Goudsche Courant, donderdag 1 januari 1891

m INOl Donderdag 1 Janoarf In verband met de groote vertragingen waarmede personen en sneltreinen aankomen heeft de Maatschappij tot Exploitatie van StaatsSpoorwegen zich genoodzaakt gezien de volgende maatregelen te nemen met intrekking van alle faciliteiten voor vervoer van licht bederfelijke waren eetwaren etc en worden A met sneltreinen alleen vervoerd Bestelgoederen van een ge wicht van hoogstens 10 Kilogram per verzending B met personentreinen alleen Bestelgoederen van ten hoogste 300 Kilogram per verzending terwijl colli van 60 Kilogram en meer hiervan uitgesloten zijn C met goederentreinen alle bestel ijl en vrach goederen ter wijl Bestelgoederen van meer dan 300 Kilogram en colli van 50 Kilogram en meer minstens eenmaal per dag zullen verzonden worden N 4415 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uuending van adTortentUn kan gesobleden tot eén uur des namiddags van den dag der uitgave Het Compliment van den dag aan al mgne Vrienden en Begunstigers W B SCHWEMMBR Crabethstraat De ondergeteekende brengt bg deze den Heilwensch yan dea dag an zijne geachte Begunstigers zoo binnen als bniten deze stad ea beveelt zich bij voortduring beleefd aan J H BRÜNS Co Het Compliment van den dag aan Begnnstigers Vrienden en Bekenden F F KNSLLMANN Wgdstraat P F Onder dankzegging voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen weosch ik by den aanvang van het nieuwe Jaar mijne Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als buiten de stad veel heil en zegen toe mg Toortdurend in UEd gonst aanbevelende ÜEd Dw Dienaresse Wed A PINO EleedingMagazijn Markt Gouda A H 8CHEFFER P F Aan alle Begnnstigers Vrienden en Bekenden den groet van den Dag Com wan LEEÜWEST Markt Gouda Bg den aanvang van bet jaar brengt de ondergeteekende zgnen heilwensch aan Familie Vrienden en Bekenden J SCHÜLING Concierge Arti Legi c Minzaam breng ik mga Nienwjaarsgroet aan myn geachte Bega nstigero en Vrienden zoowel binnen als buiten de stad mg beleefd in UEd gunst aanbevelende M J OOSTERLING Distelateur en Likeurstoker Aan alle Begnnstigers Vrienden en Bekenden den groet van den Dag J H C HUINCK F Hz Hoogstraat Het Compliment van den dag aan al mgne Begnnstigers Vrienden en Bekenden H N VAN 8CHAIK Firma F X v b Besoh Markt naast Arti Legi c Minzaam breng ik mgn Nieuwjaargroet aan mgn geachte Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als bniten de stad mg beleefd in UEd gunst aanbevelende G HAA6SMAN Mgne beste wenschen aan mgne geachte Begunstigers bg de aanvang van het Nien wejaar H W HARMS Gerechtelijke Aankondiging Bg beschikking van den Hoogen Raad der Nederlanden dd 5 December 1890 goedgekeurd bg Koninklijk Besluit dd 17 December 1890 No 33 zgnaan BOUDEWIJNBBEEDVBLD gedomicilieerd te Bergctfnhaehl verleend brieven van meerderjartg verklartng of venia aetatis welke hem verleenen al de rechten bg de wet aan meerderjarigen toegekend behondens de bepaling van art 478 van het Bnrgerigk Wetboek Mr P J SNEL Advocaat en Procnrenr bg den Hoogen Raad ê Gravenhage 30 Dec 90 Voor een Jongmenscli bestaat gelegenheid bg beschaafde lieden in te wonen met gebrnik van groote aparte gemeubileerde Kamer en Slaapkamer Adres onder letter C 287 aan bet Bureau dezer Conrant In een drnkke Reatanratie wordt met 1 Febmari eene bekwame en Werkmeid GEVRAAGD beiden van de P 6 en van goede getnigen voorzien Adres in persoon Station MAAS voormalige Bgnspoor Rotterdam Steenkolen Depot Staatsspoor HIBERNIAeDS HAIROGK STEEIOLEN branden schoon weg en geven zeer weinig walm PBUZEN der STEENKOLEN contant zonder korting Grove Kachelkolen per H I1 1 05 Stukken Baardkolen 0 Geklopte Gascokes 0 80 Anthracietkolen 1 60 Nootjes Kolen niet in voorraad BOOlïT Stationchef Staatsspoor 1 Januari 1801 Snelpersdmk van A BRINKMAN m Zh Gouda SmOOP van PTOCH CITROEN PIJI CH Citroen Punch troebel Puneh a I Arac COGNAC in diverse kwaliteiten Hulstkamp s Oude Genever M J DE GRAAF HOOGE GODWB 255 Slemppoeder Roode en Witte BESSENWIJN bij A B TIPE Apoüi GOUWE C 49 IMBT¥I8flS tegen fabrieksprgs A 7 OS Az EleiwegE 73 en73 IJselnb Gouda De Baan is geopend HET BESTUUR PUNCH COGNAC b SLOTENAKER Co 6 Fl COGNAC 48 voor ƒ 6 90 6 Citroen Punch 6 90 12 COGNAC 48 13 12 Citroen Punch 13 levert alles vrg aan huis na toezending van postwissel of onder rembours G r VERKERK te VIANEN a d Lek De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen O prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aboaderlgke Nommers VIJF CENTEN TWEEDE BLAD BINNENLAND Ooudi den 31 December 1890 Se Bottsrdsmsohe kamer n koophandel heeft rich bg den aiini ter ran Waterstaat enz tot tolk gemaakt ran da algemeene reronttraardiging des handels orer de aohromeljjke verwarring de achaudelgke wanorde waaraan om apoorwegverroer in den laatstan tqd ten prooi ia Zoowel de H IJ 8 Mij sla de M tot E van Staataap blgken ze t het adrea geheel onfotdoende georganiseerd te zijn om te voldoen aan de verplichtiDgon welke zg tengevolge van de nienwe inrichting van ons apoorwegwezen vrgwillig op rioh nemen Niet alleen oit thana regel aohqnt te zgn dat de personentreinen to laat aankomen en dat telkens ea telkana aanaluilisgeB worden genial maar voornamelijk op het goederenrerroer hebbon wjj het oog wanneer wg ons tot U F ic wenden met het ernstig en dringend verzoek de spoorwegmaatschappgen tot baren plioht Ie roepen fWg eisohen mets onbillqka en begrgpen zeer goed dat wanneer het binnenlandsoh verroer te water geheel gestremd ia zooveel meer goederen met de spoor moeten vervoerd worden dat de verzending niet even vlug en geregeld kan gaan als in gewone tgden en dat het geval zioh kan voordoen dat do maatschappijen gebrek hebben aan waggons Toestanden echter zooals wij nu helaas beleven moeaten niet voorkomen en zouden ook niet voorkomen indien de raaatschappgen behoorlgk voor hare taak waren berekend De fout ligt niet daaraan dat ze te weinig materieel hebben maar dat ijj er geen passend gebruik van weten te maken FEVILLETOK DE TWEE BHOEDEES UU iet EngeUck 18 Het eenige wat ik thans wenschte te weten waa waar hield Fhilip Harvey zioh op of waar had hg te Dover gewoond F Ik sufte in den trein over den onden neger maar kon natuurlijk niet tot een bevredicende oplossing komen Wij bereikten Dover en ik verliet den trein Toen ik het perron afging vielen mg op een groot adver tentiebord een aanplakbiljet met twee getulbande negers in het oog Het was de advertentie van een klein logement De Moorenkop Ik nam een rijtuig en gelastte den koetsier mij naar een hotel voor handelsreizigers te brengen Ik had nog nooit te Dover overnacht al was ik er wel een dozgn maal doorgereisd ik kende er geen enkel hotel behalve de Lord Warden dat eerste rang en zeer duur was Toen de man de stad doorreed viel mij opeens den naam te binnen dien ik aan het station gelezen bod lic 8tak mijn hoofd uit het portier en vroeg den koetsier of hij den Moorenkop kende i 0 ja heel goed Het is een soort bierhuis een ein restaurant met logeerkamera op de tweede verdieping Herhaaldelgk komt het voor dat het goed is aangekomen en dat men niet weet aan te wijien waar de wagens ataao dat het dagen duurt voor men goederen die zgn aangekomen uit de wagens mag lossen Deze bigven dan volgepakt staan en in den tuaaohontgd wordon aan hem die wagena aanvraagt geantwoord dat er geen wagena disponlbel zgn En ten bewgzs dat wij niet te veel zeggen wanneer wg beweren dat het beroep der spoorwegmoatsohappijen op gebrek aan materieel tengevolge van het groote aanbod van goederen bij gesloten water niet opgaat en geen verontschuldiging kan zgn voor de thana heerachende wanorde veroorloven wg ona U Exc enkele feiten uit de vele mede te deel en die inderdaad den lachlust zouden opwekken indien zg niet een zoo trearigen blik lieten alaan op de wgze waarop de spoorwegen bg ona worden geadministreerd Een fabrikant te Schiedam han 13 Deo aan het atation Schiedom eene schuit met goed liggen inhoadende 2 waggonUdingen voor Amsterdam en 3 voor Antwerpen De eerstOi werden eindelgk 18 Dse geladen en reiaden gekoppeld baar Amsterdam af ii Ueoember krggt men daar bericht lan aankomst doch een van de twee geadresseerd aan de agenten van de atoomboot waarmede het goed moeat vertrekken was 84 Deo nog zoek zoodatde boot die niet langer kon wachten zonder het goed moeat wegvaren 20 December kreeg hg 3 waggons voor de zending naar Antwerpen van deze was 27 Deo nog geen bericht van aankomst Eene vorige zending van denzelfde waarvoor hij 2 waggona eerst na 7 dagen wachten had gekregen had i dagen noodig om Antwerpen te bereiken kwam daardoor een dag na vertrek van de stoomboot zoodat alles in entrepot moest worden opgeslagen 15 December werd een waggon kaas van Gouda naar Hoorn verzonden 27 December was die nog niet aangekomen Dat komt juist goed zeide ik en wg reden er heen De duisternis viel in toen wg De Mo renkop bereikten Juist toen het rijtuig voor de deur stil hield kwam een man haastig het huis uitloopen ik dook onmiddellijk in een hoekje Het was Austin Harvey Hg scheen zeer onthutst Zoodra ik hem zag schoot mij als een lichtstraal door het hoofd De oude neger de Moorenkop 1 Ik waa verbaasd over mijn domheid Mgn goed gesternte had mij geleid in het huis waar Fhilip Harvey zgn brief had geschreven Er hing een grgnzend zwart hoofd boven de deur Austin s aanwezigheid overtuigde mg dat zijn broeder in de nabijheid zijn moest Austin kan dus liegen zeide ik bg mijzelven Maar een oogenblik later vond ik dat ik onbillijk was Hij was ongetwijfeld te goeder trouw geweest toen hg verklaarde te willen blijven waar hij was eerst later toen hij merkte dat zijn raad in den wind werd geslagen was hij in allerijl naar Engeland gekomen om zijn broeder te redden eer het te laat was Onmiddellijk kwam ik uit dit alles tot het besluit dat ik Philip Harvey in mijn macht had Het logement was zeer eenvoudig Ik bestelde eene slaapkamer en in de gelagkamer een diner Toen de kellner de kamer wilde verlaten zeide ik Zijn hier op dit oogenblik veel logé s Den vorigen dag waren er volgens den kellner ADVBRTBNTIBN worden plaatat van 1 5 regel ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTKBB worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Iemand te Gouda ontving de vorige week bsrioht dat eene waggon voor hem bestemd was aangekomen Hij gaat onmiddellijk met volk naar het station om te ontvangen doch daar gekomen hoort hg dat de waggon inmiddels was vertrokken naar den Haag Zij werd van daar naar Emmerik gestuurd en kwam eerst een week later weder ter bestemmingsplaats Gouda terug Een firma te Botterdam wenschte een waggon die zich bevond op het emplacement te Eegenoord daar gen ni eerd te hebben voor looda B In plaats voor die loods te komen vertrok de waggon naar Antwerpen werd te Boosendaal gestopt en kwam eerst na 7 dagen voor loods B Een expediteur die herhaaldelgk vergeeft om wagens had gevraagd gaat zelf naar het Maasstatioa en ziet daar in een trein eenige ledige wagena staan Op zgne vraag of hij die kon krggen luidt het antwoord dat zulks te lastig is daar ze reeds ifl den trein zgn terwgl ze er niet uit gerangeerd kunnen worden omdat geen locomotief ter beBchikking is Wel is waar slond er eene locomotief die niet gebruikt werd maar die behoort aan de Holl spoor en daarover heb ik niets te zeggen Dezelfde krijgt na veel moeite van den chef eeniee waggon om tin te vervoeren naar Weenen Toon hg met eenige sleeperswagens met tin aan het station kwam was er bericht gekomen uit utrecht om alle wagons ter beschikking te houden van eene andere firma en hij had vergeefsche reis en kosten gemaakt Aan eene firma te Botterdam wordt uit Amsterdam een wagen citroenen gezonden Deze rgdt door naar Antwerpen en komt aldaar eerst na eenige dagen de citroenen bevroren en geheel bedorren Eene firma ten einde raad vraagt haar goed ala koerier gigoed verzonden te krijgen s Morgens geweest maar nu waren er nog een aantal loges maar een paar Ik heb van avond een heer ontmoet die hier geloot ik logeert zeide ik op achteloozen toon Een lange mooie man maar een beetje bleek Weet je ook soms wien ik bedoel en of hij Thompson heet f Ik sloeg er maar een slag in De kellner keek bedremmeld Neen zeide hg er is wel een heer gelogeerd die er uitziet zooals u hem beschrgft maar hg hee niet Thompson Het is een meneer Harvey en bovendien heeft hg den ganschen dag geen voet op straat gezet Hg is nog op zgne kamer Dit was alles wat ik weten wilde Neen dat is hij niet zeide ik Maar het doet er niet toe En ik liet den kellner gaan Philip Harvey logeerde dus hier in hnis en hq waa hier zelfs onder zgn eigen üaam Ik ging beneden dineeren Ik geraakto in een best humeur en bestelde een halve pint sherry Die zaak zou een succes voor mij worden riet zou mgne reputatie vestigen Terwgl de Fraosche politie ea de Engelsche detectives sukkelden met den zwarten kofi er en jnflrouw Simpkiuson allerlei lastige verboeren lieten ondergaan had ik al de draden vaa het geheim in handen Wel kon Philip Harvey nog ontsnappen eer ik de gevorderde aanklacht tegen hem indiende maar ontglippen zou hg mg niet I I