Goudsche Courant, maandag 5 januari 1891

Blocker s Cacao Maandag 5 Janoart N 441f 1801 t Djnste merk GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreketu Oe insendlng van advertentlto kas gesobleden tot een nor des namiddags van den dag der oltgare Onovert roffen KWA LITEIT Gegarandeerd zuiver LET OP DEN N A AM Bg akte op den 27 December 1890 roor den ondergeteekenden Notaris te Rotterdam gepasseerd is tasschen de Heeren THEOpORVS PISTEB riBULY Lid van de Eerste Kamer der Staten Generjiuil en Fabrikant wonende te Leiden en THEODOBVa PETRVa riRULY Particulier wonende te Gouda ter roortzetting der zaken thans door eerstgenoemde gedreven aangegaan eene Vennootschap welke gerestigd is te Gouda en gedreren wordt onder de firma J P VIROIY A C ten doel hebbende het fabriceeren ran zeep en patentolie alsmede den handel daarin en in de grondstoffen welte in de fabriek gebmikt worden zalks wat betreft den Heer THEO DOR DS PIETËR VIRDLT als commanditair vennoot en wat aangaat den Heer THEODORdS PETRUS VIROLT als beheerend en werkmd rennoot De vennootschap is aangegaan voor den tgd Tan 35 jaren aanvangende den 1 Janaari 1891 en alzoo znllende eindigen den 31 December 1925 indien althans een dor vennooten het einde alsdan mocht verlangen en znlks 6 maanden te voren schriftelgk zal hebben te kennen gegeven bg gebreke waarvan de vennootschap gerekend wordt met den 31 December 1925 voor den tgd van 10 jaren te nja gecontinaeeid welke continuatie voor 10 jaren telkens loolifng zal voortduren totdat eene sebrïftelgke keanisgeving als voor vermeld zal zgn geschied Wordende deze bekendmaking gedaan ingeT e art 28 van het Wetboek van Koopbandel A C VHS WIJNGAARDEN Notaris imr WgtmctB erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooak het lo rorden dor tanden tandpijn ont teking zweren bloedend tandrieeseh oaaangename reuk uit dan mood kalkvorming irorden 2eker voorkomen en f eneïen door het dagelgks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr POPP S C ee in aanmerkelijk rergroote flenchen voor 60 oenl 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr POPP i Tandporder of Tandpaitta ateeds de tanden gezond en schoon hondt Dr POPP a Tandplomheersel Dr POFP a Kraideo Zeep tegen eiken buidaitslag en voortreffelijk voor baden I Venns ïeep en Zonnebloemenzeep FOPP S iekrlstalUseerde en Trangpanat f tayeerinezeepe zijn de fijnste Toilet nn gezondheidazeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen flV De namaakaela van Aaatkerin Haadwater verwoesten de tanden binnen korten tqd W nr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogiat en Parfumeriewinkal van Nederland Key s boorden manchetten en voorhemdj es zgn buitengewoon Sterk elegtnt in het dragen Toortreflèl k en goedkooper dan het waachloon voor linneugoed o Uey s boorden manchetten en voorhendjes worden na het gebruik eenvoudig weggeworpen zoodat men altqd nieuwe uitstekend paasende boorden manchetten en voorhemdjea draagt Key s boorden manchetten en voorhemdjes zijn uit papier vervaardigd met linnen overtrokken en daardoor van echt liuaen niet te oodsracheiden modellen j l 6 j iau Gangbaarste É fffL OOBTHX p d t iiS t W 4M a M MTAon t r bmphaw dMiJ l I p dos p ri IS B da 9Mrl 7 uvoour B f doiUi 1 St Teikr gbaar te Gkmda bq den Heer C A B BANTZINOER Korte Tieadeweg D 17 J W P Tan EDE van der PALS Markt A 107 of direct bg MEY EDLICH VcrMul fieschUt Lelpsig Plagwits Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao ic j m i cn Ocelmati door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde ftibrieati on uitsluitmd gebruik van jne en fijnste grondstoffon ftarandeeren den verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao con aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reep l tiketten De Firma beiiaalde 27 Brerets als noflereparicler 44 Eere Diploina 8 gonden enz Medailles oen bewijs van Uitmuntend fijn brikaat B Mb 1874 schreef de Aocademie national de Paris Nous TOU8 déoemone une Ifedaille d or yreaifère elsiise en consideration devotre ezQeUente fabrication de Chocolat bonbons variee etc eto StoUwerck s fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Conflsenrs Banketbakker enz enz Oeneraalvertegemvoordiper voor NederlandJnliiu Mattenklodt Amsterdam Kalveretraat 103 VRAAG Palriek te Westzaan Opgericht 1825 CHOCOLAAD liROOTËS Gouda Soelpertdruk van A BaiiiKifAN k Zoon De nitgare dezer Conrant geachiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen Oe pr s per drie maanden is 1 25 franco per poit 1 70 Maoaderlgke Nonuaen VIJF CENTEN BU deze Conrant betasort een Byvoefcsel BINNENLAND GOUDA 3 Januari 1891 De collecten bg het voltrekken van buwelgk op bat Baadhuia in 18Ï0 hebben opgebraebt 216 14 Naar wjj vernemen bestaat het plan om in het begin der volgende week eene harddraverq te doen houden door paarden voor arresleden geapannen Bg bealnit van den gemeenteraad van Bsrg Ambacht zal aan do 2e Openbare School nog een onderwgzer aangesteld worden Het salsria van den nieuwen titularit tal 460 bedragen De Jaartykiole Kleuwfaara oollecte teBerg Ambacht bracht ditmaal 657 70 op Aan de behoeftige gexinnen werd ruime uitdeeling van brood rgat en teenkolen Aan aommigen werd ook geld uitgereikt Men cbrijft aan de K B Ct Nu er telkena geaproken wordt over het varkoopen van aterken drank op het ga ia hst niet onaanlig te vernemen hoe aommigen de bepalingen der drankwet weten te ontduiken Op den Bgn van Leiden naar Bodegrave woVdt door de entera geen aterken drank verkocht maar zg bieden den aehaataenrijdera een kop warme melk aan Voor 6 cent en geven daarbg een brandewgntje cadeau Op de prijavraag voor een oorspronkelgk blgapel door de heeten Le Gras en Haspela eenige maanden FEViLLBTOX DE TWEE BBOEDEBS 16 C7 M E geUeh Ik nam de jaa werktuigelij k op en gehoorzamende aan de gebruiken van mgn beroep begon ik bet kleedingsatuk nauwkeurig te bekijken en de zakken te onderzoeken Ik vond ia den eenen zak een paar zwarte glacé handschoenen oen klein gebedenboekje in een anderen een paar ahilliug en een kaar JMétui in den rechter boratzak In den linkerborstzak was een zakdoek Toen ik de jas had nedergelegd nam ik die weer op Het fluiateren in de naaate kamer duurde nog altoos voort Ik had niets beter te doen werktnigelijk stak ik nogmaals dé band in de zakken Ik haalde den zakdoek voor de tweede maal er uit en juist toen ik dia weder in den zak wilde steken braoht een onverklaarbare nieuwsgierigheid er mij toe mgn hand nog dieper in dien zak te steken Ditmaal voelde ik een klein propje in een hoekje f was buitengewoon diep Ik haalde er een stukje dun papier uit dat verfrommeld was en toen maar in den zak gestDken waaruit men het later vergat te halen Ik streek bet glad Het bleek geleden uitgeschreven zgn ongeveer veertig atukken ingekomen Door een rleeschhouwer te Amsterdam werd Dinadagavond tegen elf uur aan bet politieperaoneel van het bureau aan de OiRIa Brug een emmer uitmuntende bouillon geaclionken ten einde den mannen die in deze koude de nachtronde doeic te Verkwikken bg bet op poat trekken en het terugkeeren De mededeeling werd er bijgevoegd dat Woensdag morgen nog ongeveer driemaal die hoeveelheid gereed zou zgn Aangezien er aan verschillende stations der spoorwegen groote opeenhoopiogen van goederen zgn ontstaan en er niet zoozeer gebrek ia aan werklieden als aan opzicht voerend personeel heeft de minister van waterstaat enz aan zijn ambtgenoot van oorlog verzocht om op aanvrage t delgk een aantal geschikte onderofficieren bewhikt M t l Uaa Op dit verzoek is gunstig beschikt Een van den gouverneur van Sumatra s Westkuat ontvangen telegram gedagteekend 2 dezer bevat de volgende berichten Door zware regens zgn in de laatste dagen nabg Taloe de standplaats van den aasistent resident van Ajer Bangia en £ au aardatortiugen ont8 aan die eene rivierverstopping veroorzaakten tengevolge waarvan genoemde plaats en omstreken vele voeten onder water zgn geraakt Den eersten dezer was men daar met een groot aantal beereodienstplichtigen uit alle Israssen aan het werk toen door eene aardstorting vele menschen bedolven werden Een bandar 28 vadem lang was daardoor totaal verstopt geraakt hetgeen bet water onverwachts zoodanig had doen stggen dat de gourernementagebouweu tot aan het dak in het water stonden Southend naar zgn te eeu bagage etiquette Londen irSouthend naar Londen t Betoekende op zich zelf niet veel Maar het was juist het biljet dat ik niet op Philip Harvey s koffer te Fargs kon vinden Southend naar Londen Hoe kwam dit papiertje in den zak van Austin Harvey f De verklaring lag voor de hand riet was een biljet van een stuk van zijne bagage Hij woonde immers te Southend eu kwam stellig meer dan eens te Landen Deze verklaring scheen voldoende maar mg voldeed ze niet Terwgl ik daar nog op het biljet zat te staren gebeurde er juist wat ik gehoopt had In bet vuur van het twistgesprek verhief zich de stem van Philip Harvey Ik geloof nooit dat ik het heb gedaan I zeide hg met nadruk Je moogt zeggen wat je wilt ik geloof het niet Wat tooh niet de moord Zou die man in staat rgn voor zgu eigen broeder zulk eene rol te pelen f Stil t zeide Austin maar na een oogenblik was het de stem van Austin die duidelijk hoorbaar werd Ën daarom moet zijn waren de eerste woorden die ik hem hoorde zeggen eu vervolgens nO Philip Philip waarom beken je het nietP Voor wien houdt gij het vol Nog eens bewgst je brief aan mij te Parijs niet genoeg dat ja wiat wat er in dien afschuwelijken koffer wasP En nu ontken je het o Philip Philip ADVBBTENTIBN worden geplaaUt van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TB LETTERS worden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alle Advertentien f ratit opgenomen in het ADVEETENTIEBLAP t welk des Maandags veraehgnt Levenagevaarlgko pogingen tot lichting van het hoog opgeborgen archief dat gedeeltelgk reeds onder water atond bleven vruohtelooa alleen de regiatera van den burgerlgken stand het notariaat en hel vendukantoor beneven hot archief der laatste maanden werden gered Eoeds warou tien Igken te voorschgn gehaald en vermoedelgk waren er nog vgftig of meer personen bedolven De laraahoofden waren bgna allen en de panghoeloe s kopalla allen zwaar gekneusd terwijl de heerendienstpliohtigen ordeloos waren gevlucht Tot het verleenen van de noodige geneeskundige hulp is de officier van gezondheid van LoeboeSikaping ontboden Het technisch bureau De Voogt te Amsterdam heeft het initiatief genomen tot het oprichten van een IJspaleis achter het Egksmuseum waaneer daartoe de vergunning wordt verleend Het fraaie plan is ontworpen door den heer H P fierlage architect aldaar Het bestaat uit een lange galerg met aieada en een toren in het midden Het wordt op Sussische wgze vervaardigd Een houten geraamte aiet draadwerk bespannen wordt met water bespoten totdat de gskorst dik genoeg zal zijn De aannemer de heer J T Thiiring heeft zich bereid verklaard het plan uit te voeren voor ongeveer 3600 De opbrengst der entr zal dieuen om de kas van Kindervoeding te stgven Men is bozig de noodige fondsen voor deze liefdadige onderneming te verzamelen die zeker het groute aanloksel van nieuwheid zal bezitten en dat van twee zijden aanbeveliug verdient De koffer I riep Philip blgkbaar tt er ver schrikt Spreek daar niet van Kr is nog een duivel hier in huis die ittg met dien koffer vervolgt Ik zweer je dat vódr gij hier zooeven binnen zgt gedrongen ik niet de miuste kennis had van hetgeen er in mijn koffer was Groote God I ik kan het nog niet gelooven het Igk van tante Elisabeth I Ik gelooi het nog niet Austin Je houdt mg voor den gek Zg heeft je verteld wat er Zondagavond tusachen ons voorviel en nu tracht je mij vrees aan te jagen opdat ik zeggen zal i dat het mg spijt Nn dan het spgt mij Maar haiir Igk in den kaffer I ik geloof het nooit I Ik drukte mgn oor tegen de deur Bevende van spanning luisterde ik naar het antwoord van Austin maar ik kon het niet verstaan Weder een lange stilte Maar nu sprak Austin weder verstaanbaar Als je nu niet het eerste vreeselijke punt ontkent zeide Austin waarom ben je dan zoo dwaas om het overige te ontkennen P Ik atem toe wat ik mg herinner riep Philip maar ook niets meer 3e zult toch niet ontkennen dat je dien avond boven je theewater bent geweest P Neen zeide Philip Je wist dus niet wat je deedt zooala het helaas maar al te dikwgls het geval ia Zoover ik kon waarnemen zweeg Philip Luister begon Austin opnienw maar Philip viel hem in de rede tX