Goudsche Courant, woensdag 7 januari 1891

1891 Woensdag 7 Janoarl N 4419 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaendlng ran sdTertentifin kan gescbleden tot eöD anr deï namiddags van den dag der mtgave Het groote aantal zcnui kwalen Tan zenuwhoofdp n af tot de voarafgaande kenteekenen ran apoplexie hersenberaerte toe trotseeren nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Kerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe dat cjj door het gebruik maken van den eeoroudigsten weg camolgk langs de huid eene ph siologische ontdekking gedaan heeft die na honderde proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is en terwjjt ig in wetensohsppelgke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad bigkt ign voor de aan senuwkwalen Igdende mensohheid Dese geueeswgze is uitgevonden door den geweien Officier van Gezondheid Boman Weissmann te Tilshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene BO jarigo praktgk Door wasscbing van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de huid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelgk schitterende resuUaten verkregen en sg maakte zooveel opgang dat van een door dan uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en geneidng binnen korten tgd reeds de 21e druk versohenen is Dit boekje bevat niet alleen voor hot groote publiek Terstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkragen uitwerking maar ook vindt men daarin weteusohappulgke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze genaeswgze gewijd zgn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Hèolèrei med dr profeSSOr aan de polyklinlek te Parijs rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend g eneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Cbarenton Sanitfitsrath i r lobn te Stettin Orossmaan med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Porestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Geheimratb Dr Schering kasteel Gutenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutisohe inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Öonsul von AschenbaoE med dr te Corfu Dr Busbaoh arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jechl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Eure lid van den Conseil Central d hygiöne et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestcI meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde Benuwachtigheid lijden traarvan de kenteekenen zgn chrouische hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand erder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de evol en daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van geheugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door du bekende middelen als onlhoudings en koudwaterkuur wrgven electriseeron stoom looi of zerbaden ge n genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die VreeS gevoelen VOOr beroerte on daartoe reden hebben wegens verschijnselen als ziCh aanhoudend angstig voelen verdooviog in het hoofd hoofdpijn met dnizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd Buizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie categorien van ZCUUWlijderS als ook aan jongo mei lde8 lijdende aan bleekzucht en kracbteloosheid ook aan gezonde zelfs aan jooge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie wUlun voorkomen wonlt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStOlOOS en franco verzondm wordt door LEUAIBE ie Co Apothekers te Fargs rue de rEchiqnior 30 Alleen gerechtigd tot rorbrnding der geneeswgze van ROMAN WElSSMANiX Oad Officier van gezondheid eere lid der Italiaansche Saniteits orde van het Witte KroU n rerder te Amsterdam door H CLEBAX t Co Heiligeweg ü Arnhem J de BEYER Agent der Scheepvaart Courant Rgnkade 71 Rotterdam F E van SANTEN KOLFF Apotheker Korte Hocfdsteeg 1 Utrecht LOBRY PORTON Oudegrscht bij de Oaardbrug F 160 Op de jongste bygieniEich medi iDS Tentoonstelliog te Gent is de Weiismaon tclie geneeswgze door de medische jnr ai t de ZÜTeren Medaille be GebrJ Stollwerck s Chocolade en Cacao CSI tea Doelmatiffe door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde li bricatl en uitsluitend gebruik van ne en fijnste grondstoffen garandeeren den verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud deo resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleverancier 44 £ ere Diploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Reeds 1871 schreef de Accademie national de Paris Ncras votis décemons une niedallle d or première clSMse en consideration de votro excellente fabrication de Chocolat bonbons varies etc etc Stollwerck s fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor NederlandJidiiis Mottenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Gouda Snelpersdruk van A Brixkman k Zoov Doet SALF s BAARD TINCTUUR SOk S nataurlgke kleur terug T jy droogt spoedig op en wascht niet yÊf i If O per flacon HH Verkrögbaai by I A C 4TSeDJJ C Hl raF Hi te Gouda Bekroond met Gouden Medailles l B BUilhoudsiid Il d BMit Kraghtli d VsnlarksaSs Kli vvijn A bcvvln dMF tsl T btsB n boltHisDdieht OaaiuheeriD TarkrUikur Is iMMb I W n f I KBABPBLIHH HOIjM Ipotbtkan Ztut Depot voor Gouda bij den Heer A H TEEPK Apotheker voorheen C THIM Wie zeker zgn wu de Echte Eikel Cacao te ontvangen tesamengesteld en na vele prcofnemingen is den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr MicbaeliB Tervaardigd op de beste machines in het wereld roemde étabblissement van Gtobrj Stollwerck te Keulen eiwha Cikel acao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank toot dagelyksch gebruik een 2 theelepélg ran t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bg gevtl van diarrbee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bg de Toomaamste EL H Apothekers enz P t Ko Ko prcBtbu f UO c 0 90 a 0 36 Oeneraalvert genwoordiger roor Nederland Julius Matlenklodt Amsterdam Ealveistntat 103 Algemeeo erkend nis hei beste HONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten looaU het loa irorden der tanden tandpijn ont steking civereu bloedend tandvleeach oiiaangename reuk uit den mand kalkvormia worden zeker voorkomen en genezep door het dagel jka gebruik vut bet echte K K Hof TaidarU UT rwrr S Mondwater in aanmerkelijk vergrooto Oesicben voor O cent 1 20 en 1 75 hetwelk gelijktijdif aangewend met Dr POPP s Tandpoeder of TandpiUlta ateeds de tanden geiend en aehoon houdt Dr P0P1 Tandplomheerael l r FOPP a Kruiden Zeep tegen eiken buidaitaUg en voortreffelijk voor baden iVenug zeep en Zonuebloemen zeep FOFF S CiekristallUeerde en Transparant Glycerinezeepen RÏjn de nata Toilet nn gezondheidszeepen welks ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen flV De namaaksels van Anatherln Nondwate verwoesten de tanden binnen korten tijd VB Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van Nederland De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Ifzoaderlgke NomoierB yiJF CENTEN SB BINNENLAND GOUDA 6 Januari 1881 Er is volgens het Vad ernstig sprake van de instelling van een nieuwe ridderorde ter vervanging van de Eikenkroon en den Oonden Leeuw van Nassau waarover de beschikking aan wijlen Koning Willem III toekomende niet aan HvM de Koningin is gebleven Een oollecte door de Diakenen der Hervormde gemeente te Zevenhuizen langs de huizen gehouden heeft 600 opgebracht Volgens den Haagschen correspondent der N Or Cl isl de heer P Heering predikant der Bemonstrantsohe gemeente te s Gravenhage en ook als letterkundige en dichter met eere in ons land bekend den heer H de Veer als hoofdredacteur van Iwt y V d D opvolgen Gisteren middag ten 4 nur werd gelegftiheid gegeven aan alle corporatien zoowel militaire als civiele van s Gravenhage en wijders aan heeren en dames uit de residentie om hunne opwachting tot rouwbeklag by H M de Koningin regentes te maken Hiervan werd druk gebruik gemaakt Beeds lang vddr den aanvang der andientie trok ene lange reeks rytnigen met andientiebezoekers voorby het paleis Da colleges van slaat provincie en gemeente de departementen van algemeen bestuur de byzondere diensten van rijk provincie en steden de sohutlerg het leger de zeemacht de Indische landmacht het Noderiandsche corps diplomatique de besturen van kerken der verschillende gezindten de rechter FEVILLETOHV DE TWEE BEOEDEES Uit iet BngeUch 17 En had de jonge dame dat gehoord Ah zoo lat verklaart oen heelen boel U wilt zeggen zeide Philip bitter dat toen men het lyk ontdekte z j tot de gevolgtrekking kwam dat ik ragn bedreiging had volvoerd Wel lat beweert myn broeder ook U kunt haast niet zoggen dat zij overijld tot deze gevolgtrekking is gekomen zeide ik op gestrangen t oon Wat kon zij in s ïeraels naim anders Wat moet men er van denken Dat is waar zeide Philip met een zwaren zucht g daan hebben Niet dat ik er plan op had maar ik heb op dien noodlottigen avond woorden met haar gehad Ik moet het gedaan hebben zooals Austin zegt Hij gaat kijken of hij de boeken kan vinden Als die er zyn dan is de zaak duidelijk Dan heb ik het gedaan en geef ik alle verdediging op l j sprak meer tot zichzelf dan tot mij Wat Philip gezegd had paste volkomen in mijne gewijzigde voorstelling van den moord Ik had tijd gehad er over na te denken Ik had van den be lyke macht waren en corps op dezen oour verschenen of werden vertegenwoordigd door deputatien Ook vele dames waren tor begroeting van H M naar het paleis gegaan De deputatien werden door hare hoofden demilitaire korpsen door hunne commandanten aan H M voorgesteld Door het verbondsbestuur van Patrimonium is op zijne jongste vergadering uitroerinit gegeven aan de uitnoodiging van het ceutraal comité voor antirevolutionaire Itiesvercenigingen om voor het te houden christelijk sociaal congres eene commissie te benoemen die met de commissie uit genoemd centraalcomité de heeren dr A Kuyper H Waller en J A Wormser zou samenwerken ter voor en toebereiding van alles wat mét het te wachten congres in verband staat Daartoe zyu benoemd de heeren K Kater voorzitter N J H Slegt 2de voorzitter en F van Vliet Jr bestnursljj respectievelijk wonende te Utrecht Dordrecht en Leeuwarden terwijl b mogelqke ontstentenis van een hunner de heer Karreman verbondssecretaris te Amsterdam als plaatsvervanger werd benoemd Als een bewys hoe geducht sterk het ys is kan de mededeeling dienen dat de firma Van Dorsser en Ter Horst te Dordrecht Zaterdag eene locomobiel van 300 K G over Merwede naar Papendrecht deed vervoeren met verdere bestemming over land naar Sliedrecht Jl Zaterdag avond omstreeks 7 nur vond de zoon van den ploegbaas bij de Exploitatie Haatschappij F Boogaard te Zwijndrecht toen hy langs de spoorlijn huiswaarts keerde tussohen de spoorwegbrug en zijne woning het deerlyk misvormde lijk zijns vaders tussohen de rails liggen Beide beenen en een arm ginne juist geoordeeld Philip Harvey had de daad gepleegd en niemand anders En toch kon men wel zeggen dat hij het gedaan had Ik had onbepaald vertrouwen in zijn geloofwaardigheid Hy moest dus de daad gepleegd hebben in een toestand van zinsbogoocheling veroorzaakt door do werking van chloral waarmede hy zich als hy opgewonden was in slaap bracht met hersenen die door den drank beneveld waren Austin had immers gelijk hij zeide wel meer dergelijke toestanden bijgewoond bij zyn broeder Geen Engelsche rechtbank zou hem echter op dien grond ontoerekeubaar verklaren maar voor eene Franscfae jury had de man een goede kans Bovendien had Philip de dwaasheid te bekennen dat hij zich herinnerde dat hy en zyne tante woorden hadden gehad en dat hij haar de kamer uitgeduwd had Was dit wel eens meer zijne gewoonte Neen zeide hij vroeger had hij haar nooit met een vinger aangeraakt Ik gevoelde dat Austin gelijk had Er bleef Philip niets beters te doen over dan te vluchten en den Oceaan over te steken Ik gevoelde mij eenigermate aangetrokken tot den ongelukkigon moordenaar en het verlangon kwam bij my op te verhoeden dat do schuldige niet zwaarder gestraft werd dan hy verdiende Ik wilde myn best doen hem te redden de familie zou dan later mijne diensten kunnen beloonen zooals beide partijen dit goedvonden ADVEIITENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GE 00 TB LETTKRH worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het A DVERTENTIEBLAP t welk des Maandags versohgnt waren hem letteriijk van het lichaam gesSeden terwijl bovendien de borstkast was ingedrukt zoodat de geneesheer dr J Broeksmit wieus hulp terstond werd ingeroepen slechts den dood kon constateeren Het treurig ongeluk heeft zich vermoedelyk volgenderwijze toegedragen Te 6 uur had de BC 60jarige man vader van een talrijk gezin zijne woning verlaten met het plan langs de lijn het spoorwegstation te bereiken ten einde daar een vrijbiljet te gaan halen Nu wisselen kort ua 6 our tussohen de brug en het station Zwyndrecht twee treinen elkander zoodat B waarschynigk voorden van Botterdam komenden trein uitwijkende dien van Dordrecht komende niet heeft opgemerkt en hij door dezen gegrepen en gedood is In de laatste dagen werden herhaaldelijk van allerlei goederen die te Leeuwarden per spoor waren verzonden aanzienlijke hoeveelheden vermist Het vermoeden van diefstal werd weldra bevestigd Het is de politie mogen g e l a kh e u de schuldigen te vinden het zyn drie schippers die in de nabyheid van het stationsemplacement met hunne vaartuigen waren ingevroren Bij onderzoek is gebleken dat alles van hunne gaoing was vaatjes boter balen meel erwten steenkolen enz De duisternis en het nachtelyk uur werden te baat genomen om de goederen uit de ter verzending gereed staande wagens te halen en fluks in de vaartuigen te bergen Men weet hoe geslepen de vervalschers soms te werk gaan door party te trekken van de hulpmiddelen hun door de scheikunde en de pbysica aan de hand gedaan om zoodoende natuurproducten na te maken of het een of ander fabrikaat te verbeteren resp te verknoeien Smokkelaars staan in dat opzicht op één lijn Als voorbeeld daarvan diene het volgende Wat de boelen aangaat zeide ik daaromtrent beboett u niet langer in het onzekere te verkeeren Zij zyn er Ik heb ze met eigen oogen gezien Eene kast in de kamer van uw overleden tante is er vol van Ik had niet gedacht dat dit bericht hem zóó van streek zou brengen Dan is het uit stamelde gij Austin heeft gelijk Ik moet maken dat ik weg kom Hij stond wankelend op Groote zweetdroppels parelden op zijn voorhoofd Thans niet zeide ik Waar wil je heen Wacht ten minste tot uw broeder terugkomt Hy was al by de deur en liep al tastende als iemand in het donker Plotseling bleef hij staan Zal mijne vlucht de schuld op Edith werpen vroeg hy Ik liet mij liever honderd maal ophangen dan dat aan Edith het geringste leed geschiede Mejuffrouw Simpkinson is veilig zeide ik Men kan geen overtuigeud bewijs tegen haar inbrengen Eb zoodra gij aan gene zijde van den oceaan zijt dan kunt go haar immers van allen blaam zuiveren Maar u kunt op dit oogenblik niet weg Da dagboot is vertrokken Ga van avond naar Calais en van daar naar Marseille en taacht vervolgens een der ZuidAmerikaaosche Staten te bereiken zooals uw broeder u aan de hand deed t Zal hem niet gelukken zeide ik zuchtende tot mijzelve Als de detectives maar half wakker