Goudsche Courant, donderdag 8 januari 1891

oht n achteruitgang van het Ehijnapooi tot aUetlei moeilijkheden en verwikkelingen aanleiding kon geven Zonder eenigen twgfel is het echter een fout geweest de nieuwe overeenkomsten reeds met 1 Oct in werking te brengen Deskundigen hebben den Minister gewaarschuwd maar hg heeft er nitt naar geluisterd Thans ziet men de gevolgen van dien onberaden stap De spoorwegmaatschappgeu schenen thans zelf oog niet gereed te zijn om alle Ignennaar eisch te exploiieeren Daarvoor was uoodigeen voldoend personeel en noch het een noch hetander is aanwtzig Het materieel van d n Ehgnspoorweg is zeer tegengevallen De locimoiieven ijn voor een groot deel oud en veroudero De Hollandsche Spoorwegmaatschappij die ongeveer de helft van hei oude materieel heeft overgenomen sakkelt daarmede het meest omdat er slechts weinig stokers en machinisten van het £ hijnspao4 in haardienst zijn uvergexaan en zg dus de locbmotievenmoet laten bedienen door mannen die lan geheelander materioel gewoon zijn Wel heeft ijg twintignieuwe locomotiev en van groote afmaiingan besteld maar vóór ApriU of Mei zullen die zakelr ciet gereed zijn Toen overviel ons in het begin van December de hevige vorst en daarna werd het zooals te begrgpen is nog veel erger Zoodra de meeste waterwegen dichtvroren kwam in bet goederenvervoer lotterlgk stremming Niet alleen omdat er groot gebrek was aan waggons maar ook omdat men bij den ongeregelden toestaml waarin men verkeerde het hoofd kwijt raakte verkeerde orders gaf tal v n waggons dagen ja weken volgeladen liet staan ja dikwgls zelfs niet eens wist waar de waggons waren Docb daarbij komt de buitengewoon groote aanvraag die nog dagelijks toeneemt en de treurige toestand is 100 al niet te billijken dan toch Ie verklaren Voor het publiek blgft het echter raadselachtig waarom ook de personenlreintn bijna alle zooveel te laat moeten aankomen Maa het een staat met het andere in het nauwste verband De heer Viruly Verbrugge commissaris van de Hollandsche Spoorwegmaatschappg heeft onlangs in de Tweede Kamer gezegd dat men zich moest verwonderen dat onder de tegenwoordige omsiandighrdeo alles nog zonder ongelukken afliep £ n dat is waarheid Het eenige ongeluk is geweest aan het station te Leiden maar dat was toe te schrgven aan oorzaken welke met de spoorwegexploitatie als zoodanig niet te maken hebben Wil men echter ook verder ongelukken voorkomen dun is men genoodzaakt de treinen vertraging te doen ondergaan Voordat het sein gegeven ia dat de weg vrg is mag natuurlijk geen trein passeeren en na spreekt het vanzelf dat als eenmaal maar cenige afwijking van den regel pUats vindt de volgende treinen daarvan ook w ler den laat ondervinden te meer omdat de personentreinen ook telkens stuiten op goederentreinen Vandaar dan men ook telkens midden op den weg moet stilstaat En eindelijk veroorzaakt de hevige vorst dat elke trein minder snel gaat dan gewoonlijk Dr 8 Greidanns te Baarn die eenigen tijd te Berlijn vertoefde schrijft aan het HÖ1 omtrent de resultaten van de behandeling volgens Koeh s methode Eene schaduwzgde is dat men na de injecties dikwijls staat voor complicaties die zich schijnbaar zonder bijzondere aanleiding voordoen Het gebeurt met den koffer nit Southend gegaan Te Londen hebt u de Simpkinsou s ontmoet en gij uw broeder Austin mejuffrouw Simpkinsou hare moeder en al de bagage de twee koffers medéger kend reisden samen van Oharing Oross naar Dover Is dat zoo Neen Austin bracht ons alleen naar het station en de anderen vertrokken samen De Simpkinson s namen met hare bagage kaartjes naar Parijs Ik ging niet verder dan Dover om daar eene week de bnitenlucht te genieten En herinnert gij u nog dat u de boeken in uw koffer hebt gepakt Ja ik had de boeken Zaterdag ingepakt en liet den koffer open Ik tilde het deksel Zondagavond op om er nog een paar brieren in te doen en toen zag ik dat er niemand aan de boeken was geweest Ik sloot toen den koffer en bond er een touw om Wat u deedt er Zondagavond een touw om Ja dat weet ik zeker Ik was zoo drommels bang dat iemand de brieven zien zOu die ik bovenop had gelegd Is u linksch mijnheer Harvey Neen waarom vraagt u dat Wie zorgde voor de bagage te Charii Cross Ik Maar er was een groote drukte en verwarring Wij kwamen laat De koffers werden zoo maar in de bagagewagens geworpen Er kan gemakkelijk een vergissing hebben plaats gevonden Waarom en wanneer hebt u die letters P H gp uw koffer geschreven I toch meermalen dat de patiënt reeds eenige keeren de injectie heeft ondergaan zonder buitengewone bezwaren te ondervinden en er dan op eens in het reactie perk de verschijnselen eener pleuritis of pneumonie op den voorgrond treden soms ook heftige diurrhecn of pgnigke zwelling der gewrichten Dit zijn altyd onaangtname complicaties en dikwgls is het voorkomen daarvan een reden om de behandeling veorloopig geheel te staken Do verklaring van die plotseling bgkomende ziekten baseert zich hierop dat er waarschgnlijk in de weefsels der krenken zich geheel afgakapaelde tuberkelhaarden boviudeu die afgesloten van do omgeving en dus betreklielgk unsohadelgk en misschien voor altgd zouder eenig bezwaar voor den zieke geïsoleerd zouden bigven liggen indien niet door de specifieke werking van de injec ie vloeistof het tuberkelbacilleu bevallende weefsel weer actief was geworden en de ziektemakeodo oorzaak in de weefsels was opgeuomeu Men heeft dus om het eens gemeenzaam uit te drukken deu slapenden hond wakker gemaakt en dit is niet zeer weuschelgk Deze zelfde hypothese verklaart ook t feit dat somtgds zonder voorafgaand waarschuwend verschijnsel terwgl ettelijke injectiaa met klimmende giften en zeer matige n acties zijn doorstaan er op eens eene eitorm heftige reactie optreedt met zeer hooge soms angstwekkende stijging der temperatuur üok herinner ik mg ean geval van een lijder met tuberkulenza aandoening der slembanden bg wien nadat reeds verscheidene injecties waren gedaan zonder eenig bezwaar en de Igder zich reeds veel beter gevoelile er in eens erne zoodanige zwelling van liet weefsel ontstond dat de ter huipe geroepen arts den patient zonder pols en zonder ademhaling i dus schgubaar dood vond Eene onmiddellijk verrichte traoheotomie met opvolgende kunstmatige ademhaling kon den man nog redden en de genezing verder ongestoord voortgaan Was een dergelijk geval niet in het hospitaal maar in de privaat practijk voorgekomen waar de behandelde uiet steeds onder toezicht kan zgu dan waa de man ouvermgdelijk gestorven Dit brengt mg tot een punt dat ik vooraf wensch te relevoeren Naar mgn bescheiden meening vind ik het zooals de zaak nn staat bepaald roekeloos zoo niet misdadig om in de privaat praxis de metbode of liever de proefnemiug der methode in praktijk te brengen De privaat arts toch is niet altgd zeker van zijn tijd Hij kan de injecties niet op één tijdstip bij zijne verschillende patiënten doen en is toch gebonden ze gedurende het betrekkelijk lange reactie tijdperk van uur tot uur te observeeren Dat nu is geheel ondoenlijk en de pri aat arta die zich aan de uitoefening der behandeling volgens Koeh s methode waagt handelt onvoorzichtig Onmogelijk toch kan hg voorzien welke verschgnselen zich zullen voordoen Ook bij die kranken bg welke met de uiterste voorzichtigheid de injectie wordt gedaan en die zeer matig daarop reageerden kunnen toch zuoals ik zeide ineens gevaar dreigende verschgnselen optreden Tot nog toe blijft het dus eene proefneming die nilslnitend mag gedaan worden ib de hospitalen of privaatkliuieken i welke de behandelde arts of assistent steeds tegenwoordig is en zoo lang wij niet meer absolute zekerheid hebben omtrent de behan Philip keek mij zeer verbaasd aan Ik schreef in het geheel geen P H op mgn koffer zeide hij Er stonden gaon letters op Daardoor gebeurde juist de vergiaaiog hV hebt P H op een bagagebiljet geschreven Zou dat misschien ook iets zgn wat ge in uw toestand van verdooving dien nacht hebt gedaan In elk geval weet ik er mij niets van te herinneren zeide Philip maar ik weet letterlgk uiet meer wat ik gedaan en niet gedaan heb Ik weet nauwelijks meer of ik besta of niet Ik ging naar beneden naar mijne kamer en haalde het facsimilé van de letters op Philip s koffer benevens een kaartje aan juffrouw Simpkinson zgn brief aan zijn broeder en zijns broeders brief aan mij Ik bracht ze allen boven Ik zette een tafel voor Philip en legde de kopie der letter voor hem Vindt u dat deze letters er uitzien zooals gg ze zondt maken Ja antwoordde hg dat heb ik geschreven Wat zou dat Is dat uw schrift vroeg ik en ze staan op nw zwarten koffer te Pargs Ik vouwde den brief open en het kaartje n vergeleek ze nog eens Dit onderzoek gaf een welkome afleidin voor het gesprek dat zeer moeilgk was gaande te houden Ik zat de verschillende letters nauwkiiip te bekijken omdat ik voor het oogenblik niets te doen had Plotseling ontsnapte mij I deling of den uitslag daarvan moet elk privaatart zich daarvan onthouden Bovenal blijft het zaak nauwkeurig te individualiaeeren m a w lederen patient nauwkeurig te observeeren en te bestudeeren en op hoogst voorzichtige wijze onder voortdurend toezicht de behandeling uit te oefenen Dit alles neemt echter uiet weg dat mijne opinie omtrent Kuoh s methode in het algemeen zeer gun tig blgft Welke bezwaren haar ook nog mogen aankleven men bedenke dat zij nog slechts hare eerste schreden op don weg ter volmaking heeft gezet en dat zeker nog veel zal opgehelderd en tot zekerheid gebracht worden door de nauwkeurige en eerigke studie v n zoovele ernstige mannen die met pr j zenswaardigo zelfverloochening en zouder eenigen kleingeestigen naijver de voorschriften des meesters navolgen ik geloof zelfs dat tot zekere hoogte een geheele omwenteling in de behandeling van verschillende ziekten het gevolg er van zal zijn Wat ik zag van de resultaten bij lupus vulgiris kan mg niet anders dan bewondering doen koesteren voor de resultaten die daarbij verkregen zyn Men moge nu zeggen dat door de behandeling volgens Koeh s methode de genezing tot nog toe slechts schijnbaar is dat waarschgnlijk slechts eene immuniteit ia verkregen van welke men nog niet weet hoe lang die zal duren toogegeven 1 Toch is het zeker dat bij geen enkele tot nog toe gevolgde methode absolute zokeiheid bestaat dat geene recidive zal komen en in ieder geval heeft geene behandelingswijze zoo verrassend snel ruik een gunstiw resullaai De geleerden mogen twisten over de al of niet absolute kerheid der genezing ds arme lijder zal zeker de handen dankend omhoog hetfen en den man zegenen die hem verloste van zgu ellendig misvormend lijden En vrg zoker zullen in de toekomst wanneer men reeds in den aanvang kan optreden de arme stumperde en ik heb hier vofiral het oog op die kleinen die reeds in prille jeigd worden aangetast on nu dikwijls jarenlang met d ben misvormende kwaal rondloopen bewaard kunnen worden voor den vloek die nu hun gel el g leven vergalt Een duel tuswhen een ambassadeur en zgnsdcretaris ia zeker een niet alledaagseh geval Dit i voorgekomen tusschen graaf Deym ambassadeur van OostenrijkHongarge te Londen en zijn secretfieis graaf LUtzow Do aanleiding was eene questie van etiquette Oraaf Deyiy en zijne echtgenoota Waren namelijk van meening dat gravin Lutzow als niet van hoogen adel rijnde dus niet gcinviteerd en in hunne kringen toegelaten kon worden Voor dez beleediging zgner echtgenoote eisohte graaf Lutzow satisfactie zooala tassohen edellieden betaamt Jilaar toch was dit moeilgk want het streed tegen aHe regelen der ambtelijke hiërarchie dat de ondergeschikte zijn chef uitdaagt De Minister van Buitenlandsche zaken graaf Kalnoky stelde dan ook alle pogingen in het werk om graaf Lijtzow van zijn plan te doen aScien maar te vergeefs en ofn elk beletsel nit den weg te mimen nam graaf Lützov ontslag uit den dienst Daarop heeft bet dnpl op de sabel aldaar in een der kazernes plaats gehad maar beide tegenstanders zgn ongedeerd gebleven Volgeus sommigen zou er na afloop van het tweegevecht eene verzoeniug tusschen de partgen hebben een uitroep Ik kon het niet helpen Ik greep Philip bij den arm en schudde dien heftig rieb je hier eeo stuk papier en inltt vroeg ik Kryg ze dan gauw l Wat bedoel je vroeg hg verbaasd Vraag mg niets Inltt en papier Ia dit eea inktkoker Goed zoo Schrijf nu je voorlettersvgftigmaal achter elkander zonder op te houden Philip gehoorzaamde Hij bedekte een groot vel papier met de letters Ik slaag hem ademloos gade Ik leunde op zijn stoel terwijl hij regel op regel schreef Misschien leidde dit nieuwe denkbeeld tot niets maar indien de hand van den schrijver eenmaal slechts afweek dan kwam er niets van terecht Eindelijk stond de vgttigste onderteekening er Ik haalde diep adem Ik nam het papier op en bekeek het nogmaals zeer nauwkeurig Ik vergeleek het met den brief en het kaartje Ik vergeleek het ook met mijttb kopie van het bagagebiljet Er viel niei aan t twijfeten ik had goed gezien De letters op het bagagebiljet geleken op die welke Philip Harvey geschreven had maar ze waren toch niet precies eender Bij deze was de ophaal door den neerhaal getrokken zoodat er van boven een gesloten oogje ontstond maar in alle P s en H s van Philip Harvey eindigde de ophaal bij den neerhaal Dit verschil hoe gering ook was een feit Wordt vervolgd laats gehad en zooden graaf en gravin Deym zich oreid verklaard hebben grav n Lutzow die zich van geboorte eene Fraül Von Bornemann utt Mecklenburg 18 op hun diplomatieke soirees en bals te ontvangen Onderzeesche vaartuigen De nieuwste onderzoekingen over de diepte tof waarop het daglicht onder woter doordringt hebben tot uiislag gehad dat de commandant van een onderzeesch vaartuig op eene diepte van 100 voet 3048 M slechts tot op 25 voet 7 62 M ver zien kan Ook liet zich niet met zekerheid vaststellen dat het electrisch licht in staat zou zijn de op deze diepte heerschende duisternis zooverre op te heffen als dit de veiligheid der scheepvaart vordert Door een onderzoeker werd buitendien bericht dat het licht op weinige meter onderde wateioppervlakte zoo groen is dat roode voorwerpen totaal onzichtbaar zijn Deze omstandigheid zou de onderzeesche vaart op eeue zeer bedenkelgke wijze bezwaren daar bij onherkenbaarheid der zijdelichten oanvarii gen onvermijdelgk zouden worden Von de bestaande typen der onderzeesche booten valt weinig te zeggen dat eeue spoedige en bevredigende oplossing van het probleem der onderzeesche vaart zal vermoeden Uitth au dem Gehkte de Seetce em Als een jaar ten einde neigt klopt de heilige Silvester aan onze deur en vindt ons feestelijk gestemd Wg laten alles wat gedurende het in de zee der eeuwigheid verzinkende tijdsverloop mot ons is voorgevallen nog eens voor ons geestesoog voorbgglijden verdiepen ons in gepeins en verheugen ons dat hetjvoor velen zoo moeielgkejaar ten einde is en dat er een nieuw en natuurlijk beter zal beginnen Want Ie hoop dat het beter zal zgn verlaat ons nooit en door baar gedragen vieren wij blijde het ïoorbgsnellen van den tijd waarover wij eigenIgk trauren moesten Ook huldigen wg de gewoonte om uit te vorschen wat de toekomst ons brengen zal Die gewoonte bestond reeds bij de Germanen wier Oudejaarsavond den 24en December op het Julfeest werd gevierd Zoo klopten de meisjes als de klok twaalf sloeg aan de staldeur om de koeien te hooren spreken en uit haar gebulk op te maken of zij dit jaar trouwen zouden of niet Dit bijgeloof ia nog in IJsland en Bulgnrge in zwang Verder waren er onder de oude Duitschers niet weinigen die hunne vurigste weusoheu en begeerten op oudejaarsavond herhaalde malen luide uitspraken daïr zij vast geloofden dat dien nacht op een gegeven oogenblik alle uitgesproken wenschen vervuld werden Het gebraik om het oude jaar feestelijk te sluiten bestond in den ouden tgd niet Noch ook had de oudejaarsavond eenige kerkelgke beteekenis daar het kerkjaar in de voorboveidende week vóór Kerstmis eindigde Eerst in de zestiende eeuw werd het gebruikelijk om het jaar met eene plechtige godsdienstoefening te sluiten De aan Silvester avond verbonden bggeloovige gebruiken hebben nooit aanleiding gegeven tot ernstige twistvragen daar zg hiervoor te onschuldig van aard zijn Zoo wordt op vele dorpen op oudejaarsavond een schimmel rondgeleid Als alle landbouwers een bos hooi voor de deur van stal of schuur hebben neergelegd laat men den schimmel het dorp doorstappen Als het paard van een bos hooi eet is dit een teeken dat de landbouwer die er dat hooi heeft neergelegd een goeden oogst zal hebben Dit gebruik heerscht echter slechts op sommige Duitsche dorpen terwijl overal in Duitacbland en op alle plaatsen waar Duitsch gesproken wordt de boerenmeisjes op oudejaarsavond naar de schaapskooi gaan en in het donker naar die dieren grgpen Pakken zij een ram beet dan trouwen zij in het jaar dat voor de deur staat Ook wordt er bg velen tegen het kippenhok geklopt omdat het kraaien van een haan als een zeker teeken wordt beschouwd dat men trouwen zal In Beieren evenals in Oostenrijk nemen de meisjes een handvol kiezelsteentjes uit de beek Als zij een oneven getal in de hand hebben bestaat er geen kans dat zg het eerstkomendejaar voor het altaar zullen gebracht worden In het koninkrgk Saksen laat de jiiugd notedoppen op het water drgven Als de schaal dien een jongeling op het water heeft gelegd in botsing komt met den waterdop vnn een der meisjes gaan die twee samen trouwen In Weenen en in geheel Oostenrijk bestaat nog do gewoonte van het pantoffelwerpen Als een meisje wetan wil of zij het volgende jaar zal trouwen moet zij met haar rug tegen de deur gaan staan en een pantoffel achter zich werpen Als deze met den punt naar beneden valt staat de bruiloft van haar die den pantoffel geworpen heeft voor de deur maar als dit niet gebeurt blijft zg het eerstkomende jaar nog ongetrouwd Al deze gebruiken zijn voornamelijk bij vrouwen jn zwang De mannen vieren den oudejaarsavond bij vele volken op het plattetand in de herberg I met andere vermakelijkhedeo Onder deze ii in Oostenrijk zoonel ajs in vele zuidelijke landen het Silvesteraf kloppen eeuwenoud Men komt daarvoor in de met groene denneiakken versierde gelagkamer bgeen Midden in het vertrek hangt een krans van dennen aan de balken en bij de kachel staat een bleeke vlasbarige jongeling met een krans van maretakken op het hoofd Deze stelt den heiligen Silvester voor Komt een jongeling door toeval met den krans aan do zoldering dan springt Silvester uit zijn hoek te voorschgn en geeft hem een kus Dit duurt tot middernacht en dan geefi do kastelein aan alle gasten een dennetak waarmede zoodra het twaalf utir slaat Silvester de deur wordt uitgejaagd Dan is het oude jaar dat door Silvester wordt vertegenwoordigt voorbij en is men een nieuw ingetreden In vele gezinnen draait men even voor twaalven het gas uit en als Ie klok heeft uitgeslagen steekt men het weder op en wouscht men elkander geluk In Berlijn heerscht de gewoonte om op oudejaarsavond bij elkander visch te komen eten en geen Berlijnsche huisvrouw zal vergeten een koolblad achter den spiegel te steken daar zij hierdoor haar gezin in het komende jaar voor ziekte bewaart Vandaar de gewoonte in Duitschland om op Nieuwjaarsdag kool te eten zooals men bij ons stokvisch eet Twee gebruiken zijn in alle landen inheemsoh elkander mondeling of schriftelijk geluk te wenschen en bet uitreiken van fooien Reeds de Deonsche koning Kiinut do Groote overleden in 1036 hield dit gebruik in eere en nog heden ten dege is het in alle landen in zwang Doch nergens is het zoo algemeen als in Japan waar op Nieuwjaarsdag alle schulden moeten betaald worden Vandaar dat in China do Nieuwjaarsdag de grootste feestdag van het jaar is terwijl op dien dag ook de graven der afgestorvenen worden bezocht De Japaneezeneohter die oudejaarsavond Setsebun noemeu sedert 1868 wordt danr het nieuwe jaar ook op 1 Januari gevierd verbannen alle zorgen en geven zich geheel aan de vreugde van het leven over Nieuwjaarsdag is bij hen een echt nationale feestdag En daar de gemoedstemming op Nieuwjaar bij rijken en armen aanzienlijkeu en geringen tot maatstaf dient van hetgeen zij het geheele volgende jaar zal zijn als mogelijk is een bijgeloof dat eoor alle andere volkeu behoorde gehuldigd te worden en dat niet genoeg is aan te prijzen Alg UU In het laatst van de vorige en in deze maand heeft de minister van oorlog met het oog op de weersgesteldheid iu het belang der verpleging van de troepen der landmacht enkele maatregelen en voorzieningen bevolen mot betrekking tot sommige dienstverrichtingen de nachtligging het uitreiken van warmen drank aan het personeel der wachten enz Hij acht het niet ondoelmatig bij deze gelegenheid de aandacht der autoriteiten der landmacht er op te vestigen dat in omstandigheden als hier bedoeld ook van de zijde der betrokken militaire autoriteiten op eigen initiatief het noodige behoort te worden verricht tot bevordering van het welzgn van den soldaat en het voorkomen van nadeelige gevolgen voor zijne gezondheid Hg wenscht hun dan ook voor nu en later aan te bevelen in voorkomende gevallen in dien zin te handelen Voor zooveel de bestaande reglementen en voorschriften het toelaten kunnen maatregelen en voorzieningen van bedoelden aard desvereischt na overleg tusschen do verschillende daarbij betrokken autoriteiten uit den aard der zaak te allen tijde door die autoriteiten zelfstandig in toepassing worden gebracht Wordt het een of ander noodig geacht waarin bij die reglementen of voorschriften niet is voorzien bijv het beschikbaar stellen van grootera bedragen voor verwarming van lokalen het wgzigen van de tenue bij bgzondere gelegenheden als o a militaire begrafenissen dan behoort daartoe zoo mogelijk tijdig een voorstel aan de bevoegde autoriteit of aan den minister te worden gedaan althans indien do zaak van zooveel belang moet worden geacht dat eene hoogere autoriteit of de minister van oorlog daarin moet worden gemoeid In dringende gevallen zullen evenwel in afwachting van de later meer in het bijzonder wegens gedane uitgaven ter zake te vragen goedkeuring zoodanige maatregelen op eigen gezag en verantwoordelijkheid door die autoriteiten moeten wórden aanbevolen De minister houdt zich overtuigd dal ook in laatstbedoelde gevallen met s lands geldelijke belangen op oordeelkundige wijze rekening zal worden Boltenlaodsch Overzicht De Fransche bladen hebben het natuurlgk druk over den uitslag der Senaatsverkiezingen De monarchisten en Bouapartisten troosten zich over bon nederlaag door er op te wijzen dat het er weinig toe doet of de republikeinen iets sterker zgn geworden n den Senaat die toch niet veel te beteekenett heeft De radicale bladen zijn nog veel minder tevreden en de Justice maakt van ie gelegenheid gebruik om nog eens op heftige wijze uit te varen tegen den Senaat die alle radicale hervormingen tegenhoudt De gematigde republikeinen zijn daarentegen bgzonder tevreden Het Journal de Debat ziet in den uitslag het bewijs dat er in den lande meer tevredenheid komt eji ook de andere opportunisten beschouwen de overwinning der republikeinen als het bewijs dat de Senaat blijft gelijk Gambetta het noemde het plechtanker der republiek Vooijal treden bij dezen sirijd de verkiezingen op den voorgrond van de heeren Jules Ferry e n De Freyciuet De heer Ferry sedert 1889 van het politieke tooneel verdreveu werd in de Vogeezep met 723 van de 922 stemmen bij eerste stemming gekozen maar nog opmerkelijkor is de herkieang van den heer De Freycinet te Parijs De heer De Freycinet verkreeg 579 van de 654 stemmen en word dus ook bij eerste stemnring gekozen De eenige welke deze ouderscheiding met hem genoot was de heer Poirrier een vrijhandelaar en g ematigd republikein die 392 stemmen verwierf De overige caudidaten verkregen allen minder dan 260 het cijfer der volstrekte meerderheid Deze uitslag is kenmerkend voor de populariteit welke de beer De Freycinet op het oogenblik geniet Bij de vorige Senaatsverkiezing te Parijs werden alleen Victor Hugo en de onlangs overleden Peyrat beiden oudstnjders voor de republiek bg de eerste stemming gekozen De heer De Freycinet werd toen ook gekozen maar eerst bij tweede stemming en met geringe meerderheid Nu echter valt den mi nisterpresident in de hoofdstad dezelfde onderscheiding ten deel welke een man als Victor Hugo verleend werd Zondag was het de Gambetta bedevaartsdag Men zag dien dag in Gambetta s huis to Ville d Avray een driehonderdtal belangstellenden De groote vriend van den overledene Spuller was wegens de Senaatsverkiezingen verhinderd gelijk gewoonlijk hA woord te voeren en daarom hield in zijn plaats zijn neef Delpech lid der Kamer een toespraak waarin hg Gambetta s verdiensten jegens Frankrijk herdacht Denzellden dag begaven zich een paar honderd Eoulangisteu naar Père la Chaise tot herdenking van Blanqui s sterfdag Do eiders der Blanquisten Granger en Boche hielden redevoeringen bij Blanqui s graf waarop zij een krans legden van roode immortellen een geschenk van Kocheforts blad Intransigeant Eerst bij den ingang van het kerkhof werd de roode vlag ontplooid Van Blanqui s graf begaf de stoet zich naar het graf van den bekenden communist Eudes waar een dergeIgke krans eveneens een geschenk van de Intransigeant werd neergelegd Alles liep zonder ongeregeldheden af Zoo warden niet alleen in de kerk maar ook in de politiek de heiligen in eere gehouden Deser dagen zal de commissie uit het PruisischeHuis van Afgevaardigden welke bezig is met hotonderzoek van het wetsontwerp tot hervorming van do gemeenten in de oostelijke proviucieu den arbeid hervatten Voor zoover bekend hebben de conservatieven die niets van het voorstel willen weten nog geen enkel bewgs van toenadering gegeven Zelfs wordt beweerd dat ook do nationaalliberalepartij de regeering in don steek heeft gelaten enbereid is de eischen der conservatieven ten minstevoor een gedeelte in te willigen De nationaal liberale Kólnische Zeitung is in staat gesteld dit gerucht zeer beslist tegen te spreken Het Keulsche bl id verzekert dat de natiouaalliberalen over dezo quaestie nog evenzoo denken als in den beginne en de regeering met alle kracht tegen het verzet der conservatievo grondeigenaars zullen steunen De regeering blgft ook bg haar besluit en wil niets toegeven Bigven de grondeigenaars halsstarrig dan zal de Landdog worden ontbonden De vrij conservatieve partg zal pogen een schikking tusschen de regeering en de conservatieven tot stand te brengen maar deze heeft weinig kans van slagen want de regeeriug kan geen aannemelgke concessies doen daar het sch ooloutwerp op deze nieuwe gemeenteregeling berust Het eenige middel om deu strgd zonder ontbinding te beslissen is dat de riddergoed bezitters ten slotte het hoofd voor den keizer buigen of dat het Centrum ton einde een ontbinding en nieuwe verkiezingen onder de tegenwoordige ongunstige o iuligheden te