Goudsche Courant, donderdag 8 januari 1891

M 1891 1 4420 Donderdag 8 Janoari GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iiuendiag van advertentien kan gracbleden tot 06d nor des namiddags van den dag der uitgave De Zv ritsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt Mdett 10 Jam aam VrefwMna naatlM rMid a M hM B i n ket VabUck ta eyast i Bb Tel B Hm seMkoof aaueiuuua xaker w rk a ea aa ka4 UJk Genees en Hnlsnild eL Prof dr B Vlrehow B iijn V Gletl MOnchm t Reelam Leipzig t a V Mnssbaum MOncbwi Hertz AmUrdam T KoFCZynsU Krakaii Brandt tOauMnburg bjj storingen In de kwalen d r l T r laat van aam Anrana varatopplu en d dee hedeo zooel böonpijn dnla Ifbaid fabrek aan aetlnJlt eaj Biehftrd Brftodt worden om here xeebte vnltlnf door Trouwen faarae Incenomen ea ilJn te TerUeeên boven de aeli rp werkende Zouten Bitterwnter DroppeU Uengwle nx IV Om sich by den aankoop te besehermen H teilen Baffennnkte prepereten Trwe men lo de epothsken ateed neer de alleen cehte KWliaerache Pillen van den Apotheker Rlehard nrandt Pr per doo met febmlk eenwlJzinE 70 Cent en lett naawkenrlg er op dat bet falerbowen afgedrukte door de wet beachermde bendelamerk of etiket het Witte krnla o p he it roode veld en de handteekentnff Rchd Brandt zich op leder doo Je bevinde ntf Hoofddepot F S van t4anten Kolff te Rotterdam Vtt kaansoke troepen warden we gemaaid heeft de wraak luat tot het kookpunt opgevoerd en allen die nog weifelden vereenigd in het geloof van hun gevallen Napoleon Sitting Bull dat ide blanken de natuurlijke vgandeo der Indianen tijn BIgkena talegrafiach bericht uit New York hebben 1100 a 1200 Roodhuiden naby White Clny een vereterkt kamp opgesjagen De generaals Brook Carr en Milea conoentreeren ataatstroopen die men rekent dat voldoende tullen zijn om de geheele strgdmaoht der Indianen ten onder te brengen Dientengevolge hebben de Roodhuiden boodsohappera afgeeonden met aanbiedingen tot vrede en onderwerping welke aanbiedingen evenwel zyn afgewezen dewgl bet bleek dat er verraad werd gepleegd Nadere telegrammen melden dat het aantal verschanste Indianen met inbegrip vsn vrouwen op SOOO wordt geschat De Roodhuiden zgn voorzien van vee en levensmiddelen maar de Amerikaansohe legerhoofden willen het Indianenkamp iusluiten in de hoop dat zg de Roodhui4en desnoods door hongersnood tot overgave zullen kunnen noodzaken Men denkt echter dal de Indianen t niet zoover zuUen laten komen maar in een wanhopigen en waarschgnigk vergedschen aanval op de AmerikaanBcke troepen hun redding zullen zoeken Oe Minister van Oorlog was Zaterdag langen tgd ten paleize van den President om met Harrison den ernstigen toestand te bespreken De Amerikaansohe schrijver Herbert Welsh wgt den Indiaoeuoorlog aan de gevolgen van de verfoeilgke practijk om de benoeming van ambtenaren eenvoudig tot een partijzaak te maken De vroegere agenten van Cheyne River en Fine River in Dakota hoogst bekwame en geachte ambtenaren worden ondanks de protesten zelfs van de Vereeniging tot bescbermiag van de rechten der Indianen om niets dan partijrëdenen ontslagen In deze moeilijke tgden hadden het gezag en do invloed van deze beproefde cade viiendott veel ten goede op de Indianen kunnen werken terwgl de nieawe ambtenaren niets bg hen vermochten posa Eie x j£iN LUST van brieven geadresseerd aan onbekenden over de Ie helft der maand December 1890 L Stolk Amsterdam H Brugman Amsterdam A van de Ven den Haag B Barendrecht Klaoawaal 1 van der Velden BRIEÏKAAET G Willenue Amsterdam Brieven verzonden naar Engeland 3 Johnson Liverpool Gouda 5 Januari 1891 De Directeur van t Postkantoor te Gouda VORSTER PËTaOLËUM NOTËËlilNGEK van de Makelaars Ctotzlaar Sehalkwijk te Rotterdam De niukt was heden vast Loco Tankfuat 8 Geïmporteerd fu t 8 06 Februarilevering ƒ 7 85 Maart levering ƒ 7 80 aMTtaTï i Le Stand 6EB0RKN S Jii Hndliki MsrgsTctlu oodera C in Vliet ea E Lcfer Ntrotus AotoBiBi o der A Zegveld en J Brogavis 4 Praocieeaf ouders i Flax en i M Pot Frédénc Gerard Eogèoe Cberlei oodert G i de JoDg eo H J ven Bihl Theodoroi oadcrs C de Joag tB H vin Buaren Pieter onders P vso Dtm en O vsn Enter 5 Coroelie onder C Lexmood en 6 Rietveld Adrieae onderi i Cattel cp J VerUto 6 Geertnig oudere T Binnendijk eo G van Rijk Willemina oodera P van Looo en F koeman OVEBLEOEN 3 Jan H Venaal hoiatr van D van Bofiregeii 73 1 C de Jon 70 J S M P van Ooaterboot Hesi SI j i van Kleeff i j M Termealeo wed G Tijboot 78 j 6 H R Pol 9 m ADVERTENTIÖN Met wederkeerige beilwengcfaen betaigt de ondergeteekende z n dank aan allen die hem by den aanvang van dit jaar belangstelling betoonden COEN WITTE VAN de VBLDE Eene Dienstbode GEVRAAGD P G Adres GOUWE C No 56 i Gouda Snelpersdruk van A Bbirkuan k Zoom Ij C e Voor een gezin met 5 jeugdige kinderen dat in zeflr kommervolle omstandigheden verkeert worden 8POMDIG GAVEJD OEVRAAOD Voor ontvangst daarvan en inlichtingen bonden zicb gaarne bereid A KETELLAPPEB Turfmarkt 44 A THIM Haven 199 Obbr m UAADT P SAÜERBIEE 6F1 COGNAC 48 voor ƒ 6 90 6 Citroen Punch 6 90 12 COGNAC 48 13 12 Citroen Punch 13 levert alles vrg aan hals na toezending van postwissel of onder rembours O f VERKERK te VIANEN a d Lek Groot Succes OMEN rLASBAABDENMEEJB OEEN KALE HOOFDEN MEEBl Wilt gg een vollen langen baard of een fraaie kuevel bezitten gebruikt dan de sedert jaren in t buitenland bekende AHERIK441GHË MOUSTACHE BALSEM Aanbevelingswaardig voor kale plekken op het hoofd of in de baard Prgs per dooi met Gebmiksaanwgzing f 0 75 en ƒ 1 50 Wilt gg nw haar tot in de gevorderdste leeftgd behonden gebruikt dan FRA i ÖIS TOILËTWATËa Dit water belet het uitvallen der haren doet roos en schubbevorming verdwgnen en het haar zacht en glansrgk worden Prgs per Flacon 1 00 954 Getnigachrifien liggen bg d ondergeteekende ter inzage Tegen toezending van blauwe Postzegels of Postwissel franco dooi het geheele rgk Onder Rembours 10 Cent verhooging Aanbevelend JOHAN DEUTZ Haarkundige Noordwest Buitensingel 12 Den Haag Prachtige SPAANSCHE 45 Cent het pond MANDERIJNEN Cina s APPELEN PRIMA QÜALITEIT Slülis grxoe3 3 te3n 40 Ct per Liter Blik CASTANJËS 10 Cent per pond J GERRITSE EeltknobbelH HoornvHes HuideeU Wratten enz worden iu 7 it 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prija per flacon met penseel SO etê AlUén echt bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de bandteekening van A v TUIJLL tegen f abrieksprgs il A ▼ OS Az Kleiweg E 73 en 73 M Algemeen erkeod ls hel beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten loosU het lot orden der tanden tandpijn ont teking zweren bloedend Undvleeeoh onaangename reuk uit den mond kalkirorniing worden zeker Toorkonien en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Br P O P P Anatherln UT jrurr S Mondwater in aanmerkelijk rergroote flesicben voor 60 cent 1 20 en 1 7B hetvelk gelijktijdig aangewend met Or POPP i Tandpoeder of Tandpaitta ateed de tand n gezond en gehoon houdt Br POPP i Tandplomheersel Ur FOPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelqk voor baden I Venmi ieep en Xonnebloemen zeep FOPF S Gcltrlstalllieerde en Transpanuit I Glycerlnezeepen zyn de fijnito Toilet nn ezon lheiilizeepen welke opk een verwonderlijken witten tint te weeg brengen U De namaaksuls van iinatherin lllondwater verwoesten de tanden binnen korten tyd H J r J G POPF Weenen Uepots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Baproalfl doors Prol Dr V Frerlehs Banijn m V SeanZOnl WOraburg C Wltt Oopatiliaïwi Zdekaner et Paianburg Soederst dt Kaaan LambI Warackau a ForSter Blrmmeham Ohderbuiks organen boUon trasoB atoolcaar woort rnlt TOertlomend onge teldllghatd bonaawdhoid kortadon Die ZwltMTMha Pillen Tan den Apotheker Verder in alle Drogist en Pariumerierinkels van Nederland De nitgSTe decer Courant geschiedt dagelgka met nitzondering van Zon en Feeitdagen De prga per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 isoad rlqjke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND QOUDA 7 Januari 1891 In om nt van gialeren vroegen eenige geachte tadgenooten giften voor een behoeftig gesin met 6 jeugdige kinderen Bij de hevige kou die tegenwoordig heencht bittere armoede te lijden is vreesel jk en daar hier Kerkelijke behoefte ia zal menigeen zich zeker geroepen gevoelen een kleinere of grootere bijdrage te geven Hier ia iedere gift bepaald goed besteed Bedoelde stadgenooten zijn bereid tot het geren van nadere inlichtingen en zullen alle giften met erkenteiykheid ontvangen Het zijn de hh A Ketellapper A Thim Gebr ds Baadt en P Sauerbier Tot onderw zer aan school No I te irammerdsm is benoemd de heer J Botterop te Óouda De te Boskoop nienw opgerichte IJsclub Eendracht maakt Macht houdt heden eene hardrijderig voor behoeftigen om levensmiddelen en kleedingstnkken De ontbonden IJsclab heeft hare nog in kas z nde gelden afgedragen ten behoeve van de alge meece armen De Slaaücourant van 7 dezer bevat een kon besluit inhoudende dat de Koninklgke Militaire Academie door eene commissie zal worden geïnspecteerd met bet doel een onderzoek in te stellen nopens aangelegenheden van inwendigen en huishoudelijken aard In deze commissie zijn benoemd tot lid en voorzitter de luitenant generaal C D H Schneider inspecteur der artillerie tot leden de generaalmajoors M R Timmerman inspecteur FEUILLETON DE TWEE EBOEDEBS iUit het BngeUch 18 Wanneer was dat en waarheen nam u hem mede t Zal zoowat twee maanden geleden zgn Ik reed regelrecht naar Gfeenwicb waar ik toen woonde en nog mijne kamers heb vËen heela ritl z ide ik Mgn beroep maakte m j van nature wantrouwend Ja maar ik had leen aantal zaken gekocht en nam ze nu alle te geluk mede Su hoe dikwjjls hebt u sedert met den kofFer gereisd Sleobts tweemaal Eens van Greenwich naar Southend en toen vqrleden Maandag morgen van Southend naar Dover i zooals ik dacht Toen ik daar kwam bemerkte ik dat ik met mijn sleutel den koffer dien ik bij mg had niet kon openen Ik dacht eerst dat er iets aan het slot haperde en ik liet het opensteken maar de kofFer was vol photographische toestelleri die ik dadelijk voor het eigendom van mejuffrouw gimpkinson herkende Ik liet er een nieuw slot op maken en zond den koffer den volgenden morgen aan mejuffrouw Simpkinson Ik johreef en to egrapiif brrlfi inn mijn brocler Ik be van den geneeskundigen dienst der landmacht en L J J A Joost commandant der 2de diiisie infanterie tot secretaris de kapitein W F ridder van Bappard van hel 2de regiment veld artillerie Zekere V te Oiesendam Uet bij bekkenslag bekend maken dat ieder die wilde bij hem een tarwebrood kon bekomen Daarvan werd door zestig behoeftigen gebruik gemaakt Op de vraag van een lid van het armbestuur hoe hij die zelf niet rijk was zoo iets kon doen was het eenvoudige antwoord Och ik had een winterjas noodig en heb het aanschaffen daarvan nu maar uitgesteld in de gedachte dat velen meer behoefte hadden aan een brood dan ik aan een jas In het bericht de locomobile die de firma Van Dorser en Ter Horst te Dordrecht Zaterdag over de Merwede naar Papendreoht deed irervoeien komt eene drukfout voor die daaraan alle bete keuis ontneemt De locomobile was namelgk niet 800 maar 3000 KQ zwaai In den ouderdom v n 89 jifen is gisteren te s Gravenhage overleden de heer G L Band die in in het ministerie Donker Curtius De Kempeiiaer met de portefeuille van koloniën belast was 21 Nov 1848 tot 18 Juni 1849 en die dus tijdens de troonsbestijging dos overleden Konings een ministerschap bekleedde De heer Baud was de eenige der hooggeplaatste StaaUleden uit die dagen die bij het overlyden van koning Willem III nog iu leven was Ora zijne diensten iu Indié en Nederland aan den Staat bewezen had de Koning hem nog voor 1861 benoemd tot staatsraad in buitengewoneu dienst waarop hij na invoering der wet van 1861 den titel erlangde van honorair Staatsraad Al was zijn rol op het politiek tooneel reeds greep dadelijk dat men de koffers bij toeval verruild had Ik wist dat juffrouw Simpkinson er precies zoo een had omdat ik haar aanried dien te nemen Ik was zoo bang dat zij eenige hm eenige brieven zien zou die ik in mijn koffer had Maar ik zweer u dat ik op dat oogenblik niet het flauwste vermoeden had dat ik den dood mijner tante had veroorzaakt Ik moet krankzinnig geweest zijn Waarom ontroerde u dan zoo toen ik voor het eerst haar naam noemde Vt ik werd door angst gekweld dat ik haar bezeerd had Ik herinnerde mij alles slechts verward Ik vist dat ik haar de kamer had uitgezet en sedert dien avond hoorde ik niets meer van haar En nu gelooft ge dot gij haar gedood hebt Hoe kan het anders fluisterde hij rillend Austin zegt het En de boeken bewijzen het immers Kan er niemand anders in dien nacht van Zondag op Maandag in huis zijn gekomen had behalve de juffrouw niemand den huissleutel Neen Juffrouw Eaynell had toch een sleutel vertelde mij juffrouw Jessop Ja dat s waar Zg ging gaarne heel vroeg uit eer er nog iemand op was En soms gaf zij mij den sleutel s avonds Waar zoo vervolgde ik bij het verhoor dat ik Philip liet ondergaan waar was die huisslimtel Zondiignvond AOVEUTENTIBN worden geplaatrt van 1 5 regels il 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTKB8 worden torekeod naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien graiii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni voor lang uitgespeeld de heer Baud bleef werkzaamtot de laatste dagen van zijn welbestced leven Zgnrust was niet die van een die heeft afgedaan motde wereld want al verliet hij in de laatste jarenzijn woning niet meer al wat er belangrijks gebeurde in de eerste plaats in Nederland en in onze koloniën trok in hoogs mate zijn aandacht Hetnieuwe vond in dezen ouden man met zjjn jongehart steeds een welwillend beoordeelaar en hij behield tot zgn laatste levensdagen zijn krachtigengeesi en helder oordeel Meer dan één bewgsdaarvan mochten wij nog tijdens het ministerschap van den heer Keuchenius ontvangen toen de krasse grijsaard met ernst en klem opkwam tegen het onverstandige pogen tot kerstening van Indië van regeeringswege waarvan hij de rampzaligste gevolgen voorzag Fad De Haagsohe briefschrijver van de Zuipk Crt deelt mede wat hij in den trein zittende van een deskundige in spoorwegzaken vernomen heeft omtrent de oorzaken van de tegenwoordige desorganisatie van ons spoorwegverkeer Deze wees er op dat wij op punt van spoorwegexploitatie een weinig verwend zijn Handel en publiek waren tevreden De treinen liepen goregeld en in voldoend aantal Het goederenvervoer geschiedde snel en goedkoop Toen kwamen de spoorwegovereenkomsten Uit den handel gingen er al heel weinig stemmen op om ze aan te nemen maar toch wist de regeering de Kamers over te halen en haar goedkeuring aan te verieenen De deskundige zou ook thans nog niet durven beweren dat die aanneming een fout ia goivee t want ook hier moet men onderscheiden tusschen hetgeen men ziet en hetgeen men niet ziet Men zag den bestaanden toestand die werkelijk weinig te wensehen liet maar het publiek zag niet zoo goed als de Min de toekomst waarbij do te Ik had hem Ën toch hebt u aan de voordeur gescheld toen ge thuis kwaamt Ja om de wa irheid te zeggen had ik te te veel de hoogte om mij te herinneren dat ik den sleutel hadt Maar is u wel heel zeker dat u dan sleutel bg u hadt Of ik er zeker van ben Wel ik haalde hem den volgenden morgen uit mijn vestzak waar ik hem altoos bewaar Dit stelde mij teleur En is u zeker dat niemand in buis kan gedrongen zijn Was er een ketting op de voordeur Neen oen ketting is er niet maar de deur wa op het nacbtalot Wat ik den looper noem was dood eenvoudig de gewone huissleutel een eigenIgken looper hadden wg niet Hm zeide ik U is dus des morgens weggegaan met het Igk van uw tante in nw koffer gepakt U bent immers zeker dat u s morgens nadat a wakker werdt niet meer in uw koffer gezien hebt Heel zeker Ik wilde er in kijken en zocht overal naar den sleutel maar ik kon dien niet vinden Eindelijk vond Austin den sleutel En waar vond Austin dien In de kamer van miine tante zuchtte Philip Waarom het nog langer te ontkennen Mijn schuld is zoo klaar als de da Vpnr nnvrrr J i ll k U bent dus