hare afwezigheid Natuurlijk ook in deze gemeente zyn er personen die meer en die minder hebben doch de eersten gedragen zich zóó ten behoeve der Naar wq atdflt T nemen is de h r C V r heden 40 jaar meesterknecht geweest by de firi G B van Goor en Zonen en daar reeds bynal jaar werkiasm Gisterenavond ten ongeveer 8 uur had 0 thaven het volgende plaats n tilbury en een vigelante beiden metib paard bespannen reden tegen elkander aan enyi zoodanig dat de koetsier ven de vigelante van bok afsloegen by den heer Kabel werd ing dr Oe toestand van de koetsier is vry wel terwyl wagens beiden zyn beschadigd 1 Benoemd tot onderwyzor a n de Chr schoql Gftiida de heer K rnn den Berg thans als toodilU kzaam by don beer JalnMn te Botterdam J A Sia daarJi Ter hoogte van de 8t fatM g van Lear naaf Zl be gen yn gisWreno lit hd t i ee personen vermfi Jaars ronde4 zoqtsmokk aen iweg ge van Dinsdag 3iO DeoV4r stig wetsontkerpeii heel IvM unr tijds iJ ehandeld Maar het gold ok af te AoM wat vo i ekt voel Nieuwjaar gereed moet zyn yi j ijj De Indische bsgrootiiig ginntpor bondagd of stemming HooWstukl PHBtis des x c hoofdstuk Vila Nationale iMU en de ttof dl Middelen alle ibehoorende tot ijle staatsbegroodng gaven alleen aanleiding tot eene opmerking die afn de regeering de verklaring ontlokte dal er een wetsontwerp in bewerking was om overal waar noodig te spreken van de Konfngio in plaats van den Koning Stemming werd gevraagd over ééa wetsontwerp dat tot bekrachtiging der uitgaven noodig geworden door het onder de wapenen houden der zevende lichting Onder de acht tegenstemmers vond men drie der zes aanwezige katholieken Nadat alles was afgehandeld kwam nog bet gewichtigste namelijk de mededeeling van den Minister van Buitenlandschs Zaken dat aan den Nederlandschen gezant te Brussel last was gegeven de Congoakte te teekenon Uat het daartoe komen moest viel sinds lang niet meer te betwijfelen tegen de geheele wereld is Nsfierland alleen niet opgewassen Uet kan wel zijn dat niettemin ons verzet niet vruchteloos is geweest maar in de regeling der invoerrechten zooals zy ten slotte zal worden vastgesteld haar sporen achterlaat alsook dat het een les voor andere mogendheden is geweest om aan de tractaten niet roekeloos de hand te slaan Voor beoordee ing overigens van het beleid der regeering hebben wy aan deze bloote mededeeling niet genoog en in wat is voorafgegaan en in wat Htl volgen liggi n de toetssteenen ter beoordeeling By het algemeen begrootings debat in beide Kamer zal de zaak wel niet worden voorbijgezien Wanneer dat in de Eerste Kamer zijn zal valt nog niet te bepalen De Voorzitter liet bemerken dat hij met haar bijeenroeping wil wachten totdat de Tweede met de begrooting geheet gereed is m on om wier troon naar hij hoopte de Staten zich zouden scharen door eendrachtige samenwerking tot bevordering der belangen Van ZnidHolIar d Na goedkeuring zijner geloofsbrieven werd als lid der Staten toegelaten voor hel district Oud Bcierland de heer E Orerwater die na eedsaflegging zitting nam Verschillende leden hadden beric it d6 vergadering niet te kunnen bywonen en daaronder eenige van de Zuidhollandsohe eilanden Daarna had de verkiezing plaats voor de 2 leden der Eerste Kamer met den volgenden uitslag voor de vocature Huydeooper de heer mr E Cremers l d van de Tweede Kamer met 39 van do 6S stemmen De heer C J van der Oudermeulen kreeg er 23 j voot de VBoatnre Blussó de heer H A Nebbens Sterling burgemeester van Dordreoht met 42 van de 67 De heer h G C v d K n kreeg er 22 Men zend aan de N R C een afschrift van de lavolgendo ianteekening in het ja r 1845 alsourlojiteit te bpajc gesteld ton thans toevallig teruggevonden 8 sA sa in dentcliilen lOsten IJebfca ermometer 8 en Fahrduheit yAli MaasJ totdal nf sobdafc J fl ftli dis op di n fm t gi d regen ij jnndw ft ki aoht dat s morgei M aas geheel blankfwi Op den tweeden uKerstdbg van 44 reed ik op tohaata de Maas am naar Dordt De dooi viel in if n de rivier vertO i H blan water A Maar bpn euW knrii i de nt en voor de tweede ter raakte de Maas v at den ISèn Maart vertoonde de 14en des m rgons te 8 ure maal passeerde men geregeld ich ap 20 M tert den eersten heid Itftren td laten l oken en n qlptèn Daags daarna viel wiw de dooi jin tnet zooveel telfllOk ure voor do st l de P VERTE Onze beilgroete aan yrienden PeguaaUgeraen Bekenden Gkbb de raadt Het Compliment van den dag asn nl mgpe Vrienden en Beganntigers F X HARDIJZER Café Vrede Bert Jiijn geachte Clientèle Familie en rerdero Betrekkingen zijn de beste beilirenschen toagebraoht door J DE MOL Turfmarkt Tailleur Gouda 1 Januari 1891 Onder dankz ging voor bet zoo ruimschooti genoten rertronvren wensch ik bg den aanvang van het Nieuwe Jaar mgne Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als buiten de stad veel heil en zegen toe mjj verder io U£d gnnat aanbevelende UBd Dienaar J W BBAKEL Vleeechhoiiwer Gouwe Vaa DASraa fc vaa AALST Bj den aanvang vau bet Nieuwejaar wenscht de ondergeteekende zünea geëerden Ueganstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe G SIBBB8 Nieuwe Haven Schilder Bfl de intrediug van het Nieuwe Jaar wenscht ondergeteekende zgnen geëerden Begunstigers en Stadgenooten veel zegen Hen dankende voor de genoten gunst in het verschenen jaar zich opnieuw minzaam aanbevelende N M ENGELBREGT Haagache Brood en Baschuitbakker Heil en zegen toegewenscht san alle mgne Vrienden en Begunstigers en blijf miJ stes ds op het minzaamst aanbevelen A H KÜI IK Nieuwehaven No 32 Metselaar Bg de verwisseling des jaars brengt de ondergeteekende zgn heilwensch aan zgne Begunstigers Familie en Vrienden toe ï G H DE PEER Heil en zegen toegewenscht aan alle mjjne Begunstigers Vrienden en Bekenden H J WAARD Bierbottelaïfli Molenwerf O B j den aanvang dezes jaars brengt de onde geteekende zijne heilwenschen aan alle zgne 1 Handelsvtfenden en Begunstigers P 6 TBEKENS I Tollensstraat Eottkbdam Bg den aanvang van bet Nieuwejaar aan al mijne Vrienden en Begunstigers veel Heil en Zegen toegewenscht Veel heil en zegen toegewenscht aan m n geachte Begunstigers Vrienden en Bekenden J A NIBÜWVELD Metselaar F 8IGMANS Slgter en Bierbottelaar Spieringstraat F 54 Bg den aanvang van bet Nieuwejaar een gelukkig jaar toegewenscht aan mijn geachte clientèle Vrienden en Kennissen A LAMBEET Aan alle Begunstigers Vrienden en Bekenden vee heil toegewenscht in t nieuw begonuen Jaar Zich tevens aanbevelende voor levering van Steenkolen H J VONK in Tapgten en Behangers artikelen Groenendaal Het Compliment van den Dag aan mgne geachte Clientèle Familie en Vrienden Het compliment van den dag aan onze Begunstiger Vrienden en Bekenden L M DE GOEDEREN en Echtgenoote C A VERZIJL Spieringstraat Spekslager M BIHITËïrDIJE Handel in NATTE en DROOGB VERFWAREN P F Het Compliment van den Dag P VAM DAM Gouda 1 J n 1891 Spieringstraat Heil en zegen toegewenscht De beste zegen zij u toegewenscht aan alle Begunstigers en Bekenden M VAN DEE BURG Zn Confispurs CHisiniers B DB JONG in Tapgten Heilwensch san mjjne Vrienden en Begunstigers Wed SiBBES Poffertjes en Wafelbakster alhier Gouda 1 Januari 1891 Onder dankzegging voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen wensch ik bg den aanvang van het Nienwe Jaar mgne Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als buiten de stad veel heil en zegen toe mg verder in ÜEd gunst aanbevelende Bg den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan alle zgne Vrienden en Begunstigers N van WIJK Houtmansgracht Metselaar Bjj den aanvang van het Nieuwejaar wenscht de ondergeteekende zgnen geëerde Begunstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe N A VA v DEB REE Fabrikant in Blikwerk De onderge teekende wenscht hare geachte Stadgenooten en Begunstigers zoo binnen als buiten de stad veel heil en zegen Dankbaar voor het vertrouwen dat zg het afgeloopen jaar heeft ondervonden beveelt zg zich we4er beleefd g n Wed C VAN OIJE il y mn m Mii ÜEd Diesaar S P VAN Dfi KhMUti Gflgire Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden G J HEETMAN Bg de intreqing van het Nienwe Jaar brengt oi dergeteekende h ren hartelgken wensch asn hare geachte cliënten en hoopt 4 s dezelfde gonst te mogen blÖ S genieten Wed P J MELKBRT GoopA 1 J pu ri J881 f Alle Begunstigers en Vrienden heil en zegen toegewenscht door C VA VELZEN Vischafslager Aan Begunstigers Vrienden en Bekenden wordt bg den aanvang van het Jaar veel heil en Zegen toegewenscht door M J DE GEAAT W K SCHOLING P F Lange Groenendaal I 21 GoüDA 1 Januari 1891