Goudsche Courant, maandag 5 januari 1891

ADVERTENTIÊN Ondertrouwd M J J A DE QRAAF EN G A M STÜBBÉ I f£ f 5i 2 Januari 1891 S Sat van rent henige en algemeene kennisgeving Koopt geene Naaimachine alvorens eene ECHTE SINGER fabrikaat der SINGER MAATSCHAPPIJ te liiewYorV op proef ontboden te hebben Eenig Depot te AMSTERDAM RALVERSTRAAT 62 Eenig Depot te ROTTERDAM Hoog straat 346 EenigDepot te s HAGE Lange Pooten 16 Orootste keuze Laagste prijzen Ie de Zll f Ct komt het volgend ingezonden tukje voor Twee dames uit de fatsoenlqke stand reizen op de Ijjn Arnhem ZatSeu in oen compartiment ie klassedames Te dieren gekomen moeten meer passagiers opgenomen worden dan de beschikbare ruimte 3e klasse toelaat een gewoon versohjJQsel in den laalsteu t d De conducteur weet echter raad dis galante heer is niet bang voor dames Hier is nog plaats en tlnks een tiental militairen worden bij die dames gestopt en of deze laatsten den conducteur er al attent op maken dat het een Umescompartiment is en bovendien niet zoovele reizigers kan bevatten t helpt niets en brutaal geeft h ten antwoord als e zoo niet mee wilt stap dan maar uit terwijl nu een der krygers den doorslag doet om in hst gebrek aan plaats te voorzien voor op den schoot dier dames te gaan zitten Wat zegt u wel M de B van zulk een schandaal kan het ellendiger Staat het publiek dan geheel machteloos tegenover de Expl Mij t Is te hupen voegt de Zmoltehe Ct hierbij dat deze conducteur duidelijk zal knnnen worden aangeduid on dus streng zal worden gestraft t Publiek ondervindt in de laatste weken groot ongerief en belangrijk financieel uadeel van den dienst der spoorwegen Daar behoeft werkelijk geen onbeschoftheid van het personeel by te komen Knoeierij in den boterhandel in Prankrqk De heer Gervaise een der grootste fabrikanten van Normandische boter te Isigny schreef het volgende aan den heer Closeret afvaardigde van zijn departement Tegenwoordig eet in Frankrijk iedereen te beginnen met den beer Camol tot den armsten drommel toe hoog fijne fijne en goede boter zijnde talk en vet afkomstig van nagenoeg alle dieren der schepping £ u was het nog maar vet en talk het zon nog zoo heel erg niet wezen maar die grondstoffen n eerst zelf verknoeid met kleursel en diverse extracten met katoenzaad en aardnotenolie met karnemelk en God weet wat al daarmee wordt tegenwoordig de sedert eeuwen beroemde boter van Normandië bereid af althans iets wat in den handel beurre d Isigny geheeten wordt Wel zijn er wetten en reglementen en strafbepalingen op de vervalaching van levensmiddelen en bedrog in den handel gepleegd maar iedereen weet d t zij niet worden toegepast Trouwens het staande leger en de reserve zouden ook wel moeten opg loepen worden wilde men alom een waakzaam oog honden op de fabrikanten van en handelaren in achijnboter en op de heeren scheikundigen die ilaaraan meewerken Al die eerzame industrieolen worden schatr k en naar evenredigheid ruï eeren zich de brave boeren die nog boter uit de melk hunner koeien blijven maken zooals hun voorouders hebben gedaan Het kan toch wat verkeeren deze voorouders hebben drie kwart eeuw geleden gelachen om de kozakken die zoo groote liefhebbers waren van talk en vetkaarsen en deanooda hun schoensmeer als boter gebruikten en nu zgn wij zoo vcr gekomen dat wij zelf talk en vet op tafel hebben en ons verbeelden dat het boter is Daaraan zal een einde komen zoodra deze boter eene bepaalde en verplichte kleur zal hebben die Weet Edith alles riep hg heftig Natuurlijk weet zij het grootote gedeelte zeide Austin Je kunt toch niet ontkennen dat je herhaaldelijk hebt verklaard i at je de oude vrouw wat zoudt doen als zij nog langer zeurde over je slechte gewoonten Je hebt het Edith zelf gezegd Ja stemde Philips toe maar het was geen ernst Goed vervolgde Austin Zondag avond kom je opgewonden thuis je krijgt woorden met tante je duwt haar de kamer uit Dit alles stem je toe Ja 1 zeide Philip met krachtige stem Je bent zoo hoorde ik nog altijd luisterende door Austin zeggen Je bent den geheelen nacht met haar alleen Den volgenden morgen is zij verdwenen Wij verlaten samen het huis en een paar uur later wurdt het lijk in je koffer gevonden Of je het nu wilt erkennen of niet dit is een feit Philip zweeg En nu ontken je dat jij het lijk in den koffer hebt gelegd Toch wist je dat het daarin was dat bewijst je brief aan mij Austin zeide Philip met heesche stem ik heb je altoos liefgehad en geëerd als een ouderen broeder en voor zooverre ik mij herinneren kan heb ik ondanks al mijne verkeerdheden nooit een leugen in mijn leven verteld Ik zweer je vóórdat je van morgen in mgiie kamer bent gekomen wist ik niet dat tante Elizabeth dood was Waarom heb je mij dan dien brief te Parijs ge geen bedrag en vergissing toelaat en langs een anderen weg komen wq er zeker nooit Eu langs een anderen weg anllen wy er ook niet komen Overigens komt de quaestie eerstdaags bg de Frausche Kamer in behandeling De commissie daarmede van staatswege belast is met haar rapport klaar en zal eene wet voorstellen naarbij de margarine garineen boterfabrikanten verplicht worden hun produ t en alle met margarine vermengde boter zoodanig te kleuren dat zq nooit voor natuurboter kunnen doorgaan De heer lluseret is voorzitter van die commissie men ontveinst niet dat dit wetsvoorstel veel tegenstand zal vinden wellicht zelfs in den raad der ministers j de margarine indutrie is op hare manier rijk en machtig geworden Zg bloeit vooral in Marseille Minister Bouvier is zelf een Marseillais Er kan gerekend worden op koléssale intriges en geknoei in den parlementairen winkel Daarom worden nu reeds Bonden opgericht Liga s gevormd en een algemeen petitionnement uitgelo i t in Normandië en Bretagne Groote en kleine zuivelboeren sluiten zich aan benevens rroota firma s die hun eerlijken naam behouden hebben als de firma Gewaise reeds genoemd de Pigneau s Pirou s Demagnij s en andere Aan deze Liga s reikt van andere zijde de band de machtige Syndicale Kamer der boterhandelaren te Parijs Ën wy doen het met onze vrome wenscben in de hoop dat onze Vereeniging ter bestrijding enz spoedigmoge inzien dat wy het met modderen en met halve maatregelen ook nooit ver zullen brengen en zg liever van au af moest aandringen op het geen vroegof laat en liever vroeg dan laat hier te lande ookzal moeten aangedurfd A O Cl De N Rait Ci bevat bet volgende artikeltje dat dezer dagen onder de aandacht verdient gebracht te worden ook van Gouda s ingezetenen Het Gasucut bu Voest De strijd met de strenge vorst is terwql ik dit schnjf zoowel hier als elders reeds sinds weken begonnen en zal misschien nog lang duren Het is voor de directie der gasfabrieken een zeer drukke tijd want niet alleen dat zg tegemoet moet komen aan tal van boodschappen over bevroren meters aanvoer buizen en lantaarns aan haar zijn nog betangrgker zorgen toevertrouwd waarmede hel publiek of beter geregd diegenen die geen studie van het vak maken meestal onbekend blijven Het gebeurt dat een directeur zelb d r waar hg in staat ia dagelijks het getal opgegeven oevroren meters en lantaars te doen ontdooien door enkele personen lastig gevallen of bepraat wordt omdat zij volstrekt met begrepen dat behalve in de stad door hem ook op de gasftibriek de vorst bestreden moet worden zoodat hem de tgd blijft persoonlek zijn belangstelling te toonen in zijn bevroren consumenten die meestal spoedig genoeg door de fitters op heel eenvoudige mauier uit hun verduistering geholpen worden Kan evenwel in bijzondere gevallen de fitter het bezwaar niet wegnemen dan is het noodig dat de leiding aan bekwamer banden worden toevertrouwd Alhoewel het ons te ver zou voeren om alle omstandigheden op te noemen waarbg acht gegeven moet worden op de veligheid en goeden gang van zaken op eene gasfabriek zoo wil ik toch in bet gTt enkele punten aanstippen stuurd vroeg Austin raw Weer volgde er een stilte maar eindelijk sprak Philip duidelijk genoeg Ik moest je maar liever alles vertellen wat ik mij herinneren kan Natuurlgk alles een beetje verward dat begrijp je Maar Austin er ia geen enkele kans voor mg wat Edith betreft ké Natuurlijk niet riep Austin heftig Zij is mijne verloofde Hoe durf je er nog van spreken I Heeft juffrouw Simpkinson bet je dan niet zelf gezegd Ja ik weet bet Enfin nadat mevrouw Simpkinson het mij gezegd had besloot ik te gelgker tijd te breken met Lucy nit den tabakswinkel Ik zeide het haar en ik schreef het haar ook Ën ik kreeg twee brieven vol klachten en vol verwgten Het waren zeer heftige brieven Toen ik dien Zondag avond thuis kwam stond mgn koffer gepakt om den volgenden morgen te kunnen vertrekken en ik had haar laatsten brief in den zak met een portret en een haarlok dien zij mij zond arm ding Ik wierp een en ander bovenop mijn kaffer en sloot het deksel en ik wist dat ze daar lagen Je weet men blijft gaarne op goeden voet met eene dame al trouw je haar ook niet en als Edith mijn koffer bad geopend dan zou ze den geheelen rammel hebben gezien en alles geraden Ik zou liever sterven dan dat Edith slecht van mij dacht nËen zeer aannemelgk verhaal zeid De aanvoer van groudstoffen wordt door het gesloten water bemoeilgkt ongeregeldheden ontstaan in de berging en afvoer der bijproducten als cokes teer en ammoniakwater De lichtkraoht van het gas vereischt grootere zorg De condenaar scrubbers en zuiverkisten kunnen zeer gemakkelgk bevriezen en vorderen aanhoudend toezicht De gashouders mogen niet uit het oog verloren worden daar waar telescoophouders of ijzeren kuipen boven den grond gebruikt worden geve men acht op gs zoowel op dat in de randen als op dat wat onder water aan de wanden zich kan vormen Ongelukken kunnen hieruit oort loeieu Voeg bg dit alles de zorg voor brug ovorgangen en zinkers buizen onder water in de eerste vormen zich gemakkelijk gaen uaphthalino verstoppingen de tweede kunnen door gspprsing breken dan bemerkt men dat er behalve het meter en lantaarn ontdooien nog iets meer te doen is dat ons door de zeer strenge vorst wordt opgelegd Moge de korte opsomming van voornoemde zaken anderen zacht in hun oordeel stemmen daar waar zg meenon te moeten klagen over onvoldorndeo gasaanvoer door de vorst veroorzaakt allen kunnen niet tegelgk geholpen warden ook kunneu het niet allen tevreden menschen zgn maar waar hard gewerkt wordt moet men voldaan zgn als het mogelijke wordt verkregen De bedoeling van dit schrgven is dan ook geen andere dan het publiek er eens op opmerkzaam te maken met welke groote moeilijkheden de directie eener gasfabriek in deze dagen van strenge koude te worstelen heeft Zgn wg hierin geslaagd dan zal dit voorzeker bgdrageu om de gasverbruikers in sommige plaatsen een billgker oordeel te doen vellen dan helaas thans wel eens het geval is Ken Oatdirecteur PËTROLËUN NOTËEaiNGËN van de Makelaars CaBtzlaar SehalkwUk te Rotterdam D markt was heden vast Loco Tankfust 8 Geïmporteerd fust ƒ B OS Januari levering ƒ 7 90 Fobruari en Maart levering 7 80 i L lI II 1 1 1 I gggMggBB uarRerltjke Stand GEBOKKN 81 Dec Pietir Gerirdui ouders M Klegaeabarg eo U MslUo 1 Jss Jsoobus Adriaans ouders A i lu Vdet es O H a Bael Hobertaa siuUn H L Blok ea H Koolmees Johaones Bsitisae ouders J B Goedhart eu A Pagk i Jobauna ouders H Uikkera rn 9 Kuost OVERLEDBNi tl Dfc A Trgblts huisvr tan A A Saaden SS J 2 In i Verbg 16 M vaa Kompaeij haisvr las I H A Deuatrs 87 J 8 C Krook Moordreohts OVERLEDEN L EsKbooo 7S j de Brugs Mj Haastrecht GEBOHBN Wijotje ouders S Grocueudtik en A W Bluker OVEBLEDEN I M U Kuom M d L Hasik 77 M Ooms l j m StolwUk GEBOHKNi Comelis 0 rri jt ouders L KoslitMl s P Uitteuboogsard op de mouw zult kunnen spelden Dus toen je Southend verliet was je koffer vol boeken niet waar met die minnobrieveii er bovenop Ja riep Philip En waar tusschen Southend en Dover kroop het lijk er dan in Weer eene stilte Ik neem voor een oogenblik aan dat je zelf jo eigen lezing in deze zaak gelooft zeide Aastin maar nu za ik je de ware geven Beantwoord mg eerst nog deze vraag Waarom was je dan zoo verlangend te weten wat er van tante Elisabeth vn geworden Waarom was je dan in zoo n opgewonden stemming over haar Ik heb je immers reeds gezegd zeide Philip ik had woorden met haar Ik had haar de kamer uitgeduwd Best mogelijk dat ik haar bezeerd heb Ik heb haar sedert niet meer gezien en de gedachte vervolgde mij dat ik baar erger bezeerd bad dan ik vermoeden kon Dat is wel zeker zeide Austin Luister nu eens naar mq Toen je thuis ktvam was je boos op tante omdat je dacht dat als zij je maar een gedeelte van haar geld beloofde Edith Simpkinson jou in plaats van mij zou nemen Je hadt ongenoegen met de oude vrouw en zooals je zelf zegt je duwde haar en je hebt haar ruw aangevat Neen zeide Philip dat deed ik niet Wordl vervolgd Heden behaagde het den Almachtige na een langdurig lijden onze geliefde Echtgenoot Vader Grootvader en Oom de Heer CORNELIS KROOK in den onderdom van 67 jaren tot zich te nemen Ons overtuigd houdende van uwe deelneming in dit voor ona zoo smartel k verlies Qit aller naam Wed C KROOK VA DEB VaAET Gouda 3 Januari 1891 Hartelgk dank aan mgn geliefde kinderen en aan al myn vrienden en bekenden die mji op 20 December 1 1 zooveel blgkeu van belangstelling gaven zoowel binnen als buiten de stad P S By het intreden van het nieuwe jaar wensch ik myn geaehte Clientèle veel heil en zegen Kleiwegsteeg A GIJZENIJ De ondergeteekende betuigt met wederkeerigen heilwenech zgn dank aan allen die hem bg den aanvang van het jaar blgken van belangstelling hebben gegeven Vam bergen UZEN doorn 3 Januari 1891 Met wederkeerigen gelukwensch mgnen dank aan allen die mg bg de intrede van dit jaar blgken van belangstelling gaven W LOTSY Oouda Jan 91 Hartelgken dank met wederkeerigen heilwensch aan allen die mg bg de jongste jaarswisseling blgken van belangstelling gaven C C H PRINCE Oouda 2 Jannari 1891 Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende bg deze zgnen hartelgken dank aan allen die hem bg gelegenheid van het nieuwe jaar blgken van belangstelling gaven D J VA HEUSDE Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende zgnen dank aan allen die hem bg den aanvang van het jaar blgken van belangstelling gaven H P SCHIM VA V DïE LOEPF De ondergeteekenden betuigen hunnen vriendelgken dank voor de hun betoonde belang8telling op 1 Jannari H C N VAN AMEROM J H GUNNING J Hz L TKN BOSCH A WARTENA Met wederkeerigen heilwensch hartelgk dank aan allen die mg bg de j aars wisseling belangstelling toonden M SPRÜIJT Met wederkeerigen heilgroet betuigt de ondergeteekende zgn dank voor de hem betoonde blgken van belangstelling bg het nieuw be gonnen jaar A SMITS Gemeente Ontvanger De ondergeteekende betuigt met wederkeerigen heilwensch zgnen dank voor de blgken van belangstelling op 1 dezer ontvangen G C PORTÜIJN DROOGLEEVER Gouda 3 Jannari 1891 Voor de belangstelling bij gelegenheid van het nieuwe jaar ondervonden betuigt de ondergeteekende met wederkeerigen heilwensch zgnen dank Mr J FORTOIJN DROOGLEEVER Ondergeteekende gevoelig voor de bewgzen van welwillendheid hem op 1 Jan zoo binnen als buiten deze gemeente gegeven betuigt daarvoor zijn oprechten dank Dr D TERPSTRA De ondergeteekende betuigt zgn vriendelijken dank voor de 1 Jan ontvangen gelukwenschen en voegt zgn e beste weuscnen voor hen allen daarbg Dr A VAN IJ8ENDIJK Aan allen die mg op 1 Jannari blgken van belangstelling gaven betnig ik onder wederkeerigen heilwensch mgn weigemeenden dank 6 PRINCE Gouda 3 Jan 1891 Met wederkeerigen heilwensch betnig ik mijnen dank aan allen die mg bg de jaarwisseling van hunne belangstelling blijk gaven H ENNO VAN GELDER Dank aan allen die mij bij bet intrede van het jaar van hunne belangstelling blijk gaven Met wederkeerigen heilwensch C S VAN VLIET Oouda 1 Jannari 1891 Mijn hartelgken dank met wederkeerigen heilwensch aan allen die mij bg de intrede des jaars blgk van belangstelling hebben gegeven 3 Jan 1891 J GONDA Met wederkeerige heilwenschen betuigen de Heer en Mevrouw D A DUPPER Azn hunnen dank voor de belangstelling ondervonden bg den aanvang van het nieuwe jaar Haastrecht Januari 1891 VRAAG CH0C0L44D CROOTËS DAirE BETm IN Het is ondergeteekenden een aangenamen plicht aan Heeren Directeuren der Stearine Kaarsenfabriek Gouda hunnen oprechten dank te betuigen voor de milde Nieuwjaarsgift hen dezer dagen geschonken en voegen daarbg den wensch dat het genoemde fabriek steeds moge welgaan Het Vkoüwen es Meisjes PEasoNSEL BHOF uit de blikken Trommel Wettig gedeponeerd uitntuntend tniddel tegen hoest scheikundig onderzocht door verscheiden doctoren en in den handel gebracht in nette blikken Trommeltjes voor 25 cent door N KATER Handelsmerk Co Groningen WAARSCHUWING Men gelieve er op te letten dat elk stukje Drop de vorm heeft van een zittende Kat Verkrggbaar bj H W M STEEVENS Gouda L ERKELENS Boskoop C ROELEVEN Zoetermeer Vraag g nolrmfial het beste voorbehoedmiddel tegen verkoudheden en tegen onvoldoende huiduitwaseming Alleen echtwanneer tf met nevenstaand waarborgmerk gestempeld met het opschrift W BengcrSöhne i n onder de haudteofceuiti Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by D Hoogeiiboom Cz Wgdstraat te Gouda Onovertroffen KWALITEIT Gegfarandeerd zuiver LET OP DEN NA AM Pal riek te Westzaan Opg ericht 1825 m