Goudsche Courant, dinsdag 6 januari 1891

CoTselaer door de Putting naar Holst toen zij in een slootje aan den kant ran een eenzamen weg een man roororer rond liggen Angstig ging zg Toorbg zonder te durreu onderzoeken wie dat was en zette baar weg roort totdat zg op den grooten weg Hulst St Nicolaas den molenaar Plasschaert Ontmoette wien zg hare ervaring vertelde Deze ging met het meisje terug beiden zagen toen dat de man op het gs lag met het gezicht op zgne pet en gedeeltelijk op een haas Het bleek de rgksreldwaohter jachtopziener J Adriaansen te zgn wiens gelaat echter zoo bebloed en blauw waa dat zg hem earst niet herkenden Zg gingen daarop naar St Jansteen waar zg eerst een veldwachter opzochten Daar deze echter niet thuis was maar op pad om zijn collega te zoeken spoedde een hunner zich naar den Burgemeester die dadelgk zich naar do plaats van het onheil begaf en den ongelukkigeu man naar zgne woning liet vervoeren waar door óeti heer Callenfels dokter te Hulst de eerste geneeskundige halp werd verleeed Deze constateerde zware beleediging van deu schedel in de slaapstreek verwonding in het aangezicht het been en de pols Hoop op herstel bestond zoo goed als niet het bewustzgn keerde niet meer terug wat ook met het oog op het vervolgen der eventueel schuldigen zeer te betrearen ia Maandag overleed hg Wat er gebeurd is ligt nog in het duister Waaracli nlgk is Adriaansen na in het plantsoen dicht bg St Jansteen te zijn aangevallen medegevoerd tot op een 500 meters der bebouwde kom waar hg vreeselgk is toegetakeld en men hom voor dood heeft laten liggen Hinder waarschgnlijk is het dal de mishandeling bg het plantsoen haar betUg gekregen beeft en dat de man toon naar huis wilde kruipen of gaan verdwaald is Op zijn vuurwapen vond men een ledige en een gevulde patroon Menschen die Vrijdagavond om zeven uren van Hulst naar St Jansteen kwamen hebben in d richting van het ongeval een schot en gerucht gehoord Op dat nnr schijnt het treurig feit dos gebeurd te zgn hoewel de geneesheer beweert dat Adriaansen dan zeker wel overleden zoo geweekt zgn toen men hem vond Een nader bericht meldt dat men rast overtuigd is dat er van een ongeluk geen sprake is maar wel van een misdaad Van den dader of de daders is nog niets bekend De vermoorde laat aeiM weduwe met zes jeugdige kinderen achter Uit de dezer dagen gepubliceerde cijfers van de tienjaarlijksehe volkstelling blijkt dat in de laatste tien jaren de bevolking is geategen met hgna 500 000 of ongeveer 12 pet In het vorige tienjarig tijdvak de volksteUing van 31 Dec 186 haf 3 57i 529 was de toeneming 433 000 of ruim IS pet ran 1869 1868 70 000 of ruim 8 pot van 1849 8 ook 8 pet van 1839 49 nog geen 7 pet en van 1829 1839 9 pet De stijging it dut in de 20 laatste jaren belangrijk grooter geweest Sedert 1830 is Drente het meeat in bevolking vooruitgegaan Het inwonertal is er meer dan verdubbeld Ook Noord Holland beeft nu ruim en ZuidiHolland bgna tweemaal zooveel inwoners alsio 1830 Auatin zou zeker zijn oveijato kmen balen uit de kamer die ik tot de mijne gekozen had Ik ging doa naar die op de eerste verdieping terag en wachtte totdat Auttin weg wat Hij waa nauwelijks het huis nit of ik snelde naar boven opende de tusscbecdevr eo stond plotseling voor Philip Harrey De jonge man zat op een stoel voor den baard waarin geen vaar brandde met zgn hoofd in de handen verborgen Hij keek op toen ik binnenkwam eo deinsde achteruit terwg l zijn gelaat den grootsten schrik aitdrakte Mijnheer Harver zeide ik ik ben een partienliere detec ive Ik was aan het onderzoeken van owe zaak Giateren avond wat ik ruw tegen u Ik bied a thans mijne verontscnuldiging aan Gisteren avond hield ik u voor een alledaagtchen moordenaar van morgen geloof ik dat wat gg ook wezen moogt gg die misdaad niet onder gewone omstandigheden hebt gepleegd Ik kom dus om mij te uwer beschikking te stellen Dit geheim moet ontraadseld worden Laat ons het samen trachten op te lossen Geen van ons beiden kan dit alleen Philip Harvejr mompelde een onverstaanbaar antwoord Eerst was het mij onmogelgk iett uit hem te k ijg in Hij was wantrouwend en beschouwde mg alt zijn natuurlijken vgand Langzamerhand bracht ik hem aan het verstand dat ik om zgnentwil in de zaak belang stelde en dat deed ik ook Nu moet gg mg eens in de eerste plaats vertellen wat gij van uwe tante weet zeide ik toen Limborg toont de kleinste T rmeardering nl sleehs 37 pet Dan volgen zeeland en Noord Brabant met 46 pet Friesland met 64 Geldeiland on Overgsel met 66 Utrecht met 68 en kroningen met 73 pet In het geheele rgk is de bevolking in 60 jaren met bgna 1 900 000 inwoners of bgna 73 pet vermeerderd Te Berigu wordt met ingenom nbeid een nieuwe tak van vrouwenarbeid besproken het houtsngden De stoutmoedigen zien er het verdwgnen van den kleerscbuier met application en zelfs van den pantoffel met den kruissteek in Sedert Januari 1890 bestaat te Berlijn de school voor boutsngwerk zg werd geopend in de Keitbstrasse onder directie van mey Amalie Beich ondorwgzeres aan ecne stadsschool Deze dame was naar Stockholm geweest om daar het bekende Zweedsche houtsngden te leentn en begon omstreeks Kersttgd een kleinen cursus te geren roor eenige sngluslige dames uit den beschaafden stand De bijval en de rorderingen waren zoo groot dat de deelneemsters reeds in Mei met eene tentoonstelling roor den dag durfden komen welke goed opgenomen werd Oud Duitsche baardbanken tafels stoelen tabouretten schoorsteonranden en kleinigheden roor do ichrgftafel kannen rooktafeltjes en allerlei kleine kunstroorwerpen werden door haar aangeboden en r waren eenige zeer smaakrolle bg De beoefenaarsters vonden er vooral deze aantrekkelijkheid in dat er meer dan bg andere handwerken aan dun goeden smaak en rindingskracht van de verraardigster dat wordt orergelaten en dat het eenvoudig materieel toelaat lederen stijl naar de behoeften ran de roorwerpen te wgzigen Ook zijn de rervaardigde voorwerpen 8olie ler dan de meeste versierselen van zgde en wol Na de tentoonstelling zooht men naar een ander lokaal en vroeg tubsidien Deze kwamen van de regeering de stad en het provinciaal scbooloollagium door den minister van ecrediensl werd vergunning verleend om de inrichting over te brengen naar de ruime en heldere lokalen der kontnkigke Klisabethtehool Kochstrasse 66 hoek der Friedrichttratte waar zg nu sedeit het najaar is ingekwartierd De gang van let onderwgt is zoo interessant mogelgk gemaakt Reeds in het eerste lesuur geeft men de leerlingen een voorwerp te bewerken een Igstje een poatzegeldoosje een vloeirol Is het werk geluk dan wordt de faoutangdster al spoedig oudernemend en beproeft grootere stukken het duurt niet lang of zg ij stoelen n tafelt maken Meettal eehter laat men die eerst door den schrgnwerker in orde maken van niet te week en niet te hard hout zonder kwaaten Men boent politoert en beitst later zelf da ieer ingen moeten evengoed mot kwast en boratel leeren omgaan alt met den beitel De directrice Mej Keicb heeft behalve haar zeer nuttig en aanmoedigend onderricht nog eene andere verdienste Zg heeft ingezien dat door enkel de Zweedaehe modellen over te nemen men niet veel meer zou doen dan namaak leveren Zg heeft daarom al spoedig den Noordaeben en Zweedschen ttgl Uten varen en beproefd zonal niet iets mooien dan toch iett pertoonigk andera individaeelert te leveren zoodat de school een soort stempel in haren stgl legt Zg heeft eene nieuwe manier van Kerbschnitt bedacht die ook van de gewone methode wg tarnen voorden haard zaten ïiaterenbeweerde n dat haar dood u geen voordeel opleverde Ia dat de oprechte waarheid Ja al haar geld gaat naar Auatin I Was zij zeer rijk Neen zij had geloot ik een inkomen van JC 1000 per jaar en zij vermaakte dit geld uittluitand aan Anttto alt de oudtte Waa er nooit tprake dat zij a iatt zou nalaten of hem onterven Nu ja ik denk ik verondentel hier bleef hg iteken I Het it folitrekt noodzakelgk dat ik allet tot in de kleintte bijzonderheden weet andort kan ik u I ran geen dienet zijn Tante mocht mij niet zoo goed Igden alt Auttin Zg kearde mijn lotbandig leven af ik wat niet I zoo n brave Hendrik alt mqn broeder maar onlange 1 koos zg toch in ééa opzicht mijne partg Mgn broeder en ik beminden beiden dezelfde jonge dame np moeder der dame weet mg de deur en koot mgn bf eder omdat hg erfgenaam wat van het vermogen oiuer tante Mijn tante die wel oad wat maar een helder doorzicht bezat zette zich nu eensklaps in het hoofd dat de jonge dame en ik beter bij elkander patten daar wij elkaar beminden Zij zag graag dat ik mij vestigde en zg had zeker in den laatsten tijd Aoatin berbaaldelgk gezegd dat zij baar testament wilde veranderen om zóó de liefde der jonge dame voor hem op de proef stellen Wat deze der haisvlgtaoholen slwgkt en voor de vrouwenhand gemakkelgk is sierlgkheid en smaak zgn er bj noodig maar kracht bijna niet de voorhanden voorwerpen er is tweemaal s weeks spreekuur en men kan dan ook eene kleine expositie zien hebben alle iets werkelijk eigenaardigs Een der mooiste stukken een lezenaar met bgbel in verschillende tinten bruin is door de redactie der MoJeicelt aangekocht Met Januari begint de nieuwe cursus maar ook in den tusschentgd kan men toetreden Te Petersburg baarde dezer dagen een tragisoh voorval veel opzien De bekende millionnair Basilawski kunstbeschermer eigenaar van groote goudmijnen in Siberië en van uitgestrekte vissohergen in de Wolga is naar een krankzinnigengesticht gebracht Batilewski was te Petersburg een der bekendste personen dank zgue verkwistende gastvrgheid Vooral beschermde hij het theater en in het bgzoader het ballet Niet zelden gebeurde het dat hg voor de benefice voorstelling van een tooneelspeelster zangeres of danseres aan de beueficante het koopcontract vau een prachtig buis met vier verdiepingen ten geschenke gaf dikwijls tot een waarde van honderdduizenden roebels Ëenigt dagen geleden bemerkte men bg den millionnair ieta zonderlinge ongewoons verontrustcnds Terwgl zgne talrijke gasten op dien dag rondom bet weelderig roorziene déjeilner stonden trad Casilewski de zaal binnen met gebarenden baard het haar ia de war en verwilderde oogen en wendde zich tot de gasten met de volgeode woorden Mgne hoeren I ik heb uitgerekend dat u te onthalen mg al te duur uitkomt zoodat ik maar liever elk van u dagelijks twaalf roebels wil uitbetalen gaat heen en laat u iu het restaurant voederen Men kan zich de verbazing der gasten voorstellen Denzolfden dag ontbood hij zgo secretaris en beval hem een brief dien hg juiit klaar bod in een envelopp te doen en zelf naar den persoon te brengen voor wie bg bestemd was De brief wat lui een bekenden advocaat geadresseerd die onhing een proces tegen den miilionair had gevoerd en gewonnen In den brief stonden slechts de volgende woorden Ik beveel deu advocaat B ziek dadelgk op te hangen De secretaris die vaa dit zonderlinge schrijven kennis had genomen zog zgn heer vragend aan Deze riep driftig uit Waarover verwondert gg u Ik ben goed en gul dat weten allen maar men moet van mijne goedheid geen misbruik maken Deze adrooaat beeft zwaar jegens mij misdaan toen hij een proces tegen me begon Hij moet gestraft worden Brengt dezen brief terstond naar ham toe en zorg er voor dat mgn berel dade gk opgevolgd wordt Na zgne wegvoering naar bet krankztnnigengeeticht vond men een testament waarbij hg zgn geheel reusachtig vermogen aan eene 4 n res vermaakte De bloedverwanten zullen natuurigk de geldigheid vaii het testament betwisten Batilewtki bezat een jaarlgkteh inkomen van maar dan drie millioen roebélt Aan het A eh vertlag van 4 tot 18 Nor jl wordt het volgend ontleend Onder den vgand werd een verhoogde werking tegenover Kota Pehama waargenomen door de aan kattte betreft zg dacht dat ik haar vergeten haA in het gezeltchap van vrienden en ik zocht mij verdriet te verzetten Zij keerde zich nu tot mgn broeder Door den invloed barer moeder werden s i verloofd Daarover was mjjne tante zeer boot Wanneer verloofden zg zich Verleden week Ten mintte zg waren zoo wat half en half verloofd Mgne tante keurde dit niet goed gelgk ik o reedt zeide Kn dus verlangde zg dat gg de jonge dame zoudt trouwen Ik geloof bet wel Ondanks uw wangedrag Zij dacht dat het meisje mg in het rechte tpoor zou houden en de drommel hale mij ik geloof het ook Wel beichoawd wat er dut geen enkele roden waarom u het leren ran uw tante zoudt verkortenIntegendeel gij verliett veel door haar dood Ja kor Ik kon ran haar alt jd wel wat geld lotkrggan ran Anitin niet want die laat zich zo gemakkelgk niet foppen En toch hebt gij uwe tante bedreigd Och dat heb ik nooit ernstig gemeend Soms als zij mg een predikatie hield dan werd ik wel eens driftig Eens zelfs heb ik tot de jonge dame met wie mqn broeder verloofd is gezegd dat ik het mijne tante wel betaald zou zetten maar dat was zoo erg niet gemeend H or4t termini wezigheid van Tengkoe di Tiroc die zich te Lambadak tgdelgk jjövestigd had nu de voornaamste hoofden der 26 Moekims ToekoaBanta Toekoe TjootToengkoen Toekoe Moed Biyoek en Nja Mekam zich naar Kemala hadden begeven Die hoofden keerden sedert vandaar terug en Toekoe Bouta kwom den 15den dezer te Kota Badja zgn opwachting makon bg den civielen en militairen gouverneur Vnn de Xoordkust viel niets bgzoiiders te melden de geschillen tusscben Toekoe Pakeh en T Badja Pedir zgn bijgelegd Werd in vorige verslag gemeld dat Toekoe Tjehiq van Perlak de vijandelgkheden togen ïoekoe Tibang van Djingki c s begonnen was en ook nogal succes had behaald thans berichtte de wd nssitenl resident van de Noord en Oostkust dat do Nederlaag van Tibang en zijn bondgenooten volkomen was de gedei Kroet Sintang do hoofdnederzetting vnn Djinaki waarop Toekoe Tibang laatstelijk teruggetrokken was riel in handen van de overwinnaars terwijl Tibang naar Aloerniri do wijk nam en volgens latere berichten met zgn bondgenoot Nja Sjnm nog verder tot noar Sirapnng Anas ten zuiden van Soongci Baija wus teruggetrokken Beiden zouden nu bet voornemen hebben zich daar tot het uiterste to verdedigen Ten gevolge von het behaalde succes kozen al de Peloewa s van Djingki de zijde nn Toekoe Tjihiq van Perlak terwgl ook zijn neef Toekoe Madi AU die volgens het erfrecht radja von Peiink moest zgn en zoo al niet daa lwerkelgk dan toch door zgn invloed Toekoe Tibang en Djingki steunde nu bij Toskoe Tjihib Perlak zich scheen te willen aansluiten Onder de getneuveldBii bevindt zich Petoewo Lambok die onlangs de kampong aan de kwala Pedawa Poentang bij Kdi overviel daar roof pleegde en door Toekoe Tibong tot panglima prang was aangesteld Door dozen gunstigen loop vnn zaken ten gevolge vato de overwinning van Tookoe Tjihiq Perlok bestaat er we eenig vooruitzicht dat zoo deze zich in zgn succes weet te handhaven do ongoregelheden ter Oostkust niet zoo spoedig zich zullen herhalen en dit te eerder nu volgens de laatste en zoo goed als zekere berichten Tookon Yoesoof van Oleh Gndja overleden is De gezondheidstoestand was over het algemeen iett ongunstiger het gemiddeld getal zieken per dag in het hospitaal opgenomen was 21 tegen 18 4 gedurende bet vorige tijdvak de stand der beriberi werd niet ongunstiger het getal beri berilgders bedroeg 8 tegen hetzelfde ogfer gedurende het vorige tydvak Het sterfteogfera whs lager Buiteolandscb Overzicbt De werkstaking in Schotland is bgna geheel geëindigd Het aantal der stokers en machinisten die zich weer by de verschillende maatschappgen komen aanmelden en weer in dienst worden geuomen vermeerdert steeds zoodat te Kdinburg als te Olatgoir het spoorwegverkeer voor personen en goederen weer rg geregeld kan geschieden BIgkens telegratisch bericht uit New York hebben 1100 ü 1200 vijandelijke Boodhuiden uabg White Clay eon versterkt kamp opgeslagen De generaalt Brook Ctrr en Miles coucentreeren staatstroepen die men rekent dat voldoende zullen gn om de geheele strijdmacht der Indianen ten onder te brengen Ilientengavolge hebbon de Boodhuiden boudsobappars afgezonden met aanbiedingen tot vrede en onderwerping welke aanbiedingen evenwel zgn afgewezen dewgl het bleek dat er verraad werd gepleegd Na dit bericht zijn er nadere telegrammen ontvangen waarin het aantal vorsohanste Indiaaen met Inbegrip van vrouwen op 300U wordt geschat Ook wordt daarin gemeld dat de Boodhuiden voorzien schgnen te zijn van vee en levensmiddelen maar dat de Amerikaansche legerhoofden bezig zgn het Indianenkamp in te sluiten in do hoop dat zg de Boodhuiden desnoods door uithongering tot overgave kunnen noodzaken Over het rapport van Wissmann aangaande min wordt reel gesproken en orer t geheel iu roor manu niet zeer gunstigen zin Men oordeelt ca Wissmann in elk geral een anderen vorm had kunnen kiezen in zijn verhouding tot Kmin en wel wol voorborig beslist heeft daar zgn berichtgever niet onvoorwanrdelgk betrouwbaar was Nader bigkt intusschen dat Wissmann niet Emin heeft afgezet maar teruggeroepen om aan de kutt werkzaam te zgu De vorm waaronder dit geschiedde was niet zoo grof dat bij nader overleg een verzoening niet onmogelg k is Wissmann zond wel zijn rapport naar Berlijn maar niet de door hem van Emin ontvangen brieven De Begeering heeft deze per telegraaf opgevraagd om eerst daarna te beslissen Wissmann heefi intusschen ofücieel bezit genomen van het kustgebied dat door don sultan van Zanzibar aan Duitschland is afgestaan Wissmann heeft de Duitsohe vlag dóen hijschon en het land in naam van den Duitschen Keizer in bezit genomen Te Bocbum moest een Lid voor den Bijksdag worden gekozen en veler aandacht was daarop gevestigd omdat men wilde weteu of de roeden en zwarten nu weer hand aan hand zouden gaan Dit blijkt niet hot geval te zijn geweest de socialisten badden een eigen candidaat De uitslag waa aldus nationaal liberaal 18939 ullramontaan 18131 socialist 9770 vrijzinnig 1534 Derhalve herstemming tusscben nationaal liberaal en ultramontanen Hoo zal t dan gaan Weldra zal in de Behring zeo do robbenvangst weer aanvangen De visschers maken hun vaartuigen reeds gereed en volgens berichten utt Port Victoria do hoofdstad van Britsch Columbia zullen ook de Engelsche visschers ondanks de bedreigingen der Amerikaansche rogeering niot thuisblijven Vijftig vaartuigen worden in Oost VioWia opgetuigd en van hes noodige voor de robbenvangst voorzien Een derde gedeelte van deze schepen behoort aan Amerikanen die onder Engelsche vlag willen uitvaren ten einde do bescherming to verkrijgen vau de Engelsche vloot tegen de Vmerikaansohe douanekotters die het recht der visseherij alleen willen handhaven voor de Amerikaansche Maatschappij welke dit van de regeering heeft gepacht Van haor zijde blgft ook de Amerikaansche regeoring op haar standpunt Da minister van marine de Tracy heeft besloten om tegen den tijd dat de viaohvangst weer begint de Amerikaansche vloot in de Behringzee te versterken Zeven douane kotters zullen nog naar de Behringzee worden gezonden maar men weet nog niet waar deze schepen vandaan zullen komen Vermoedelijk zal de regeering zich wol moeten behelpen met walvischvaarders die gewapend en ter beschikking van dn douanen la de Behringzee zullen gesteld worden In do Behringzee bevonden zich ook vier Engelsche kanoneerbooten Het zou nu licht tot een botsing kunnen komen indien do Amerikaansche regeoring werkelijk dit plan gaat uitvoeren PETROLKUM OTEERINGfEN van de Makelaars Cantzliiar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust 8 Geïmporteerd fust 8 06 Janaarilevering ƒ 7 95 a 7 90 Februari en Meartlevering 7 86 ADVERTENTIÊN üedeu behaagde bet den Almachlige na een langdarig lijden onze geliefde Echtgenoot Vader Grootvader en Oom de Heer CORNELIS KROOK in den oaderdotn van 67 jaren tot zich te nemen Uit aller naam Wed C KBOOKvAN sm Vaart Gouda 3 Januari 1891 Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bg het overlyden onzer geliefde Grootmoeder JOHANNA van VUüBEN Weduwe Geeahdus van Mkdhs betaigen wg onzen hartelgken dank Th J M van MEüRS M J P VAN MBDRS G A VAN MEüRS M H J VAN MEORS Gouda 5 Januari 1891 Met wederkeerigen heilwensch mya vriendeIgkendank aan allen die m bg den aanvang van dit jaar belangstelling betoonden 6 A OCDIJK Met wederkeerige heilwenschen betaigen de Beer en Mevrouw D A DÜPPEB Azn hunnen dank roor de belangstelling ondervonden bg den aanvang vaa het nieuwe jaar Hacutreckt Januari 1891 De Heer en Mevrouw SWAAN Bastiit betuigen met wederkeerige heilbede bannen bartelgken dank voor de vele blgken van belangstelling bg de intrede dezes jaars ontvangen Haableh ö Jan 91 OPNIEUW ONTVANGEN de eerste qualiteit ZwltserSChe HorlOgeS alsook de goedkoopste soorten ZilTeren Dames Horloges van af 10 Zilveren Heeren 10 Gouden Dames 17 Gouden Heeren 25 Eene van de beste Inrichtingen van ons land van Horloges Garantie van twee tot vijf jaor Passage No 12 B J A VAN DIJK KAPTIJI te Gouda Vertegenwoordiger v h Huis ERNST FELD MANN Ruhrort levert alle soorten van STEENKOLEN per waggon in de kortst mogelijke tgd tegen con cnrreerende prgzen Mevrouw GEITEL verlangt een Kin derm eis je Prachtig e SPAANSCHE 45 Cent het pond MANDERIJNEN Cina s APPELEN PRIMA QUALITEIT BlücgToeüten 40 Ct per Liter Blik CASTANJES 10 Cent per pond J GIÜRRITSE Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgka duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Alom te bekomen BE mm SLM of de beachrgving der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk eo Wouter Crabeth DOOS CHRISTIAAN KRAMM Prijts 80 Cents A BRINKMAN