Goudsche Courant, vrijdag 9 januari 1891

1891 Vrijdag 9 Jaouarla If 4421 GOUDSGHE COURANT JSieuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken kan geschieden tot een nor dei namiddags van den dag der uitgave enngdeo het regeeringsontwerp helpt tot atand brengen De met 1 Januari in werking getreden Bgkswet op de venekering van oude werklieden is door de sociaaldemocraten bespot met de opmerking werklieden worden geen 70 jaar üit de Berlijnscbe voorstad Riidorf met niet meer dan 35 000 inwoners wordt gemeld dat daar nu reeds in 1891 byna 200 werklieden agn die wegens meer dan 70 jarigen leeftgd in de termen vallen om een pensioen volgens de wet te ontvangen In verband met de dreigende houding der Vereenigde Staten ten opzichte van de Behringseequaestie oidt venekerd dat Lord Salisbury zgoerKJIjds eene zeer vastberaden gedragslijn aanneemt Hg moet den heer Blsine hebben doen weten dat elke poging tot het nemen of doorzoek en van slepen onder Britsche vlag wl beantwoord worden met gewapend verzet Overigens ziin voor de regeering der unie de commentaren van de Amerikaansche pers nie zeer aanmoedigend Men steekt den draak met de volslagen wanverhouding tusschen de Amerikaansche en de Britsche zeemacht en met den weerloozen toestand der Amerikaansche kusten PETROLHUM OTEERI GE van de Makelaars Caotzltar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Looo Tankfiist ƒ 8 Geïmporteerd fust 8 05 Januari levering ƒ 8 Februari en Maart levering ƒ 7 86 ADVERTENTI£N Berallen vaa een Zoon L C M 8TEEN8MA IJ88ELSTUH Oouda 6 Jannari 1891 Bevallen van eene Dochter A TAN WIJK geb Jonkheid Goxiia 7 Jannari 1891 Heden overleed te Gouda ons Zoontje WOUTER FEANgOIS in den ouderdom ran 14 maanden W C KÜIJK G D J KÜIJK Kkbkhof 7 Jannari 1891 JACOB S mmmi tast het glazanr niet aan Te Gouda rerkrggbaar bg de firma J ü ZELDENBIJK Co Markt 139 P C W BEGEEK Oostharen 43 J H C HÜINCK P Hz Hoogstraat A 122 123 a 10 20 25 en 40 ets En gros bg JACOB Co AmnUrdom Algemeene Hypotbcekbank te AMSTERDAM Volteekend Maatschappelgk Kapitaal 1 000 000 Deze Bank geeft nit d i pet pandbrieVen met extra uitkeering op den Januari coupon tot den koers Tan 99 pet en 4 pet pandbriei en tot den koers Tan 100 pet beide in stukken Tan 1000 en ƒ 500 Verkrijgbaar ten kantore Tan de HH M J OGIEB en Co te Gouda Zeer Uette Gresteendrukte NAAUEAASTJES worden GELEVERD door A BRINKM AN en Zn Snelpersdrnk Tan A BRINKMA N f s Zv Gouda Uey s buorden manchetten en voorhemdjes zijn buitengewoon sterk elegant in bet dragen Toonreffeiyk en roedkooper dan het waacfaloon voor linnengoed Uey s buurden manchetten en voorhemdjes worden na het gebruik eenvoudig weggeworpen zoodat men altgd nieuwe uitstekend paasende boorden manchetten en voorhemdjes draagt lley s boorden manchetten en voorhemdjes ï @ 8CHII Ï IB COSTALIA Pii On GOETHB p d nijna 7 HBRZOG I dozgnfl bS zgn uit papier vervaardigd met linnen overtrokken en daardoor van echt linnen niet te ondorscheideo l 9 k r W MSM FBANKLIW r ao gal 4 WAONEB l v STBPHAW p d yiii UNCOLN B p doiljn fl 89 Verkrijgbaar te Oouda bij den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W P van EDE van der FALS Markt A 107 of direct bg MEY EDLICH Vereand Geschaft Lelpaig PlagwItz De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt oaoobadoUJk Baproafd door PrJl Or V Frerichs aarnji ti T Scanzonl wonbui I e Witt Oopanhagan a Zdekauer st Potaniwrg Soedentadt Kaaon Lambl WandHui FOPStep BIrmlnoham Onderbulks organen too o u oa UBbOTOlon U gomtkwa MuoBMta Mkor workont ob oaaobftdolUK Genees en HnümilddeL Prat Dr B Vlrchow B rtijii T GletI MUnchm f Reelam Laipsig m T Nussbaum MOndMn P 9 HflPtZ Amsterdam T Korczynskl KraHui Brandt KUuMnburg bÜ storingen In de feoUoa tracoB atoolcBBc Toort ratt TOortlomenda onffCtteld Ilcbold boamawdboia kortadoai DiaZalUoiekaPmuTaDdiaApalkekir uieaard Brandt worden on bare taehta viafclar daarviaawaa caaraa lofaaomaa an aija u TarUasaa bana d labaip workonda Zoataa BltUr als Drappall Manjaali sal OV Om Eieh by dea aankoop te beaehemiea Ml aakte preparaten Traae tnan In da apotheken tteeda naar da alleen eebte SEwlCaCiracbe dea Apotheker Kiehard Braadt Pryi per dooi mat tebrulk aanwijalna 70 Ceiita = S rr op diit hat hierbowen afgedrukte door dr wtt brM bemide bandelinierk of étlkat het Witte krols op het roode veld en de handterhenlng Ilrhd Brandt ilcb op leder dooaj brvibj s Iloorddepoe V K van Hamen Kolir Ie Kotterdaa ÏIS kwolsB dar loTor Uut TUi aaa dnrendo Torotonlu co d d s bedcQ xo i la booMpIJB dolJM teren naaei Pillen va rn Pile na twh iChoid cabrok aam aaUut au n tgÊSi simmm b VÏ QebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao u a m m l a Doelmatige door de nieuwst uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van ne en fijnste grondstoffen garandeeren den verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig falirtkaat nauwkeurig beantwoordende aaa den inhoud der reep Etiketten De Firma l fhaalde 27 Breyeii als Hoflererancler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend jn febrikaat B ed8 1874 schreef de Accademie national de Paris Noub Tons décemons une Dledaille d or première eIa Be en considéiation de votre exoellente fabrication de Obooolat bonbons varies etc etc StoUwerck s febrikaat is verkrijgbaar bij H H Cülvfiaeurg Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Jnliiis MattenUodt Amsterdam Kalwrstraat 103 V Ï I9R H De nitgave dezer Coarant geschiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 ilsonderlijke Nommen VIJF CENTEN De ixuendlng van advertentiSn BINNENLAND OOUDA 8 Januari 1891 De Chri t l jke JoiiKelingi Vereenij iog Daniel ml in 1801 een bazaar houileu om de Doodige fondsen te krggen voor een eigen lokaal voor hare bljeenkamsten Da thans gebruikt irordeude aal is onToldoeDde Vooiti tullen de volgende hoeren in itm en de volgende maand leringen houden tegen een kleine entr die ook genoemd doel ten goede komt Dl i M Hunuing JHi zal spreken op Donderdag 16 Jannari Onderwerp Herinneringenuit mijn reia naar Bome de heer A de Kaütt op Donderdag 29 Januari Onderwerp Johann Caspar LavBter Ds A Wartana op Donderdag 12 Februari Onderwerp let OTer de jongsteontdekkingen in Afrika de heer H A Toen op PoBdwdag 96 Februa rfc OoderWBip flats overWater en Lucht De Almsterdamsche rechtbank Ie kamer maakte eergisteren een aanvang met de behandeliug der zaak tegen een handelsagent te Nieuwer Amstel die zich eenigen tgd achtereen beziggehouden had met een industrie die op het volgende nederkomt De beklaagde hij is in voorloopige hechtenis zond postwissels af gedeeltelijk aan zijn eigen adres gedeeltelijk aan dat zijner by hem inwonende huisvrouw Het bedrag luidde op twee gulden en de aanbieding of storting ran het geld geschiedde nu eens te Amsterdam dan weer te N Amstel dan te Alkmaar ook te Wormerveer te Zaandam te Edam te Ouderkerk enz naar welke plaatsen de bekl zich telkenmale begaf om vandaar aan zich zelf te N Ametel een posiwissel ran tweo gulden te zeiden Daarna be FEVILLETOIV DE TWEE EBOEDESS UU iet MngeUch Ik had deze eigenaardigheid eerst in de H ran Hoe aardig op het kaartje en rerrolgens herhaalde malen in den brief gevonden en nu vertoonde geen enkel der vijftig PH s een enkel oogje Die P H op uw koffer hebt gq niet geschreven Dit beteekent op zichzelve weinig maar ze zyn door iemand geschreven die met opzet uw hand heeft nagebootst en dat beteekent heel veel Philip scheen niet veel waarde aan deze ontdekking te hechten De gedachte dat hij schuldig was sloeg hem geheel ter neer Is u er heel zeker van vroeg ik dat die letters vóór Zondagavond niet op uwen koffer stonden Denk er eens terdege over na Het kan ran het grootste belang worden Philip aarzelre eren Daarop zeide hy Ik ben or heel zeker van Wat meer zegt nu ik er over nadenk ben ik heel zeker dat ze niet op den koffer stonden toen ik Maandag ochtend van Southend vertrok Ik herinner me nog zetfr goed op het oude Greenwiohpapiertje gezien te hebben omdat ik lust had het er af te krabben Ik had ot stel gon de rerralsching Hij veranderde namelijk het op die postwissel géschreven woord twee in twaalf en endosseerde daarna den postwissel of wel hy ontring het bedrag zelf Op die wijze betaalde de postadminiairatie op dien postwissel in plaats ran twue twaalf gulden Een rerralsching van negentien postwissels w6rdt ten lasie gelegd Bekl die gedurende den loop der instructie ontkend had de vervaisching te hebben gepleegd legde bij zijn eerste verhoor ter zitting eene volledige erkentenis af Hij verklaarde zijns houding ten goede veranderd te hebben op adries van den door hem tot raadsman gekozen advocaat mr L W ran Gigch Het getnigeurerhoor leverde weinig bijzonders op Het bevestigde d bekentenis ran beklaagde Van de 42 getuigen die opgeroepen waren werden er eergisteren tweeen dertig gehoord Op zekeren dag was Bismarck met een vriend uit jagen De vriend was doo onvoorzichtigheid in een moeras geraakt en voelde dat hij hoe langer hoe dieper zonk Om s hemels wil riep hij Bismarck toe kom mij te hulp of ik ben verloren Bismarck zag dat het geraar groot was maar hij behield zijn tegenwoordigheid van geest Neen zeide hy ik waag mij niet in het moeras want dan ben ik ook verloren Dat gij hier aan uw einde komt is onvermijdelijk om u de wreede foltering van een langzamen dood te besparen zal ik u dus maar doodschieten En bedaard legde hij zijn geweer op den spartelenden vriend aan Houd u stil riep Bismarck too kan ik niet juist mikken Bedenk dat ik om u op eens uit uw lijdon te helpen u door het hoofd moet schieten Dit verschrikkelijke voorstel verdreef bij den vriend alle vrees voor het moeras de ongelukkige dacht er slechts aan den kogel van Bismarck te ontwij lig gezien als er letters op stonden Hoe waren zij geschreven P Men had ze haastig op het biljet gekrabbeld Ze waren vrg dik geschreven met potlood en moeten duidelijk zichtbaar zgn geweest voordat het Parijache biljet er overheen werd geplakt De stijfsel heeft de potloodlijnen zeer verbleekt en op dit oogenblik zijn ze nauwelijks te onJeyscheiden Toen ik Southend verliet waren de letters er niet op Bg gevolg heeft iemand het der moeite waard geacht Maandag ochtend uwen koffer met de begin letters van uw naam te teekenen en heeft daarbij zorgvuldig uw hand nagebootst Het was de bedoeling van dien persoon dat men den koffer voor als den uwen zou herkennen Hij schijnt er zoo gauw niet aan gedacht te hebben dat de beambten aan het station nieuwe nummers over de oude zouden plakken Dit is intusscben gebeurd Wie ook de bedoelde persoon geweest zij hij kende den inhoud van den zwarten koffer Philip bleef mij wezenloos aanstaren Ik heb altons gemeend ging ik voort dat deze tweo letters ons den sleutol zouden geren Ik begin er thans meer en meer aan te twijfelen of de geschiedenis van dezen moord wel zoo eenvoudig is als ze schijnt Ik begin er thans hard aan te twijfelen of gij Philip Harvey wel de moordenaar zijt Mijn eerste plicht is thans naar Panjs teruc te keorin ca nja nu h i m 1 u uo n mwlieiiriaiBr do ADVEUTENTISN worden geplaatat van 1 5 regels it 50 Centen ledete regel meer 10 Centen GROOTE LETTSB8 worden berekend naar plantamimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het A DVEBTENTIBBLAD t welk des Maandags verschgnc ken en ran die gedachte vervuld worstelde hg zoo geweldig door het moeras heen dat het hem eindelgk met bijna borenmenschelijke inspanning gelukte den wortel van een ouden boom te grgpen en zich zoo te redden Uw tegenwoordigheid van geest is mijn behoud geweest bekende hij later aan Bismarck Wij ontvingen het bericht van het zesde schooljaar 1889 1890 van het Conservatorium der afdeeling Amsterdam van de Maatschappg tot berordering der toonkunst Bij den aanvang ran het cursusjaar werden de lessen met 37 leerlingen begonnen Aan het einde ran het schooljaar verlieten 10 en tussohentijds 1 leerlingen het conservatorium Aèn zes leerlingen de dames A Beddingius H W M Kempees J P Veth en M C de Boer zang H M Denijs viool en M F Koning piano werden gunstige eind getuigschriften toegekend Het getal leerlingen verminderde Men was bij de to latiog voorzichtiger dan vroeger vooral met betrekking tot den muziekalen aanleg zoodat de thans toegelaten leerlingen over het algemeen in dit opzicht van beter gehalte waren dan in vroegere jaren Wat de directeur de heer Frans CoeuBn ran de uitkomsten heeft mede te deelen is bcrredigend De zangklasse vooral wierp goede vruchten af Daarnevens namen de piano en d rioolklassen eene rerblijdende plaats in Andere klassen b r roor violoncel en voor compositie die helaas te schaars bezocht werden vielen minder in het oog hoe gunstig de uitslag ook was Ook de orgelklaase meds schaars bezocht voldoet aan hooge en strenge eischen in weerwil dat de inrichting van het conservatorium wnt dit onderdeel betreft aan de noodtakelijksta behoeften niet voldoet Een eigen orgel al ware het ook van een bescheiden omvang en een eigen voldoend locaal behooren tot de wenschen die naar letters op den koffer te onderzooken Ik ben geen deskundige ik zal er een dienen te raadplegen Ik ga van avond met u mede t Is al een heel twijfelachtige onderstelling zeide Philip Mg dunkt van neen antwoordde ik Iemand moet er toch hoogst waarschijnlijk usschen Southend en Dover die letters op gezet hebben Die zeker iemand weet alles ran den moord Wij moeten thans trachten uit te rorscbeo wie hij is Dien arond staken wij het Kanaal orer WÜ konden niet op Austin s terugkomst wachten Hg was zeker opgehouden want toen het tijd was om te gaan was hij er niet Ik vond dat het onrerstaudig zijn zou nog langer te wachten Ieder oogenblik kon de politie de hand op Philip leggen en daarom haalde ik hem over nog dien avond met mij te vertrekken Ik was geheel van streek en zat op de brieven te staren die ik in mijn ezit had of op het bagagebiljet dat ik dien morgen uit Austin s oreijas had gehaald Hoe kwam dat biljet daar Welke betoekeiiis was hiei aan te hechten Het was en bleet nog altoos de rrasg Wis is de moordenaar Philip was zenuwachtig en meende oreraj detectives te zien Ik had de grootste moeite te rerhinderen dat hij zich rerried aan menschen die niets met de politie te makeu badden en die niet zouden geweten hebben wat zij met zijjie bekentenis doen moeten Ik was er zeker aii dat hij op dit oogenblik nog met bespied t rd en ik was zeer baug