Goudsche Courant, woensdag 7 januari 1891

s y if Den 27 September jl heeft het tolkantoor van Xiongvy een Duitscheu waggon beladen met gehouwen steenen en Tertrokken van hec station te Luxembnrg aangehouden TJitv een der blokken lekte een vloeistof die bjj onderzoek alcohol fan 96 bleek te zijn Se waggon weid op een afzonderlgke plaats vervoerd men ging tot de lossing over en verbrijzelde den steen met een yzeten moker Toen zag men dat da inwendige holle ruimte een zinken kist bevatte van de volgende afmetingen 1 in X 0 70 m X lO m en inh9udende 297 liter alcohol Met de andere blokken bleek dit eveneens het geval te z n De toegeschroefda opening was zorgvuldig verborgen door een laag cement en voorzien van het merk D De steenen hadden volgnommers en waren elk afzonderlijk met een andere letter gemerkt die het aantal liters aanduidde Op die wijze had men met een enkelen waggon 24R5 liter alcohol trachten te smokkelen Daar nu 100 liter alcohol een invoerrecht betaalt van 70 francs en bovendien 156 25 francs san de regie verschuldigd zgn had men door deze bedriegelijle handelwgze ongeveer 4600 trance willen besparen Een andere wijze van alcohol te smokkelen ismen te Parijs op het spoor gekomen De smokkelaars voerden borden in ten getale van vier dozijn op elkander gestapeld de twee dozijn in het midden dienden tot bergplaats van kruiken alcohol Adviesaan onze kommiezen Mil tegen yen Te Nèw Tork heefl Vrijdag jl een hevige brand gewoed Twee schouwburgen z n geheel en een groot hotel het nSturtevant House gëdeeltelqk vernield De brand brak uit in het Fith Avenue Tkeatca te middernacht kort nadat de voorstelling geëindigd was Ken der wachters bemerkte dat uit de buurt der kleedkamers rook kwam Met behulp van een paar tooneelspelers trachtte hg de oorzaak op te sporen Plotseling sloegen hevige rook en vlammen achter de schermen uit De alarmschel werd geluid en toen de brandweer eenige oogenblikken later kwam stond het tooneel reeds geheel in brand Weldra sloegen de vlammen uit het dak Er woei een sterke Noord Westen wind die stukken brandend hout en papier meevoerde naar andere gebouwen voornamelijk naar het Sturtevant hotel dat aan de overzijde van da straat was gelegen Eenige oogenblikken later stond het dak in brand Er logberden 200 gasten waarvan de meeaten op het oogenblik dat de brand uitbrak in bed lagen Uit hun nut opgewekt liepen allen in de grootste angst dooreen enkelen liepen naar hanne vertrekken terug om hun goed te redden en den meestsn gelukte dit terwijl allen er ongedeerd het leven afbrachten De brandweermannen verkeerden herhaaldelijk in groot gevaar Het bericht dat er een onder het puia was geraakt bleek echter onjuist te zijn In den schouwburg hadden iutusschen onophoudelijk ontploffingen plaats waardoor de brand zeer w rd verergerd Later bleken deze te zijn veroorzaakt door gassen die voor tooueekffecten gebruikt werden De brandweer had de grootste moeite om de naburige gebouwen te beschermen de politie om de opgewonden menigte toeschouwers tot bedaren te brengen Te midden van de grootste opwinding zgn dan gelukt het hem niet Philip liet toe dat ik hem naar zijn stoel terug geleidde Hij gevoelde zich diep rampzalig en verzocht mij eén glas brandewijn te bestellen maar dit weigerde ik beslist U zult al uw geestkracht noodig hebben eo brandewijn zal a geen geestkracht geven Laat ons nog eens de zaak rijpelijk bepraten 17 hebt nog tien oren tijd en hoe kalmer gg u in deze kamer houdt hoe beter Zoo was ik onverwacht de bondgenoot van dan mao geworden dien ik de laatsten vier dagen zoo vervolgd had Ik begon zelfs belang te stellen in zijne kansen van ontvluchting maar ik kon mg niet oatveinzen dat die ai zeer gering waren Wij moeten u zien weg te krijgen zeide ik én u moet ons daarin zooveel mogelijk helpen En zoo zaten wij dan te wachten op den avond het waa thans nauwelijks middag en spraken samen over den moord Wij konden dit niet laten Nu en dan bracht ik een ander onderwerp op het tapijt maar wij kwamen altoos weer op d n moord temg Ik vernam van hem dat zijn omgang met zijne tents zeer ongelijk was Als zij boos op hem was dan was ze zeer boos en als ze lief was dan was ze bijzonder lief Het moet eene dame van een heftig karakter en slecht humeur zijn geweest en ik vermoed dat zg in den grond baars harten eene stille Toorliefile koesterde voor den verloren zoon haar kwam het berioht dtt ook het Uermaon s Theatre in hetzelfde blok hnizen in brand stond Beide schouwburgen brandden geheel uit eii de schade wordt op omstreeks 2 10 0 geschat De pachter van het Vith Avenul h itre verliest alleen aan ide tooneelschikking l het laatst xgrtaonde stuk nCleopatra 20 000 p st dat echter bijna geheel door verzekering gedekt is De eigenaar vaa het Hermann s Theatre heoft al wat hg bezat verloren In het hotel werd voor omstreeks 40 000 gulden schade aangebracht Het blok waarin de brand plaats had is een der fraaiste van de stad en beviudi noh dicht bg eenige der grootste hotels eu winkels Umtreut de plaats waar het vuur zgn oorsprong nam is men nog in hot onzekere Het waarschgiiIgkst i dat de brand in een der kelders onder hel tFifth Avenue Theatre ontstond Een liefhebbend echtgenoot wilde zgn vrouw eens een aangename verrassing bereiden eu vertelde haar dat hg voor zijn zuster Marie een cadeautje koopen moest eea muoi zgden doekje Hg verzocht haar dat voor hom te doen en vooral niet op geld te zien het kwam er maar op aao iet heel moois te hebben Mevrquw kweet zioh van haar opdracht en kocht een klungel En is dat uu zoo mooi vroeg de man toen het zorgvuldig ingepakte van kuuriga etiquetten voor eue doosje thuis kwam Ja zeker man dat ia werkelgk zeer fijn kgk maar I Welnu lieve voor Marie koop ik niets maar ik heb dit voor een surprise voor jezelf bestemd Tableau Meu leest in de Heli CY Met leedwezen hebbeu wij bemerkt dat aan de uitnoodiging der Begeering om den dag vau de begrafenis des Kouiogs als een rouwdag te beschouwen waarop behalve de gouvarnementa bureau s ook de kantoren handelshuizen der ingezetenen zouden zijn gesloten te Medau zulk eene overdreven uitlegging is gegeven dat er het rouwbetoon eenvoudig belachelijk door 18 gemaakt Tot zallji het kleinste winkelde van Chinees of inlander was potdicht vleesch waa er niet te krggen brood evenmin de passer was gesloten een rijtuig of dos a dos mocht zich niet op straat vertoonen ja zel de iUingaleesohe barbiers deden geen dienst Wanneer dit alles een vrgwUlige uiting van rouw ware geweest dan ware er nieUop aan te merken maar dit overdreven vertoon waa uiets dan aanstellerq veroorzaakt door het bekende vriendelijk bevel tot sluiting aan do inlanders direct of door hunne hoofden Die bedoeling heeft de Kegeering te Batavia gewis niet gehad toen zy de uitnoodiging deed In verband met het bovenstaande dealen wg oog mede dat een der politie oppassers overtuigd scheen dat wanneer bakkers eu vleesch verkoopers hunne winkels geUoten moesten houden er zeker een algemeene vaste was voorgeschrevi u Hg kwam ten miuste een Chinees tegen die een eend gekocht had om bij gebrek aan wat anders daaraan zijn honger te stillen eu ging die mau te lijf om hem met de hemel mag weten welke straf te dreigen en de zoon van het Hemelsche rijk losbol van een neef terwijl zij hare rechtmatige goedkeuring schonk aan den braven neef Van zijn kant scheen Philip de oude dame wel te hebben mogen lijden riet was hem gelukt haar zoo nu en dan bij haar loven de koorden van hare beurs te doen ontsluiten Ik hoorde ou voor het eerst dat zij het uitzicht op hare erfenis gebruikt of liever misbruikt had als een voortdutenden prikkel bg alles wat hare neven ondernamen Zij veranderde telkens van beloften en gebruikte die om de jongelui precies te laten doen wat zg verkoos Telkens was het Ik laat mgn geld aan Philip ua als je enz en dan weder Als je nu wilt Philip dat ik alles aan Austin zal vermaken dan Dit gebeurde zoo n half dozijn maal per week Zij speelde en zeer gevaarlijk spel en het einde was moord geweest I Men bad altoos in stilte begrepen dat Austin I als de oudste het geld zou krijgen en dat verI moeden bleek juist men had kort voor den dood I van juffrouw Êaynell hiervan het bewije gehad I Toen Austin naar de hand van Edith dong liet mevrouw Orr Sirapkineon die hoe ruatelooe en bedrijvig ook op het punt van geldzaken zeer bij I de hand was haar antwoord er geheel van afhangen of de llnancieele uitzichten van den pretendent zeker en voldoende waren Zij zon zeer waarsohjolgk Philip als aanstaanden schoonzoon hebben aangenomen indien Philip de erfgenaam van juffrouw Bavnell ware geweest Maar de oude dame maakte werd zoo benauwd dat hg deu oppasser een dollar gaf om met de eend zg ns weegs mogen te gaan De Yorkshire Post deelt uitvoerige bijzonderheden mede over eau vreeselijk ongeluk dat te Wortley bg Loads bij een kinderfeest is gebeurd Tot besluit vau een weldadigheidsbazaar werd een voorstelling gegeven waarbg veertien meisjes van negen tot veertien jaren een stukje getiteld de Sneeuwvlokken zouden opvoeren Hiervoor waren zg in witte wollen kleeren gehuld en hielden zij kaarsen in de hand Terwijl allen gereed standen om baar opwachting te maken voor het talrgke publiek vatte de wol van oen der meisjes vuur en QOgenblikkelijk verspreidden de vlammen zich ook tot de andere kinderen Er ontstond een geduchte paniek toen de kinderen brandend te voorschiju kwamen Twee geestelijken die bun tegenwoordigheid van geest behielden trachtten tuistoud met jassen en mantels die voor de hand lagen de vlammen te doovan maar ondanks deze tijdiga hulp ontvingen de meisjes allen ernstige brandwonden zoodat reeds vier kinderen spoedig aan de gevolgen daarvan bezweken Het IS merkwaardig dat verleden jaar een dergelijk ongeluk geheel ouder dezelfde omstandigheden vporviel ergens in oord Amerika De ei offlcier van t Heilsleger Frank Smith verklaart thans aan de bladen dat hij zich van generaal Booth scheidde omdat deze de groote philaotropische onderneming waarvoor veel geld werd gageven niet afgescheiden wilden houden van de aanstallerg en liedjeszaugerij en het geld opnam ia de algemeene kas om de geheole zaak minder dan tot heil der werklieden te doen strekken tot verheerlijking van de Salvation Army Het bestuur der Liberale Unie heeft de afg vaardigden der kiesveroenigingau opgeroepen tot eene algemeene vergadering te houden op Zaterdag 2ft Februari a s des voormiddngs te half elf uur te Amsterdam Tot de punten van behandeling behooreo lo Bespreking van het bg da Statei Oeneraat aanhangig wetsontwerp tot regeling van deu krjjgtdienst 2o Voorstel van het beAuur tot het opnemen van eene nieuwe bepaling in het huishoudelgk reglement So Verkiezing van drie leden van het bestuur ter voldoening aan art 6 dCr statuten welke verkiezing bg besluit der algemeene vergadering van 12 Juli 1S90 tot de volgende vergadering werd aangehouden Tra einde de gedachtenwisaeling naar aanleiding van bet wetsontwerp tot regeling van den krggsdienst zoo deugdelijk mogelqk voor e bereiden aid eene commissie benoemd om een praeadvies samen te stellen Het bestuur noodigde daartoe uit de heeren F A Hoefer W Hoogenboom Q J W Koolemass Begnan mr J A Levy mr K Maeslester t oup H van d r Mandale en dr C B Spruyt Ia de algemeene vergadering van 12 Juli 1890 verklaarde het bestuur naar aanleiding van een denkbeeld door den hoer mr G A van Ukmel geopperd zich bereid te overwegen in hoeverre eene betere voorbereiding der verkiezingen van bestuurs plotseling een einde aan eene voorloopige verstandhouding tusschen dien heer en hare dochter een paar dagin vóórdat de jonge dame Austin baar jawoord gaf Mevrouw Simpkinson bad een onderhoud met juffrouw Baynei waarin zij de ongehuwde dame dwong of er haar door vleierij toe bracht te verklaren en nog wei schriftelgk dat Austin haar erfgenaam was Ik geloof zeide Philip dat de oude ziel er later berouw van had Te meer omdat zg zich had laten bepraten door mevrouw Simpkinson Dat kon zg nooit uitstaan Ik geloof dat zg gewild had dat ik enfin het is nu uit Wg verdiepten ons thans in onze eigen gedachtej In mijne verbeelding bezocht ik nogmaals de koffl rmakers en vroeg mgzelven of het wel deugdeli bewezen was dat de zwarte koffer te Fargsdie vai Philip Harvey was Hoe komt het toch mijnheer dat de koRermakers den verkoop van uw koffer in hunne boeken niet kunnen vinden O dat is dood eenvoudig antwoordde hg Ik had hunne advertentie gelezen en daar zoo n koffer volgens de beschrijving mij lijken zou liep ik er eens binnen toen ik daar in de buurt was ea kocht een koffer Ik betaalde den koffer terstond en nam hem mee op eene vigilante Wordt vtrtolgi leden mogelijk zou zijn Aan die bereid verklaring gevolg gevende is het bestuur tot het bealait gekomen dat het inderdaad wenschelijk is eene bapalinK op te nemen door welke eene behoorlijke voorbereiding der verkiezingen voor bet lidmaatschap van het bestuur gewaarborgd wordt Gemakkelijk bleek zoodanige regaling niet vooral nu ingevolge de jongste wgziging der statuten de afgevaardigden telkenmale slechts voor ééna algemeene vergadering worden benoemd en hunne namen eerst weinige dagen voor die vergadering bekend worden terwijl toch althans voor hot grootste gedeelte uit do afgavaardigden de laiion van hit bestuur vorkozen uuoten worden Het bestuur vleit zich eaiio oplossing te hebben gevonden die aonerzijds de afgevaardigden ter algemeene vergadering in staat stelt tot onderling overlog anderiijds do bedoelde moeilijkheid zooveel mogelijk te boven komt Deze oplossing bestaat iii de banoaming van eon kiuscollege deels uit afge aardigden deels uit leden van het bestuur samengesteld welk kiescollegie aene aanbeveling opmaakt van dubbeltallen aanboveliug welke dadelijk bij don aanvang der vorgadering in don loop waarvan de verkiezing plaats heeft ter harer kennisse wordt gebracht Het geldt eene aanbeveling geeu voordracht zoodat de vergadering in ieder geval vrg blijft Het preadvies over da logarwei komt tot do gevolgtrekking dat in s lairds belang het ingediende ontwerp iu hoofdbagiuseleu oiijewijzigd wel behoort te worde en dal het plicht is voor de liberale partij hare uiterste kracht in te spannen ten einde eene hervorming te doen tot stand komen die het rechtsbetvustiijn bevredigt en de weerbaarheid van ons volk in belangrgke mate verhoogt In de steenkolenmijn Wieliczka nabij Ostrau in Moravie heeft Zaterdag een ramp plaats gehad die zeker wel eene der zwaarsie is waardoor da mijn sinds jaren is getroffen De schacht waarin het ongeluk is ontstaan heeft eene diepte van 270 meter Zij werd electrisoh verlicht Nadat er s morgens ten 6 ure eeue verwisseling vun werklieden had plaats gehad werd er gerapporteerd dat er niets bijzonders viel op te merken Ten 10 ure werd er uit de schacht geroepen dat er rookwolken opstegen Op betzeltde oogenblik hoorde men een bevigen slag In allerijl werd bet noodige tot redding gedaan Men vond toen eerst 17 man die bewusteloos lagen maiir gered werden Tot gisteren zijn er 60 lijken uit de diepte opzehaald en men vreest dat er nog meer personen zullen zijn omgekomen De toegang tot da zevende horizontaal loopeiida gang waarin nog werklieden moeten zgn is gebarricadeerd door balken steenkolen en als papier ineengeperste gzereii mgnwaggous z o l8t de werkzaambeden ter ontruiming slechts langzaam kunnen vorderen te meer omdat er eene ganglengte van naar berekening 1000 meters verniaUl is en er telkens nieuwe instortingen dreigen De direetie heeft geconstateerd dat het ongeluk blgkbaar veroorzaakt is door ontplofting van een gasreservoir tengevolge van ontgloeiing eener geleiddraad van bet electrisch licht De Frankfurter Zeitunp sohrgft De Pargzenaren houden ervan de üuitschers groote tmulpapen te noomen eu voor zichzelven aanspraak te maken op de matige Freituchmeckerei Dit is misschien waar voor 364 dagen van het jaar maarzeker aiet voor deu avond van den 24sten December Dan zgn de Franschen mat bun rieeilloii het truditioneale bloedworst en leverworstmaal de grove materialisten de Duitsohers daarentegen met bun kerstboom de ide slisten Door de Elzaséers is de met kaarsen versierde xdenneboom ook in Frankrijk ingevoerd en sedert mevrouw Carnet in het Elysie regeert wordt daar jaarlijks voor de arme kinderen een schoon versierde kerstboom geplant maar een volksgebruik is het niet geworden De ideale zijde van het kerstfeest komt echter in Frankrijk ook tot haar recht Wanneer men aan het rémllo tweemaal zgn genoegen heeft gegeten en tot puffens toe beeft gedronken bfgeeft men zich op weg naar do kerk om de midderuachtsmis te hoeren Dit i in Parij geeu kleinigheid maar een daad die de voorafgaande buitengewone lichamelgke versterking voldoende rechtvaardigt Wie om half tien niet aan de kerkdeur is komt er zeker niet in Men moet dus daar de deuren om elf uur wordeu geopend minstens anderhalf uur lang queue maken hetgeen op een koudon Docrmbernachc nogal eeuig weerstandsvermogen vereisoht De tegenwoordige voor Parijs buitengewone koude deed vermoeden dal de toeloop naar de middernachtelgke mis dit jaar minder groot zou zijn maar men had niet op de innerlijke verwarming van de vrome Christenen gerekend Groote en kleine kerken leverden weer denzelfden aanblik op dia haar minatens ééns in het jaar het aanzien van theaters geeft Dit theatrale voorkomen stiekt zioh ook tot bet binnenste van de kerk uit Da muziek is hoofdzaak en de groote zangers die bg deze gelegenheid allen in de kerken meewerken worden dikwijls evenals op het tooneel luide geapplaudisseerd Ook de tooneelvoorstellingen zijn op dezen avond niet verboden en de hartstochtelijke liefhebbers kunnen dus djreet nit de komedie naar de kerk gaan Ook hot oude gebruik vaneen kerstnacht op de groote Parijscho Boulevards is nog in zwang en deze trekt nog altijd veel bezoekers Dezen keer was het niettegenstnande de sterke koude een zware toer zioh langs do kraampjes tusschen de menschen door te werken Het aardigste van al die gesoheukjes was dé koffer van Gouffé Hot blikken doosje springt open wanneer men op een veertje drukt on dan valt bet offer van Eyraud in den vorm van eea tinnen soldaatje er uit De prgs is twintig centimes Audore kooplieden van snuistergen speculeeren op de politiek en bieden eene Question de la tripli allianop eene Question de l Al8ace Lorraine jtt zelfs eene Question de la revanche te koop aan Deze laatste is alleen maar voor kapitalisten te bekomen want de prijs is 75 centimes een ongehoorde som op do kerstmarkt Met hare groote zwarte eu roode kogels die men voor kanonskogels zou aanzien en baar lugewikkeld stelsel van kettingen ziet zij er wotkolijk nit Maar zij is evenals de werkelijke rqvaiiche vcal to duur Het i V D geeft het volgende weerberieht over de maand Decamher 1890 Sinds 1848 hot jaar waarin de meteorologische waarnemingen op Sonnenburgh zijn begonnen heeft men geen periode meer guhnd waarin de temperatuur zoo lang achtereen en met zulke groote verschillen in denzelfden zin heeft afgeweken Geen enkel waarnamiogsuur beeft de thermometer op zijn normale hoogte gestaan maar steeds er ouder De laagste stand die werd afgelezen den 30 December s morgens omstreeks 8 uur bedroeg 15 8 C Op 21 Januari 1860 werd evenwel nog een lagere stand afgelezen namelijk 21 9 C op 8 December 1871 20 0 O op 24 Januari 1881 19 0 C De gemiddelde temperatuur van 30 Dec II bedroeg 13 73 C die van 21 Januari 1866 16 7 dus nog aanzienlijk lager Kan da afgeloopen maand dan niet deu laagsten therraometerstand aanwijzen geen enkela van huro voorgangsters heeft eene zoo lage gemiddelde maandtemperatuur gehad December 1879 tot nu de koudste December met een gemiddelde temporatuur van 3 29 C wordt nu met l i 34 overtroffen ditmaal heeft do gemiddelde temperatuur van de maand 4 63 C bedragen Aoewel Docamber 1890 de koudste van alle Decembermaanden geweest is zoo is zij toch niet de koudste van alle maanden geweest maar wordt nog overtroffen door Februari 1565 die eene gemiddelde temperatuur van 5 3l had Do thermometer in het gras de uitstralingstomperatuur aanwijzende geeft als langste temperatuur aan 20 0 gr dan 19en De betrekkelijke vochtigheid 92 3 pet heeft het gewone bedrag met 1 8 pet overtroffen terwijl de dampdrukking 8 07 mM ongeveer 2 mM is te laag gebleven Begen is ar in het geheel niet gevallen den 19en 20en 23 en 27en heeft het gesneeuwd tot een totaal bedrag van 5 0 mM In het jaar 1864 bedroeg de neerstag tot uu toe de geringste hoeveelheid lO iIn December 1854 werd de grootste hoeveelheid opgev ingen 151 7 mM In het geheel is er 14 3 mM water verdampt dat is ongeveer 3Vj mM meer dan gewoonlijk De baron eter des morgens ten acht ure heefteen gemiddelden stand vau 763 76 mM gehad of 3 38 mM hooger dan zijne normale hoogte Van den 2en tot en met den 5en stond hij te laag tot en met den 14 weer te hoog tol den 20 weer te laag en de overige dagen van de maand weer te boog Den wind den eersten dog van de maand west keerde s avonds naar het o n o en bleef de oosten Igke richting behouden tot don 20en toen hij naar het z z w keerde hij behield die richting tot den 25en en keerde den 27en door het zuiden naar het o n o terug welke richting hij de overige dagen der maand behaald De kracht was over het algemeen gering en bereikte de grootste drukking 6 k g den 30 Deo des namiddags De helderheid bereikte het gemiddelde cijfer 5 6 en is dus vrij groot te noemen op enkele dagen den 1 2 3 12 13 14 15 22 23 24 eu26 was het mistig doch over het algemeen behoudens de koude is de afgeloopen maand eene sohoone maand te noemen die zeker dan schaatsenrijders lang in het geheugen zal blijven Buneslaailscb Overzidt Zondag zgn in Frankrijk de verkiezingen gehouden tot aanvulling van den Senaat waarvan 79 leden zgn afgetreden terwijl bovendien in twee vacatures door sterfgeval in het departement Cote d Or en het Noorderdepartement moest worden voorïien In het geheel moesten dus 80 senatoren worden gekozen Deze verkiezingen werden gehouden in 30 departementen volgens de alphabetiache Igst van Ome tot Yonne welke samen 24724 kiezers tellen Kiezers voor dan Senaat zijn in de eerste plaats krachtens hun ambt de leden der Kamer benevens de leden der provinciale en arrondissementsraden en voorts de afgevaardigden die door da gemeenteraden hiertoe worden gekozen Het aantal kiezers is dus zeer beperkt zoodat de vier Seine departementen waartoe ook Parijs behoort samen slechts 5000 Senaatskiezers tellen Onder de candidaten die zich voor deze Senaatsverkiezingen hebben aangemeld telt men 11 leden der Kamer die de voorlceur geven aan een zetel ir den Seuaat Dit komt omdat de Kamerleden slechts voor vier en de senatoren voor negen jaren worden gekozen terwijl zij toch dezelfde som jaarlijks als vergoeding ontvangen Daarbg komt ook nog dat een verkieiiug voor de Kamer welke volgens het algemeen stemrecht geschiedt zeer duur is terwgl een Senaatsverkiezing slechts geringe onkosten veroorzaakt Vandaar dat vele Kamerleden de voorkeur geven aan den Senaat De Senaat bestaat voor een vierde deel uit leden die voor hun leven benoemd zijn door de nationale vorgadering van 1875 Indien een der voor zijn leven benoemde senatoren sterft wordt door de gewone verkiezing in deze vacature voorzien Vandaar dat het aantal van deze senatoren reeds aanmerkelijk is verminderd en allengs geheel zal verdwijnen Voor de nu vacante zetels werden gekozen 75 republikeinen en 6 conservatieven zoodat da republikeinen 10 zetels Wonnen Dit ia zeker een voldoening voor de republikeinsche partij vooral omdat tot dé gekozen laden hun voornaamste leiders behooren o a de heeren Jules Ferry en Da Freycinet die in de Vogezen en te Parijs hun conservatieve tegenstanders uit het veld sloegen Veraudofing in de verhouding der politieke partijen zal echter daze verkiezing niet brengen De monarchisten on Bonapartiston hadden toch reeds in den Senaat slechts een zoo geringe minderheid te hunner beschikking dat het er weinig toe doet of de republikeinsche meerderheid iets grooter is geworden De varhouding tusschen de republikeinen onderling blijft ook dazelfdo De Senaat blgft ook nu een voorwerp van afkeer voor de radicalen en bat behoudend lichaam dat allengs zijn invloed begint te verliezen maar zoolang bij bestaat dienst zal doen als rem waardoor de heethoofdige radicalen die in de Kamer door hun verbond met de conservatieven den toon aaugeven nog eenigszins binnen de perken worden gehouden Parnell had ta Dublin een onderhoud met zijn vriead Harrington en vertrekt weer naar Frankrijk om mat O Brien te sprekon Deze publiceert dat hetgeen over zijn bijeenkomst mot Parnell te Amiens in de Engalsche bladen wordt medegedeeld niet juist is Toch houdt men te Londen vol dat Parnell zich bereid heeft verklaard af te treden als leider der lersche partij mits niet Maccarthy maar O Brien in zijn plaats met de leiding wordt belast Of dit waar is zal spotdig bigken Het geschil over de visscherij in de Behringzee treedt meer op den voorgrond naarmate het jaargetijde voor de robbenvangst nadert De visacbers in Columbia maken hun vaartuigen gereed en zgn voornemens evenals gewoonlgk ter robbenvangst te gaan daar zij rekenen op de bescherming der Epgelscbc vloot Volgens de New Yprk Herald rekenen de viascbers niet te vergeefs op Engelands hulp De Eagelsche gezant te Washington sir Julian Pauncefote heeft ilen minister van buitenlandache zaken Blaine geantwoord op zijn niededeeling dat de Amerikaanscha regeering het voorstel der Engalsche regeering om het geschil door een scheidsrechter te Uten uitmaken niet kan aannemen De gezant verklaarde den heer Blaine dat de Engalsche regeering zioh met geweld zal verzetten tegen de inbeslagneming van Éngelscbe visschersvaartuigen builen den bekenden afstand van 3 mijlen van de kust gelijk de Amerikaansche douaneckotters reeds eenige malen hebben gedaan De New York Herald beweert deze mededeeling uit goede bron te hebben vernomen en deelt te gelijker tgd een telegram mede van denzelfden inhoud door zijn berichtgever uit Ottawa gezonden Dit tweede telegram dient natuurlijk om te doeu zien dat ook de regeering van Canada reeds bericht van de boodschap van den gezant heeft ontvangen De Indianea Oorlog is blgkbaar niet meer te vermijden Scheen t voor kort nog dat de meeste Indianen moedeloos het hoofd wilden buigen voor de overmacht het sneuvelen van het geliefde opperhoofd Sitting Bull en van de vele broederen die met en na hem door de kogels en kanonnen der Ameri