Goudsche Courant, zaterdag 3 januari 1891

a da deksels sf te komen had hij een jongen 8 oaoten gegeven met last die deksels bij Boere te brengen Dat de u niet oatvangen heeft is niet bakl s schold maar komt op rekening an den hem onbekenden jongen Alle getuigen verklaringen worden door bekl weersproken met eene radheid van tong die nu eens van geslrpenSeid getuigde dan weer van eene verregaande brutaliteit maar over t geheel van de waarheid van get Anna Boere s verklaring dat de man b j haar in huis maar altgd doorpraatte en ze hem dus maar liet pralen De get Rietveld knecht bg den smid Zwart had een kaclielpijp bij Boere brengende daar gehoord dat bekl beloofde de besproken kacheldeksels wel te zuUeu meebrengen van de smidse en Boere daarop heeft geantwoord nou het ia ook goed I Dit bevestigde dus bekl s bewering tot het afhalen en bezorgen gemachtigd te sgn dat hij bij den smid zou gezegd hebben ik ga bg Boere werken ontkent bekl men moet hem daarin wel verkeerd verstaan of begrepen hebben Verder zegt bekl dat hg gaarne eens eene boodschap doet voor een ander dit is bekend want zoo heeft iemand hem wel eens een briefje van ƒ 100 ter bezorging gegeven wat goed is uitgekomen Als hg nu weer in Uudewaler komt mI hg zoo waar als God hem helpt den jongen gaau opzoeken die hem in deze zulk eSD poets heeft gebakken dat kan hg er niet too bq laten De subst off van just mr N de Bidder achtte het feit van oplichterij aan bekl ten laste gelegd bewezen Daartoe ging Spr de feiten en verklaringen van getuigen nh Dat bekl geen opdracht van Boere heeft gekregen mag als bewaarheid aangenomen worden Toen hij nu bg den smid kwam en daar zeide opdracht te hebben deed hij zich voor in valache qualiteit Daarmede gaat dua aamen dat bekl bg den smid is gekomen met het doel zich de oksels woderrechtelgk toe te eigenen en door eene listige kunstgreep in het bezit der deksels ia gekomen De verweiing van bekl is zeer onhoudbaar slechts steunende op twee onbekenden den koe boer en den jongen die geen van beiden gevonden of ontdekt zijn Ten slotte eichte Spr tegen dezen bekl recidivist die ook reeds met deze rechtbank heeft kennis gemaakt gevangenisstraf van een jaar Ue verdediger van bekl mr van Petersom Eamring die deze taak van een toegevoegden collega had ovemomen betwistte de qualificatie van oplichting op rechtskundige gronden eu bestreed dat zgn cliënt onder valsche hoedanigheid bij des smid is gekomen uit veel ia aannemelijk gemaakt dat bekl den indruk kon verkregen hebben eene opdracht te hebbeu ontvangen tot het afhalen der deksels en mocht hij bij den smid ook al gezegd hebben ik moet bij Boera gaan warkaa ashtti pi dat nog geen listigen kunstgreep Motieven voor eene veroordeeling meent hg hier niet aanwezig en concludeerde ten slotte tot vjgspreak Ka re en dupliek bepaalde de rechtbank de uitspraak in deze op Maandag 5 Jan e k Zelü Russische bladen wgzen nu en dan op het harde lot dat de Israëlieten in Rusland te verduren hebben Zoo gaf de Nmoi e Fretni a onlangs eenige treffende mededeelii gen dienaangaande Voor elk dier dat de Israëlieten slachten om tot Wacht in alk geval tot morgen zeide ik en naam da noodige maatregelen dat hij ja intusscban niet ontsnappen kan Zoo doende kon ik mijn misslag waar goed maken Ik gebrnikta den waard aU schildwacht om op mijn gevangene te passen Hg zal nu toch geen rede verstaan zeide ik opnieuw Maar morgen moet u je geld hebben Aan eenige deuren is een kuip aan de buitenzijde zeide de waard Ik vind dat dikwijls zear gemakkalijk voor gasten die te diep in hun glaasje hebben gekeken Op de deur van zijne kamer is ook een knip Ais hij over een paar uurtjes alaapt zal ik er die zachtjea opschuiven Hg zal wel niet uit de tweede verdieping naar beneden springen Voor mij was het eene verademing dit te booren Ik ging met een veel lichter hart naar mgne slaapkamer maar ik deed den geheelen nacht geen oog toa Ik docht voortdurend aan dien man die onder hetzelfde dak met mij sliep Wie weet hoe hem nu mijne onvoorzichtige en vreeielgke woorden misschien pijnigden terwijl hij wachtte op hetgeen den volgenden morgen hem brengen zou Wat de morgen brengen zou Ik had een plan ontworpen maar ik vermoedde weinig dat die dag mg zulk eene gewichtige ontdekking bereidde Den volgenden margen ontwaakte ik qit den onrustigen slaap waarin ik tegen het aanbreken van den dag gevallen was Tot mgn verwondering zag ik dat het al acht uur was Onmiddellijk keard n voedsel te gebf uiken moeten zg belasting betalen en bovendien wordt een verdere bgdragen geheven bij den verkoop van dit vleetch De inning van deze belastingen wordt door de regeering aan den meestbiedende verpacht en deze traoht gelgk zioh denken laat er vac te halen wat hg kan en laat zich behalve de wettelgke belastingen nog een groote belooning voor zgn moeite geven Den denkbeeld van de uitbreiding van dit misbruik geeft het gedrag dat in het kleine stadje Berditscheff op deze wgze van de Israëlieten geeischt wordt Voor het slachten van dieren werd volgens de wet in het afgeloopen jaar ruim 60 000 dor Israelietisohe inwoners geéiscbt In werkelijkheid echter werd ruim f 324 000 van hen gevorderd Sedert korten tgd hieft men ontdekt dat alle Israëlieten iu het Transcaspische gebied jaren langwoonden zonder da zg daartoe van de regeering vergunning hadden Thans worden zij duizeode m lenver natr oen nederzetting verbannen waar hun geloofsgenooten honger lijden Vele dezer gezinnen waren reeds verscheidene jaren in het Transcaspische gebied gevestigd Umd Het hoofdbestuur der Maatsohappg ter bevordering der Veeartsengkunde in Nederland heeft ter voldoening aan eene opdracht der algemeeue vergadering een groot aantal brieven geschreven aan geneesheeren met het doel een overzicht te krggen van de wgia waarop de keuring van vee en vlaesch het vervoer en het gebruik van vlecsoh van in nood geslachte dieren het toezicht op de vildergen enz in do verschillende gemeenten van ons land geregeld is met het doel om op grond van de veraohillenda gegevens die aan het hoofdbestuur verschaft zulleu worden te kunnen aandringen op eene rijkswet regelende keuring en toezicht Het vuornemeu beitaat aan de inspeoteura van het Geneeskundig Staatstoezicht aan wie dit schrgven cc de brieven zgn medegedeeld de ontvangen gegevens mede te deelon en zoo mogelgk in overleg te treden omtrent de opgrond daarvan gewenscbte voontellen aan da regeering In de Ned Bakkerscourant lezen wa o a de volgende barichten Zooals bijna iedereen zoo zijn ook de bakkers die te Amsterdam nog turf stokeu verrast door den plotsding ingevallen winter Het gevolg daarvan is zonder turf De bak of bakkersturf dia iu gewone tgden 4 50 per 1000 stuks franoo older koaten wordt nv betaald mat ƒ 7 a 7 50 Voor het vervoer van eene partij meel in Amsterdam van het Oosterdok n r de Oude Schans vraagt man zelfii ƒ 0 60 per 100 KG De turf die ia hoofdzaak uit Vinkavean afkomstig is wordt dagalgks met sleden van KOOO stuks naar de stad gebracht waar ze in karren wordt overgeladen Ook beeft men verleden week een 1 1 tal waggons met turf geladen maar dit schgnt zoo slecht te bevallen dat dit weder gestaakt ia De meelvoorraden te Amsterdam zgn niet groot Overal heerscht achaarschte De zendingen die par spoor aankomen worden gelgktijdig over een groot aantal afnemers verdeeld zoodat niumnod krggt wat hg eigenlijk ontvangen moest Als deze toestand lang aanhoudt zat eene verhooging der prgzen niet achterwege kunnen blijvan Voor het tegenwoordige bigven de prij u nog matig tegenover andera koopwaren in levensmiddelen mijne gedachten naar mijn gevangene terug zooals ik hem reeds begon te beschouwen Was hij nog in zgne kamer Waarmede zonden zgne gedachten thans bazig zgn Had da waard reods met hem afgerekend Ik trok snel mijne kleederen aan en spoedde mg naar het portaal Mijne kamer was op de eerste verdieping die van Harvey op de tweede maar niet boven da mijne Toen ik mijne deur opende hoorde ik de stem van Austin Harvey die naar zgn broeder vroeg Da kellnar antwoordde dat de heer Harvey nog in zgne kamer was Niemand had hem nog gezien of was bij hem geweest Ken zwaar pak werd mij van het hart gewenteld Austin kwam boven en ik verschool mg achter mijne deur Zoodra hij voorbij was sloop ik weer op het portaal Ik hoorde hem zijn broadar roepen en trachten da deur te openen £ r kwam geen geluid uit de kamer Ik begon weer te beven op de gedachte dat mijn prooi mij wellicht ontsnapt was Hij is binnen zeide de kellner Hij doet maar alsof hij slaapt mijnheer Zij overlegden een ooganblik fluisterend met elkaar en toen gingen beiden in de kamer naast die van Philip en die vlak boven de mijne was Tusschan de beide aangrenzende kamers was een deur Deze deur was gesloten maar de kellner had den sleutel Austin wierp zijn overjas op een stoel en ging door do zijdeur in de kamer van zijn broeder Nauwelijks was hij de kamer uit of ik er in terwijl ik een Bolteolandscb Overzicht In ons vorig Nr deelde wg reeds eeu en ander mede uit da rede die de ministar president in Frankrijk iu de vergadering der senatoriale kiezers te Fargs ten behoeve zgner candidatuur gehouden heeft Het volgende verdient hieruit nog medegedeeld te worden Afgescheiden vau de groote gebeurtenis die het overheerschend kenmerk der negentiende eeuw zal zgn het vestigen der derde republiek euhaur steeds toenemende bloei te midden der monarchale staten mogen wij met rechtmatige zelfvoldoening op de veranderingen in onzen binnenlandsoheu toestand neerzien ondanks de hinderpalen waarmede de weg bezaaid was ondanks de gevaren waaraan de republiek was blootgesteld Wg hebbon kostbare vrijheden veroverd de vrgheid van vergadering gevestigd de vrgheid van drukpers tot stand gebracht en wg stellen ons voor de vrgheid van voreeniging in te voeren Wg hebben de vrijmaking van don staat ton aanzien van het godsdienstig geloof verzekerd on een Aooruitgang bewerkt die eene inleiding is tot de scheiding van kerk en staat welke de wijsgeerigc geesten beschouwen als het laatste woord van de hodendaagsche evolutie De formules dezer vrijmaking zgn neergeschreven in onze schoolwetten en ie de legerwet die wg tegen onze wederpartij zullen verdedigent zonder ouit toestemming te gevao tot een stap achterwaarts Ziedaar den arbeid waartoe ik medegewerkt heben waartoe ik bereid ben verder mede te werken Indien gij mg op mgne pUats in den Senaat handhaaft zult gij mg met hart en ziel toegewijd vinden aan het departement der Seine klein v an omvang maar groot door het aantal zgner burgers zoo groot vooral door al wat voortreffelijk op zijn grond bgeen is zoo groot eindelgk door de edele gevoelens walke het tot het hart on brein van Frankrijk maken Gg zult mij eac vastberaden voorstander zien van da vooruitgaande beweging eu van da damoeratische hervor mingan ik zal onophoudelgk nagaan waar de vrgheid te vinden is en steeds meer licht en gerechtigheid zoeken Ten laatste beriep de minister zioh op hetgeen hg tan tgde van den oorlog met Duitsohland voor de nationale verdediging gedaan heeft en op wat hg verder thans als minister van oorlog over s land weerbaarheid heeft verricht De energie met welke de Duitsche keizer da on afhankelijkheid van bet koningsschap tegenover de partijen handhaaft schgnt naar de yojrd opmerkt den Oud Pruisischrn eontervstieven eene hoogst onaangename verrassing te hebban bereid Klaarblgkelgk heeft da ministar Harrfurtb gesproken in naam van den sonvereiu toen hg aan de oommissie van rapporteurs uit dan Landdag verklaarde dat de herziening der I iandgameindeordnung zal tot stand komen walka hinderpalen men ookderregearing in den weg moge laggen Zal het oven zoo gaan met de schoolwetshervorming die iu conservatieve en katholieke kringen nog veel levondigar protesten heeft uitgelokt De minister moge doen wat hg wil maar de conservatieven zullen ook doen wat zij verkiezen moet de heer Von Rauohhaupt hebben gezegd Indien da Oud Pruisischa aristocraten in deze houding volharden moet man zich voorbereiden op een conflict dat zeker niat ten voordeola van het conservatisme io het alga halve kroon in de hand van den kellner liet gigdan Ik neem deze kamer zeide ik fluisterend Zoodra ik schel kunt gij mgn goed boren bretlgeo Het is hier luchtiger dunkt mij En ik schoof den verwonderden man de kamer uit en keek hem na tot hg beneden was ia zgne ontsteltenis liet hg den sleutel op den grond liggen Ik gevoelde dat da oplossing thans naderde Ik deed de deur op het portaal dicht an sloot dia maar eerst schoof ik dan Lcip wear op Philips kamerdeur in die richting konden ze dus niet ontsnappen De deur tusschan de beide kamers durfde ik niet op slot doen om op deze wijze de broeders op te sluiten zg zouden zeker de klank van h t slot hooren Ik sloot mg dus liever zelf met hen pp Te oordeelen naar het geluid der stemmen in de aangrenzende kamer had Austin zijn broeder gevonden de kellnar had dus gelgk Ik luisterde aan de deur maar ik kon niet hooren wat zij zeiden Zij spraken te zacht Dit was een groote teleurstelling voor mij maar ik moest er mg wel in schikken Ik troostte mij met da gedachte dat als zg later meer in vuur geraakten hunne stemmen luider zouden worden Ik ging in afwochting naast de deur zitten en keek de kale kamer eens rond Het eerste wat mijn aandacht trok was Austin Harrey s jas dia hij achteloos op een oel had geworpen Wordt tervolgi metD zal uitloopen In de quatstie van da herziening der Landgemeindeordnungi kan de keizer rekegen op don steun dér liberalen hot is zelfs waar ohönlijk dat de katholieken zullen aarzelen zioh ten opzichte der politiek van de heer Vou Bauchha pt te binden daar deze concessie niet onvermijdelijk is om hun d medewerking der oonsorvatieren bij de schoolquaestie te Verzekeren Gelukt het keizar Wilhelm eene breuk met de katholieke partij te vermijden den zol do oppositie ffer Oud Pruisischa conservatieven hem niet veel moeite veroorzaken De tegenwoordige eerste minister van Griekenland Delyannis hoeft de noodzakelgkheid ingezien zgn Helleensobeu gver to temperen zoo zelfs dat hij mik itregelen heeft verordend om een gewapendeu terugkeer der Kretenser ballingen op hun eiland te verhinderen Aon do bg kaap Sonion en kaap Matnpan kruisende Grieksohe oorlogsschepen is bevolen alle vaartuigen mei wapenen en ammunitie voor Creto bestemd in beslag te nemen Of midden in den winter aan een opstand in de woeste bergen von Creto wordt gedacht wordt door sommigen betwgfeld andortn meeuen dat het voor de enkele Grieksche oorlogsschepen zeer moeielijk zou zgn de kleine vlugge vaartuigen te nemen die wapenen orerbtungen Zoo zou s ministers bevel niets anders z n dan eene formaliteit om zijne vorantwoordelgkhoid te dekken INGEZONDEN M de Bedactevr I In de N Rolt Ct las ik een bericht dat volgens de Wiener Mediz Wocheuaohrill te Fünfkirchen Oostenrijk eene typhus epidemie wos uitgebroken waardoor 3000 van de 32000 inwoners ziek zijn Als oorzaok daarvan wordt de verontreioiging van het drinkwater uit de waterleiding Als dat bericht juist is zou het mg weinig verwonderen als wij zoo iet van Gouda ook binnenkort zullen lezen ten minste het water wat ik tegenwoordig uit de leiding tap is zoo afschuwclgk smerig bruin groen en duf dat ik bet als drinkwater niet meer durf te gebruiken en daarvoor melk of wat anders neem terwijl natuurlgk voor koken enz ha gebruik onvermijdelijk is Onze minvermogende stadgenooten evenwel moeten het drinken uit gebrek aan bet r en zou ik gaarne eens vernemen of zulk vuil water werkelgk schedaIgk is voor de gezondheid of niet en of zulks dezen winter wellicht door buitengewone oorzaken niet schoon te krggen is door de waterleiding Mij Mocht het laatste wèl het geval zgn dan moest da Maatschappij eens er op gewezen worden beter aan hare verplichtingen te voldoen en niet de oorzaak te zgn van wellicht nog grootere onheilen an ellende doo deze winter reeds velen is berokkend Varder dankzegging voor du plaatsing M de R Hoogachtand Uw Dw Dr M In de maanden November an December 1890 zgn de volgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd aan het bureau van politie 1 Paar witte wollen kousen gemerkt H 1 zwart geëmailleerde armband 1 portemonnaie inhoudende ƒ 0 15 en een nickel horlogeketting 1 zilveren potloodpen 1 gzeran schoeubaslog 1 nickel horloge 1 zakboekje 1 rozenkrnna 1 granaten armbandje 1 paar gouden oorbelletjes 1 goudan ring gemerkt M H 1 portemonnaie inhoudende ƒ 0 Ï8 1 teekeudoek 1 rozenkrans 1 fantasie armband 1 bonte muts 1 paar wollen handrchoenon 1 wit sohonjo 1 rozenkrans 1 bloedkoralen armband met gouden sluiting 1 bont kraagje en een handschoentje 1 bruin koralen armband met gouden sluiting eenig breiwerk 1 gouden ring met zwart steentje 1 paar wollen handsehoenen 1 zilveren armband 1 gouden medaillon met koperen ketting 1 stalen rozenkrans De gevonden voorwerpen in de maandAn Mei on Juni 1890 en niet door de verliezers afjfehaald zgn ter beschikking van de respectieve vinders met inachtneming van art 2014 Burgerlijk Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen zo veel mogelgk geopend van 1 11 uur s morgens Da Commissaris van Politie te Gouda W N VAN GARDEBEN PETROLBÜM NOTEERINGEN van de Makelaars CaDtzlaar Schalkwijk te Rotterdam Da markt was heden vast Loco Tankfust 8 Geimportaardfust ƒ 8 05 Januari Fobruari on Maart levering ƒ 7 86 335 Staats lbteiiJ 4e Klasse No 2580 98 3181 1 74 3299 1120 8366 1287 3883 1643 4193 1760 4366 2093 4851 8407 4890 2571 4969 2697 6223 8070 6280 3161 5316 3163 6429 Trekking van Woensdag 31 December ƒ 100 19346 19478 19622 19821 19888 16737 16862 17219 17699 17953 18437 18674 18692 18689 18836 19168 19340 Prgzen van ƒ 65 SSy 8399 9769 12248 6020 6269 6375 6825 969 6982 7352 7381 7683 7994 8040 8080 20010 20369 20391 20481 20515 20575 8602 10016 12268 8651 10033 12665 8780 10281 13262 9004 10301 13589 9061 10682 13664 9154 11213 14776 9212 11337 15864 9274 11796 16072 9346 11799 16163 9376 11976 16327 9414 12141 16330 MARK TBBRICHTBN Gouda 31 December 1890 Veemarkt Geen aanvoer Vette varkens tameIgke aanroer handel gewoon 19 a 23 ct per half KG Biggen voor Engeland redelijke aanvoer handel gewoon 16 a 17 ct por half KG Magere iggen zeer weinig aanvoer handel flauw ƒ 0 60 a 0 90 per week Vette schapen geen Jaanvoer Lamm nwl redelgke aanvoer ha idel gewoon 14 a ƒ io Nuchtere kalveren eonigo aanvoer handel gewoon ƒ 7 a ƒ 12 Boter weinig aanvoer Handel vlugger Goeboter 1 65 a 1 64 Weiboter ƒ 1 30 a 1 40 ADVERTENTIEN Het Compliment vna den dag aan al mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden A DAM Aan alle Begunstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toegebracht en blgf mjj steeds by voortdnring minzaam aanbevelen C OOMS Eaam 407 Mgne beste wenschen aan mgne geachte Begunstigers bij den aanrang van het Nieawejaar V ed H VAM BAABZEL Aan Begunstigers Vrienden en Bekenden wordt bg den aanvang van het jaar veel heil en zegei toegewenscht door M P OOSTERBEEK in Melk en Boter Turfmarkt H 160 De complimenten van den dag aan al mgneBegunstigers Vrienden en Bekenden A VAM BBEÜ KELEN ia Mflk en Boter Turfsingel Met wederkeerige heiiwenscheu betuig ik mgn dank voor de vele blgkeu van belangstelling bg de jaarsverwisseling ondervonden H W G KONING Met wederkeerigen Jjeilwensch betuigt de ondergeteekende bg deze zijnen hartelgkeu dank aan allen din hem bij den aanvang van 1891 blgken van belangstelling gaven J M NOOTHOVEN van GOOR Aan allen die mg bg de intrede van het jaar van hunne belangstelling blijk gaven hartelgk dank met wederkeerigen heilwensch D N BROUWER Voor de belangstelling bg gelegenheid van het nieuwe jaar ondervonden betuigt de ondergeteekende met wederkeerigen heilwensch zgnen dank W J PORTUIJN DR006LBBVER Dank voor de rne blijken v i belangstelling Geluk zegen en voorspoed to eweuacht aan allen A K VAN DEE GARDEN Aan allen die mg bg de jaarverwisseling van hunne attentie blgk gaven mijn hartelgkeu dank met wederkeerigen heilgroet P M MONTIJN Hartelgk dank voor de belangetelling op 1 Januari ondervonden Heil en zegen zg ü allen toegewenscht J W HAVERKAMP ÜEGEMANN De Familie VORSTMAN dankbaar jegens iilleu die bg den aanvang van dit jaar weder blgken hebben gegeven van belangstelling weuscht hun en allen atudgenooten heil eu Met wederkeerigen heilgroet betuigt de ondergeteekende zgn dank voor de hem betoonde blgken van belangstelling bij het nieuw begonnen jaar J J BBRTELMAN Onder dankbetuiging voor dij vele goede wenschen mgne familie en mg deu 1 Januari 1891 toegebracht bieden wg allen die wederkeerig welgemeend aan Gouda 2 Januari 1891 BÜRGERSDIJK en Familie Met wederkeerige heilwensch hartelijk dank aan allen die mjj bij de jaarswisseling belangstelling toonden C KNAAP Mej VAN BERKFL Zeugestraat vraagt een EIlTDEEMEISJEi A JONKER ZONEN KACHELKOLEN a 1 per H L HAAKDKOLEN a f 1 40 per H L a co itant vrij aan huis bezorgd Gouda Kantoor Vest In lossing een lading FuisE mi um Haard en Nootjes Kolen waarvan de prgzen voorloopig zgn i contant vrg thuis KACHELKOLEN ƒ I j HAARDKOLEN stukken ƒ 1 40 d NOOTJESKOLEN 125 Onder aanbeveling UEd Dw q JAIV ZWART Pz Alom te bekomen DE BOÜim QLM of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazeu van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb Prijs 80 Cents