Goudsche Courant, maandag 5 januari 1891

i Dinsdag 6 Jano iri N 4418 lN91e GOUDSGHE qOURANT JSieuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe iQsending 7an advertentien kan geschieden tot een mr des namiddags van den dag der uitgave 100 Depots IN EUROPA 80 Bodega s OVEB de VereId Onze Portj Sherry Madera Tokayer en Malaga fVijnen zijo io de voornaamste Hospitalen van Europa OBmlsbaar geworden Verkrijgbaar te Gmtda bg de Firma T CSBBAS UIT DE HAND TE KOOP OP AANNBMELUKE VOORWAABDBN een Terrein gr 10 aren mei daarbij gelegen ZO goed gel ouwde A R BEIDEH S W 01tTIlSrC3 EliT te s HAGE aan Spoor en Vaarwater zeer geschikt roor Stoombleekerg Fabriek ofandere Inrichtingen Franco Brieren onder Lett B P Gua BBLINFANTE t OravenJuufe Het groote aantal zenui kwaien Taa unuwhoofdpijn af tot de Toortfgaande kenteekeaen ran apoplexie herMnberoerte toe trotMeren nog steeda alle middelen door de medische wetenaohap aangevend Kent aan den nieuwen t gd komt de eer toe dat zy door het gebruik maken van den eenTOudigaten weg namelgk langida huid eenepbj aiotogiache ontdekking gedaan heeft die na honderde proefnemingen thana orer de geheele wereld rerbreid it en terwql zjj in wetenichappel ke kringen de hoogate belangstelling wekt tevens eene weldaad bigkt Ie zijn roor de aan ceuuwkwalen lijdende mensohheid Deze geoeesw ze ia uitgeronden door den geweieo Officier ran Gezondheid Boman Weiasmann te Vilshofen en berust op de onderrinding opgedaan in eene 50 jarige praktijk Door wassctüng van het boofd eenmaat per dag vorden daartoe gesonikte stoffen door de huid onmiddeliyk aan net senuwgestel medegedeeld Uet deze geneeswijze werden werkelgk achitterende resultaten verkregen en i maakte aooreel opgang dat ran een doot den uitrinder geschreven werkje OVEB ZENUWLIJDEN bn BEROERTE hare voorkoming en geneslng Unoeo korten tqd reeda da ile druk renohenen is Dit boekje bevat niet alleen roor het groote publiek renttanbare reiklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daannede zelfs in wanhopigs gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetanscbappely ke vethaodelingeo uit de medische bladen die aan deze geneeswyze gewijd zgn zoomede afschrift van tal van getuigschriften ran hooggepUuttste geneeskundigen onder welke P Meniere mod dr profeSSOr aan dO p d rkllnlek te Parijs Iroe Rougemont 10 Steiiwreber med ar praktiseerend geneesbeer aan het kranluinnlgea gesticht te Ctaarenton SanitXtsrath Dr Cohn te Stettin Orossmann med dr arrond arts te JöhUngen Or P Forestler geneesheerdirecteor van het hospitaal te Agen Qeheimratb Dr Sobering kasteel Qatenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeor der galvano therapeutlBohe inrichting voor senawlljders te Btrijs me St Honoré 334 Consnl von Aschenbaqn med dr te Cforfn Or Bosbaoh arrond arts ta Zirknits Ober stabsant Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Eure lid van den Consell Central dliyglöne et de Santé in Frankrijk en vele anderen A n allen wier senawgestel meer of minder aangedaan is of aan soogenaamde Benawachtigheid lij en waarvan de kenteekenen zijn chronLwhe hoofdpijn migraine scbele booMpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid g aagdbeid 8lape lOOtlbdid Ilchamelijlu onrast en onbehagelijke toestand rerder alle zieken die door beroert getroffen werden en nog Iqden aan de gevolgen daarvan zooala Verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stiiflieid der gewrichten met voortdurende pijn plaatsellike zwakte verzwakking van gebeogen enz en zg die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zgn maar door du bekende middelen ala onlhoudings en koudwaterkuur wrgren eleotriseeren stoom looi of zeebaden geon g nezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zg die VreeS gevoelen VOOr Jroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als zlCh aanbOOdeud angstig voelen verdooving in bet hoofd hoofdpijn met duizeligheid flildceringen en donker worden voor de oogen drakkende pijn onder het voorhoofd Kfif uxf in de ooren liet voelen van kriebeling In en bet slapen van banden en voeten aan al deze drie categorün ran zenUWlUdJars ala ook aan jonge mei ei Ujdende aan bleekzuobt en kraobteloosbeid ook aan gezonde zelCs aan jonge personen die veel met het hoofd werkéflt en geestelijke reactie wUlun voorkomen wordt dringend aangeraden zioh het boren vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanrrage kCfltelOOS en franco rerzonden wordt door LEMAIEE k Co Apothekers te Farija roe de TEohiquier 30 Alleen gerechtigd tot rerbreiding dar geneeswijze ran ROMAN WEISSMANN Ond Officier ran gezondheid eere lid der Italiaansche Saniteita Mjdg ran het Witte Kruis en rerder te Amsterdam door M CLEBAX t Co Heiligeweg li Arnhem J de BEYEB Agent der Scheepvaart Courant Bgnkada 71 Rotterdam F E tui SAIVTEN KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Vtrecllt LOBBY t FOBTON Oudegracht bg de Gaardbrug F 160 Op de jongste bygienisch medi Hsa Tentoonstelling te Gent is de Weisamann sche geneeswöze door de medische jnrj laet de Ziiveren Medaille bekroond Snelperidmk van A BBINEMAN ih Zn Gouoi EENIOBSFOTMTIEE Hen wordt verzoclit op t HEBK te letten VIT HST MAOliUIN VAN M HAVËNSWAAY ZO Ë OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vz twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ Botermarkt te Gouda BENIG DEPOT der Haagsche Beschnit van den Heer J K SOMMEB Wie zeker zijn wii de Echte £ lKel CftCaO te outrangen tesamengeeteld en na vele praefaemingen in den handel gekomen ondev den naam des uitvinders Dr Michaelis vervaardigd op de beste mactiinee in bet wereldtoroemde étabblissement van Gebrs Stollwerok te Keulen aischs DpTGie iLelH Eikels acsLO in vierkanten bnsaen Deze Eikul Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dv gelijksch gebruik een i 2 theelepels van t pooder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrbee slechts met water te gebruiken Twkrijgbaar bij de voornaamste H H Apothekers enz V Vi Ko V Ko prcefbn eg t 1 80 toM c 0 3Ö Oenenudvcirtegenwoordiger voor Nederland Juliitt Mattenkiodt Amsterdam Ealveistraat 103 HT Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het los irorden der tanden tandpijn ont steking zweren bloedend tandvleesch onaangename renk uit den mond kalkvorming worden eker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr PQPP g Aiwtherta i r rwrr S Bondwater in aanmerkelijk rergroote flesschen roor 60 oenU I ÏO en 1 76 hetwelk gelijktgdig aangewend met Dr POPP l Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon hondt Sr POPF s Tandplomheersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken buidaitslag en Voortreffelijk roor baden I Venn ïeep en Zonnebloemen zeep POPP s CiekrlstoUiseerde en Transpanint l filyeerinezeepen zgn de jnsta Toilet on gezondheidszeepen welke ook een rerwonderiyken witten tint te weeg brengen HÊf De namaakaels ran Anatlierin Hondwater rerwoesten de tanden binnen korten tijd S Dr J G POPP Weenen DepoU te QOVDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en ParfumeriewinkeU ran Ntiiriani De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 BINNENLAND AlzoodeElgke Nommers VLIP CENTEN 5 Januari 1891 31 Deo 1890 is bg het GOUDA Bij Kon besluit van personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht met in 8ng van 1 Januari 891 eervol ontslagen de reserve officier van gezondheid Dr F H 0 van Itersoa aris te Gouda Aan den te Oudewater plaats gehad hebbende wedstrijd voor paren in het hardrijden op streek namen 10 paren deel De Ie prijs reisdeken en toilettafel werd toogewezon aan dan heer J Boer en diens zuster Mej J C Boer do ie prgs reistosch en album aan den heer W Hagoort en diens zuster Mcj C Hagoort Door den luchtrsisiger Herman Redenhof en den ingenieur Oeorge Oresnioh te Amsterdam is bet plan ontworpen roor een luchtbel met rangkabel dienstbaar aan de reclame gelyk wekelgka bg gunstig veder op den Theems to Londen wordt opgelaten Ü stellen zich voor huu gekabeldeu luclitbol met aankondigingen wekelgks op verschillende punten te doen opstijgen in rerschillende plaatsen des lands Verder worden bü goode windrichting kleine ballons opgelaten waaronder zich een watervrg pakket bevindt met adreskaarten en prgslijsten en met ver lek aan den vinder den inhoud te verspreiden en bet pakket terug te eenden Beeds hebben eenigo huizen hunne medewerking toegezegd Professor Buys geeft ia De Gida mtvt den titel Bumor in casa een orenacht van den politieken toestand in Nederland wat het tegenwoordige ministerie tot stand gebracht heeft de oorzaken FEVMLLETOX DE TWEE BBOEDEBS UU ift EngeUek 18 Je hebt haar een duw gegeven en zü riel ontken je datP Ik boorde haar niet vallen Eerst den volgenden dag kwam ik tot de ontdekking dat het wel wezen kon Je draait er omheen Philip zeide Austin op reraohtelijken toon Je hebt haar geduwd Wat er vervolgens gebeurde kunt ge je niet meer herinneren Wil ik het je eggen Toen je zag dat de oude vrouw niet meer opstond ben je bang geworden je hebt beproefd haar tot bewustzijn te brengen en toen niets hielp heb je gauw je koffer uitgepakt en het lijk er ingelegd met het doel het mede te nomen en je er hier of daar van te ontdoen Te Charing Cros verruilde men per ongeluk de koffers het overige is zoo klaar als de dag Ik herinner er mg niets van zeide Philip Geen wonder ook want je gebruikt immers s avonds wel eens chloral Je weet toch d t je wel eens meer dingen hebt gedaan waarvan je den rolgenden ochtend niets meer wist Je bent immers nog onlangs s nachts opgestaan Toevallig zag ik die het belet hebben meer en ipders te doen de weinige voldoening die het eau zgne geestverwanten geschonken beeft on de redenen welke de regeeringspartij rerdeeld en teleurgesteld de slgemeene vorkie ingen te gemoet doen gaan dit alles wordt uiteengezet en met menige snedige opmerking duidelijk gemaakt Omtrent de eonigszins verwijderde toekomst der thans aan het roer zittende meerderheid oppert prof Buys twijfel of zelfs indien het mogelijk was dentwistappel van het oogenblik uit den weg te ruimen de vrede weder hecht en hersteld zou kunnen worden Ware toch de legerwet van de baan dan zou het z i niet mogelijk zijn de uitvoering van het hoofdbedrijf namelijk belastinghervorming en kiesrechtregeling langer uit te stellen En over die tweezal tusschen de verbondenen een niet minder diepgaand verschil van inzichten dan over het militaire vraagstuk aan het licht komen getuige de heilige strijd dezer dagen tusschen Tgd en Standaard gevoerd naar aanleiding van het zg huismans kiesrecht De Brieven ran Multatuli bij den uitgever W Versluijs te Amslerdam verschenen brengen een gebeurtenis in berinnering die indertijd veel besproken werd In 1800 kregen een aontal letterkundigen in Den Haag Amsterdam Botterdam en elders een bezoek Tsn Auguste Barbier Wanneer zij elkander ontmoetten verleiden zij elkaar van den door Napoleon III verbannen dichter en men maakte plan hem op eenige meer afdoende wijze te steunen dan door giften in de hand Van Lennep zoo sohrgft Multatuli in een zgner brieven noodigde hem aan zijn tafel daar hg juist dineeren ging Hij onthaalde hem op ooteletten en schonk hem een glas wgn in zijn kleerkast vond hij een pantalon en een vest roor den armen ongelukkige Douwes Dekker hield in het Notarishuis te Bot je toen maar den volgenden dag wist je er niets meer van Dit was zoo en Philip kon er mets tegen zeggen Hoe kan ik je redden ging Austin voort Je zult hier morgen vandaag miaaohien reeds gevangen worden genomen De Londenache detectives houden zich met het onderzoek bezig En jij je wilt niet luisteren Vlucht Philip vlucht terwgl het nog tijd is Ik zal je van reisgeld voorzien tra naar Amerika Zijn zij mij waarlijk op het spoor vroeg Phihp opspringende Ze zijn je op het spoor Erger nog Edith bevindt zich in heohtenis Men verdenkt haar van medeplichtigheid aan het misdrijf Ga naar deVereenigde Staten schrijf ran daar en maak dalmen haar vrijspreekt c Waarom heb je mij dat alles niet in je brief medegedeeld riep Philip De brief beduiddeletterlijk niets Waarom heb je mij gUteren met ontvangen was Austin s wedervraag Dan had ik je aUes kunnen vertellen Kn als ik nu hier blijf Dan stort je Edith m jezelve m het verderf Philip denk toch wat het zeggen wil de galeien Bij je lelven ben je overtuigd dat jij de daad hebt bedreven Wij zullen je ootoerekenbaarheid bewijzen maar eerst moet je vluchten Jij heit den moord bedreven ADVEBTENTIBN worden geplaaUt ran 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LSTTEBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIBBLAD t welk des Maandags verscbgni terdam een voordracht met kosteloozen toegang die door ontelbaar velen werd bijgewoond en waarin hij eenige verzen van Barbier voordroeg en den algemeenen steun voor hem innep De heer Tels zeide hem dal hij verkeerd badgedaan door niet dadelijk een collecte te houden Douwes Dekker erkende dit en om het goed te makon schreef hg onmiddellijk een artikeltje voor de JV Rott Ct Maar voordat dit geplaatst werd kreeg hij een der redacteuren ran dat blad bij zich die hem kwam mededeelen dat het een onechte Auguste Barbier was Te Rotterdam zoo luidt dit gedeelte van Multatuli s brief in het Fransch te Bolterdam was men hem gaan verdenken omdat omdat de heer Bogaers do dichter van Heemskerk s Togl naar Gibraltar doof was Gij denkt dat gij verkeerd leest Volstrekt niet De doofheid van Bogaors heefl de comedie van den valachen Barbier in de wielen gereden Ziehier de toedracht Hij meldt zich aan In plaats van een cotelet biedt Bogaers hem een leitje aan Hij moest schrijven in plaats van te spreken Van Lennep heeft me verteld dat hg sprak als een boek De spelling van den dief heeft dezen verraden Bogaers vroeg inlichtingen bij het consulaat De arme zwerveling die zgn letterkundige studiën een beetje verwaarloosd had wreekte zich op de schoolmeesterij van Bogaers door plotseling de goede stad Botterdam van zijn lieve tegenwoordigheid te berooven Al de nederlandaohe letterkundigen Van Lennep aan de spits waron het slachtoffer geworden van eek oplichter en de doofheid van Bogaers was oorzaak dat zijn bedrog ontdekt werd Omtrent den op den weg van Putting naar l ulst plaats gehad hebbenden moord meld de Uidd Cl het volgende Zondagmorgen te zeven uur ging zekere Maria Genadige hemel wie zou het anders gedaaa hebben zeidé Fhili fc met gebroken stem Ik moet het gedaan hebben God vergeve het mij Als je den koffer ontpakt hebt zeide Anstia langzaam en nadenkend dan moeten de boekea in het huis te Southend zijn begrijp je dat Ja zeide Philip Herinner jij je dat je den koffer ontpskthebt Je schudt Tan neen Laten wij er dan naar toe gaan als wij er de boe en vinden zal dat je daa overtuigen Ga jij maar ga jij maar I zeide Philip Dat zal ik Ik zal je tot morgen nog hier laten omdat ik volkomen zeker ben dat wg nog tijd g noeg hebben maar morgen let wel wat ik zeg moet je Engeland verlaten Wjj khnnen geea reroordeelde misdadigers in de familie hebben Philip 1 Kijk naar de boeken de boeken zeide Philip Zijn stem daalde tot een gefluister Ik kon niets meer hooren Austin zou vertrekken Ik glipte de kamer uit en schoof den knipterug Ik bekeek de zaak thans uit een geheel andn oogpunt mijne plan ien waren geheel gewijzigd Ik besloot nu een weinig te wachten In elk gersl was het thans zeker dat hij geen moord met roorbedachten rade had gepleegd en dat de misdaadonder geheel andere omstandigheden had plaats gehad dan ik het mij had voorgesteld Ik moest een nog eens met Philip praten