Goudsche Courant, vrijdag 9 januari 1891

wat hij dien Zondag avond gedaan had en dat hg geheel onder den invloed eener zinsbegooeheling was geweest Gekheid zeide ik De boeken bewijzen alleen dat de moord dien nacht daar in huis gepleegd werd en dat het lijk in het huis in uwen koffer werd gepakt Meer niet Maar er was immers niemand daar in huis behalve wij beiden en de juffrouw U denkt toch niet dat juffrouw Jessop mijn tante heeft vermoord Dat is haast niet denkbaar Wie dan Er was immers niemand anders in huis Er kan niemand anders geweest zgn Dat dient nog bewezen te worden Het was Zondag morgen Zoodra ik mijn reismakker in betrekkelgke veiligheid had gebracht ging ik mijn ouden vriend L on Dubert opzoeken Ik had hem in geen week gesproken wat kon daarin niet gebeurd zijn Ik vond hem in zijn bureau want het was intusschen al bij tienen geworden Hij scbeAi blij mg to zien Toch kan ik et niet helpen maar ik geloof dat hij liever niet bad dat ik mij verder met deze zaak bemoeide Hg vond mijn wgzo van doen in strijd met alle regelen Maar myn beste mijnheer Dubert zeide ik hoe ver zijt gij gevorderd liebt gij den moordenaar al gepakt Die zaak gaat mq niet aan Dat moest je liever de directeur hoopt het eerst rerwesenlijkt lulle worden Meer finaocieele steun is in de eerste plaats daartoe noodig Met erkentelijkheid wordt gewaagd ran de belangstellende kunstrrienden dis beunen hebben beschikbaar gesteld met het doel om aan roor de kunst veelbeloiende jongelieden de gelegenheid te openen kosteloos den driejarigen cursus aan het consarratorium te Tolgen maar het ware te wenscheu dat dit Toorbeeld navolging vond De vermelding dat de provincie Noord Hollaud en de gemeente Amsterdam het conservatorium door eene jaarlqksche subsidie van 1000 steunen doet de vraag rijten of het niet op den weg der regeering lou liggen het conservatorium door l verleenen van eene r ks subsidie in staat te stellen in meer uitgebreideu zin a n zyne roeping ta voldoen Aan de njics academie Tan beeldende kunsten te Amsterdam wordt jaarlijks f 31 000 ten koste gelegd Waarom wordt aan de toonkunst onthouden wat aan de plastische kanst loo vrggevig wordt verstrekt Se directeur Uqft het conservatorium als eene de kunst in hooge mate bevorderende instelling Toortdurend en dringend aanbevelen aan hen die de kunst liefhebben en hoogstellen Aangaande ds werkverschaffing in Den Haag meldt men aan het Utrechtsch Dagblad De Christelijke Volksbond van wien de brood en koffieuitdeelingen uitgaan heefi sinds Augustus jl een teer goed werkend t g werkbureau dat menigmaal reeds goede aanbevelingwaardige werklieden plaatste bq patroons die werkkrachten noodig hadden Van Augustus tot Januari werden 125 tgdeIgk werkloozen geplaatst Dit werkbureau nu heeft ingeiien dat in desen buitengewonen nood buitengewone maatregelen noodig zqn Vooreerst werden op 29 December een veertigtal mannen aan het sneeuw weghalen gesteld in de straten waar eerst later de stadsreiniging haar taak aanvangt maar sinds 6 Januari is eene geheel nieuwe en waarsehynlijk in ons land nog volstrekt eenige wqzs van werkverschaffing ingericht Door de geweldige kod der laatste weken zijn tal van waterleidingen bevroren waardoor duizenden inwoners zonder watertoevoer zitten om in dezen nood te voorzien worden van wege de duinwateradministratie op verschillende plaatten op de kranen op straat standpijpen geplaatst loodat ieder op bepaalden tijd water kan laten halen Nu zgn er door bovengenoemd werkbureau san ieder der met de opening der kranen belaste ambtenaian een 15 tal bg haar ingeschreven werkloozen toegevoegd dia de emmers ledig van de hoizen afhalen en gevnld torug brengen IJeze arbeiders worden betaald door den bond en mogen geen geld aannemen maar aan degenen dia hncne hulp hebben grbruikt wordt door den opzichter van de ploegen eene bus aangeboden Dat deze wgza Tan werkverschaffing doel treft bewqtt het feit dat Maandag 6 ploegen van 15 werklieden uittrokken en later 8 ploegen van 25 arbeiders Per week worden op deze wijzo ongeveer 200 arbeiders aan werk geholpen Ter bestrijding der kosten rekent men vooreerst op den inhoud der bussen verder beeft de commissie voor de brood en koffieuitdeelingen een verzoek gericht tot de milde gevers om een deel der nog in te komen gelden te mogen gebruiken voor de werkverschaffing dat hg den speurhonden hun werk zou vergemakkelgken die hem stellig reeds op het spoor waren Mgn grootste zorg was hem veilig en wel het land uit te krijgen want al twgfelde ik zelf aan zijne tehuld dan bleef toch de schijn tegen hem Eu dan weder vroeg ik mij zelf onrustig af of ik goed deed den vermoèdelgken moordenaar te latec ontsnappen Ik had oogenblikken dat ik niet wist wat ik doen moest Wij kwamen overeen dat Philip te Pargs 24 uur zou wachten op zijn broeder roor wien wg een voorzichtig gesteld briefje in het hotel te Dover hadden achtergelaten De vraag was nu zou Austin op Zondag overkomen Ik moet hier nog bgvoegen dat Philip aan het station te Dover plaats had genomen naar Londen terwijl ik de plaatskaarten naar Parijs nam en al de bagage liet aanteekenen alsot die van mij was Zoodra wg te Pargs kwamen reden wij naar een stil afgelegen logement Philip zat in angst en meende overal vervolgd te worden Alle energie had hem verlaten de gedachte van iemand vermoord te hebben drukte hem gewelHiif ter neer Voor zooverre ik uit hem wijs kon worden geloofde hij dat het gebeurd was zooals Austin bet beschreef en hg bleef al door bij zichzelven mompelen De boeken de boeken Het vinden van de boeken in de kast zijner tante beschouwde hg als een onomstootelijk bewijs van zijne schuld Meer dan iets anders bewezen zij dat hij zich niet meer herinnerde I kend is en dat het hoog tijd wordt door herziening der wet op het stuk der bijzondere vergunningen onze reelzins voortreffelgke drankwet I eter san haar doel ta doen beantwoorden dan tot dusverre geschiedt De gebreken der faillissementswet worden in het Hbl geschetst door mr B J Polenaar naar aanleiding van hot ontwerp eener nieuwe regeling van dit onderwerp dezer dagen bg de StatenQene raal ingediend De schr stelt op dan voorgrond dat naar ign overtuiging ook de best mogelijke wet op de faillissementen nooit populair zal worden Hetzg toch dat de failliet gestaakt heeft omdat hg niet wilde of omdat hij niet kon betalen in ieder geval zal hij licht getracht hebben zijn crediet uit te putten De verliezenden bg de catastrophe kunnen dan niet begrqpen dat zoolang bet vertrouwen naar beginselen van strafrecht niet is geschonden de wet daaraan nieis kan doen In hunne oogen is de failliet een schelm elk antwoord van verdediging door den curator geuit maakt ook hem verdacht als ware hg een beschermer van kwade praktgken da wet die zoo iets duldt zal het dan ook tegenover den benadeelden leek hard te verantwoorden hebben Wie de zaak kalm overweegt van hot standpunt van het algemeen maatschappelgk belang zal inzien dat de wet den schuldenaar met humaniteit moest behandelen en de mogelqkheid van zgn financieel herstel niet tec eenenmale moest uitsluiten Maar de wet kan in dit opzicht inderdaad te ver gaan en da thans bestaande gaat te ver Zg maakt het tot stand komen van een acooord al te gemakkelgk In stede van enkel den failliet den terugkeer in den handel niet onmogelgk te maken bevordert zg het stelselmatig Hat ligt in faar geest dat hut faillissement indigt met een accoord of liever een acooordje Het faillissement eindigende met een acooordje van 10 pCt en daar beneden is de vluchthaven geworden van alle wanbatalande nagotiedrgvenden en terwijl het een dreigement van den schuldeischer moest zgn zoo gij niet betaalt laat ik u billiet verklaren is het zoover gekomen dat op den maanbrief des sohuldeiaehart niet telden geantwoord wordt Zoo g j mg vervolgt gaaf ik mg failliet Want en dit maakt de zaak nog erger ook al komt er gean acooord tot stand zoo is de schuldenaar in eene gunstigere positie na bet faillissement dan bg zoude zijn indien bij door é n schuldeischer zonde tgn geéxeonteerd en deze zich daarmede nog niet betaald zag Ook hierbij ia de wetgever van een niet verkeerd punt van uitgang vertrokken en toch tot een in de praktqk noodlottig eindpunt aangekomen De regeling van het faillissement is gevestigd op dan rationeelen grondslag datdeschuldeischers in het faillissement voor zoover zq niet eenig bqzonder voorrecht van pand hypotheek of privUega hebben Relqk moeten zijn Maar nn ging onze wetgever een stap verder door te bepalen dat wanneer de executie van den curator is afgeloopen het faillissement dus geëindigd is de schuldeischer voor zoover zg niet bevredigd zgn toeh allen tan aanzien van hunnen gemeenzamen schuldenaar gelgk moeten blgven opdat krggt deze weer nieuw vermogen niet de handigste of hardvoohtigsta het grootste deel voor zich kunne grgpan Het faillissement kan dan heropend worden Hij Het hoofdbestuur van den Volksbond vereeniging tegen drankmisbruik heeft in een circulaire gewezen op den verkoop van sterken drank op het gs zonder vergunning niet enkel in plattelandsgemeenten doch zelfs op terreinen van gsolubs in de nabijheid van groote steden o a op de Haagsche gsolub Het dringt naar aanleiding daarvan er op aan te waken voor de naleving der drankwat in den geest van de uitnoodiging van den commissaris des konings in Gelderland aan de burgemeesters in z ne provincie waarin zg wonlen verzacht in deze de drankwet streng toe te passen De Standaard die mede dit punt had behandeld ontving daarover een schrgven van mr J Kruseman dat het volgende inhield De commissaris des Konings in Gelderland heeft aan de burgemeesters in zgne provinoie niet medegedeeld dat sq geene vergunning op hst gs mochten verleenen maar wel dat er op het gs sterke drank in het klein verkocht wordt zonder vergunning en dat het wenschelqk is tegen deze overtreding der drankwet ten strengste te doen waken De circulaire bedoelde dus geen interpretatie der drankwet doch eene aansporing tot nauwkeurige controle Dat er nxwls de comm dat Koning in zgne circulaire terloops vermeldde op het qs geen vergunning bestaanbaar is is volkoman juist en berust op de srtt 1 en 8 der drankwet volgens welke eene vergunning alleen gegeven kan worden voor eene lokaliteit De zoogenaamde koek en zoopjes zqn stellig geen lokaliteiten en kunnen dus nooit vergunning verkrijgen Anders is het met de gebouwen op de terreinen van qselubs waarvan dan ook sommige vergunning bezitten Burgemeester en Wethouden kunnen die vergunning echter alleen verleenen 1 wanneer het aantal vergunningen in de gemeente is beneden het wettelgk maximum en dat is bqna nergens het geval of 2 wanneer in de lokaliteit reeds op 1 Mei 1881 zonder strgd met wet of verordening sterke drank in het klein werd verkocht en dat zal met de meeste gsbanen wel niet t geval zgn De vergunningen welke sommige gsolubs in ons land hebben behoorsn tot die welke boren het wettelgk maximum door Gedeputeerde Staten warden verleend omdat het een bgzonder geval betreft art 2 drankwet De bedoeling des wetgevers is hierbq geweest dat het wenschelqk was instellingen welke op zicb zelve nuttig en noodig zijn doeh welke zander daarbg behooreod koffiehuis moeilijk bestaanbaar zouden zijn niet onmogelgk te maken Als voorbeeld werd in de Tweede Kamer de Passage te Botterdam genoemd met een groot café als pièos de r istanoe Intusschen is van die vage woorden bgionder geval waaronder men bgna alles brengen kan wat man wil een zoo ruim gebruik gemaakt dat de bedoeling der drankwet verminderde consumptie van gedistilleerd als gevolg van minder drankgelegenheden voor een goed deel illusoir wordt gemaakt Zoo verleenen Qed Staten nn weer aan gsbanen vergunning die haar volstrekt niet behoeven om te bestaan omdat hat een bqzonder geval zon gelden De oonelusis waartoe ik kom ia dus dat de drankwet omtrent drankverkoop op het gs volkomen duidalqk is doch dat er wederom gebleken is dat de controle op de overtredingen der wet ontoerei aan Fnn vragen De En gelachen zijn er druk mede bezig Zg meenen dat zg de wgsheid in pacht hebben Internationale naijver dacht ik Des te beter voor Harvey Van Fnn9ois Dubert kreeg ik verlof den zwarten koffer nogmaals te onderzoeken Ik zeide hemronduit dat die ons nog den sleutel in handen zou geveu Ik beefde van spanning toen da commissaris aan de deur morrelde waar men den koffer bewaarde Deuk eens als ik mg nu vergist bad Al had ik mjn afschrift nog zoo nauwkeurig ge nomen was het toch altijd mogelijk dat de oor spronkelijke letters er eenigszins anders uitzagen Nauwelqks waa de deur geopend of ik snelde naar binnen Daar stond de gewichtige koffer even zwart en somber ala acht dagen te voren met zijn atschnwelgken inhoud Gelukkig was er niemand aan geweest Men had er een photographic van genomen meer niet Het papier waarop van Greenwich naar Southend stond was naar mij toegekeerd Ik bekeekhet nauwkeurig Hoe flauw de met potlood geschreven letters ook waren men kon zich in denvorm niet vergissen Zij waren oorspronkelijk meteen zacht potlood grof geschreven Ik had ze nauwkeurig gekopieerd Het oogje was er j Wordt vervolgd J echter die zich de moeite getroost op eigen risico voor de kosten heropening van het fai lissement ta vragen moet aantoonen dat de opgekomen goederen na aftrek van alle kasten van wezenlijk belang voor de schuldeischers zijn Tot het leveren van dit bewijs ontbreken hem in den regel alle gegevens En zoo heeft eene oppervlakkig beschouwd juiste en schoone gedachte tot gevolg dat de zoogenaamd insolvente koopman voor zijne schuldeischers volstrekt niet berreasd behoeft te zijn ook al kan by betalen Bg deze grondfouten in de wetgeving komt nog het gemis ann regeling van vele belangrijke punten in het faillissomentsproces en in de gevolgen der faillietverklaring Mr P die t niet noodig acht het zondenregister der fnillissementwet verder voort te zetten concludeert dat deze wet hare impopulariteit wel verdiend heeft en dat vele kamers van koophandel niet zouder reden op verandering aandrongen Bg do behandeling der begrooting van Justitie over 1890 vestigde de heer Borgesius do aandncht van den minister op de slatuten der AvionTin Maatschappg en vroeg waarom aan een dergelijke reeds blijkens haar statuten zoo vreemdsoortige en weinig solide maatschappij koninklijke goedkeuring was verleend De minister antwoordde dat bg de soliditeit niet had te beoordeelen en alleen te onderzoeken had of de statuten in strgd waren met de wet De heer Borgesius antwoordde niet doch Het Fad meent dat de zaak verdient uit aan ietwat breeder standpunt behandeld to worden Bourtpel en zwendelarij nemen hand over hand toe de beurslijst wordt van maand tot maand langer doch ook steeds meer gevuld met papiereu van weinig intrinsieke waarde zeer gewild echter onder de dobbelaars van professie De aandeelen en obligatiën dor Avion Tin Maatschappij komen er echter nog niet op voor Verhandeld wordt het fonds echter wel doch tegen steeds dalende prgzen litt Fad herinnert met een enkel woord aan de geschiedenis der maatschappij De inbrenger der mijnconcestie kreeg volgens de statuten niet alleen alle aandeelen op eenige na maar ook het grootste deel van het geld dat een oliligatieleening zou opbrengen Er werden eenige namen met goeden klank voorgespannen een fraai prospectus werd opgesteld en de vennootschap mot een aandeelenkapitanl van 3 milUoeu aehreef een obligatieleening van 3 millioeu it Of de leeniug geheel geplaatst is is onzeker doch het grootste deel van dat papier is terstond of later in omloop gebracht Ook verdedigde aan financieel blad do soliditeit der maatschappg De heer Borgesius sti lde na dit dilemma of aan deze statuten is tan onrechte de Kon bewilliging verleend of de wettelijke bepalingen op de naaml vennootschappen eischen dringend herziening Het eerste betoog noemt Het Fad zwak Formeel was aan do voorschriften van het Wetb v Kooph voldaan en het zou geen aanbeveling verdienen de Begeering te doen oordaelen over da soliditeit van ondememingeu Willekeur en bevoorrechting zou daarvan hot gevolg zgn en do Kon bewilliging zou nog meer de beteekenis krijgen van een waarborg voor de soliditeit der goedgekeurde vennootschappen tarwgl de Kegeering daar toch niet voor kan instaan Neen herziening der wetgeving op de naaml vennootschappen is dringend noodig De verantwoordelijkheid der bestuurden moet worden verzwaard meer waarborg moet verkregen worden voor de integriteit van het kapitaal dringend noodig zgn regelen met betrekking tot den inbreng verantwoordelijkheid voor den inhoud van het prospectus volledige openbaarheid ook met betrekking tot don prijs van uitgifte regeling der obligatialeeningeu enz De openbaarheid betreffende den prijs van uitgifte is noodig tot bestrgding van het kwaad van het syudicatismo waarvan het publiek maar al te vaak hot slachtoffer is Als een syndicaat tegen zekerin koers de plaatsing van en leening op zich genomen heeft dan lee it men wanneer slechts voor de helft van hot kapilaol b v a pari is ingeschreven den Tolgenden dag dat de leaning geheel volteekecd is Geheel onwaar is dat niet want het syndieaat is er goed voor en neemt voor eigen rekening wat niet geplaatst is Maar het goedgeloovig publiek meent dat de leening inderdaad valteekend is en het syndicaat probeert uu de aandeelen waarme le het is blijven iilton zoo hoog mogelqk van do hand to doen Ia het syndicaat er uit dan komt vank de groote daling Het Fad meent dat veel gewonnen zou zijn indien de oprichters na aftrek der noodzakelijk kosten genoopt w ii en het gehoele bedrag per a pari ter markt gebrachte aandeelen ten volle te verantwoorden tenzij vooraf het bestaan van het syndicaat en de voorwaarden waarop er mede gecontracteerd is bekend zgn gemaakt Veel moeielgker zal het zgn ook beperkende bepalingen te maken omtrent het ter beurze brengen van vreemde fondsen Op bedrog kan strenge straf gesteld worden doch daarmede is het kwaad niet in den wortel aangetast Het meeste nut is te wachten zegt Het Fad van een krachtiger optreden van de zijde der Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam Een bescheiden stap in de goede richting deed zq door te bepalen dat de aanvraag voor het opnemen van een fonds in de noteering moet geschieden door een of andere firma s wier namen te lielijk met die aanvraag openigk vermeld worden Doch zU moet nog verder gaan Zij moet de bij haar ingtleverde prospectussen van nieuwe leeningen aan een scherper toezicht onderwerpen en dit op do wijzo als het BerIgnsche lleltosten Collegium Toen indertijd om een voorbeeld te noemen de Zweedsch Noorweegsche Spoorwegmaatschappij in Duitschland en Nederland haar Übligatién ter inschrijving aanbood was men er te Berlgn fluks bij om de oflicieele noteering op grond van onvoldoende gegevens te weigeren Onze Vereeniging daarentegen keek minder nauw en men weet welke de gevolgen daarvan waren I Voorts zouden uit de officieele noteering verwijderd moeten worden de fondsen die geen rente betalen De wetgeving alleen kan ter wering van misbruiken niet eel maar wat zg kan doen mag zij niet nalaten waar onder het mom der vrijheid de ergerlijkste misstanden kunnen tieren Overigens ligt het op den weg van de hoogst geplaatste vertegenwoordigers van den effectenhandel tegen het kwaad op te treden dat op het gebied hunner werkzaamheid voortwoekert 1 Buitenlandscb Overzicht Omtrent het resultaat van du conferentie te Boulogne tusschen Parnell en William O Brien blijven de tegenstrijdigsta geruchten loopen Van beide kanten verklaart men de lezingen over en weer van de bijeenkomst gegeven vour onjuist Alle hoop op een sohikking schijnt echter nog niet opgegeven zelfs niet in het anti Parnollistische kamp O Brien onderhandelt onvermoeid met de leden der Mac Carthygroep Hg zelf moet bereid zgn Parnell s ultimatum William O Brien in de plaats van Mac Carthy leider der partij tot de algemeene verkiezingen op welk tgdstip Parnell do partijleiding weder zal aanvaarden aan te nemen Gisteren zgn Healy en John Barry naar Parijs vertrokken om met CKBrien te overleggen Naar het heet willen zq hem het redacteursohap van het antiFarnellistisoh blad dat te Dublin zal verschijnen opdragen doeh man gelopft dat het eigenlgk doel van hun reis een geheel ander is Doch welk Dat is de groote vraag Terwijl de lersoha afgevaardigden door hun persoonlijke twisten alles wat het lersoha volk betreft schijnen Ie vergeten den hongersnood tengevolge van den muslukten aardappeloogst de ellende en den nood der van hun boeven verdreven pachters de onder de dwangwet lijdenden doet Balfour oen meesterlijken greep in de lersche politiek der rogeering In overleg met den onderkoning van Ierland lord Doiidas graaf van Zetland heeft Balfour een oproeping in de dagbladen geplaatst waarbij hulp gevraagd wordt voor de slachtoffers van den mislukten oogst vooral voor de arme kindaren die wegens gebrek aan kleeren en voedsel de scholen niet kunnen bezoeken De lersche regeering die de gegevens bezit voor een rechtmatige verdeeling zal zich belasten met het uitreiken der giften aan geld en kleeren aan die lieden welke er de meeste behoefte aan hebben Is het niet of Balfour den Ieren toeroept Ziet gg nu wie het goed met u meenen en zich om nw hard lot bekommeren Uw leiders bestrijden elkander met eerzuchtige en heersch uchtige bedoelingen terwgl de regeering der koninjiin uw nood lenigt uw banger stilt uw lot verbetert Gelijk reeds is gemeld heeft de werkstaking der spoorwegbeambten in Schotland plotseling weer een dreigend karakter heeft aangenomen en tot ernstige ongeregeldheden geleid Voorloopig werden ten einde geen aanleiding te geven tot ernstiger rnstverstoring door de spoorwegmaatschappij de uitzettingen der werkstnkers uit hun woningen gestaakt Gedurende dan nacht bleef het rustig Wat het verkeer op de spoorwegen betreft dit wordt vrij geregeld onderhouden maar toch laat het wegens gebrek aan personeel veel te wenscheu vooral wat het goederenvervoer betreft zoodat de kooplieden zeer klagen De Franscbe Senaat bestaat na de laatste groote verkiezing goed geteld uit 238 ripublikeinen en 55 conservatieven Eenige zetels zqn nog vacant en voegt men deze er bg naar den vermoedeltjken uitslag dan zal t zijn 244 republikeinen en 56 conserv atieven De Oostenrijkschs regoering heeft eindelgk haar standpunt ten opzichte van den strgd tusschen Duitsohers en Czechen in Bohème duidelijk toegslioht De Oud Czechen blqven nog steeds aarzelen het bekende vergelijk te helpen aannemen omdat zg de kiezers vreezen en bang zijn voor den invloed der radicale Jong Czechen die geheel Bohème voor de Czechen eischen Vandaar dat de leiders dér OudCzochen deden wat zij konden om de voordeelen welke den Czechen bij het vergelijk werden toegestaan zooveel mogelgk uit te breiden Zoo verlangden zij nadat de bekende overeenkomst tusschen Duitschers en Czechen den 19den Januari te Weenen was getroffen bovendien nog dat het Czechisch als de officieele taal bg de rechtspraak in Bohème zou worden erkend In dit opzicht wil de regeering echter geen stap verder gaan Trouwens keizer Frans Jozef heeft reeds herhaahlelijk zeer beslist als zijn meening gezegd dat welke vrijheden ook aan de verschillende volkeren in zijn rijk mochten worden toegestaan het Duitsch steeds als de officieele regeeringstaal voor allen zal gehandhaafd blgven Toen dus de Boheemsche Landdag den arbeid die nu tot een beslissing moet leiden hervatte begon de stadhouder graaf Thun met het voorlezen van een schrgven der regeering waarin uitdrukkelijk werd verklaard dat de regeering onmogelijk verder kan gaan dan hetgeen bij de overeenkomst van 19 Januari is toegestaan Van een vervangen van het Duitsch als officieele reohtstaal in Bohème door het Czechisch kon in geen geval sprake zgn Na deze iuidelgke verklaring weten de OudCzechen waaraan zij zich te houden hebbeu De regeering is dus bereid de Overeenkomst in den vorm waarin zij werd gesloten te handhaven Er viel trouwens slechts te kiezen tusschen de Duitschers en de Oud Czechen want do Duitschers hebben nadrukkelijk verklaard dat zij niet do minste beperking van hetgeen hun bg het vergelgk is toegestaan zullen gedoogen Stond dus de regeering den Czechen weer nieuwe voordeelen toe dan ware hot vergelgk onmiddellijk gevallen terwgl nu ten minste nog de kans bestaat dat de Oud Czechen zich bedenken of op een andero wgze tevreden gesteld worden Zeer groot is echter de kans niet dat de overeenkomst waardoor bet ministerie Taaffe voor een ernstige crisis zou bewaard blijven zal worden aangenomen IHGE20NDEN M de Bedacteur I Met genoegen vernam ik onlangs dat door eenige Heeren 500 Broeden waren gegeven aan het Burgerlijk Armbestuur voor eene extra uitdeeling aan de Algemeene Armen Een hartelijk woord van dank aan die edele gevers die getoond hebben te begrgpen de waarde van een gift voor eene buitengewone bedeeling aan de Algemeene Armen De dagbladen hebban eenige dagen geledan vermeld dat door H M de Koningin weduwe Eegentes groote giften zqn gegeven voor de Algemeene Armen te s Hage Delft en Arnhem Tot mijn leedwezen werd or niets bg vermeld en begrijpt dus een ieder die op de hoogte der zaak is die giften ten goede komen van de kassen dier Gemeenten Immers ieder Bnrgerlgk Armbestuur vraagt bg begrooting een zekere subsidie om hunne Armen te kunnen bedoelen maar elke gift nu zonder eene bepaalde bestemming aan gen Bestuur gegeven wordt geboekt op de post giften en hoe grooter dia post nu wordt hoe kleiner de subsidie der Gemeente behoeft te zgn Zoo is het ook gesteld met de CoUectea en het is te verwonderen dat nog zoo weinig menschen dat begrijpen Verder moet men daarbij in aanmerking nemen dat het Burgerlgk Armbestuur jaarlgks eene Begrooting indient waarbij natuurlijk niet kan gerekend worden op buitengewone omstandigheden En dat is vooral zoo treurig met dezen barren winter dia velen honger en koude doet lijden De Kerkelijke Armbesturen kunnen door buitengewone collecten als andersins veel tot verzachting van het lijden toebrengen maar dit is voor het Burgerlijk Armbestuur onmogelijk Daarop algemeen te wijzen is het doel van mgn schrijven misschien dat er eenige ingezetenen zijn die de juistheid van mgn betoog begrgpen en ook iets willen afzondoren voor de algemeene armen Komt hebt ook wat voor die ougelukkigen over zend uwe giften met bepaling coor extra bedeelinv aan het Burgerlijk Armbestuur en gg kunt overtuigd zijn dat zo goed besteed zullen worden Onder dankbetuiging voor de verleende plaatsruimte UEd Dw Dr Gouda 8 Januari 1891 X