Goudsche Courant, maandag 5 januari 1891

DAMES C3 C3 Wegrens vergevorderd seisoen ruimen wij van af AIAAI DAG ö IA UAR1 alle MODE en WINTER ARTIRELEN op tegen en onder inkoopprijs en even hieronder een ïStTl il van eenigre artXfen Baar de UUverkoo h tlA V ff n w i ï de raad deze zoS lï laten ff ffeleffepheid nieï ongebruikt voorby Gedurende de Uitperkoep wordt nitsluitend d contant verkochten kunnen kemzendingen alsdan ic plaats hebben Beste langhariffe Moffen 1 RO r maandag 5 Januari 1891 eö Zware Winter Tricot Tailles van af 1 25 Gegarneerde j q Fransche Corsetten in alle prgzen Artrakans zwart n gekleurd zeer goedkoop Taillen Gamitnnrs van af 25 cent Wollen Kinder Jurkjes Wollen Bareté tegen Spotprijzen Wollen Doeken iwarï zflaen MerveUleni 75 et = w ll n I Nouveautés Garneeringen tegen Spotprijzen j T WoJIL S 1 enz enz Ji w m m N enz Markt 136 6 m Harkt 136 A Beste langharige Moffen 1 50 Beste langharige grgze Moffen 2 Bonte Mntsen Ter beneden Inkoop Gameerplnche alle klenren 50 et Beste zwarte Zgden Flnweel 70 et Beste gekleurde Zyden Flnweel 75 et Zwart zflden MerveUlenx 75 et NonTeantés Garneeringen tegen Spotprösen enz enz CO O O cr ID s c h E Waterleiding Maatschappij G abonneerden wordt herinnerd de belaaldapen J ntS8relden zijn van i tol en met 8 De Direeienr P W VAN DEB LAAR Dz Spaar en Hnipbank te Gooda Ie 2e Het BESTUUR maakt bekend dat de bijschrijving der rente over 1890 zal r schieden OommiMic oiua i 18 d s avonds van 7 10 uur in het wone Lokaal dat de eerste zittingr tot Inleg op Zaterdag 10 en die tot terusbelallus op Maandag 12 J ANüAHi op de g ewone uren zal plaatshebben Het Bestuur voornoemd J FORTÜIJN DROOGLEEVER D RUIJTER Voorzitter GO CD CD Opeabare Verkooping GOUDA in hei Koffiehuis Hit Sohaakboud aldaar op Maandag 26 Januari 1891 ten Slf ore des morgens Tan Een gnnstig gelegen woon WINEELHUIS met annexe WBBKPLAATS in de Keizerstraat op den hoek van de Komgnsteeg binnen Qouda genummerd K 126 kadaster SectieD No 420 groot 82 Centiaren Grondlasten 9 30 Aanvaarding bg de betaling op den 26 Februari 1891 Nadere informatien geeft de Notaris Mr I MOLENAAR te Waddmxveen Evangfelische Alliantie in de Zaal Heil des Volks Peperstraat MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDBBDAG VRIJDAG 5 6 7 8 en 9 JANUARI a 8 tot het honden van bidstonden voor de belangen van het Qodsrflk door verschillende Sprekers Toegang vrg Aanvang 8 uur Goud Snelperidruk van A Bbisimah k Zoo Bultenlandscli Overzicbt l e SohoUche spoorwegcrisis is feitelijk geëindigd De workstakers zyu volkomen geslagen en de maatsohappijen zegepralen Het conservatieve orgaan van do lerscbe hoofdstad de Dublin Exprett zegt uit vertrouwbare bron vernomen te hebben dat bot tusschon Farnell en Obrien te Boulo$cne tot eene minnelijke schikking gekomen is om den twist tussehen de beide sectién der lersohe parlementaire partij Uj te leggen en hereooigiug tot staud te brengen op den grondslag van Parnell s aftreden Dit bericht wordt trouwens door andere bladen bevestigd Se Londensche correspondent van de Yorkthin Pott sohrgft dat Parnell het volgende ultimatum voorstelt Ik wil mg terugtrekken indien William Obrien als aanvoerder gekozen wordt in plaats van Justin Maccartby Een telegram uit Pargs aan de Central Nm borioht in hoofdzaak hetzelfde en ook Umted Ireland de editie van Varnell namelijk verheugt zich inde waarschijnlijkheid zog ook nog niei de zekerheid van een vergelgk tussehen de knapste en invloedrijkste koppen der lersehe Homerule boweging De Belgische bladen zgn natuurlgk zeer tevreden over het besluit der Nederlandsohu regeeTing om de akte der Brusselsche antislavenhandel conferentie met de daarlig gevoegde declaratie betrcffendede InToerreohten in den Congo staat te teokenen Het Jmrnal de Bnucellet het orgaan van de regeering is overtuigd dat dit besluit er toe zal bgbrengen de vriendschappelijke betrekking tussehen Nederlanden België te versterken Toch schgnt de geheele quaestie der invoerrechten nog niet geheel in orde te zijn Ten minste de Tempt die wel op de hoogte kan wezen vau het geschil tustoheu T rankrgk en den Cougo Staat schrijft Het bericht dat de onderhandelingen tot regeling van de handelsbelangen in den Congo Staat zgn af esloten is voorbarig Er moeten nog verschillende ondergeschikte punten worden geregeld waardoor de dejnitieve teekening nog wordt vertraagd Ook is het geschil tussehen I d tugal en den CongoStaat over de districten Lunda en Muata Yanvo nog niet bijgolegd Beide regeuriiigcn zgn nog niet verder gevorderd dan tot het sluiten van een voorloopige overeenkomst waarbij bepaald wordt dat de onderhandelingen over dit gebied onmiddellijk tussehen beide regoeringen zullen gevoerd worden Mocht dan geen schikking gevonden worden dan zal do uitspraak worden opgedragen aan den Paus en indien ook dit niet den gewenschten uitslag oplevert zal een beroep worden gedaan op de uitspraak van oen dar bevriende mogendheden Het geschil tussehen frankrijk en den CongoStaat betreft echter naar mens weet alleen de vraag of voor Fransoh en Belgiich Congo een zelfde tarief van invoerrechten zal worden vastgesteld In beginsel is de zaak reeds ten gunste van Frankrijk beslist omdat bepaald is dat elke mogeiulheid aan do westkust vrij l jft de hoogte van zijn tarief mits binnen de algemeene parken te bepalen Evenwel verhindert dit niet dat de Verschillende staten zich verstaan en een gelijk tarief van invoerrechten vaststellen Hierover wordt nu door Frankrijk en den CongoStaat onderhandeld maar ofschoon de Congoregeering vertrouwt dat de onderhandelingen zullen slagen zijn deze toch nog niet afgesloten In antwoord op de gelukwenschen en de hulde namens de liberale partg door Tisza uitgesproken heeft de minister president graaf Szapary zijn dank betuigd en den oprechten wensch der regeering uitgedrukt dat een handelstraotaat met Duitschland gesloten zal worden Dit tractaat zal dan lot model strekken voor die welke met andere natiën zullen gesloten moeten worden Oostonrijk Hongarije zeide hij is niet aansprakelijk voor den strijd van belangen met Servië en Bumenie De ministor sprak zgne afkeuring uit over de godsdienstige onverdraagzaamheid gebleken bij de quaestie der zoogenaamde fegiaufungen maar de regeering handhaaft stellig haar standpunt en zal ter hervorming van den burgelijken stand wetsontwerpen daartoe aan de ICameraanbieden De regeering en de liberale partij meende hg kunnen zich met vertrouwen voor de kiezers vertoonen KEMMISGEriJMG BUEGEMEESTEU on WETHOO DEES van Gouda brengen ter kennis van de ingezetenen dat het late Aanvullings Kohier der plaatselijke directe belasting op do inkomsten in deze Gemeente voor het dienstjaar 1890 door Gedeputeerde Staten van Zuidholland goedgekeurd in afschrift gedurende vijf maanden voor een ieder ter lezing is nedergeegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering is toogezonden aan den GemeenteOntvanger GOUDA den 3 Januari 1S91 Burgemeester en Wethouders voornoemd van BERGEN UZENDOOEN De Secretaris BEOÜWEE Advertentiën tegen fabriekspr s A 7 os Az Kleiweg E 73 en73 In den Haag gevraagd metj l FEBRUARI eene eenvoudige Dienstbode P G als MEID ALLEEN in een deftig gezin een bnrgerpot kunnende koken en goed werken Zonder goede getuigen onnoodigzioh aan te melden Adres per franco brieven of in persoon s Gravenltage Prinsegracht No 186 VERHUISD naardcWESTHAVE B 186 naast het Zustersschool A V BOCHOVE Tailleur Mevrouw GEITEL Oosthaven veriangt met FEBRUARI eene IDi©Dn sfb o cLe Dienstmeisje Adres Plantsoen Karnemelksloot No 555 C SLIEDRECHT SCHOEJN MAKER VERHUISD NAAR DE GOUWE blJde VischmarktCll ADV RETENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadeljjk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda FUIEE OUDE SCHIEDAMMER GEHEVER Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B Als bewijs van echtheid is p cachet en kurk steeds voor SCHIEDAM f d dsr Firma P HOPPE Groot Succes GEEN VLASBAARDEN MEEBI GEEN KALE HOOFDEN MEEBt Wilt gg een vollen langen baard of een fraaie kuevel bezitten gebruikt dan de sedert jaren in t buitenland bekende AiiiEiiik44NS HË mmmi balsem Aanbevelingswaardig voor kale plekken op het hoofd of in de baard Prgs per doos met Gebrniksaanwgzing f 0 75 en ƒ 1 50 Wilt gg uw haar tot in de gevorderdste leeftgd behouden gebruikt dan FRAN OIS TOILETWATER Dit water belet het uitvallen der haren doet roos en schnhbevorming verdwgnen en bet haar zacht en glansrgk worden Prgs per Flacon 1 00 954 Getuigschriften liggen bg de onderg teekende ter inzage Tegen toezending van blauwe Postzegels of Postwissel franco door het geheele rgk Under Rembours 10 Cent verhooging Aanbevelend JOHAN DEUTZ Haarknndige Noordwest Buitensingel 12 Den Haag Vruchtensappen MADERA ƒ 0 90 1 ƒ 1 20 per flesch IPort SU IE= ort 1 40 2 en 2 50 per fleach Wed C van OIJE Kleiweg Nö 2 GOUDA ƒ 100 m belooning aan ieder die na gebruik van Prof LEFRIES LIKDOOBNTINCTUVB nog last van Likdoorns Eeltknobbels of Wratten heeft Alleen verkr gbaar bg den Depdthonder L A DE VLETTER ik 60 Cent per flacon met penseel