Goudsche Courant, donderdag 1 januari 1891

2924 6404 771810051 12766 16646 17962 209Ö8 wardt d aro r naar Utreoht getelegrafeard a aronds was er nog geen antwoord irEen fabrikant te Delft moot eenige stukken machinerieën ontvangen die hq met noodig heeft De waggon ia aangekomen doch men aoheen geen kans te zien die naar Delft te brengen en de ontvanger zag zgn goed tussofaen Amsterdam en Rotterdam he n en weer ryden langs zgne briek Eene lading turfstrooisel van Helenavaen bestemd naar Rotterdam komt terecht te Esschen Eenige wagens margarine blyveu 6 dagen to Uaaelmonde staan met het gevolg dat zy bevroren te Rotterdam aankomt Op spoorweggebied heerscht eene wanorde zoo fa sluit het adres die daarin baar oorzaak vindt dat de groote maatsohappijen niet zijn berekend voor haar taak en niet tgdig hebben gezorgd in staat te z j nieuwe verplichtingen te voldoen Indien dan ook de Raad van toezicht de zaak nog niet ter hand heeft genomen verzoeken wq U Exc met den meesten aandrang uwen invloed te doen gelden Het gerucht heeft geloopen dal tusschen de directiën der H IJ 8 M en SS onderhandelingen lijn geVoerd om aan de Duitache sporen te verzoeken alle verzendingen naar Holland te stoppen Gelukkig is dit nog niet geschied en zijn wg bewaard gebleven voor de schande eecer dergelijke ofBoieele erkenleuts van onbekwaamheid of onmacht Zoo als de toestand echter nu is mag die niet langer blijven en waar de handel zoo dikwgls Ifoefl mogen ondervinden dat rechtmatige grieven bg U Exc steeds een open oor vinden wenden wg ons vol vertrouwen tot u om verbetering te doen brengen in den toestand zooals wg dien toekenen en de directiën onzer groote spoorwegmaatsohappijen te dwingen haar plicht te doen De Haagsohe corr van de Zutp Ct maakt uit het algemeen debat dat over de begrooüng van financiën gevoerd werd de gevolgtrekking dat er ook in de tot nu toe zoo eensgezinde antirevolutionaire partij verdeeldheid dreigt te onstaaa Van de linkertgde had de min Godin de Beaufort vele scherpe verwijten moe n hooren over zijn werkelooaheid en zgne niet nakoming van gedane toezeggingen Toen stond de heer A ran Dedem op die sinds do heer Lohmsn naar de groene tafel verhuiad meermalen als woordvoerder van de aoti revolationaire Kamerclub optreedt Vsn hem moest dus worden verwacht dat hg den minister tegen da heftige aanvallen vau de heeren Rutgers Zgp Smeenge e i in bescherming zou nemen maar juist het tegendeel geschiedde Met zoovele woorden verweet hg den minister ontrouw te zyn geworden aan het bekende program vau actie Voordat gg ais minister plaats naamt zeide hij zijt gg verkazen als lid der Kamer onder het program van actie dat is het program van de partg waartoe gg behoort En nu is het vreemd dat gij nu gg aan de groene tafel hebt plaats genomen het grootste deel van dat program voor zoover het op uw departement betrekking heeft reeds weder vergeten hebt Het is mogelgfc dat gg ten aanzien van de uitvoering van dat program tegenstand gevonden hebt bg uwe collega s maar dan had gg voor de eer om die plaats in te nemen moeten bedanken ten einde van af deze banken op de uitvoering van het program aan te dringen 2oo sprak bgna woordelijk de heer Tan Dedem Terwijl ik een beetje zat te dommelen bij mgn shen in de gezellige gelachkamer ik was er heel alleen sprong k eensklaps op door het mw openstooten der deur Er kwam iemand heel luidroehtig binnen hij waggelde en viel overal tegen asn Ik zag dat het Philip Harvey was Hij had de slanke gestalte en het finale haar van zijn broeder aar hiermede hield de gelijkenis op Hjj Jud noch de frisscbe gelaatskleur noch de heldere blauwe oagea van Austin Zijn wangen waren geeibleek en tqn oogen hadden een schuwen angstigen blik H trok driftig aan de schel en begon op den met zaad bestrooiden vloer heen en weer te loepen Toen de kellner het hoofd naar binnen stak bestelde hg er nog een maar heel sterk Mij dacht hg had al genoeg Eens of tweemaal was hg mij reeds voorbijgegaan terwgl hg steelswijze naar mg keek plotseling bleef hij vlak voor mg staan als iemand die een besluit heeft genomen Kan je praten vroeg hij Ben je vatbaar voor gezelligheid In een hol als hier moet men op een of ander wijze trachten den avond door te komen Dat dacht ik juist ook zeide ik Het zal mij zeer aangenaam zgn kennis met u te maken Willen wg hier in dit hoekje gaan zitten Hij viel op eene Sofa bg den mnar en ik nam op een stoel tegenover hem plaats een klein tafeltje stond tu schbn ons De kellner kwam binnen met de antirevolutionaire evwrd gda ait Zwolle die als het maar eenigzins mogelgk is voor het Ministerie in de bres springt Is zgne redevoering niet het beste bewgs dal de vrgzinnigen volkomen in hun recht zgo waar zg beworen dat van deze regeering geen betere rerdeeling van lasten te wachten is en dat de schuld niet alleen schuilt bg dun minister van financiën maar bg hot geheele ministerie Wel slond daarna de heer Heemskerk nog op om den feilen uitval van den heer Van Dedem eonigermate ts verzachten en voor den min van financiën verzachtende omstandigheden te pleiten maar hg deed dit zóó onbeholpen en zóó onhandig dat hg bat nog ergrr maakte Hg deed het nota bene voorkomen alsof de antirevolutioaire partg bg de verkiezingen nooit belastinghervorming had toegezegd en alsof men door belastinghervorming hoogstens eenige kleine ongelgkheden zou kunnen wegnemen Alleen maakte hg er den minister een grief van niet de afsohafTing der staatsloterg te hebben voiirgesteld omdat daarbg een antirevolutionair beginsel betrokken was t Het maakte den indruk dat de minister gevoelde dat de venlediging door den heer Heemskerk gevoerd voor hem nog meer Moedigend was dan da aanval van den heer Van Dedem want hg verwaardigde zich niet de redevoeringen van zgne vrienden met een enkel woord te beantwoorden Buiteolandscb Overzicht De Fransehe premier Freyoinet heeft voor de senatorenkiezers van hel departement Srine een groote politieke rede gehouden waarin hg io de eerste plaat weer de Fransche Republiek oen compliment maakte over haar voortroifelijke den omringenden monarohslen Staten oerbiedafdwiogende houdiog Niemand sprak Freycinet o a kon zeggen wat de gevolgen zullen zgn van de ontwikkt ling van een wetenschappelgk gevormd wel onderwazen volk dat vrge instellingen bezit onder een nieuwen vorm en het licht van vreedzamen invloed over de heele wereld verbreidt Het Journal des Debate is zeer boos over deze re lo en vraagt hoe Freycinet t wel zal aanleggen om het vertrouwen te krggen van de radicslo kiezers en tevens een gematigde politiek volged Da kiezers daarentegen waren zeer voldaan over hetgeen de minister president hun vertelde en ontvingen zijn toespraak met luide toejuichingen Bestuiten werden overigens niet genomen maar tooh is er geen twgfel aan of de aftredende seostors van het departement der Seine zullen herkozen worden De heer Gladstone die eergisteren io den besten welstand te Ha warden zijn Sisten verjaardag vierde beeft nog geen besluit genomen betreffende de houding welke de liberile partij na den twist tusschen de lersche nationalisten ten opzichte van de Homerule quaestie zal aannemen In elk geval willen de liberale leiders eent den uitslag van de conferentie te Pargs afwachten Dezo conferentie wordt door velen bggewoond De heer Famell wordt vergezeld door zgn vrienden en mede afgevaardig den Claney Redmond en Kenny terwijl de tegenpartij behalve door O Brien door de afgevaardigden M c Carthy en Sexton zal worden vertegenwoordigd De Parnellisten beweren tot rerzoeuiiig geneigd te zijn mits vac den heer Famell niets vernederends worde gevergd Hierdoor wordt een dampend glas grog Dat ziet r heerlijk uit zeide ik vroolgk ik moest u dunkt mg maar gezelschap houden Harvey gelastte den knecht een tweede glas te brengen en ging toen voort met te brommen over de plaats en het weer niettegenstaande dit den ge heelen dag bgzonder mooi was geweest Ik beproefde een of twee toespelingen op de gebeurtenissen van I den dag maar hg ve wenschtj de politiek zoo heftig dat ik mij haastte dit onderwerp te laten vsren Mijn naam is Spence zeide ik na nog een bee e over koetjes en kalfjes te hebben gepraat Ik meende dat de inleiding nu lang genoeg was geweest Mgu heer Spence van Londen Mag ik weten met wien i ik het genoegen heb den avond door te brengen Ja zeker Mgn naam is Harvey Philip Hw vey en ik schaam er mg geen zier over S Wel neen waarom zoudt gg dit ook doen Mag ik n eens vragen of n ook familie ia van mijnheer Austin Haryey van Southend Ik zou u dit nar tunrlgk niet vragen maar iet in uw msniei van I doen herinnert mg aan kern I Dat is mgn broeder Zoo Nu dat is al heel taevatlig Ik ontmoette j uwen broeder zoowat een week geleden Laat kg1 ken neen nog geen week Wg hebben van daag Vrijdag Het zaj zoowat Dinsdag geweest zgn Ik 1 was zeer verwonderd hem te Fargs te zien on toch I weet ik eigenlijk niet waarom Hm zeide hg terwgl hg een lucifer nam bigkbaar de door de tegenpartg verlangde aftrading van Parnell als partgleider bedoeld zoodat de voor uitzichten op het tot stand komen van een schikking niet zeer groot zgn Gelgk men zich zal herinneren werd in dit jaar door den Fruisischen Landdag het ontwerp verworpen dat de rageering indiende tot regeling van de zoogenaamde sperrgeUIor quaestie Tgdens den culturkampf werden de bezoldigingen der weerspannige geestelijken door de regeering ingehouden en deze groeiden met de rente allengs tot een aanzienigk kapitaal aan De regeering wilde bet kapitaal onder eigen bel ieer houden en stelde de rente ter beschikking van de kerk maar het centrum eiscbte het geheele kapitaal op voor de kerk opdat deze daarover naar goedvinden zou kunnen beschikken De nationaal liberalen hoewel het voorstel der regoering zeer billgk achtende wilden alleen een oplossing der quaestie goedkeuren waarmede het centrum zich veraenigde en zoo word het ontwerp van den minister Von Gossler door de vereeoigde nationaalliberalen en olericalén verworpen Nu echter beweert de clericale Kölnische Volkszeitung dat de regeering weldra een nieuw ontwerp zal indienen waarbg de quaestie overeenkomstig de wenschen van het centrum wordt opgelost Het geheele kapitaal wordt aan do kerk uitgekeerd maar in elke diocese zal een sfzonderlgke cotnmissie worden benoemd welke het geld zal beheeren en zorg zal dragen dat dit alleen voor de jiaugewezen doeleinden wordt besteed In de Sohotsche spoorwegcrisis is feitelgk nog geep verandering gekomen ofschoon de spoorwegbesturen beweran dat er in den toestand langzamerhand verbetering komt Er hebben herhaaldelijk vechtpartgun plaats gehad tusschen do politie en de workstakeude doordien de laatstgenoemden poogden al degenen dia zich nog niet bg hen hadden aangesloten in de voortzettting van het werk geweldadig te verhinderen Volgens berichten uit Lissabon zullen eerstdaags de scheidsreohtelgke onderhandelingen over de questie betrelfeude den Delogoabaai spoorweg worden geopend Volgens bericht uit Bern zon de Fortugeesche regeeriug er in hebben toegestemd iloor soheidsrechter te laten beslissen of den aandeolhouders in den spoorweg schadevergoeding moet worden toegekend wegens het vervallen verklaren der concessie waarmede gepaard ging een verlies van landsehenking van 260 000 acres ertshoudenden grond PëTROLEUM NOTëERINGEN Tan de Makelaar CaatzUar SebalkwUki te Rotterdam De markt was heden vast Loeo Tankfust 7 80 Geïmporteerd fust 7 80 Januari Februari en Maart levering ƒ 7 86 Hurfrerlijka Stand 6EB0RKN 80 Die Aititm Jobanss osdert J L Jufm n I H Blom Adrisu osdert J de Hoop sa B vso Goruleo Chrittiiio Oeorge Fredertlc onders O Sloof to C B Tsijoenburg Catbirins Jobsnoa ondort tl van dar keirp ra J na Otlerloo OVKRLEOEi ili to Dee H E HoijveDaar wad P Palara 7 j eBflUWO 81 Dec M Groeoeodaal en A A van dor Sohaldcn C van Rotten en C van dar Vlilt En hoe maakt het uw goede tante juffrouw RayneUr Zgn gelaat werd doodelük bleek hg beefde over het geheele lichaam Het kostte hem de grootste moeite op zgn stoel te bigven zitten Ik sloeg hem nauwlettend gade De drommel hale die juffrouw Raynail zeide hg met een heesche stem Ik bedoel dat zg heel wel is die akelige oude vogelverschrikster D sohünt wel de geheele familie te kennen ragnbeer Ik heb tooh vroeger nooit van u gehoord O ja ik weet alles van u zeide ik U moet echter juffrouw Raynell niet hard vallen om hare zuinigheid Een stuiver die zg uitspaart is voor u een stuiver gewonnen niet waar Hij sloeg met de vuist op tafel Neen dat is niet zoo schreeuwde hg Kn als je zooveel van de familie wist als dat je beweert te weten dan zou je dat niet zeggen Austin is haar erfgenaam en is het altijd geweest En als iemand wat bg haar dood wint dan is het Austin Het is in mijn belang dat zg zoo lang mogelijk blgft leven Philip deed zijne stem dalen en zeide deze woorden meer tot zich zelven dan tot mij maar ik hoorde ze toch duidelgk Deze woorden troffen mg meer dan ik mg zelven wel wilde bekennen Ik twgfelde geen oogenblik aan zgne oprechtheid Enfin dat kan mg dan niet schelen r eide ik Wil je nog een glas Laat ik maar eens schellen Wordt vervolgd SaS Staats loteriJ I 4e Klasse Trekking van Dinsdag 80 December No 19883 26000 No 2716 6000 i No 19466 2000 I No 7998 14187 1600 No 19892 lUOO No 10202 1480 17370 400 No 19992 ƒ 200 No 2896 8776 6864 6932 6062 13907 14246 18616 19676 100 Prijzen van ƒ 85 i08 8090 6565 162 3106 6684 176 3144 5688 216 3173 6697 861 818 5708 276 3226 5727 800 3283 6732 307 8312 6734 324 3324 6770 844 3381 5776 864 3334 6793 420 3360 8834 44 3368 5882 467 3420 6908 600 3422 6940 686 3435 6942 602 8440 6986 609 3464 5997 691 3484 5996 696 3491 6060 699 3532 6092 720 3667 6093 745 8894 6096 767 8628 6098 778 3686 6137 787 3700 6163 807 3702 6266 873 8703 6367 898 8736 6364 930 3743 6404 949 3814 6443 3844 6466 1143 3896 64641221 8927 6494 13 6 8 47 6627 1461 8963 6641 1474 3967 66671610 3990 66771811 4043 66861570 4047 66641686 408 6673163 4093 66931648 4096 67031661 4115 67071701 4121 6728 1716 4156 6758 1740 4219 6804 1770 4220 68Ï1 1806 4 46 68861822 4842 6867 1928 4402 6866 1866 4406 6 10 1993 4438 691 2084 4439 69282066 4477 6949 2102 4485 7004 4o08 7038 4601 7069 4629 7080 4682 7119 2183 4660 71242189 4664 7156 2209 4707 7171 2246 4772 72042268 4807 72162819 4818 72972871 4912 7S04 2486 4944 73881487 8062 74132506 6064 7427 im 5183 7469 2687 5195 74602604 6289 76002616 6281 TB08 2666 5268 75262709 8277 7627 42 8088 6560 7821 10214 18062 15747 18093 7847 10219 18078 1B809 18101 7886 10266 13143 168BB 18104 7981 10276 131B4 16901 18136 7967 10287 13158 16985 18142 hOn 10323 13159 16994 18146 8038 10338 13166 15996 18162 8145 10351 13181 16012 18158 8202 10376 13189 16014 18172 8246 10380 13192 16082 18186 6270 10424 13196 16040 18897 8291 10480 13227 16057 1S600 8304 10641 13256 16082 18643 8366 10548 18266 16088 18677 8368 10676 13273 16090 18608 8387 10681 18276 16103 18620 8438 10637 13802 16104 18637 8442 10674 13364 16105 18688 8446 10694 13499 16130 18736 8460 10697 13610 16159 18744 8471 10729 13604 16169 18747 8636 10819 13716 16176 18760 10841 18717 16218 18806 8562 10849 13718 16244 188668890 11028 18783 16299 188738631 11030 13768 16384 18879 11068 18780 16396 188808650 11112 13828 16463 189128652 11116 13894 16464 189968664 11121 13908 16466 190658690 11124 13912 16498 191138724 11128 18921 16648 191928762 11188 13946 16562 191968784 11164 18960 16161 193608791 11226 13983 16625 193628827 11296 13988 16633 193728880 11336 14123 16667 193968919 11395 14144 16724 1948 8931 11430 14163 16760 19665 8 S3 11446 14156 16776 19627 8 60 11447 14213 16808 196469012 11497 14215 16967 19648 9033 HS61 14291 16984 19670 0 0 11573 14302 17020 197058141 11S86 14307 1707 197119149 11992 14842 17123 197179162 11697 1435 17128 197479178 11712 14894 17139 19771 917 11716 14406 17146 1 776 9186 11740 14457 17166 19798 9188 11771 14486 17171 198319922 11794 14633 17202 19841 9226 11862 14551 17221 198499268 11896 14663 17293 19913 9303 11939 14666 17321 19948 98U8 11947 14603 17326 19985 9321 11961 14699 17334 200169830 1I 99 14703 17347 200469844 12065 14706 17898 200459849 12107 14708 17464 20160938 12173 14736 17484 20176 9403 12182 14738 17616 20206 9427 12209 14750 17691 20212 9461 12241 14761 17650 20243 9616 12288 14768 17686 202779518 12818 14836 17706 208709546 12814 14911 17727 203969588 12824 14953 17744 20466 968 12838 14968 17760 20608 12840 14982 17763 20622 12348 14992 17766 20B35 9626 12875 IBIOI 17772 20669 9896 12398 16138 17785 20667 970 12410 16140 17809 206989742 12417 16206 17816 206489762 12440 16236 17817 20666 9788 12447 15824 17818 20679 6299 7632 9806 12469 16887 17832 20702 6314 7688 9820 I26S8 15415 17846 20754 2771 5321 7621 9826 12662 15441 17862 20791 2826 5380 7682 9880 12B 6 16852 17868 2081 2826 6356 7683 2856 8369 7662 8867 5379 7690 290 538 7715 9883 12864 15881 17883 20826 9914 12687 16893 17908 20857 9922 12700 16606 17933 20887 9932 12725 18623 17962 20903 2942 6422 7761 10057 12778 16656 17999 2091 2 66 5426 776810148 12848 15867 18003 20921 2896 6465 7772 10163 12862 15666 18027 2094 3081 8467 777410177 12868 16712 18031 3060 6480 7818 10181 12948 15721 18078 3076 6602 7819 Veel Heil en Zegen toegewenscht aan mijn geachte Clientèle ea Vrisnden zoowel binnen als buiten de stad B BEGEBE Tailleur De beste wenschen aan al mane Begunstigers en Vrienden G TÜIJTHOF Gouda 1 Jan 91 Cafe ünie N B Bericht dat het Café dien dag slechts tot 2 uur is geopend Bij de jaarverwisseliDg wordt met deze aan Vrienden en Bekenden veel geluk toegewenscht door D RÜIJTER en Familie Bjj de intrede des jaars veel Heil en Zegen toewensoèende aan al zijne geachte Begunstigers Vrienden en Bekenden beveelt de ondergeteekende onder dankzegging voor het genoten vertrouwen zich voortdurend in elks gunst aan J HEIJ Tailleur Gouda 1 Januari 1891 Veel Heil en Zegen toegewenschl aan m ne Begunstigers Vrienden en Kennissen door J GRAVESTEIJN Sr Koperslager Loodgieter enz Korte Groenendaal I 5 Bg den aanvang van dit jaar de beste Zegen toegewenscht aan Begunstigers Vrienden en Bekenden L LEEFLANG Metselaar en Witter Lange Nootgodsteeg Gouda 1 Januari 1891 Bg de verwisseling des jaars brengt de ondergeteekende zgn beilwensch aan alle zgne Begunstigers toe C VAH TONGERLOO Korte Groenendaal Veel heil en zegen toegewenscht aan Vrienden en Begunstigers zoowel binnen als buiten deze Stad K M DE BRUIN Gouda 1 Januari 1891 Bg den aanvang dezes jaais brangt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan Vrienden en B anstigers Bierhal dk Posthoobk I Groenendaal Alle Begunstigers en Vrienden heil en zegen toegewenscht door Ch van den broek Lange Groenendaal W F de JONG p f Bg de intrede van het nienwe jaar wenschen wg onze geachte clientèle veel geluk Firma Gez SCHOUTEN in Dames Handwerken Aan mgn geachte Begunstigers vrienden en bekenden Gods besten zegen toegewenscht bg de intrede van dezen nieuwen jaarkring A VINGERLING 1 0 GooDA 1 Januari 1891 GO pD Het Compliment van den dag aan alle mgne Vrienden en Begunstigers J GERRITSEN Fruit en Groentenhandelaar C KIl T Wgdstraat A 174 P f Gouda 1 Januari 1891 Onder dankzegging voor het zoo rnimschoota genoten vertrouwen wensch ik bg den aanvang van het Nienwe Jaar mgnen Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als bniten de stad veel heil en zegen toe mg verder in D£d gunst aanbevelende UEd Dienaar C VAN DEK VLIST Spieringstraat F no 50 Behanger Louis P WELTER COIFFEUR wenscht al zgne Begunstigers en Vrienden een gelukkig jaar Gouda 1 Januari 1891 Bg den aanvang van het Nieuwejaar wenscht de ondergeteekende z ne geëerde Klanten en Begunstigers veel heil en zegen toe J RIJKELIJKHUIJSEX Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Vrienden en Begunstigers en bigf mg steeds op het minzaamst aanbevelen H J RABOÜW Raam O 428 Lood en Zinkwerker De ondergeteekende brengt bg deze dm Heilwenscb van den dag aan zgne geachte Begunstigers zoo binnen als bniten deze stad en beveelt zich bg voortduring beleefd aan T SPOOR Vleeschhouwer Raam r