Goudsche Courant, donderdag 1 januari 1891

Zaterdag 3 Janoarl 1801 Ui 4416 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iiueiadlng van advertentiên kan gescbleden tot eön nor des namiddags van den dag der uitgave liJiiES iiiiiii 1 imiiiii bij A KOK Coinp Onder dankzegging toot hetcoornimsehoots genoten rertronwen wensoh ik bg den aanTsng Tan bet nieawe jaar mgne Begonstigers en Vriendjén loowel binnen ala boitende stad veel Iwil en zegen toe mg voortdarend UEd gj nst aanberelende i 1 ÜBd Dw Dienaar jl W J TA LEBUWEN i4 Eoperslager en Lantpenmaker JL fiet Compliment Tan den dag aan Vriendenen B gnn8tiger i imbi rqronwerg lOBN te latterdam f 4 j h ROpDB Z agstraat G 85 dc iSTALflOpDEfW De ondergeteekende Wi nscb met zen aan Vriendei eniBe anRti8a iB KBl óg 4 ja f H i A H WEDBMKn Het ComplimAit raè dito dag paxi allj mg4B Vrienden en BegnnstigerAl H TAK m riJNGAABpBN Veel gelnk en TObrspoed in t nieoM jaaraan Begunstigers Vriended en Bekendm 1 j C VEBGEEjfe I Broodbakker Raam No 326 Ondeigeteekende brengt bg den aanTang des jaars aan zgne Vrienden en Begonstigers bet Compliment Tan den dag W D JEU Tiendeweg Vleescbbonwer Aan alle Vrienden Bekenden en Begunstigers Teel heil toegewenscbt in het nienw begonnen jaar door Raam C JASPEEIS M L KHTT van Dam in Modes P F Wgdstraat A 174 Het Compliment Tan den dag aan Ken nissen en Begonstigers A BOSMAN Café de Kap de Terwisseling des jaars brengt de ondeigeteekende zgn heilwensch aan alle zgne Begunstigers toe B TAM T0N6EBL00 Korte Groenendaal Ondergeteekende brengt bg den aaoTaugdes jaars aan hare Vrienden en Begonstigers het Compliment Tan den dag Wed J D0N6ELMANS Raam Vleescbhonwerg Bet Compliment Tan den dag aan alle mgne Vrienden en Begunstigers f F WELTER Lange Tiendeweg Café Nenf De ondergeteekende wenscht Vrienden en Begunstigers Gods besten zegen bg de intrede Tan bet nieawe jaar J J VBRDRIB8 Gouda 1 Januari 1891 L L van DOEST Markt A 105 P V Gouda Snelpersdmk iva k Beixkhan Zoon Heil en zegen toegeTmnseht aan alle mgne Vrienden en Begnnstigirs zoowel binnen als balten de stad en bigf rjg steeds op bet mio zaamst aénboTelen W EBBBRVBLD H j m kabel Cuitmür Patiuier OOSTflAVEN B 37 Vt Bg den aanrang dezes jaars brengt ide on dergeteekende zjjne i eilwenscben aanaallezgne Vrienden en Btgnnstigers zoowel bunen alsbuiten de stad i 1 G taI dam Lange Giroenendaal hi f Tailli Bg den aauTUig dezes ja rs bit ngt de ondergeteekende zgne heilwenschen aÉui alle Stadgeuooten en Begatastigers i l H TAM8B Bchilder De ondergeteekende wenscht bg de intrede des jaars alli zgn Vrienden en Beganstigeri een gelukkig i Nieuwjaar en blgft zich Terders minzaam aanbeTclen W BOUWMAN Zak L 278 Metselaar Het Compliment Tan den dag aan al mgne Vrienden Bekendeqt n Begunstigers J IJPELAAB Jz Veel Zegen toegewensoht Ito C CLEMENS M ZONEN Het Compliment Tan den dag toegewenscbt aan al mgn Begunstigers en Bekenden A J J VOS Papierfabriekant LVMWANEOM P T Heil en zegen toegewenscbt aKU alle mgne Vrienden en Begunstigers zoowel binnen als buiten de stad en blgf fig steeds op het minzaamst aanbeTelen D K8BING Tiendeweg Mr Zadelmaker Veel gelnk en zegen toegewenscbt aan Vrienden Bekenden n Begunstigers J TA TELLINGEN Mr Schoenmaker Spieringstraat Een gelukkig Nieuwjaar toegewenscbt aan Vrienden en Bekenden B 8LEGT SlOLWUKBMLVU KRIJ6SNAIV DE KOSTER P F Gouda Ondergeteekende brengt bg den aauTangdes jaars aan zgn4 Vrienden en Begunstigers het Compliment Tan den dèg I ir TA VLIET Btolwijeibs tis i Vleescbbonwer Bg den aanTang ran ijet Nieuwe Jaar wensoht de ondergeteekende zgneh geëerden Begunstigers en Stadgenooten Teel heil en zegen toe 1 ê J JONG Az Mr Timmerman ï Bg den aanTang Tan Ift Nieuwe Jaar wenscht de ondergeteekende zgna geëerde Begunstijfertj en Stadgenooten Teel hiil en Zegen toe J O Dl BRQIN Walesteeg Het Compliment Tan den dag aan mgne geachte Stadgenooten H 1 DERCE8EN Broodbakker Het compliment Taq den dag aan Begun stigers Vrienden en Bekenden jM JONKHEID WesthaTen Vleeschhonwer Bg den aanrang ran het Nieu ejaar wenschen de ondergeteekeinden hunne geëerde Begunstigers en Stadgenooten Teel heil eii zegen toe A J G VEBBEEK kn ZOON Bleekeif Heil en Z en to wenscht B C TA OUDENALLEN Vleeschhonwer De ondergeteekenden brengen bg dezen den Heilwensch ran den dag aan hunne geachte Begunstigers zoo binnen ala huiteo deze stad en berelen zich bg Toortdnring beleefd aan Gm DEBCKSEXT Westharen Hoogstraat STEENKOLENPRIJZEN VAlf AV HE DBS eme Bohr KACHELKOLIN 1 p mod Ummm slakkea 1 40 Verder rerkrggbaar MACHINE VLAM en SMÊEKOLËN gewone nootjes Oouda 1 Jannari 91 A LAMBERT TDBFBINGEL AÖVERTENTIEN in alle Binnen en SuUenlandaehe Couranten worden dadelgi opgrezonden door bet Advertentie Bureau ran A BRINKMAN en ZOON te Oouda STEËi KOLEN Grove Kachelkolen f 1 p HL Haardkoleo 1 30 Krijg maE de Koster PS Verzoeke Bestellingen een dag Toor men de kolen thuis verlangt te doen aan het Kantoor BOüËN 117 D nitgaTe dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 fnmco per post i 1 70 ifzonderlgke Nommera VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA i Januari 18 l Oisterenmiddag ten 8 ore bracht het Corpa Offioieren der dd Scfantterq alhier met de muziek tün gewoon nieuwjaars bezoek aan den Burgemeeiter Mr A ran Bergen IJzendoorn All gewooniyk waa een groote menigte op Coaten Weatharen bgeen om de muziekuitroering b te wonen Hat ondenoik van het water der Waterleiding is aldnit 10 Deo 1 7 Mg permsogansa Valicua per 1000 oc IS 1K 2 14 16 1 IS U 18 13 8 SS 11 SI ÏS 7 S4 Aso het poetkaotoor Gouda en de daaronder nsiorteerenda holpkintoren werd gedurende de maand December 1890 ingelegd f ISOO SS teruirbetjald 2846 J8 Het laatate door dat kantoor uitgegeren boekje draagt het nummer UW Bij beaohikking Tan den min Tan waterstaat zijn eeTTol ontberen de ryksopzieners op de ipoorwegdiaosten 1 A J Hendriks te Amersfoort van het dsgoIpich toezicht op den dienst der spoorwegen HilTerium Amersfoort Zutfen Amersfoort Kesleren Disren Hattum en Apeldoorn Deventer Almelo i i G Starck te utrecht van het dagelijksch FEVILLETON DE TWEE BEOEDESS U Uit M SngeUck PPP i 1 10 niet verder pn en Speel je kaart Niet al te best antwoordde ik niet zonder aarzelen t Was nu juist niet de man dien men voor partner zou verkiezen rïlinkt Hier Robert schelm brenjt ons kaarten Men bracht de kaarten en wü gingen spelen Harvey speelde goed maar hy dronk te reel Hij nam de kaarten om die dooreen te schudden en te even en toen hü dat deed trof my iets waarop tk niet was voorbereid Voor zooverre ik zien kon was hü niet linksoh Wij speelden een poos zonder veel te zeggen Ik won en daardoor geraakte Harvey nog in slechter humeur Hij wierp de kaarten neer en bestelde nog een glas grog Nu en dan wisselden wij een enkel woord over iet spel Volgens uw zeggen is het in uw voordeel dat TV ï 1 8 0 plotseling Ik dnnk dus op de gezondheid van juffrou Hayuell en van jaftouw Simpkinson toezicht op den dienst dor Ipoorwegeu Utrecht Arnhem Pruisische grens Utrecht Kotterdam en Gouda s Grarenhage en is roorloopig opgedragen aan de rijksopzicnera op de spoorwegdiensten 1 F O J Joosti n ter staudpl Amersfoort het dag toez op den dienst der spoorw Hilversum Amersfoort Zutphen Amersfoort Resteren Dieren Hattem en Apeldoorn Deventer Almelo ï A E Witkop ter standpl Utrecht het dag toez op dm dienst der spoorw Utrecht Arnhem Pruisische grens Utrecht Rotterdam en Gouda s Grarenhage Het hoofdbestuur der Yereeniging tot bescherming van dieren heeft een adres gericht tot den minister van Justitie over den toestand van detrekhbnden Het vermeldt daarin de uitkomsten van een onderzoek te dier zake hier te lande en in de naburige Rijken welk onderzoek niet ten gunste van Nederland is uitgevallen Het wijst verder op het schadelijk gevolg hetwelk de afschaffing van vele pUataeljjk rerordeningen op het gebied van het Terroer met handenkarreo sedert de invoering van het nieuwe Strafwetboek heeft gehad en spreelÉt den wensch uit dat het toezicht op mishanaeling van trekhooden verscherpt moge worden waaraan z i groole behoefte bestaat Uit Neerbosoh meldt men In het afgeloopen jaar is de woeainrichting opnieuw belangrijk uitgebreid o a door den bouw van een nieuw wer shuis waarin ZOO kinderen plaats zullen vinden De strenge winter belet echter dit gebouw 200 spoedig ala men gewensrht had te opeAen Dit nieuwe huis is eene der grootste gebouwen die hiur zijn gebouwd Alleen aan timmerhout is voor meer dan f 12 000 benoodigd geweest In het onderste gedeelte is eene zaal waarin 200 kinderen aan tafels plaats kunnen vinden om hun Dank u mompelde hij zooder zijn glas aan tu raken ff Mejuffrouw Simpkinson de bekoorlijke Plotseling kwam de gentleman bij Philip Harvey boven drijven ffik vind mijnheer zeide hij op hoogen toon ffdat onze korte kennismaking u het recht niet geeft den naam dier jonge dame tot ooderwerp van ons gesprek te kiezen Wues dus zoo goed over iets anders te spreken Ik acht juffrouw Simpkinsoc te hoog om haar tot onderwerp van een kroegpraatje te maken Ik gevoelde mij eenigszins beschaamd maar nog meer geprikkeld De verandering in zijn manieren trof my Hij bemint juffrouw Simpkinson zeide ik bg mij zelren en zg is met zgn broeder verloofd I Philip wilde van gesprek veranderen en hij zou zijn zin hebben Wat ik thans zeide was meer het gevolg an spijt dan van rijp nadenken Wy zijn menschen en hebben allen onze zwakheden ffriet verwondert mij geenszins dat gij haar hoogacht zeide ik terwijl ik de kaarten coupeerde Maar wat denkt gij dat er ran hare achting voor u geworden is sedert zij een paar dogen geleden een blik in uw zwarten koffer wierp Philip Harroy liet zijne handen met de kaarten zinken en keek mij een oogenblik half wezenloos aan Toen met een snelle beweging eer ik eindelijk wist wat hij doen wilde wierp hij mg het ADVERTBNTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regels k 50 Centen iedere legel meer 10 Centen GBOOTE LETTIB8 worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle AdTertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maa n dags rerschgnt mam maal te nuttigen terwijl er dan nog overrloedige ruimte overblijft Verder rindt men er achtereen Tolgens vier schoollokalen die elk voor 60 leerlingen genoegzame ruimte aanbieden Do tweede verdieping is verdeeld in twee slaapzalen waar SCO ledikanten ruim kunnen staan verder bevinden zieh daar looalileiteo en kamertjes voor hen die met het open toezicht zullen belast worden Dit huis is gedurende het sfgelsapen jaar voor het grootste gedeel e afgebouwd en zulks alleen door de weezen onder toe en opzicht van hunne bazen De rechtbank kamer van strafeaken te Utrecht behandelde dezer dagen de volgende zaak J Th S z r w thans in verzekerde bewaring bdi vaa opliehtiDg of verduistering ten nadeele van J B te Oudewater op 31 Oct jl gepleegd Deze bekl zou op gemelden datum zich begevea hebben naar den smid H de Zwart te Oudewater onder voorgeven van werkzaam te zijn bij Jan Boere en hem de daar in reparatie zijnde kachekleksels van Boere hebben opgevraagd meegenomen en te gelde gpniaakt Bedeirade bq Boere gekomen had bekl uit een gesprek aldaar vernomen dat die deksels bü den smid in reparatie waren Bekl legt door Boere gemachtigd te zijn die deksels uit de smidse af te halen en by hem te bezorgen wal get Boere ontkent welke ontkentenis bevestigd wordt door get Anna Boere haar vader had alleen goedgevonden dat de smidsknechl Rietveld die deksels terug zou brengen Get liinnebank verklaarde gehoord te hebben dat bekl bij den smid zeide geef mij de deksels maar want ik moet toch bg Boere gaan werken De deksels waren hem daarop meegegeven waarna bij ze naar Boere zou gaan brengen doch op den weg daarheen ontmoette hij een onbekenden boer met koeien bij zich die hem op zijue vraag een dag indienst wilde hebben voor 50 ets Om nu van geheele pak kaarten in het gezicht zgn glas volgde onmiddellijk de kaarten en het was nog geheel vol I Door haastig te bukken ontweek ik het glas dat na den spiegel achter my aan scherven deed vliegen Nu stond Harvey op en zonder verder mü met woord of blik te verwaardigen verliet hij waggelend de kamer Tk bleef achter beleedigd en verbaasd Wat hy gedaan had verdiende ik wel een beetje want de onomwonden zinspeling op den zwarten koffer was eene onhandigheid geweest en hij zou nu natuurlijk op zijn ho ide zgn Zoodra ik een beetje bekoeld was begreep ik dat ik thans moest trachten mg Van den man meester te maken De gebroken spiegel maakte dit tamelyk gemakkelijk Ik liet den kastelein komen de kellner was op het gerinkel van het glas komen binnen vliegen en toen de man kwam zeide ik hem dat een hoor die ik ter nauwemood kende mij in zgn huis onverhoeds had aangevallen Do kastelein scheen dit niet zeer belangrijk te achten maar hg was woedend toen hij den gebroken spiegel zag Hij verzekerde mij dat de man het wel betalen kon en hij wilde regelrecht naar zijne kamer gaan Ik hiold hem tegen De man is dronken zeide ik en je zult van avond moeielijk iets anders van hem krijgen dan scheldwoorden en klappen Dat s waar zeide de waard besluiteloos maar ik moet toch mijn geld hebben